🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > püspöki szinodus
következő 🡲

püspöki szinodus (lat. synodus episcoporum): a világ különböző vidékeiről kiválasztott püspökök gyűlése, mely a pápa által meghatározott időben összejöveteleket tart a pápa és a püspökök közötti kapcsolat ápolására, valamint azért, hogy a püspökök a pápának a hit és erkölcs védelmére és erősítésére, az egyházi fegyelem megszilárdítására tanácsaikkal segítséget nyújtsanak, s az Egyháznak a világban való tevékenységével összefüggő kérdésekről tárgyaljanak (342.k.). - A ~ egyike a II. Vatikáni Zsinat utáni idők legfontosabb egyh. szerveinek. VI. Pál p. 1965. IX. 15: Apostolica sollicitudo motu propriójával alapította. Nem sokkal később a II. Vat. Zsin. is szólt a ~ról azok között a szervek között, melyekben a pp-ök kiveszik a részüket az egész Egyh-ra kiterjedő gondoskodásból (CD 5). - 2. A ~ hatásköre a pápának - tehát nem a világ pp-einek, az összes hívőknek v. a nemzeteknek - való tanácsadásra korlátozódik. Kötelező döntéseket csak akkor hozhat, ha a pápa erre külön felhatalmazza. Tehát a ~ nem a pp-ök testületének hatalmát gyakorolja, hanem csupán a pápai primátust segíti működésében. - 3. A pápa feladatai: a ~t a megítélése szerinti időben összehívni, színhelyét kijelölni, bezárni, áthelyezni, felfüggeszteni és feloszlatni; témáit, ügyrendjét meghatározni, rajta személyesen v. megbízott útján elnökölni; a tagok megválasztását jóváhagyni, ill. ~i tagokat szabadon kijelölni és kinevezni (344.k.). Ha a ~t bizonyos esetekben döntési hatalommal ruházza fel, a döntések jóváhagyása is a p. joga (343.k.). Mikor a p. az egyes ~i ülésszakokat bezárja, automatikusan megszűnik a tagoknak minden olyan feladata, melyet azon az ülésen töltöttek be (347.k. 1.§). Ha a p. szék a ~ összehívása után megürül - még akkor is, ha a ~ már ülésezik -, a ~ ülése automatikusan felfüggesztődik, ugyanígy azok a feladatkörök is, melyek rajta az egyes tagokat illették. A felfüggesztés addig tart, amíg az új pápa az ülés folytatását v. feloszlását határozatban el nem rendeli (347.k. 2.§). - 4. Fajtái: a) a rendes teljes ~ az egész Egyh. javával közvetlenül kapcsolatos ügyeket (345.k.); b) a rendkívüli teljes ~ a gyors elintézést kívánó kérdéseket; c) a részleges ~ meghatározott régiók, földrészek ügyeit (345.k.) tárgyalja. - 5. A ~ tagjai. a) Rendes teljes ülésen. 1) A ppi konf-k által az adott ülésre megválasztott pp-ök. Ők alkotják a tagok többségét. Választásuk a ~ra vonatkozó külön jog szerint történik (346.k. 1.§). A nemzeti ppi konf-k létszámuknak megfelelően 25 tagig egy, 26-50 tagig kettő, 51-100 tagig három, 100 tag felett négy képviselőt küldenek a rendes teljes ülésre. 2) A külön jog szerint kijelölt tagok, pl. a keleti pátr-k, nagyérsekek és „pátriárkátuson kívüli metropoliták” is tagjai a rendes teljes ülésnek. 3) A pápától közvetlenül kinevezett tagok (346.k. 1.§). 4) A klerikusi szerzetes intézményeknek a fent említett külön jog szerint megválasztott tagjai. - b) Rendkívüli teljes ülésen. 1) A hivataluk alapján magánál a jognál fogva, a ~ra vonatkozó külön szabályok szerint kijelölt pp-ök (346.k. 2.§). Az Ordo Synodi Episcoporum szerint (art. 5, 2.§) ilyenek a K-i pátr-k, nagyérsekek és „pátriárkátuson kívüli metropoliták”, a nemzeti és a több országra szóló ppi konf-k elnökei, valamint a róm. kúria közp. hatóságai élén álló bíb-ok. 2) A pápa által közvetlenül kinevezett tagok (346.k. 2.§). 3) A klerikusi szerzetes intézményeknek a külön jog szerint választott tagjai. - c) Részleges ülésre a ~ tagjait főként arról a vidékről választják ki, melynek számára az ülést összehívják. Gyakorlatilag az érintett terület pp-eit és a róm. kúriának az ügyben illetékes vezetőit foglalja magában. - 6. Szervei. a) Ált. titkárság. Ennek keretében működnek: 1) az ált. titkár, akit a titkárság élére a pápa nevez ki (348.k. 1.§); 2) a titkárság tanácsa, mely a titkár munkáját segíti, tagjai pp-ök. Egy részüket a ~ választja, másik részüket a p. nevezi ki. Mindnyájuk feladata megszűnik az új teljes ülés kezdetével. Ezért a titkárság tanácsának tagjai ezen a címen nem jogosultak részt venni a következő teljes ülésen. - b) Különféle bizottságok, pl. tanulmányi. - c) Tisztségviselők. Az egyes üléseknek egy v. több, a pápától kinevezett külön titkára is van. Megbízatása csak az ülés végéig tart. Az ülésekre a pápa - ha személyesen nem kívánja e tisztséget betölteni - megbízott elnököt küld. - 7. A ~ működésének módját, az ülések lefolyási rendjét az ide vonatkozó külön jog szabályozza. - 8. Az eddigi ~ok, témáik és gyümölcseik: a) Rendes ~: 1967: a kánonjog revíziója, hitbeli tévedések, szemináriumok megújítása, vegyesházasságok, lit. reform; Nemzetk. Teol. Biz. felállítása (követte a Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis c. dokumentum). - 1971: a szolgálati papság és az igazságosság a világban; dokumentumok az igazságosság érvényesüléséről a világban és a szolg. papságról. - 1974: az evangelizáció (követte 1975: az Evangelii nuntiandi ap. buzdítás). - 1977: a gyermekek és fiatalok katekézise (követte 1979: a Catechesi tradendae ap. buzdítás). - 1980: a ker. család mai feladatai (követte 1981: a Familiaris consortio ap. buzdítás). - 1983: a kiengesztelődés és bűnbánat (követte 1984: a Reconciliatio et poenitenia ap. buzdítás). - 1987: a világiak szerepe az Egyházban (követte 1988: a Christifideles laici ap. buzdítás). - 1990: a papképzés (követte 1992: a Pastores dabo vobis ap. buzdítás). - 1994: a szerz. élet és küldetése az Egyházban és a világban (követte 1996: a Vita consecrata ap. buzdítás). - 2001: a pp. személye és szerepe a harmadik évezred elején (követte 2003: a Pastores gregis ap. buzdítás). - 2005: az Euch., az Egyh. életének és küldetésének forrása és csúcspontja. - b) Rendkívüli ~: 1968: a ppi karok együttműködése egymással és a Sztszékkel (Üzenet a papokhoz, Zárónyilatkozat). - 1985: megemlékezés és értékelés a II. Vat. Zsin. befejezésének 20. évford-ja alk. (Üzenet a keresztényekhez, Szinodusi záródokumentum). - c) Részleges ~: 1980: Hollandia (Záródokumentum). - 1991: Európa. - 1994: Afrika (követte 1995: Az Egyház Afrikában ap. buzdítás). - 1995: Libanon (követte az 1997: Új reménység Libanonnak ap. buzdítás). - 1997: Amerika (követte 1999: Az Egyház Amerikában ap. buzdítás). - 1998: Ázsia (követte 1999: Az Egyház Ázsiában ap. buzdítás). - 1998: Óceánia (követte 2001: Az Egyház Óceániában ap. buzdítás). - 1999: Európa (követte 2003: Az Egyház Európában ap. buzdítás). Sz.Sz.A.-**

Brunori, Pietro: A Kat. Egyh. Bp., 2002:100. - Erdő 2003:287.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.