🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ráday
következő 🡲

Ráday Pál, rádai (Losonc, Nógrád vm., 1677. júl. 2.-Pécel, 1733. máj. 20.): diplomata, főgondnok. - A ref. ~ Losoncon, 1691: Ráhón (Gömör vm.), 1692: Losoncon, 1693: Selmecen, 1694: Körmöcbányán tanult, 18 é. korában írt és beszélt lat-ul, ném-ül és fr-ul. 1695: törv-gyakorlatra ment Kajali Pál, Nógrád és Hont vm. jegyzője (későbbi apósa) mellé, 2 é. gr. Forgách Simon horvát bán mellett hadi gyakorlaton volt mint titkár, s 2 hadjáratban vett részt. 1700: Kajali lemondása után Nógrád vm. jegyzője. 1703: a gácsi várba szorult nemesség II. Rákóczi Ferencnek (ur. 1704-11) hűséget esküdött, ~ csak a fejed. rábeszélésére XI: csatlakozott hozzá. 1704: Rákóczi belső titkára; híres stiliszta és szónok, a kuruc röpiratok (1704: Manifestum; Recrudescunt; 1706: Explosio; Responsio) fogalmazója. Rákóczi követe 1704: Lengyo-ban Lescinsky Szaniszló (ur. 1704-09) királlyá választására. 1704: →Bercsényi Miklóssal a selmeci békeértekezleten vett részt, 1705: nőül vette Kajali Klárát, IX: a →szécsényi országgyűlésen a fejed. szószólója s a kuruc hadsereg katonai törvénykv-ének (Hadi edictum ... Debrecen, 1705) szerk-je. 1707. IV. 5-21: a marosvásárhelyi ogy. erdélyi kancellária ig-ja, IV. 23: a kuruc tisztképzést szolgáló Nemesi Ifjak Társasága vez-je. 1707: követ Varsóban I. (Nagy) Péter orosz cárnál, akivel szöv-et kötött. A Habsburgokkal folytatott selmeci (1704) és nagyszombati (1708) béketárgyalásokon a fejed. személyi megbízottja. 1708. VIII. 3: jelen volt a trencséni ütközetben. 1709: a kuruc hadikancellária vez-je. 1709-10: ismét XII. Károlynál és Benderben (Besszarábia) a török szerdárnál követ. Rákóczival Lengyo-ba, 1711. IV. 4: Stryből Debrecenbe ment Pálffy Jánoshoz (1663-1751) békealkudozásra; IV. 29-30: a →szatmári béke után Bécsben hűségesküt tett. - 1712-15, 1721-23: és 1728-29: az ogy-eken Nógrád vm. követe, 1722-ig több országos biz. tagja, 1723: a →Pragmatica Sanctio támogatója. A prot. egyh-ak érdekében szónokolt, tagja volt a vallásügyi sérelmek kivizsgálására 1721: életre hívott →pesti commissiónak. A ref. egyh. első egyetemes főgondnoka. Támogatta Pápai Páriz Ferenc szótárának kinyomatását, Bél Mátyás tud. és Mányoki Ádám művészi munkáját. Élete végén sokat betegeskedett. Egyike a legelső kv-gyűjtőknek, hungarikumokból először állított kvtárt; ~ vetette meg a (bpi) Ráday-kvtár alapját (→Ráday Kollégium Könyvtára). Losoncon temették. - Írásai: Rákóczi-Tár I. (Pest, 1866: ~ napló-írása 1677-1720. Kiad. Thaly Kálmán; ItK 1892:106. uaz) Uaz (Benderben menő Utazásomnak Diáruma. Thalytól az eredeti helyesírással, előbb Tudománytár 1841. Kiad. Jerney János) - M: Lelki hódolás, avagy az igaz keresztyénhez illő buzgó imádságok... Kassa, 1710. (Ez az 1. kiad. ismeretlen, utóbb Debrecen 1715, 1724, 1747, 1761, 1774, Lőcse, 1726. e kiad. kétséges, Pozsony, 1770) - Rádai ~ munkái. Összegyűj. és életrajzzal bev. Négyesy László. Bp., 1889. (Olcsó kvtár 256. sz.) - ~ iratai. 1-2. köt. Kiadta: Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc, Pap László. Bp., 1955-61. - 1705. IV. 14-1710. I. 28: a Mercurius Veridicus (társ)szerk-je. 88

Szinnyei XI:349. - Gorzó Gellért: ~. Bp., 1915. - Zoványi 1940:373. - Ref. Egyh. 1954. (Bottyán János: ~); 1993:4. sz. (Pápai Szabó György: A ref. kancellár. 260 é. halt meg ~.) - Busa 1986. I/1:174. (258.) - M. Kv-szle 1997:2. sz. (Fehér Katalin: ~ ismeretlen kz-os utasítása fia nevelőjének 1723-ból) - Stud. Caroliensia 2000:55. (Fehér Katalin: ~ nézetei a gyermeknevelésről)

Ráday Sebestyén Jenő, OPraem (Bp., 1890. jan. 9.-Szombathely, 1968. dec. 31.): teológiai tanár. - 1908. IX. 8: belépett a jászóvári prem. r-be. A teol-t Bécsben a Pázmáneum növ-eként végezte, 1912. XI. 16: pappá szent. Tanár Jászón, 1916: a bpi Norbertinumban, 1919: Csornán, 1920: uo. újoncmester is. 1927. III. 25: Külsővaton megnyitotta a prem. nővérek első rházát, melyet 20 é. alatt még 5 másik alapítás követett. 1928: teol. tanár Gödöllőn, 1936: uo. újoncmester is. 1939: plnos Jászón. 1945: lelkész Külsővaton, 1950-68: plnos Bakonygyepesen. - Fm: A fehér sereg vezére. Szt Norbert. Regényes életrajz. Sopron, 1934. K.E.I.

Pilinyi 1943:243. - Jászói névtár 1944:121. - Szolgálat 1970. 1:95.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.