🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pongrácz
következő 🡲

Pongrácz Adolf, szentmiklósi és óvári, gr. (Krasznya, Trencsén vm., 1837. jún. 15.-Vágújhely, 1915. szept. 26.): választott püspök. - A gimn-ot Tatán s az Emericanumban, a bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban végezte, 1859. X. 18: pappá szent. Udvardon kp., 1862. V. 12: hgprím. iktató, 1863. VII. 20: levtárnok, Simor János érs. szertartója. 1870. IX. 14: Nagykéren, 1871. X: Vágújhelyt plnos és prép. 1881-84, 1884-87: és 1887-92: ogy. képviselő a vágújhelyi ker-ben. 1906: vovadrei vál. pp. - M: Egyh. beszéd, melyet plnossá iktatásakor mondott... Pest, 1870. - Utóda a vovadrei c-en 1916: Karácsonyi János. T.E.

LBE:629. - Ogy. alm. 1886:136. (*Tata) - Zelliger 1893:402. - Némethy 1894:869. - Schem. Strig. 1897:253. - Szinnyei X:1385. - Circ. Strig. 1915:191.

Pongrácz György, szentmiklósi és óvári, br. (Turóc vm., 1625.-Nagyszombat, 1676. márc. 5.): megyéspüspök. - A nagyszombati jezsuitáknál tanult, ahol a prot. hitről visszatért az Egyh-ba, 1654: még mint növendékpap győri knk., 1655 tavaszán mint a bölcs. és szabad tud-ok mestere a CGH növ-e lett, teol. dr., 1657. VIII. 13: esztergomi knk., 1663. IV. 15: szentgyörgymezei prép., VII. 19: olvasóknk., 1667: almádi prép. és szendrői cpp., 1668: kápt. nagyprép., 1669. IX. 23: váci pp., amit a p-változás miatt 1672. V. 6: erősítettek meg, IX. 12: Nagyszombatban szent. pp-ké. 1672: térképet készíttetett egyhm-jéről. Kinevezte helynökévé Cseke Mihály ecsegi plnost, aki 1673. XI. 6-1674. I. 14: egyh. látogatást tartott. 1675. V. 5: Garamszentbenedeken egyhm. értekezletet tartott, amelyen 3 alesp., 8 plnos, 11 licenciátus jelent meg a kb. 73 r.k. falu képviseletében. - M: Predikatzioia, melyet predikálot Nagy-Szombatban... Nagyszombat, 1661. - Aggratulatio chronographica Clementi IX. P. M. Óda. H.n., 1667. - Res gestae in Ungaria... Kassa, 1667. - De canonisatione Francisci Borgia. Nagyszombat, 1671. (Szinnyei nem közli!) - Informatio de statua Episcopatus Vaciensis. (M. Sion, 1869. kivonatosan közölve!) - Utóda a szendrői c-en (mely 1669-1679?: betöltetlen[?]) 1680: Kaprun Gottfried br., a váci széken 1676. III. 29: Gubasóczy János. 88

Mendlik 1864:74. (1669-76: váci pp.) - M. Sion 1869:171. - Gams 1873:384. (1669. IX. 23-1676: váci pp.) - Zelliger 1893:403. (*1633 k.!) - Schem. Jaur. 1897:34. (463.) - Kollányi 1900:274. (*Turóc vm., 1625) - Szinnyei X:1397. - Chobot II:585. (*1630 k.) - Veress II:54. - Bedy 1938:429. (*1630 k.)

Pongrácz Ignác, OSPPE (18. sz.): szerzetes. - A 18. sz. első felében Varannón (Zemplén vm.) élt. - M: Triumphus Pauli, pio dolo a Deo concepti. E duplici volumine annalium ordinis S. Pauli primi eremitae adornatus ... Posony, 1752. - Kz-a: Aliquot conciones festivales, ívrét (a kalocsai főegyházi kvtárban). 88

M. Kvszle 1878:43; 1893:285. - Szinnyei X:1399.

Pongrácz Imre József, szentmiklósi és óvári, 1682-től br. (Nedec, Szepes vm., 1654. aug. 5.-Szepesi káptalan, 1724. dec.): fölszentelt püspök. - P. György váci pp. unokaöccse. A bölcs-et Nagyszombatban végezte, ahol (1674?) egy vitatkozásával úgy megnyerte Szegedy egri pp. és kancellár tetszését, hogy az ~ot azonnal egri knk-ká tette. 1675-78: a CGH növ-e, 1678. VIII. 5: Rómában pappá szent. Hazatérve knk. javadalmáról lemondott, 1681-84: Sárfőn plnos, 1682. IV. 15: pozsonyi, 1685. XII. 19: esztergomi knk. és honti főesp., 1689. VIII: nyitrai főesp. és zsámbéki prép., 1695: barsi főesp. 1697. II. 1: fárói vál. pp., 1700. VII. 26: zólyomi főesp. 1709. XII. 18: Keresztély Ágost bíb-prím. javadalmaitól megfosztotta, mivel a kitűzött napra nem jelent meg a kurucok igazgatta vidékről. 1711. X. 30: éneklőknk., 1719: szepesi prép. és szilisztriai fszt. pp., ahol betegsége miatt 1723: utódlási joggal segédprép-tá tette →Pelcz Jánost. Szülőhelyén díszes tp-ot építtetett. - Utóda a fárói c-en 1725. II. 7: Péterffi Ferenc. T.E.

LBE:425. (a fárói vál. pp-ök között nem említi!) - Nagy IX:467. - Némethy 1894:869. - Pirhalla 1899:532. (†1725; hvari vál. pp.) - Kollányi 1900:301. - Szinnyei X:1399. - Schem. Scep. 1906:V. (1718-24: szepesi prép.) - Veress II:73. (†1725; szilisztrai vál. pp.)

Pongrácz István, Szt, SJ (Alvinc vára, Alsó-Fehér vm., 1582.-Kassa, 1619. szept. 8.): a →kassai vértanúk egyike. - A gimn-ot a kolozsvári jezsuita koll-ban végezte. 1602: Brünnben lépett a r-be. Klagenfurtban, Laibachban és Grácban tanult. 1615: Homonnán a koll. tanára és hitszónok. 1618: Kassán m. táb. lelkész és a prot. hitre át nem tért, kislétszámú kat-ok lelkipásztora. - II. Rákóczi György katonái Kőrösi →Márk esztergomi knk-kal és Grodecz →Menyhérttel, a kassai helyőrség táb. lelkészével együtt elfogták. Kálvinista hitre akarták téríteni, amit visszautasítottak, ezért IX. 6: éjjel halálra kínozták őket. Menyhértet és Márkot lefejezték, ~t félholtan dobták a pöcegödörbe, ahol még 20 órát élt. A városi tanács rendeletére a hóhér kiásta és eltemette a vt-kat, 1620 tavaszán maradványaikat Forgách Zsigmond nádor (1618-21) neje, Pálffy Katalin (Bethlen Gábor engedélyével) a sebesi tp-ba, majd a hertneki várba, 1635 k. a nagyszombati klarisszák zárdájába vitte. - ~t X. Pius p. 1904: b-gá, II. János Pál p. 1995. VII. 2: kassai látogatásakor sztté avatta. Ü: szept. 7. 88

BS III:927. (s.v. Martiri di Cassovia)

Pongrácz József (Nikla, Somogy vm., 1778. nov. 11.-Ősi, 1856. okt. 16.): plébános. - Otthon Újváry István volt bencés vezetésével és Keszthelyen tanult, a fil-t Pécsett, a teol-t Veszprémben végezte, 1801. XI. 22: Székesfehérvárt pappá szent. Veszprémben praebendista és alkántor, 1805. VI: hetesi plnos, 1818. VIII: a kaposvári ker. esp-e, 1832: Veszprémben a szem. lelki ig-ja és veszprémi plnos, 1834. IV: Ősiben plnos s a palotai ker. esp-e, mely utóbbi alól kérésére fölmentették. - 1841: Fölszerelte a sekrestyét, 2 gyóntatószéket készíttetett, 6 változatú orgonát szerzett. - M: A 7 sztségről és a sztmise áldozatról. Veszprém, 1838. - Szt Ágoston vallomásainak 13 kv-e. Ford. Uo., 1842. - Szalézi Szt Ferenc genevai pp. Philotheája, vagyis polg. istenes életre vezérlő kalauz. Magyarázta. Uo., 1850. 88

Szinnyei X:1404. - Pfeiffer 1987:852.

Pongrácz László, dengelegi (†Kolozsvár, 1463. okt. 24.): a kolozsmonostori konvent gubernátora. - Mátyás kir. unokatestvére, P. György erdélyi alvajda és Hunyadi János nővére, Klára fia, P. János erdélyi vajda bátyja. 1456: beiratkozott a bécsi egy-re. 1461 őszétől a kolozsmonostori konvent gubernátora. Fegyverrel próbálta visszafoglalni az elődje, Bertalan által a kolozsváriaknak átengedett kajántói határrészt. A kolozsváriak az összecsapásban megölték. V.S.

Tonk 1979:274. (1242.) - Jakó 1999:171.

Pongrácz Margit, SJC (Mezőkövesd, Borsod vm., 1911. jan. 25.-Mezőkövesd, 1977. ápr. 14.): szerzetesnő. - 1928. IX. 2: Mezőkövesden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1931. VIII. 11: első, 1943. VI. 2: örök esküjét Pécelen tette. 1931: Pécelen művirágkészítő. - A szétszóratás után Mezőkövesden művirágokat készített. r.k.

Pongrácz Mátyás, dengelegi (15. sz.): apátsági kormányzó. - P. János erdélyi vajda fia, 1483-90: a kolozsmonostori apátság gubernátora. A javadalmat Mátyás kir-tól kapta, vsz. kárpótlásként P. László megöléséért. 1495: Kolozsmonostor kegyuraként ~ adományozta az apáti tisztséget. Kormányzása alatt a konvent lakóinak és a kibocsátott okl-eknek a száma megcsappant. V.S.

Jakó 1990:62.

Pongrácz Tibor (Zalavár, Zala vm., 1910. okt. 17.-Bp., 1960. júl. 5.): plébános. - Veszprémben 1927: a kisszem. növendéke, 1928: éretts. 1928-: a teol-t a Pázmáneumban végezte. 1933. VII. 16: pappá szent., Zákányban, 1934: Zalapetenden, Nemesviden, 1935: Zalamerenyén, 1936: Bakonyszombathelyen, 1938: Zalaszántón, 1939: Keszthelyen kp. 1944: Kaposvárt hitokt., IV. 1: Berzencén plnos. Bpen 1948/49 k. az ÁVH elhurcolta, a pécsi börtönbe vitték. Sokáig semmit se lehetett tudni róla; amikor vihettek neki élelmiszert és fehérneműt, a mosásra visszaadott fehérnemű tele volt vérfoltokkal. Szabadulásának dátuma ismeretlen. 1954: Lesencetomajon, 1959: Hajmáskéren plnos. 88

Pfeiffer 1987:827. - Hetényi Varga I:456. - Diós 1999:174. (2829.)


Pongrácz Mária Dorottya, szentmiklósi és óvári gr. RSCJ (Bécs, Alsó-Au, 1883. dec. 21.–Bp., 1942. jún. 20.): apáca. – Szülők: Frigyes (1850–1932) cs. és k. kamarás, közös pü. min. oszt.főnök, a főrendiház örökös tagja; németújvári gr. Batthány Antónia (1864–1919) cs. és k. csillagkeresztes hölgy. – A bp-i zárdában élt, cs. és k. palotahölgy. 88

Gudenus III:120.