🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ómagyar Mária-siralom
következő 🡲

Ómagyar Mária-siralom

(1300 körül)

Betűhű közlés áttördelve:

Pais Dezső olvasatában:

Mai átírásban

Volek syrolm thudothlon

Volék sirolm tudotlon.

Nem tudtam, mi a siralom.

syrolmol sepedyk.

Sirolmol sepedik,

Most siralommal zokogok,

buol ozuk epedek.

buol oszuk, epedek,

bútól aszok, epedek.

Walasth vylagumtul

Választ világumtuul,

Zsidók világosságomtól,

sydou fyodumtul

zsidou fiodumtuul,

megfosztanak én fzamtól,

ezes urumemtuul.

ézes ürümemtüül.

az én édes örömemtől.

O en eses urodum

Ó én ézes urodum,

Ó, én édes Uram,

eggen yg fyodum,

eggyen-igy fiodum,

egyetlenegy fiam,

syrou aniath thekunched

sírou anyát teküncsed,

síró anyát tekintsed,

buabeleul kyniuhhad.

buabeleül kinyuhhad!

bújából őt kivonjad!

Scemem kunuel arad,

Szemem künyüel árad,

Szemem könnytől árad,

en iunhum buol farad

junhum buol fárad.

szívem bútól fárad.

the werud hullothya

Te vérüd hullottya

Te véred hullása

en iunhum olelothya

én junhum olélottya.

szívem alélása.

Vylag uilaga

Világ világa,

Világnak világa,

viragnac uiraga.

virágnak virága,

virágnak virága,

keseruen kynzathul

keserüen kinzatul,

keservesen kínzanak,

uos scegegkel werethul.

vos szegekkel veretül!

vas szegekkel átvernek!

Vh nequem en fyon

Uh nekem, én fiom,

Jaj nekem, én fiam!

ezes mezuul

ézes mézüül,

édes vagy, mint a méz,

Scegenul scepsegud

szégyenül szépségüd,

de szépséged meggyalázzák,

wirud hioll wyzeul.

vírüd hioll vizeül.

véred hull, mint a víz.

Syrolmom fuhazatum

Sirolmom, fuhászatum

Siralmam, fohászkodásom

therthetyk kyul

tertetik kiül,

belőlem kifakad,

en iumhumnok bel bua

én junhumnok bel bua,

én szívemnek belső búja,

qui sumha nym kyul hyul

ki sumha nim hiül.

mely soha nem enyhül.

Wegh halal engumet

Végy halál engümet,

Végy magadhoz engem, halál,

eggedum illen

eggyedűm íllyen,

egyetlenem éljen.

maraggun urodum,

maraggyun urodum,

Maradjon meg az én Uram,

kyth wylag felleyn

kit világ féllyen!

világ tőle féljen!

O ygoz symeonnok

Ó, igoz Simeonnok

Ó, az igaz Simeonnak

bezzeg scouuo ere

bezzeg szovo ére:

bizony érvényes volt a szava.

en erzem ez buthuruth

én érzem ez bútürüt,

Én érzem e bú tőrét,

kyt niha egyre.

kit níha egíre.

melyet egykor jövendölt.

Tuled ualmun

Tüüled válnum;

Tetőled válnom kell,

de num ualallal

de nüm valállal,

de nem ily szörnyű valósággal,

hul yg kynzassal,

hul igy kinzassál,

mikor így kínoznak,

Fyom halallal.

fiom, halállal!

én fiam, halálosan!

Sydou myth thez turuentelen

Zsidou, mit téssz türvéntelen,

Zsidó, mit téssz törvénytelenül?

fyom merth hol byuntelen

Fiom mert hol biüntelen.

Fiam miért hal bűntelenül?

fugwa huztuzwa

Fugvá, husztuzvá,

Megfogván, rángatván,

wklelue kethwe ulud.

üklelvé, ketvé ülüd!

öklözvén, kötözvén megölöd!

Keguggethuk fyomnok

Kegyüggyetük fiomnok,

Kegyelmezzetek fiamnak,

ne leg kegulm mogomnok

ne légy kegyülm mogomnok!

nem kell kegyelem magamnak!

owog halal kynaal

Ovogy halál kináal

Avagy halál kínjával, anyát

anyath ezes fyaal

anyát ézes fiáal

édes fiával

egembelu ullyetuk.

egyembelű üllyétük!

vele együtt öljétek!

A betűhű szöveget az alábbi kötetből közöljük: Simon Györgyi, Szemelvények a magyar nyelvemlékekből, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, 13-14. l. Pais Dezső olvasatát a Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I. c. kötetből közöljük. (Tankönyvkiadó, Bp., 1963, 58.) Mészöly Gedeon értelmezését a Szöveggyűjteményből vettük át (321-322.).

Ómagyar Mária-siralom: a legkorábbi ismert magyar nyelvű vers, második legrégebbi nyelvemlékünk. - 1922: fedezték fel egy lat. prédikációkat tartalmazó kézirat, a Leuveni kódex 134v lapján. A 37 sornyi magyar szöveg a 13. sz. utolsó negyedére datálható, meglehetősen hibás másolat, eredetije mintegy fél századdal korábbi. Az ~ előképe Godofredus de Sancto Victore (†1194) párizsi ágostonos knk. Planctus ante nescia kezdetű szekvenciája. A kétütemű, szabad szótagszámú, 12 strófás magyar verzió kötetlenebb rím- és ritmusképletű a latinnál. Egyébként sem szószerinti fordítás, hanem szabad átdolgozás, melybe a középkori lat. költészet számos elemét szabadon emelte át a költő, aki nagy lírai átéléssel jeleníti meg a megfeszített Krisztus előtt álló Szűzanya fájdalmát. A latintól független v. találékonyan fordított szóképek, megszólítások, alliterációk, parallelizmusok gyakorlott és tehetséges magyar költőre vallanak. A Leuveni kódex 1982: csereegyezmény alapján került a leuveni egyetemi kvtárból az OSZK tulajdonába, ahol MNy 79 jelzeten őrzik. M.E.

Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei, Bp., 1980. - Vizkelety András: „Világ világa, virágnak virága ...” Uo., 1986. - Martinkó András: Az ~ hazai és eu. tükörben. Uo., 1988. - Tarnai-Madas 1991:320.

Ómagyar Mária-siralom

(1300 körül)

Betűhű közlés áttördelve:

Pais Dezső olvasatában:

Mai átírásban

Volek syrolm thudothlon

Volék sirolm tudotlon.

Nem tudtam, mi a siralom.

syrolmol sepedyk.

Sirolmol sepedik,

Most siralommal zokogok,

buol ozuk epedek.

buol oszuk, epedek,

bútól aszok, epedek.

Walasth vylagumtul

Választ világumtuul,

Zsidók világosságomtól,

sydou fyodumtul

zsidou fiodumtuul,

megfosztanak én fzamtól,

ezes urumemtuul.

ézes ürümemtüül.

az én édes örömemtől.

O en eses urodum

Ó én ézes urodum,

Ó, én édes Uram,

eggen yg fyodum,

eggyen-igy fiodum,

egyetlenegy fiam,

syrou aniath thekunched

sírou anyát teküncsed,

síró anyát tekintsed,

buabeleul kyniuhhad.

buabeleül kinyuhhad!

bújából őt kivonjad!

Scemem kunuel arad,

Szemem künyüel árad,

Szemem könnytől árad,

en iunhum buol farad

junhum buol fárad.

szívem bútól fárad.

the werud hullothya

Te vérüd hullottya

Te véred hullása

en iunhum olelothya

én junhum olélottya.

szívem alélása.

Vylag uilaga

Világ világa,

Világnak világa,

viragnac uiraga.

virágnak virága,

virágnak virága,

keseruen kynzathul

keserüen kinzatul,

keservesen kínzanak,

uos scegegkel werethul.

vos szegekkel veretül!

vas szegekkel átvernek!

Vh nequem en fyon

Uh nekem, én fiom,

Jaj nekem, én fiam!

ezes mezuul

ézes mézüül,

édes vagy, mint a méz,

Scegenul scepsegud

szégyenül szépségüd,

de szépséged meggyalázzák,

wirud hioll wyzeul.

vírüd hioll vizeül.

véred hull, mint a víz.

Syrolmom fuhazatum

Sirolmom, fuhászatum

Siralmam, fohászkodásom

therthetyk kyul

tertetik kiül,

belőlem kifakad,

en iumhumnok bel bua

én junhumnok bel bua,

én szívemnek belső búja,

qui sumha nym kyul hyul

ki sumha nim hiül.

mely soha nem enyhül.

Wegh halal engumet

Végy halál engümet,

Végy magadhoz engem, halál,

eggedum illen

eggyedűm íllyen,

egyetlenem éljen.

maraggun urodum,

maraggyun urodum,

Maradjon meg az én Uram,

kyth wylag felleyn

kit világ féllyen!

világ tőle féljen!

O ygoz symeonnok

Ó, igoz Simeonnok

Ó, az igaz Simeonnak

bezzeg scouuo ere

bezzeg szovo ére:

bizony érvényes volt a szava.

en erzem ez buthuruth

én érzem ez bútürüt,

Én érzem e bú tőrét,

kyt niha egyre.

kit níha egíre.

melyet egykor jövendölt.

Tuled ualmun

Tüüled válnum;

Tetőled válnom kell,

de num ualallal

de nüm valállal,

de nem ily szörnyű valósággal,

hul yg kynzassal,

hul igy kinzassál,

mikor így kínoznak,

Fyom halallal.

fiom, halállal!

én fiam, halálosan!

Sydou myth thez turuentelen

Zsidou, mit téssz türvéntelen,

Zsidó, mit téssz törvénytelenül?

fyom merth hol byuntelen

Fiom mert hol biüntelen.

Fiam miért hal bűntelenül?

fugwa huztuzwa

Fugvá, husztuzvá,

Megfogván, rángatván,

wklelue kethwe ulud.

üklelvé, ketvé ülüd!

öklözvén, kötözvén megölöd!

Keguggethuk fyomnok

Kegyüggyetük fiomnok,

Kegyelmezzetek fiamnak,

ne leg kegulm mogomnok

ne légy kegyülm mogomnok!

nem kell kegyelem magamnak!

owog halal kynaal

Ovogy halál kináal

Avagy halál kínjával, anyát

anyath ezes fyaal

anyát ézes fiáal

édes fiával

egembelu ullyetuk.

egyembelű üllyétük!

vele együtt öljétek!

A betűhű szöveget az alábbi kötetből közöljük: Simon Györgyi, Szemelvények a magyar nyelvemlékekből, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, 13-14. l. Pais Dezső olvasatát a Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I. c. kötetből közöljük. (Tankönyvkiadó, Bp., 1963, 58.) Mészöly Gedeon értelmezését a Szöveggyűjteményből vettük át (321-322.).

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.