🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pór
következő 🡲

pór   →paraszt

Pór (1863-ig Bauer) Antal (Esztergom, Esztergom vm., 1834. okt. 18.-Esztergom, 1911. szept. 8.): kanonok, történetíró. - 1849: honvéd, Komáromtól Világosig harcolt. Or., majd osztrák hadifogság után 1850: kispap lett. A pozsonyi Emericanumban, 1851: Nagyszombatban tanult. 1853: a Pázmáneum növ-e. 1857. X. 20: pappá szent. Bécsben tört-et tanult. 1859: a nagyszombati érs. gimn. tanára. 1871. XII. 30: Esztergom plnosa. 1872. V. 24: a MTA l., 1892. V. 5: r. tagja. 1875-81: Esztergom ogy. képviselője. 1880. VI. 15: pozsonyi, 1893. X. 12: esztergomi knk. 1893: honti főesp. - A Magyar Tört. Társ., a Heraldikai és Genealógiai Társ. ig. választmányi, a SZIT tud. és irod. o-ának tagja. - Fm: Athén Perikles korában. Curtius után. Pest, 1868. - I. Frigyes cs. viszonya Oroszlán Henrikhez. Buda, 1870. - Hellas földirata és hellén államrégiségek. Pest, 1871. - Szt István kir. Uo., 1871. - Róma tört. a Ny-i birod. elenyésztéig. Bp., 1873. - Hunyady János. Uo., 1873. - Aeneas Sylvius, II. Pius p. Uo., 1880. - Rónay Jáczint pozsonyi prép. Uo., 1885. - Érdekes per a 14. sz-ból. Adatok Pozsony tört-éhez. Uo., 1885. - Ipolyi Arnold váradi pp. élete és munkái vázlata. Uo., 1886. - Gvadányi József, m. lovasgenerális emlékezete. Pozsony, 1887. - Trencséni Csák Máté 1260-1321. Bp., 1888. - Habsburgi Ágnes m. kirné és Erzsébet hg-assz., az Árpád-ház utolsó sarja. Uo., 1888. (Klny. Kat. Szle) - Lipóczi és Nekcsei Demeter és Sándor. Uo., 1890. (Klny. Századok) - Csór Tamás kir. főajtónálló... Kolozsvár, 1890. - Bánk-bán Melindája. Uo., 1890. - Tóth Lőrinc, a kir. tárnokok és zászlótartók mestere 1328-1348. Bp., 1891. (Klny. Századok) - Emlékbeszéd Rónay János Jácint, a MTA r. tagjáról. Uo., 1891. - Az Osl nemzetség tört. a 13. és 14. sz-ban. Uo., 1892. (Klny. Turul) - László erdélyi vajda (1291-1315). Kolozsvár, 1891. - Nagy Lajos élete (1326-1382). Bp., 1892. - Az erdélyi vajdák sorozata a 14. sz. végéig. Kolozsvár, 1893. - Nagy Lajos m. kir. viszonya Giannino fr. trónkövetelőhöz. Bp., 1892. - Az Anjouk kora. Uo., 1894. (A m. nemz. tört. sorozat 3. köt-e) - Emlékbeszéd Dankó József l. tagról. Uo., 1897. - Nagy Lajos litván hadjárata. Kolozsvár, 1899. - Zách Felicián pöre. Uo., 1900. (Klny. Századok) - Nagy Lajos, a halicsi érsség megalapítója. Uo., 1900. - Boleszló hg. esztergomi érs. (1321-1328). Esztergom, 1900. - Nagy Lajos kir. szövetkezése IV. Károly cs. ellen 1362-ben. Bp., 1900. (Klny. Századok) - M. vonatkozású fali képek Runkelsteinban. Uo., 1900. (Klny. Archaeológiai Értes.) - Nagy Lajos kir. viszonya az aquiléjai pátr-hoz. Uo., 1900. - Erzsébet kirné aacheni zarándoklása 1357-ben. Uo., 1901. - István úr árvája. Uo., 1901. (Klny. Századok) - A m. Anjouk igényei a lengy. trónra. Kolozsvár, 1902. - A négy Miklós. Uo., 1902. (Klny. uo.) - M-lengy. érintkezés a 14. sz-ban. Uo., 1903. (Klny. uo.) - Keszei Miklós. Uo., 1904. - A m. Anjouk lengy. krónikása, Czarnkovi János. Uo., 1904. - Jegerndorfi Pál nyitrai főesp. Bp., 1905. (Klny. Századok) - De Surdis II. János esztergomi érs. Uo., 1907. - Anjouk és Wittelsbachok. Uo., 1907. - Neszmély Miklós, Nagy Lajos kir. tanítója. Uo., 1907. - Az Esztergom-várbeli Szt István vt-ról nev. prépság tört. Uo., 1909. - Opuli László hg., Mo. nádorispánja. Uo., 1909. (Klny. Századok) - Álnevei és jelei: Agricola; Kárász Huba; Lászlófi Antal; Non quis sed quid; Virágvölgyi; =; +. 88

Zelliger 1893:404. - Némethy 1894:870. - Pallas XIV:113; XVIII:460. - Kollányi 1900:520. - Szinnyei XI:27. - Esztergom vm. 1903:156. - Alkotmány 1911:214. sz. - Egyh. Közl. 1911:524. Arck. - Vasárnapi Újs. 1911:38. sz. - Karácsonyi János: ~ emlékezete. Bp., 1913. - Századok 1916:6. sz. (Márki Sándor: ~ emlékezete) - MÉL II:434. - MTA tagjai 1975:223. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Pór (1948-ig Bauer) József (Apatin, Bács-Bodrog vm., 1883. aug. 10.-Bonyhád, 1964. nov. 28.): plébános. - 1902: Pécsett kisszeminaristaként éretts., 1906: pappá szent. Mágocson, Bonyhádon kp., a pécsi egyhm. papjaként 1911: Bpen bölcs. tanulm-okat kezdett, s a Kath. Patronage Egyes. átmeneti otthonában lelkész és hitokt. Látva a fiúnevelés fontosságát, 1915: a znióváraljai (Turóc vm.) Patronage Otthon ig-ja. 1919: a csehszl. hatóságok kiutasították, növ-eivel Esztergomtáborban kapott helyet, ahol megteremtette Mo-on az első →Fiúk városát. 1925. IX: int-ét átadta a szalézieknek (Szt József Fiúotthon), 1926. I: Visegrádra költözött, ahol megalapította a Mária Oltalma Fiúotthont. 1927. VIII: anyagi okok miatt visszarendelték, Pécsett a szem. spirituálisa. 1931: plnos Bonyhádon, 1942: Szűz Máriáról nev. c. cikádori apát. 1942. II: a hazai svábság →Hűséggel a Hazához náciellenes népmozgalmának egyik alapítója. Annak lapjában, a Die Donauban megjelent írásaiért 1944. II. 12-III. 8: a zombori bíróságon sajtóper folyt ellene. X. 20: a Gestapo letartóztatta, Sopronkőhida felé a gyalogmenetben összeesett, otthagyták meghalni a hóban. Félig megfagyva egy teherautó fölvette; a nyilasok a sümegi ferences rházból hurcolták el, az Isteni Megváltó Leányai ideigl. börtönné átalakított soproni zárdájának foglya. 1945. IV. 1: szabadult, IV. 21: visszatért a bonyhádi pléb-ra, ahol polg. isk. ig. is. - M: Depaul Szt Vince szeretet lányai (Irgalmas nővérek) bonyhádi immaculata intézete r.k. polg. leány és ált. fiú és leányisk. 1946/47. évkv-e. Szerk. Vesztergombi Józseffel. Bonyhád, [1947] - 1910-14: a bonyhádi Bauerbund kéthetenkénti lap segédszerk-je. Hagyatékában több száz Volksbund-ellenes bökverse. 88

Schem. Qu. 1934:163. (s.v. Bauer); 1943:174. (s.v. Bauer); 1963:93. (s.v. Pór) - Pilinyi 1943:75. (s.v. Bauer) - Polg. isk. tanárok 1942/43. névkv-e. Bp., 1943:193. (s.v. Bauer) - Cat. Qu. 1948:32. (s.v. Pór) - Tóth 1948:67. (s.v. Bauer) - Ádám 1949:227. - Hetényi Varga 1985:323. Arck. - Hetényi Varga I:337. Arck. - Balogh-Gergely 1993. I:246. - Diós 1999:174. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Pór Sarolta Luciola, IML (Bény, Esztergom vm., 1913. aug. 2.-Bp., 1971. dec. 16.): szerzetesnő. - Tanárképző főisk-t végzett. 1938. IX. 15: Sopronban lépett a kongr-ba. 1941. VII. 29: első, 1946. VII. 29: örök fog-át uo. tette. A szétszóratás után gyenge egészségi állapota miatt nővértársainál lakott; később a piliscsabai szoc. otthon lakója, vezette az adminisztrációt, gondja volt a kpna szépítésére. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.