🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pozsonyi egyetem
következő 🡲

pozsonyi egyetem, Academia Istropolitana, 1465. máj. 29.-1490 után?: I. (Hunyadi) Mátyás (ur. 1458-90) kérésére II. Pál p. (ur. 1464-71) 1465. V. 29: fölhatalmazta Vitéz János esztergomi érs. (1465-72), fő- és titkos kancellárt és Janus Pannonius pécsi pp-öt (1459-72), hogy az orsz. bármely városában, melyet a kir. e célra kijelöl, egy-et alapíthasson minden karral, kancelláriai hivatallal és tanárainak rendes fizetéssel, azt a →bolognai egyetem mintája szerint berendezze, annak szervezeti szabályzatát, szokásait a p. megerősítés után átvegye, alkalmas és képzett egyéneket minden egy. rangra fölavasson és rangjának jelvényeivel fölruházzon. - Vitéz Esztergomban akarta az egy-et létrehozni, de Mátyás Pozsonyt szemelte ki, ahol Gmaintl István, fiúgyermek nélkül meghalt módos polgár kincstárra maradt házát (mely a prépság K-i oldalán, a városfalhoz közel, a kir. kertek között állt) átadta a ~nek, telkét a szomszédos pléb. temetőig meghosszabbította, s elrendelte, hogy a ház egyik felében tantermek, a másikban a tanárok és diákok lakásai legyenek. Vitéz érs. 600 aranyért megvette a ház másik felét. Esztergomból 1467. VIII. 18: írott levelében fölszólította Pozsony városát, hogy az oda küldött tanárokat szívesen fogadják, amit azok meg is tettek. A bolognaitól némileg eltérő szervezettel VII. 20: kezdték az oktatást. - Kancellárja, Vitéz János nevezte ki tanárait, a hallg-k peres ügyeit nem a rektor, hanem a kancellár intézte (ezzel a ném. egy-ekhez hasonlított). - Tanárai: Johannes →Regiomontanus csillagász; Péter mester, a műv-ek és az orvostud. dr-a, a lengy. Blyca de →Ilkuszi Márton mester, csillagász, a műv-ek dr-a, az itáliai Johannes →Gattus OP, az egyhjog és teol. dr-a (akit egyszer tud-os vitában Mátyás kir. legyőzött); 1470: krompachi →Koch Lőrinc, →Hüttendorfi Schricker (Pap) Miklós pozsonyi knk.; vsz. Vépi (Ispari) Han János mester, városi plnos; Erasmus de Ratisbona teol. dr.; Angelus mester teol. dr.; Sigismundus de Lengenfeld teol. bakkalaureus; Hasleiteni Prechtl Farkas, volt kir. kp., a knk-ságban Schricker Miklós utóda; Selmeci (Sembniczya) Márton mester; Rauch István, a fil. magisztere, teol. és egyhjogi bakkalaureus, mind pozsonyi knk-ok. - A ~ h. kancellárja 1467?-86: →Schomberg György prép., 1486-98?: →Sánkfalvai Antal prép. (1486-1502). - 1490: Taddeo Ugoleto, aki a →Corvina könyvtár kvtárosa volt, Mátyás kir. megbízásából kv-eket szerzett be a ~ számára. Hüttendorfi Schricker Miklós egyszerre volt a kápt. és a ~ kvtárosa. A bécsi Cod. 4596 jelzetű Mt-kommentár kódexet 1474: Sigismundus Obrecht de Lengenvelde bakkalaureus magisterré avatásakor adta a teol. fakultásnak. Vsz., hogy egykor a ~é volt. Lehetséges, hogy az OSZK Inc. 197 jelzetű ősnyomtatványát (Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae), amelyet Mátyás kir. hiteles könyveként tartunk számon, IV. Sixtus p. a ~ számára küldte. - A ~ hanyatlását Vitéz János halála (1472) utánra, megszűnését 1488-90 tájára, v. az I. (Hunyadi) Mátyás halála (1490) utáni évekre teszik. Ezt cáfolhatja az, hogy Taddeo Ugoleto 1488: még a ~nek is vásárolt kv-eket. A ~ tanároknak és diákoknak fönntartott épületét 1492. V. 1: Corvin János és II. (Jagelló) Ulászló kir. (ur. 1490-1516) használta. A másik épület 1491: fegyverraktár lett, 1492: a város a tetőcserepeivel egy szomszédos házat tatarozott. - II. (Habsburg) Ferdinánd (ur. 1618-25) Sopronból 1625. XI. 20: értesítette a pozsonyi kápt-t, hogy Mo. új egy-ét Pozsonyban szándékozik létrehozni, de ennek megvalósítása elmaradt. 88

Ábel 1881:27. (pápai fölhatalmazás V. 19.) - Császár Mihály: Az Academia Istropolitana. Mátyás kir. ~e. (okl-tárral) Bp., 1914. - Ortvay III. - Ped. lex. 1936. I:13. (s.v. Academia Istropolitana) - Felsőokt. Szle 1966:205. (Bajkó Mátyás: Fejezetek a m. felsőokt. tört-éből) - MTK I:284. (p. fölhatalmazás V. 29.) - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:63.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.