🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Serédi
következő 🡲

Serédi (1884-ig Scherer) Dénes István, OSB (Veszprém, Veszprém vm., 1863. szept. 25.-Keszthely, 1939. dec. 3.): gimnáziumi tanár. - 1880. VIII. 1: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., 1887. VII. 2: ünn. fog-at tett, VII. 6: pappá szent., 1887: Kőszegen gimn. tanár, 1893: Bpen egy. hallg., tört-gör. szakos tanári okl-et szerzett, 1893: Pápán, 1900: Esztergomban, 1901: Pápán, 1903: Sopronban, 1910: Esztergomban gimn. tanár, 1938: Zalaapátiban nyugdíjas. - Írása: Pápai bencés gimn. értes. (1899/1900: A pápai házi és tanári kvtár jegyzéke). - M: A gör. irod. tört. (Esztergom, 1931.) (gépirat!) 88

Balogh 1941:60. - PN 1987:122. (944.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Serédi Jusztinián György, OSB (Deáki, Pozsony vm., 1884. ápr. 24.-Esztergom, 1945. márc. 29., nagycsütörtökön, du. 2 órakor): érsek, hercegprímás, bíboros. - Szapucsek cserepesmester 11 gyermeke közül a 10. A pozsonyi r.k. gimn. növendékeként 1901. VIII. 6: lépett a r-be. A győri bencés gimn-ban éretts., 1904: Rómában a Szt Anzelm Egy-en tanult és 1908: teol. dr. Pannonhalmán VII. 11: szerz. fog-at tett, VII. 14: pappá szent. 1908/09: Rómában a készülő CIC kodifikáló biz. tagja. 1909/10: Pannonhalmán hitszónok, IX-XI: az egyhjog h. főisk. tanára. - 1910. II: visszahívták Rómába a kodifikáló biz-ba, egyidejűleg a Szt Anzelm Egy. egyházjog tanára. 1917. XI: Pannonhalmán főisk. tanár. 1918. IV. 25-XI: Esztergom-Kenyérmezőn az Oroszo-ból hazatért v. hadifoglyok tábori lelkésze, majd Pannonhalmán főisk. tanár. 1919. I: ~ tájékoztatta a Szentszéket a mo-i állapotokról. - 1920. V: főapáttá vál. Rómába hívták, ahol 1920-27: Rómában rendi prokurátor és a vatikáni m. követség egyhjogi tanácsosa, a Szentszéknél a m. ügyvivő, a p. levéltárosképző és a Szt Anzelm Egy. jogtört. tanára. Szerk. a CIC forrásainak kiadását. - 1927. XI. 30: esztergomi érs., XII. 19: bíb., XI. Pius p. 1928. I. 8: Rómában pp-ké szentelte, Esztergomban I. 29: beiktatták. 1929. VI. 16: nemzeti zarándoklatot vezetett Rómába. 1930. VII. 4: megalakította az Orsz. Egyházműv. Tanácsot. 1933: vizitációt tartott főegyhm-jében. 1933-37: megrendezte az esztergomi Kat. Nyári Egy-et. 1934: megszervezte az →Actio Catholicát. 1937. IX. 2-1939. VII. 19: visszaállításáig a kassai és rozsnyói ppség apostoli kormányzója. 1941. XI. 11-12: egyhm. zsinatot tartott. 1941. VIII. 16: jóváhagyta a →Magyar Szent Kereszt Egyesület alapszabályait, 1944. IV. 13., IV. 23. és V. 10: tiltakozott Sztójay Döme (1883-1946) min-elnöknél a zsidókkal való bánásmód miatt. X. 27: az országtanács első ülésén bebizonyította Szálasi Ferenc (1897-1946) uralmának törvénytelenségét, akinél XI. 25: levélben tiltakozott a zsidókkal szembeni bánásmód miatt. A háború végén papjait helybenmaradásra utasította. - 1928: a Szt István Akad. tb. tagja, 1933-45: elnöke, 1928. V. 19: a MTA ig. tagja, 1934. V. 11: tb. tagja. 1936. VI. 24: az oxfordi egy. díszdr-a, az Orsz. Pázmány Egyes. eln., a Pázmány Péter Tudegy. Barátai Szöv. alapító örökös eln., a M. Külügyi Társ. társeln., a Dunántúli Közművelődési Egyes. tb. eln. - Cikkei: Zászlónk (leford. XIII. Leó p. egyik versét, mellyel I. díjat nyert), MKA 1. köt. (Bp., 1926: Mit kell tudniok a híveknek a kánonjogi kódexből?), 2. köt. (Uo., 1928: Mi a római kúria?), 3. köt. (Uo., 1929: Megnyitó beszéd; A XX. Orsz. Kat. Nagygyűlés záróbeszéde), SZIA Értes. 1934. (1934: A Szentírásra vonatkozó egyh. törv-ek), 1938. (1939: Szt István eszméinek győzelme), 1939. (1940: Az egyházi törv-kv. jogforrásait összefoglaló tabellák), 1940. (1941: Szt László kir-unk dicsőséges emléke), 1941. (1942: Egyéni felelősség), 1942. (1943: XII. Pius Pontifex Victima. - Az emberi szabadság a kánonjogban), 1943. (1944: A közömbösség), Kat. Szle (1936:225. A kat író és publicista eszménye), Nouvelle Revue de Hongrie (1936, 1944:2. sz.; Ism. Esti Újs. II. 5.), Archivum Europae Centro-Orientalis, 1938. (De Sancto Stefano Hungariae protorege), Bpi Szle 1938. (Szt István törv-ei a római joggal és az egykorú kánonjoggal összehasonlítva), Szt István emlékkv. 1. köt. (Bp., 1938: Szt István), Égi hullámokon. 3. (Bp., 1940), Hunyadi Mátyás. (Uo., 1941), Jelenkor (1942/43), Regnum egyhtört. évkv. 5. (Uo., 1943: Előszó), Esti Újs. (1944. II. 22: Nagyböjti szózata), Liliomos királyleány. 1. (Bp., 1944: Szt Margit a nemz. áldozata), Ker. egyházfők felsőházi beszédei a zsidókérdésben. (1938: az 1. és 1939: a 2. zsidótörv. kapcsán) Szerk. és kiad. Fisch Henrik. Uo., 1947. (~, Raffay Sándor, Ravasz László beszédei) - Előszavai: Tarczay György: Az Árpádház szentjei. (Bp., [1930]), Horn Emil: Mo-i szt Erzsébet életrajza. Uo., [1931], Harsányi Lajos: Az elragadott herceg. (Uo., 1930), Reiner Irma: Szt Ottó bambergi pp. (Uo., [1931]), Meszlényi Antal: Mo-i Szt Margit 1242-1270. Uo., [1944] - M: A „Ne temere” decretum magyarázata, kül. tek. hazánkra. Pannonhalma, 1909. - De delictis et poenis ecclesiasticis. Róma, 1913-14. - Statuta Congregationis Hungaricae Ordinis Sancti Benedicti. Pannonhalma, 1921. - Codicis juris canonici fontes. 1-9. köt. Róma, 1923-39. - Ünnepi beszéd Szt Imre hg. 900 é. jubileuma alk. Esztergom, 1930. - De relatione inter decretales Gregorii IX. et CIC. Róma, 1934. - Szt István emlékkv. 1-3. köt. Szerk. Bp., 1938. - Az egyh. törv-kv. jogforrásait összefoglaló tabellák. Uo., 1940. - ~ öt beszéde. Uo., 1943. - ~ szózata az orsz. kat. egy. és főisk. ifj-hoz. Uo., 1943. - ~ rádiószózata. Uo., 1943. (A Középponti Kat. Kör kiadványai 7.) - Important declarations. Taken from his pastoral letters and speeches which refer to actual ecclesiastic-political questions. Uo., 1946. - ~ hgprím. feljegyzései 1941-1944. S.a.r. előszót, a bev. tanulm. és jegyz. írta Orbán Sándor és Vida István. Uo., 1990. (Sisak és cilinder 7.) - Utóda Esztergomban 1945. X. 2: Mindszenty József. 88

PanRt VI/B:274. - MKA 1927:62. Arck.; 1928:62. (Kelemen Krizosztom: ~ hgprím.) Arck.; 1929:83. (Kemenes Illés: ~ mint tudós) Arck.; 1930/31:77. Arck. - Prímás-album ~ tiszt-ére. Bp., 1928. - Walter Gyula: ~. Esztergom, 1928. - M. pol. lex. 1929:379. Arck. - M. társad. lex. 1930:503. Arck.; 1932:432. Arck. - Kerkápoly 1930:977. Arck. - Schem. Strig. 1930:173; 1945:361; 1947:280. - Díszalbum. Bp., 1931:118. Arck. - M. ogy. alm. 1931:350. Arck.; 1935:15. - Ogy. alm. 1931:313. Arck.; 1935:25. Arck.; 1939:404. Arck. - Gellért-Madarász 1932:472. Arck. - Karczag 1932:853. - Strazimir 1933:951. Arck. - Who's who? London (1935) - Ki kicsoda? Bp., 1936:729. - Új. lex. VI. - Ker. m. közél. alm. II:921. - K. Thury 1940:107. - Schermann 1940:104. - Sziklay 1941:74. - Új Idők lex. XI:5440. - M. Nemz. 1943. II. 11., III. 19., III. 21., VI. 16., XI. 17., 1944. III. 17. - Pilinyi 1943:4. - Szabadság 1945. III. 31. - Bánk József: De Justiniano cardinale S. Róma, 1956. - Vigília 1958:87. (Bánk József: S. bíb. mint jogtudós); 1984:808. (Uő: S., a kánonjogász) - Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István, Beke Margit. Tatabánya, 1991. (Lipp László: ~ közéleti tevékenysége az Esztergomi Prímási Levtár anyaga alapján) - M. Nemz. 1994:118. sz. (Menczel János: A hercegprímás. 110 éve szül. ~.) - Jel 1996. (Hajdú István: Szemben az árral. ~ helytállása Esztergom érdekében.) - Új Mo. 1996:90. sz. (Magyar György: Küzdelem nélkül nincs győzelem. ~ kulturális (sport-) szellemiségéről és karitatív tevékenységéről.) - Annales Univ. Scient. Bp., Sectio Iuridica, 1996. [1998] (Rácz Lajos: The Hungarian state and the Catholic Church in Hungary between the two world wars in connection with the primacy of the canonist S.) - Sólymos Szilveszter: Ezer év száz bencése. Pannonhalma, 1997. - Acta Iuridica 1998. (Rácz Lajos: Cardinal S. and relations between Hungarian state and the Catholic Church) - Bánk József: S. bíb. fiatal évei Rómában 1908-1927. Bp., 1999. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban) - Mészáros 2005.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.