🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Opus Dei
következő 🡲

Opus Dei (lat. 'Isten Műve'), Szent Kereszt és Opus Dei Prelatúra: a katolikus Egyház személyi prelatúrája. - Célja, hogy újból tudatossá tegye az életszentségre és apostolkodásra szóló általános hivatást. Ezt a hivatást mindennapi körülmények közt naponta kell megvalósítani a megszokott munkában. Az ~ saját tagjai és azok részére, akik ezt kívánják, lelki képzést és lelkipásztori gondozást nyújt hozzá. - Tört. 1928. X. 2: Escrivá de Balaguer Szt József Mária áldozópap alapította Madridban. 1930 óta nők is lehetnek a tagjai. 1941: jámbor egyesülésként (pia unio) jóváhagyást kapott a madridi pp-től. 1944: szenteltek először pappá ~-s laikusokat. Az ~ a II. vh. után kezdte munkáját Angliában, Olaszo-ban, Fro-ban, Íro-ban, az USA-ban és Mexikóban. 1946: az alapító átköltözött Rómába, és létrehozta az ~ székhelyét. XII. Pius p. 1950. VI. 16: adta meg végleges jóváhagyását. Ezzel lehetővé vált nős laikusok csatlakozása, és a Szt Kereszt Papi Társaság megnyílt egyhm-s papok számára is. - Az ~ működése 1950-től terjedt ki No-ra, Au-ra, Svájcra, Holl-ra, Argentínára, Kanadára, Venezuelára, több Ny-eu. és amerikai országra; majd Japán, a Fülöp-szk., Nigéria, Ausztrália, Kenya, Zaire, Elefántcsontpart, Hongkong, Svédo. következett. Az alapító 1975. VI. 26: meghalt Rómában. Utóda legközvetlenebb munkatársa, Alvaro del Portillo. II. János Pál p. 1982: →személyi prelatúrává tette az ~t. 1989: az ~ elkezdte munkáját Makaón, Új-Zélandon és Lengyo-ban, 1990: Mo-on és a Cseh Közt-ban, majd Észto-ban és Szlovákiában. Del Portillo pp. halála után a pápa Javier Echevarriát nevezte ki az ~ prelátusává, és 1995: pp-ké szentelte. 2000: több mint 80 ezer (Afrika 1500, Ázsia és Óceánia 4500, Amerika 28 ezer, Eu. kb. 47 ezer) nő és férfi tartozott az ~hez, köztük 1750 a Prelatúra inkardinált papja. Josemaría Escrivát 1992: b-gá, 2002. X. 6: sztté avatták. - Lelki arcéle: életszentségre törekvés a világi életben (II. Vatikáni Zsinat, Lumen gentium konst., 32-33. p.). Az ~ szelleme kézzelfogható, hétköznapi keresztényekre - laikusokra és papokra - szabott törekvés ennek az ideálnak a megvalósítására. Legfontosabb vonásai: gyermeki viszony Istennel, bizalom a Gondviselésben, egyszerűség az Istennel való kapcsolatban, nyugodt életigenlés, a közönséges ker-ek mindennapi életének megszentelő értéket tulajdonítva. A munka megszentelése, ezt Isten és az emberek iránti szeretetből a lehető legtökéletesebben kell végezni. Szabadságszeretet, személyes felelősséggel való cselekvés, mások felfogásának tisztelete. Az ~ nem ad utasításokat világi ügyekben. Ima és áldozat alapozza meg a mindennapi tevékenység megszentelését. A Prelatúra lelki arcéléhez tartozik az Istennel való kapcsolat bizonyos formáinak gyakorlása elmélkedő ima, napi szentmisehallgatás, gyakori gyónás, rózsafüzér, havonta lelkigyakorlati órák, stb. Krisztus példáját követve áldozatkészség, mindenekelőtt megbízható kötelességteljesítés és törekvés mások életének szebbé tételére. Embertársak iránti szeretet és apostoli tevékenység, tanúságtétel hitükről példaadással és szóban, azon is fáradozva, hogy környezetük anyagi szükségleteinek kielégítését és társad. problémáinak megoldását elősegítsék. Egyöntetűség az életvezetésben: Isten barátjaként tevékenykedve egyetlen harmóniává olvasztani össze a mindennapi tennivalókat és az evangéliumi elkötelezettséget: életegység. - A Prelatúra hívei. Minden katolikus hívő (christifidelis) ahhoz a ppséghez tartozik, amelynek a területén lakik. Közülük azok, akik az ~hez tartoznak, ezen kívül hívei az ~ Személyi Prelatúrának is. A személyi prelatúrák az Egyh. hierarchikus szerkezetének részei (CIC 294-297.k.). A személyi prelatúrák felépítése hasonló a ppségekéhez. A prelatúra tagsága tehát más, mint a szerzetesrendhez való tartozás, más, mint a megszentelt élet más formái, a világi intézmények, lelki mozgalmak és egyesületek. Az ~ élén a prelátus áll, a Prelatúrához papok és laikusok (férfiak és nők) tartoznak. A Prelatúra papjai a Prelatúrához tartozó nőtlen laikus tagok közül kerülnek ki. Ők végzik a Prelatúra híveinek, valamint mindazoknak a lelki gondozását, akik az ~ képzési lehetőségeiben vesznek részt. Az ~be való felvétel a Prelatúrával való szerződéskötéssel történik. A szerződés egy évre szól. A végleges fölvétel legalább 5 é. odatartozás után lehetséges. A hívők legnagyobb csoportját (2003: 70 %) a többnyire házas szupernumeráriusok teszik ki. Az aggregatusok, a numeráriusok és numeráriusnők nőtlenek v. hajadonok. Ez utóbbiak egészen az apostolkodás és a többi tag képzésének szolg-ában állnak. A numeráriusok és numeráriusnők rendszerint az ~ férfi és női közp-jaiban laknak. Néhány női numerárius a Prelatúra közp-jainak a házt-át vezeti. - A Szt Kereszt Papi Társaság az ~hez elválaszthatatlanul kapcsolódó klerikus egyesülés 1943-tól. Ehhez tartoznak a Prelatúra papjai és diákonusai, ezeken kívül azok az egyhm-kbe inkardinált papok és diákonusok, akik személyes életszentségre való törekvésükben lelki segítséget kívánnak kapni. Az egyhm. papok nem tartoznak az ~be inkardinált papsághoz, hanem saját egyhm-jükhöz, és annak a pp-e alá vannak rendelve. - Az ~ Munkatársai azok a férfiak és nők, akik a Prelatúra ap. munkáját imával, munkával és adományokkal támogatják, de nem tagjai az ~nek. Vannak köztük kat-okon kívül más vallású ker-ek, egyéb vallások hívei és nemhívők is. Philip Gudenus