🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pintér
következő 🡲

pintér   →kádár

Pintér Anna M. Annuntiata, DNAK (†Vác, 1966. máj. 8.): szerzetesnő. - A tanítóképző elvégzése után lépett a kongr-ba. Szombathelyen és Kőszegen tanított. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Vácon élt. r.k.

Pintér Elek, Szt Imréről nev., Piar (Mernye, Somogy vm., 1841. nov. 4.-Tata, 1933. szept. 1.): gimnáziumi igazgató. - 1858. IX. 22: Vácott lépett a r-be, a gimn. 7-8. o-át 1863: Kolozsvárt végezte, 1864. I. 3: szerz. fog-at tett. Magyaróvárt, 1865: Budán tanított, 1866. VII. 25. pappá szent. és teol-t tanult. 1866-67: Nagykárolyban ném-et, tört-et, mat-t, 1868: Kolozsvárt termrajzot is, 1869: Léván, 1870: Selmecbányán, 1873: Nagykanizsán gimn. tanár, 1879-1918. VI. 30: nyugdíjazásáig tatai házfőn. és a gimn. ig-ja, fiz., földr. és termrajz tanára. Tatán az időjárásjelző állomás vez-je, a városi képviselőtestület tagja. - M: Jegyzőkv. a selmecbányai gyógyászati és termtud. egyletnek, 1871. III. 24. du. 5 órakor a városi tanácsteremben tartott közgyüléséről. Összeáll. Selmecbánya, 1871. - A mo-i kegyes tanítór. tatai főgimn. értes. 1910/11-1917/18. (8 füz.) Szerk. Tata, 1911-18. 88

Szinnyei X:1172. - Ország-Világ 1904:32. sz. Arck. - Magyarság 1933. IX. 2. - Koltai 1998:298. - Gulyás/Viczián XX.

Pintér Endre József, OPraem (Szántó, Zala vm., 1796. júl. 8.-Csorna, 1877. jún. 16.): alperjel, gimnáziumi igazgató. - 1816. IX. 29: Csornán lépett a r-be, 1822. IV. 7: szerz. fog-at tett, IX. 1: pappá szent. 1822: Csornán konvent tag, 1825: a keszthelyi, 1827: a szombathelyi kat. főgimn. tanára. 1844: m. nyelvből tanári vizsgát tett, Csornán házgondnok, a →vecsei szék táblabírája. 1852: a keszthelyi gimn. m. nyelv és hittanára, 1858-74: nyugdíjazásáig ig-ja. 1861: házfőn., 1864: r. számvevő. 1874: Csornán alperjel és számvevő. Orsz. hírű fejszámoló volt, az MTA-nak 447 népdalt gyűjtött. - M: Marcus Tullius Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a néphöz. Szónokilag taglalá s jegyzesíté. (Lat. és m. szöveg) Bécs, 1846.- A csornai prem. knk-ok keszthelyi kat. algimn. ifj. 1861/62-1873/74. érdemsorozata. Szombathely, 1862-74. 88

Bartl-Felsmann 1869:32. - Győrffy Endre: A keszthelyi kat. főgimn. tört. Keszthely, 1896:206, 208. - Szinnyei X:1173. -

Stefancsik-Kovács 1996:267. (474.)

Pintér Erzsébet, SJC (Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1901. nov. 20.-Kiskunfélegyháza, 1957. aug. 7.): szerzetesnő. - Szegeden tanítónőképzőt végzett, gyors- és gépírást tanult. 1922. XI. 4: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1924. III. 19: első, 1943. I. 1: örök esküjét uo. tette. - 1924: a Korda könyvelője, 1931. IV. 16- 1936. IV. 1: a nyomda vez-je. 1936. IX. 1-1938. I. 1: Kiskunfélegyházán elöljáró. - A szétszóratás után, 1950-től Kiskunfélegyházán családjánál élt. - M: Bíró Ferenc SJ: Engesztelés nagy útja. S.a.r. Bp., 1939. - Közreműködött →Bíró Ferenc életrajzának összeállításában. r.k.

Pintér Gábor (Kunszentmárton, Szolnok m., 1964. márc. 9.-): szentszéki diplomata. - A kecskeméti piar. gimn-ban 1982: éretts. Váci egyhm-s kispapként a teol-t 1982-83: Egerben, 1983-87: Bpen, 1987-89: Bécsben végezte. 1988. VI. 11: Vácott pappá sztelték. 1989-93: Eichstättben, 1993-96: Rómában a Lateráni Egy-en jogot és diplomáciát tanult. 1993: Bpen teol. dr. - 1987-89: Bécsben a Pázmáneum pref-a és az →Opus Mystici Corporis kiadó munk. 1989-93: a →Kastli Magyar Gimnázium hittanára és internátusi ig-ja. - 1996. VII. 1: az Apostoli Szentszék diplomatája Haitin, 2000-: Bolíviában az Apostoli Nunciatúrán. 2003. VIII: a skandináviai nunciatúra 1. titkára. s.k.

Pintér Gyula (Iván, Sopron vm., 1888. júl. 9.-Győr, 1963. okt. 1.): kanonok. - A gimn-ot Sopronban és Győrött végezte, 1908: éretts., a teol-t a bécsi egy-en végezte, Bécsben 1912. VII. 14: pappá szent. Tatán, 1916: Magyaróvárt kp., 1923: plnos, 1929: esp. 1934: majki c. prép. A magyaróvári óvodák és polg. isk. gondnokságának eln., a piar. főgimn. ppi biztosa, a Hildegard Nőegylet titkára. 1952: szegyh. knk., 1959: a szem. rektora. - M: A magyaróvári plébtp. múltja, értékei és ereklyéi. Mosonmagyaróvár, 1940. 88

Schem. Jaur. 1918:206; 1947:149; 1968:215. - Palatinus 1931:240. Arck. - Bíró 1955:482. - Diós 1999:171. (2672.)

Pintér János (Ausztria, 1945-): cserkészvezető. - 1957: Winnipegben (Manitoba, Kanada) lett a 21. sz. Wesselényi Miklós cserkészcsapat tagja. Torontóba költözve a 20. sz. Árpád Vezér csapatba került. 1972: feleségével megalapították az oshawai 24. sz. Nádasdy Ferenc cserkészcsapatot. 1975: a Külf. M. Cserkészszöv. V. kerületi parancsnoka. 1982: Calgaryba költöztek, ahol 1984-94: a helyi cserkészcsapatot vezették. 1994-: a Ny-kanadai körzet parancsnoki tisztségét fölváltva látták el. Bo.J.-Fe.Má.

Pintér Jenő (Cegléd, Pest vm., 1881. jan. 25.-Bp., 1940. nov. 7.): tankerületi főigazgató. - A gimn-ot Bpen és Lőcsén, az egy-et Bpen végezte, ahol 1903. VI. 6: irodtört-ből drált, 1904: középisk. tanári okl-et szerzett. 1905: a jászberényi, 1910: a bpi VI. ker. áll. reálisk. tört-földr. tanára. 1911: többedmagával megalapította a M. Irodtört. Társ-ot, melynek 1933-től haláláig elnöke. 1914: katonáskodott, 1919. VIII-1939. VIII: a bpi tanker. főig-ja, amikor nyugdíjaztatta magát. - 1916: a SZIA III. o. tagja, 1940: tb. tagja, 1916. V. 4: a MTA l., 1928. V. 18: r. tagja, 1922: a M. Irodtört. Társ. tb. tagja, 1923. II. 6: a Kisfaludy- majd a Petőfi Társ. r. tagja, 1935. IV. 15: a szegedi egy. c. ny. r. tanára, 1937: a debreceni egy. a fil. tb. dr-ává avatta. - M. irodtört. összefoglaló műve egységes földolgozásával, alapos könyvészetével, szélsőségektől mentes értékelésével napjainkig lex. értékű. Közérthető középisk. tankv-eket és nyelvvédő műveket írt. - M: A históriás énekek művelődéstört. vonatkozásai. Dri ért. Bp., 1903. - A MTA és geographiai irod-unk Hunfalvy János felléptéig. Uo., 1903. (Klny. Földr. Közlem.) - Szt Adalbert. Uo., 1903. (Klny. Kat. Szle) - A m. nemz. évlapjai a kirság megalapításáig. Jászberény, 1908. - A m. irod. tört. a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig. 1-2. köt. Bp., 1909. - Nagyköpcsényi gr. Listius László. Uo., 1911. - Nyelvtud. törekvések a megújhodás korában 1772-1831. Székesfehérvár, 1911. - A m. irod. tört. középisk. számára. 1-2. köt. Uo., 1911. -(7. kiad. 1935-36). - A m. irod. tört. 1900-ig. Többekkel. Uo., 1913. (Műveltség kvt-a). - Időmutató a megújhodás korabeli m. irod. tört-éhez 1772-1831. Uo., 1913. - A m. irod. tört. a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig. 2. köt. A mohácsi csatától Bessenyei György fellépéséig. Uo., 1913. - A m. irod. tört. Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc haláláig (1772-1831). Uo., 1913. - Irodtört. olvasókv. Középisk. 7/8. o. számára. 1-2. köt. Uo., 1914-16. - M. költők remekei. Uo., 1920. (Zászlónk diákkvtára 10-11.) - A m. irodtört. kézikv-e. Tud. rendszerezés. 1-2. köt. Uo., 1921. - Idegen költők remekei. Összeáll. Uo., 1922. (Zászlónk diákkvtára 53) - Hazádnak rendületlenül. Költemények a m. ifj. számára. Közrebocsátja Sajó Sándorral. Uo., 1923. (4. kiad. 1930.) - ~ m. irodtört-e a művelt közösség számára. Uo., 1924. - Mai m. költők. Közrebocsátja Sajó Sándorral. Uo., 1924. - A m. középisk. igazgatásának kézikv-e. Uo., 1926. (2. kiad. 1928) - Poetika. Szerk. Riedl Frigyes. Átd. 7. kiad. Uo., 1926. (10. kiad. 1933) - Retorika. Szerk. Riedl Frigyes. 8. kiad. Átd. Uo., 1926. (10. kiad. 1929) - Stilisztika. Szerk. Zlinszky Aladár. 2. kiad. Átd. Uo., 1926. (4. kiad. 1930) - Szinnyei József l. tag emlékezete. Uo., 1927. (MTA emlékbeszédek XIX:14.) - ~ irodtört-e. Képes kiad. 1-2. köt. Uo., 1928. - Váczy János emlékezete. Uo., 1929. (MTA emlékbeszédek XX:10.) - A m. irod. tört. Tud. rendszerezés. 1-7. köt. Uo., 1930-34. - Négyesy emlékkv. Szerk. Uo., 1931. - Békefi-emlékkv. Szerk. Uo., 1932. - A m. irod. tört. 1-2. füz. György Lajossal. Kolozsvár, 1935-36. - ~ m. irodtört-e. 1-2. köt. Uo., 1938. - M. nyelvvédőkv. Többekkel. Uo., 1938. - M. iparosok nyelvvédőkv-e. Többekkel. 1-2. füz. Uo., 1939. - Közreműk. a M. Paedagogia és a Magyarosan szerk-ében; 1912-32: megszakításokkal szerk. az Irodtört. c. folyóir-ot, szerk. 1920-39: A Bpi Tankerület Értesítőjét. - Álneve és betűjelei: Bélteky László; B.J.; B.L. (mind Irodt., 1912-). T.E.

Kalmár 1910:93. - Szinnyei X:1176. - MTA tagajánl. 1916:4; 1928:5. - M. társad. lex. 1930:445. - Ki kicsoda? 1936:647. - Akad. Értes. 1940:421. - Mo. 1940:XI. 8. - SZIA Értes. 1940:167. - Irodt. 1941:36. (†nov. 8.) - Gulyás 1956:613. - MIL II:506. - MÉL II:419. - MTA tagjai 1975:218.

Pintér József, SJ (Sátoraljaújhely, 1717. júl. 11.-Sósrév, Eger mellett, 1780.): tanár. - 1732. X. 18: Kassán lépett a JT-ba. Budán, Győrött és Nagyszombatban teol. tanár, Kassán az akad. kancellárja, Budán a felsőbb o-ok ig-ja volt. 1773: Sósrévre vonult vissza. - Fm: Conspectus equestrium ordinum per Europan omnem florentium. Nagyszombat, 1741. 88

Szinnyei X:1176.

Pintér József (Szombathely, Vas vm., 1877. jan. 7.-Szombathely, 1945. márc. 4.): kanonok. - 1899. VII. 2: pappá szent. Rábakethelyen, 1902. XI-1904. X: Kemenesmihályfán kp., , 1908-12: kápt. karkp., 1912-1918. XII. 31: a szem. lelki ig-ja és az aszketika tanára, 1917/18: vicerektora. 1919. I. 1: Rábakovácsin plnos, ahol megújíttatta és megnagyobbíttatta a tp-ot. 1937: knk. Légitámadás áldozata. - 1905. I. 8-1912. VIII. 23: a Szombathelyi Újság fel. szerk-je. 88

Schem. Sab. 1900/43. - Géfin II:365; III:321. - Szántó 1992:17. - Diós 1995:167. - Viczián 1995:140.

Pintér József, vitéz (Bábolna, Komárom vm., 1888. ápr. 17.-Bp., 1951. okt. 19.): pap, országgyűlési képviselő. - A középisk-t a komáromi bencés és a pozsonyi r.k. főgimn-ban, a teol-t Esztergomban végezte, 1911. VI. 25: pappá szent. Nagycétényben, 1912: Muzslán, 1913: Tallóson kp., 1914. VII-1918. XI: leszereléséig a pozsonyi 13. gyalogezred táb. lelkésze az orosz, ol., rum. és fr. harctereken. 1919-46: az Orsz. Közp. Kat. Legényegylet s a Kat. Legényegyletek Orsz. Szöv-e elnöke. Bpen a VII. Rottenbiller u-ban 4 emeletes, 200 ágyas internátust létesített, 1935-ig kb. 200 legényegyletet szervezett. A Nemz. Egység Pártja programjával 1935-39: Kiskunmajsa ogy. képviselője. 1939-44: a Sajtókamara tagja. - M: Vezérkv. a kat. legényegyletek, ifj. egyletek elnökei és vezetői részére. 1-8. füz. Bp., 1931. - Munkásifjú mozg-ak. Uo., 1932. - Csillagok égboltomon. 2. kiad. Bp-Miskolc, 1942. (Új Nemesség kvtára) - Bpen 1921. VIII-1930. XII: a Tisztes Ipar, 1922-1944. IX: az Új Nemesség fel. szerk-je és kiadója. 88

Schem. Strig. 1912/47. - M. ogy. alm. 1935:343. Arck. - Ogy. alm. 1935:495. - Vitézek alb. 1939:322. - Diós 1995:167. - Viczián 1995:147, 151. - Gulyás/Viczián XX.

Pintér József, SDB (Bogyoszló, Sopron vm., 1904. jan. 6.-Esztergom, 1975. okt. 3.): plébános. - 1923: lépett a r-be. 1925: Rákospalotán a Clarisseumban nev., 1928: a hittud. kar hallg-ja, 1932. VI. 29: Vácott pappá szent. Rákospalotán a Don Bosco nyomda vez-je. 1938: Péliföldszentkeresztre helyezték. Lpászt. és a r. növ-ek lit. tanára. 1950: plnos. 1975: nyugalomba vonult. Mogyorósbányán temették el. - Rákospalotán 1930. I-1944. XI: a Missziós Ifjúság, 1931. IX-1944. XII: a Szalézi Értes., 1936. I. 1-1944?: az Oltár és Élet, 1937: a Munkásifjú fel. szerk-je. 88

Szolg. 1976. 29:101. - Pest m. sajtó 1977:892. - Viczián 1995:100. (1251, 1266, 1359.)

Pintér Kálmán, Szt Juliannáról nev., Piar (Tiszavárkony, Heves és Külső-Szolnok vm., 1854. ápr. 30.-Veszprém, 1902. nov. 8.): gimnáziumi tanár. - 1871. IX. 8. lépett a r-be, a gimn. 2-8. o. Kecskeméten végezte, 1878. VI. 28: pappá szent. 1881. XII: a bpi tudegy-en m. nyelv és irod-ból és bölcseletből tanári vizsgát tett. 1874: a veszprémi, 1880: a bpi, 1882: a kecskeméti, 1888-1900: a bpi piar. főgimn. tanára, 1891: a Bpi Kat. Kör alelnöke; a SZIT tud. és irod. oszt. választmányi tagja. Vörösmarty Mihály (1800-55) szobrára 14 ezer koronát gyűjtött. - M: A szinész. Dramolette 1 fv. Kecskemét, 1886. - Vörösmarty realismusa. Bp., 1891. - Szt László kir. a m. költészetben. Uo., 1892. (Klny. Bpi kegyesr. főgimn. értes.) - M. stilistika. I. Irálytan. II. Szerkesztéstan. Isk. haszn. és olvasókv-vel ellátva. 1-2. köt. Uo., 1892-93. (II. köt. 2. kiad. Uo., 1899; I. köt. 3. kiad. Uo., 1902) - A bűnbánat költészete. Uo., 1893. (Klny. M. Állam) - Rhetorika és olvasókv. Isk. haszn. szerk. Uo., 1895. (2. jav. és bőv. kiad. Uo., 1900) - A sikkasztó. Uo., 1895. - Múlt és jövő. Drámai kép. Ezredévi ünnepünk emlékeül a tanuló ifj-nak. Uo., 1896. (Klny. Bpi kat. főgimn. értes.) - Irodalmunk a millenniumig. Olvasmányul a serdülő m. ifj. sz. Uo., 1896. - Poetika és olvasókv, isk. használatra. Erdélyi Károllyal. Uo., 1896. (2. kiad. 1899. és 1902) - Nyugalmas órák. Uo., 1896. - Irod. dolgozatok Vörösmartyról. Uo., 1897. - Újabb elbeszélő irodalmunk. Uo., 1897. (Klny. Kat. Szle) - M. drámai mesék. A m. ifj. sz. Uo., 1899. - Megszabadított Jeruzsalem. Írta Torquato Tasso. Jánosi Gusztáv m. ford. nyomán rövidítve prózába átírva, magyarázatokkal. Uo., 1899. (Isk. kvtár III.) - Emlékbeszéd Erzsébet kirnéról. Elmondotta. Uo., 1899. - Vörösmarty Mihály Cserhalomja. Magyarázta. Uo., 1900. (Középisk. Olvasmányok Tára 12.). - Vázlatok spo-i és portugáliai utamból. Uo., 1901. - 1876-82: a Veszprém hetilap munk. - Álneve és jegyei: Calamus (Veszprém, 1876-82; Veszprémi Közl., 1883-85); P. (Veszprém, 1876-82; Veszprémi Közl., 1883-85); P. K. (Veszprém, 1878-82; Veszprémi Közl., 1883-85; M. Szle, 1893-94). 88

Szinnyei X:1177. - Krücken-Parlagi II:478. - Sziklay 1931:267. - Piaristák a XIX. és XX. sz-ban. Bp., 1942. (Ongrádi József: ~ 1854-1902) - Gulyás 1956:352. - Koltai 1998:298. - Gulyás/Viczián XX.

Pintér Kornél Mihály, OFM (Hosszúfalu, Nyitra vm., 1848. máj. 29.-Gyöngyös, 1932. aug. 9.): gimnáziumi tanár, házfőnök. - 1865. VIII. 25: lépett a Kapisztrán Szt Jánosról nev. ferences r-be, 1874. VII. 26: pappá szent., 1885: lat-gör. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, Gyöngyösön az áll. főgimn. tanára és házfőn. - M: A gyöngyösi kat. nagygimn. 1896/97-1897/98. é. értes. Gyöngyös, 1897-98. 88

Vajda 1900:95. - Kalmár 1907:69. - Schem. Cap. 1925:8; 1933:26. - Gulyás/Viczián XX.

Pintér László (Sopron, Sopron vm., 1884. szept. 7.-Szeged, 1958. márc. 2.): kanonok. - A középisk-t Sopronban és a győri bencés gimn-ban, a teol-t Győrben végezte, ahol 1907: pappá szent. Kp. Győrben és konviktusi tanulm. felügy. 1911: kápt. karkp. és középisk. hitokt. Sopronban, 1912: szegyh. hitszónok Győrött, 1913: plnos Rajkán, később esp., a máltai lovagr. konventuális kp-ja. 1929: a soproni társaskápt. knk-ja. Tagja volt Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vm. tvhat. biz-ának. 1922-27: nemzgyűl., 1927-39: ogy. képviselő a surányi és magyaróvári választóker-ben, tagja volt az ogy. külügyi biz-ának. 1938: a Mo-i Ném. Népművelődési Egyes. elnöke, 1940: a nagyváradi székeskápt. mesterknk-ja és a felsőház örökös tagja. - 1942: megkapta a váradi kápt. egyik irod. stallumát. 1947: az egyhm. m. ter-ének helynöke, kormányozta az egyhm. részt haláláig. - 1921: szembefordult a Ny-Mo-ot elszakítani kívánókkal, 1939-44: a →Volksbund egyh- és nemzetellenes mozgalmával. - Cikkei a magyaróvári Der Heideboden (1919-20), Katolisches Kirchenblatt (1939-44, melynek fel. szerk-je is), Sonntagsblatt (b. munk.) c. lapokban. - M: Sorsdöntő kérdés. Bp., 1937. (Klny. Nemz. Újs.) - Bpen 1937-1938. XII: a Pfarrbote kat. néplap, 1939: VI-X: folytatása, a Kichenblatt für das Katolische Volk fel. kiadója. 88

Ogy. alm. 1939:612. Arck. - Ker. m. közél. alm. II:834. - Schem. Mv. 1995. (†1957. III. 2.) - Viczián 1995:175. (1451.)

Pintér László Ernő, OFM (Sopron, Sopron vm., 1942. márc. 6.-Bécs, 2002. máj. 18.): gimnáziumi tanár, tartományfőnök, malakológus. - 1960. VIII. 29: lépett a kapisztránus rtart-ba. 1961. VIII. 30: tette első fog-át. A teol-t Esztergomban a ferences főisk-n végezte. 1966. XI. 27: szent. pappá. 1967 őszén az ELTE-n lat-ném. szakos hallg., 1973: szerzett diplomát. A budai rházban lakott, innen járt tanítani az esztergomi és szentendrei gimn-okba. 1974: csak Szentendrén tanár és a tartfőn. titkára, 1976: h-e, 1979-88: tartfőn. Haláláig szentendrei tanár. - A Lant majd a Limes isk. lapok alapítója és szerk-je. - Mint termtudós a 20. sz. legkiemelkedőbb m. malakológusainak egyike. A m. és D-eu. puhatestű fauna kutatója, összeáll. és kritikailag ellenőrizte a hazai fajok listáját, elindította a m. faunatérképezést, leírt két új csigafajt. 1975-98: a M. Természettud. Múz. puhatestű gyűjt-ének kurátora. Közel 15 ezer tétellel gyarapította a múz-ot, s már 1986: elindította a gyűjt. katalógusának számítógépes feldolgozását. r.k.-Fehér Zoltán

Pintér Pál, Szt Terézről nev., Piar (Újszeged, Torontál vm., 1862. jan. 16.-Debrecen, 1915. máj. 26.): gimnáziumi tanár. - A középisk-t Szegeden, Nagykárolyban és Kecskeméten végezte. 1880. VIII. 27: lépett a r-be. Nyitrán 2 évi hittani tanf-ot végzett, 1885. VIII. 9: pappá szent. 1886-87: Kolozsvárt egy. hallg. 1888: Debrecenben gimn. tanár, 1890: tanári okl-et szerzett. 1990: Léván, 1893: Nyitrán, 1896: Kolozsvárt, 1904-15: Debrecenben főgimn. tanár. - M: Növénytan a gimn. 4. o. sz. Bp., 1902. - Állattan a középisk. felsőbb o. és tanítóképző int. haszn. Uo., 1902. (2. kiad. 1913) - Ásványtan kémiával. A gimn. 6. o. sz. Uo., 1904. - Természetrajz a középisk. 1. o. sz. Uo., 1903. - Természetrajz a középisk. 2. o. sz. Uo., 1906. - Kémiai praktikum. Kémikusok, gyógyszerészek, orvosok sz. és magánhasználatra. Debrecen, 1907. - Állatélettani kísérletek a középisk. oktatáshoz. Uo., 1912. 88

Szinnyei X:1180. - Kalmár 1910:60. - Vasárnapi Újs. 1915:23. sz. (nekr.) - Krücken-Parlagi II:479. - Koltai 1998:299. (*Csongrád! vm.) - Gulyás/Viczián XX.

Pintér Pál (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1895. okt. 25.-Jászberény, 1977. aug. 29.): plébános. - 1919. VI. 29: pappá szent., Detken, 1920: Arlón, 1923: Bodonban, utóbb Kunszentmártonban kp., 1928: hitokt. is, 1929: Miskolcon hitokt., 1931: Rakamazon, Büdszentmihályon, 1940: Tibolddarócon, 1941: Nádudvaron, 1946: Jászboldogházán lelkész, 1960-67: nyugdíjazásáig Jászfényszaru plnosa. - 1926. II-1929. VIII: a Kunszentmártoni Katolikus Tudósító havilap főszerk-je és kiadója. 88

MKA 1928:176. - Schem. Agr. 1975:125. - Diós 1999:171. (2697.) - Gulyás/Viczián XX.

Pintér Péter Pál (Makó, Csanád vm., 1921. ápr. 28. -Bp., 2001. aug. 4.): jogász, cserkésztiszt. - A makói Csanád Vezér Gimn-ban éretts, a kolozsvári Ferenc József Tudegy. jogi karán 1943: dr-rá avatták, 1948: ügyvédi, 1963: könyvvizsgálói szakképesítést szerzett. 1943-44: egy. gyakornok Kolozsvárt, 1945: a Pázmány Péter Tudegy-en tanárs., 1945. VI. 1: a bpi törv-széken jegyző, táblai tanácsjegyző, 1948-49: internált. 1949. XII-1987: nyugdíjazásáig építőipari cégeknél főkönyvelő. - 1931-: a makói 92. sz. Csanád cserkészcsapat tagja, 1939: segédtiszt és a makói HÖK parancsnoka, 1940: tiszt, 1943: csapattiszt. Kolozsvárt a Piarista Gimnázium ipari tanuló csapatának h. parancsnoka. Részt vett az erdélyi vezetőképző keret munkájában. 1945: a Cserkészszöv. orsz. főtitkára, 1945. V: a föloszlatásáig orsz. vezetőtiszt. - 1989-: gazd. vezetőként részt vett a szöv. újjáalakításában, a cserkészház és a cserkészpark megszerzésében. 1998-2001: a szöv. felügyelő biz. tagja, 2001. V. 26: a M. Cserkészszöv. örökös tb. elnöke. - Írásai: Vezetők Lapja (1946. III-IV.), melynek szerk. biz tagja. Bo.J.-Fe.Má.

Pintér Rafael, OFMCap (Tata, Komárom vm., 1867. febr. 4.-Pozsony?, 1910 u.): házfőnök. - Tatán a piar. algimn. 1-4. o-a után 1881. IX. 15: lépett a kapuc. r-be. A középisk. 5-8. o-át a rend tatai és bazini házaiban végezte. 1884: Bp-re helyezték, ahol 4 é. a tudegy-en hittud-t és ped-t hallg., melyből vizsgát is tett. 1888: Nagyszombatban szerpappá szent. Bécsben helyettes m. hitszónok és kriptaőr. 1889: Bpen hittanári vizsgát tett, VI. 4: Bécsben pappá szent. IX: Pozsonyban a rend biblikum és héb. nyelv tanára. 1892: egyházjogból és tört-ből szigorlatot tett, mely tárgyakat 7 é. tanította. 1897: Esztergomban középisk. hittanári vizsgát tett. 8 é. a pozsonyi ev. líc. r.k. hittanára, 1893-: az orsolyiták akkor megnyitott pozsonyi r.k. polg. leányisk-jának és a tanítóképző int-nek a hittanára. 1892-99: a pozsonyi rházban m. hitszónok is, miután megalapította az addig nem létezett pozsonyi vasárnap délutáni m. istentiszt-et. 1895: bejárta Korfu szg-ét, Görögo-ot, részben Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot, 1899: az osztr. tengerpartot, Karintiát és Stájero-ot, 1900: Au-t és Bajoro-ot. 1902: Rómában, Nápolyban és Capri szg-én járt, 1903: és 1904: beutazta a Felvidéket és Galíciát. 1909-10: Pozsonyban házfőn. - M: Nyolc nap a szentföldön. Rövid úti vázlatok saját tapasztalata nyomán. Pozsony, 1898. (előbb a Néplapban) - A Pálffy-laktanya telkének szabályozása. Uo., 1909. (ném-ül is) - 1888-1900: a M. Állam külső munk. 88

Szinnyei X:1181. - R.k. papság évkv-e és névtára 1909-10:509. - Gulyás/Viczián XX.

Pintér Sándor, méhészi (Keszthely, Zala vm., 1910. máj. 12.-Veszprém, 1987. okt. 9.): plébános. - A gimn-ot Keszthelyen, a teol-t 1929-34: Veszprémben végezte, 1934. VI. 24: pappá szent. Csabrendeken kp., 1935: Mezőkomáromban adm., 1936. IX. 16: Balatonalmádiban fürdőlelkész, plnosh., plnos, 1970: balatoni biztos. 1944: kánonjogi dr-rá avatták. - 1944: zsidóknak keresztlevelet adott, közülük egyet a kpna padlásán rejtegetett. 1944 őszén „izgatás bűncselekménye” miatt bűnvádi eljárást indítottak ellene. - Balatonalmádiban helyreállíttatta az 1944/45: megsérült tp-ot, melyet 1956: Bicskei Károly freskóival díszíttetett; új fő- és mellékoltárt, mahagóni fából szószéket állíttatott; a tp-ban Szűz Mária-kpnát, 1957: hozzáépítéssel Szt Jobb-kpnát építtetett, 1960: helyreállíttatta a Szt Margit-kpnát. - M: Harc a repülőért. Ifj. reg. Írta Joseph Brilot. Ford. Csontos Gyulával. Bp., 1942. - Lieghtfoot Klos. Egy amerikai diák életéből. Írta Francis Finn. Ford. uazzal. Uo., 1943. - Fatima nagy csodája. Írta J. Castelbrance. Ford. uazzal Uo., 1944. (4. jav. kiad. 1944) - Két gyermek a romok alatt. Írta H. Lauverniere. Ford. uazzal. Uo., 1947. - Kz-ban dri értekezése: A kanonoki karizma. (1944) 88

Schem. Vesp. 1938/75. - Ker. m. közél. alm. II:834. - Pfeiffer 1987:842. - Hetényi Varga I:456. Arck. - Diós 1999:171. (2699.)

Pintér Sándor (Zalapetend, Zala vm., 1919. jan. 4.-New Orleans, La., USA, 1978. nov. 15.): magyar lelkész. - A teol-t Veszprémben és a fribourg-i (Svájc) Salesianumban végezte, hittud-ból drált. 1943. IV. 10: a veszprémi egyhm. papjává szent. Az USA-ba ment, Toledóban (Ohio, USA) kp., 1955. IV-: a Szt István-tp. plnosa. 1955. III. 13: a veszprémi egyhm-ből elbocsátva a toledói egyhm. tagja. San Diegóban (Calif.) a Santa Clara Egy-en, Johnstownban (Pa.), majd New Orleans West Wege nevű elővárosában lelkész. - M: Prohászka au ministere du Verb. (Kz-ban Fribourg-ban?) 88

Török 1978:298. - Pfeiffer 1987:827. (†New York) - Diós 1999:171. (2698.)


Pintér Júlia Anzelma SZLT (Monostorapáti, Zala vm., 1899. febr. 19.–Bakonybél, 1983. márc. 13.): szerzetesnő. – A polg. isk után ápolónőképzőt végzett. 1926.V. 1: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. a MÁV kórház ápolónője. 1981: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Pintér Júlia Honorata SZLT (Rád, Nógrád vm,. 1905. aug. 13.–Vác, 1989. dec. 29.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1929. XI. 1: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1934. XI. 1: uitt tette. 1830–50 a klinika ápolónője. –1950 u. a Rókus kórháűz ápolónője, 1968: nyugdíjazták. A váci szoc. otthonba költözött. r.k.

Pintér Margit Etelka SZLT (Sárvár, Vas vm., 1912. szept. 5.–Veszprém, 1998. jún. 9.): szerzetesnő. – Apja raktáros, anyja htb. ~ 1932: tanítónői, 1938: gyors- és gépíró tanári okl-et szerzett. 1932. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1937. IX. 8: Vácott tette. 1933–48: Vácott tanítónő, a keresk. középisk-ban gyors- és gépíró tanár. 1951: Veszprémben a Vas- és Műszaki Nagyker Váll. szerződés nyilvántartója. 1975. X. 1: nyugdíjazták. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.