🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária Kongregáció
következő 🡲

Mária kongregáció: jezsuiták által kezdeményezett vallásos, apostolkodó társulat (→harmadrend). - Közvetlen célja, hogy tagjait, főként az ifjúságot a →Mária-tisztelet hangsúlyozott gyakorlása által az önmegszentelés és apostolkodás magasabb fokára nevelje. Távolabbi célja, hogy a tevékeny szeretetben és Mária követésében átformált személyiségekkel a társad-ra hasson, azt Isten országának képére alakítsa. Egy-egy ~ ált. azonos korú, műveltségű, társad. helyzetű, érdeklődési körű embereket fog össze, ezért van férfi, női, ifjúsági stb. ~. -

1. Tört. A gondolat, hogy a laikusokat be lehet és be kell vonni az apostolkodásba a lelkiség olyan ter-ein, melyek nem igénylik a fölszentelt papot, 1547: Loyolai Szt Ignácban született meg. 12 nemes emberből kis közösséget hozott létre, akiket mélyebb Mária-tiszteletre alapozott lelki életre és apostolkodásra nevelt. Példáját rtársai követték. Az első ~t 1563: Róm. Koll-i diákjaiból szervezte meg a németalföldi születésű Jean Leunis SJ (†1584). É-No-ban és Belgiumban Franz Coster SJ, D-No-ban Jakob Renn SJ terjesztette. 20 é. alatt a JT összes isk-iban meghonosodott. Az egyes ~k nevüket a Bold. Szűz valamely ünnepéről vették, s védőszentet választottak. - A ~ alapítását XIII. Gergely p. 1584. XII. 5: hagyta jóvá Omnipotentis Dei bullájával; világközponti szervévé a Róm. Koll. ~ját tette meg. 1587: →Acquaviva SJ generális kiadta a ~k közös szabályzatát. A jezsuita intézményeken kívül ~t csak a mpp. alapíthatott, s az ilyen ~ a mpp. joghatósága alá tartozott. A jezsuita gen. által jóváhagyott szabályzat irányadó, de a mpp. a szükségletek szerint módosíthatja azt. Az egyes ~k papi ig-ját (prézes) a jezsuita rendfőnök v. a mpp. nevezte ki. V. Sixtus p. 1587: a felnőtt ffiak ~it engedélyezte, XIV. Benedek p. 1748: búcsúkkal és kiváltságokkal látta el őket. 1751: engedélyezte az 1717 u. sorra alakult leány- és női ~kat is. - A ~ tagjai teljes búcsúban részesülnek fölvételük napján, karácsonykor, áldozócsütörtökön, a Szeplőtelen Fogantatás, Kisboldogasszony, Gyertyaszentelő és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén és haláluk napján. A búcsúk elnyerése végett a római fő ~nak törvényesen be kell jegyeznie minden ~t. - A ~ nagyon hatékonynak bizonyult a protestantizmussal és az →iszlámmal szemben, elmélyítette a kat-ok hitét. Sok ellensége támadt, ezért még a jezsuiták föloszlatása (1773) előtt több orsz-ban betiltották. - Az eredetileg a jezsuita intézményekhez kötődő ~k között a 19. sz. elejére többségbe kerültek a r-től független házak, a 20. sz: arányuk meghaladta a 90 %-ot. 1924: a jezsuiták Rómában közp. titkárságot szerveztek a ~ világmozgalommá alakítására. XII. Pius p. Bis saeculari ap. konst-ja (1948) kezdeményezésére alakult meg 1953: a Mária Kongregációk Világszövetsége (World Federation of the Sodalities of Our Lady). - A II. Vat. Zsin. utáni lelkiségi mozgalmak háttérbe szorították, ill. átformálták a ~kat, a ~k Világszövetsége 1967: Keresztény Élet Közösségeinek Világszövetsége (World Federation of Christian Life Communities, WFCLC) lett. →Keresztény Élet Közösségei -

2. Mo-on az első ~t 1580 k. →Pázmány Péter vezette. II. József 1788-i rendelete 80 ~t oszlatott fel. 1844. X. 9-21: a ppi kar az okt. intézmények kat. szellemének erősítése kapcsán határozott a ~k támogatásáról is. 1896: →Tomcsányi Lajos SJ megalapította a bpi egyetemi ~t. Az 1925-26-os →jubileumi évben Bangha Béla vez. a mo-i ~k tagjait római zarándoklatra. 1926: a ~k szövetségbe tömörültek (→Magyarországi Mária Kongregációk Országos Szövetsége), s az →Actio Catholica irányítása alá kerültek. 1930. VIII. 21: a Nemzetk. Mária-nap alkalmából Bpen volt a ~k nemzetk. kongressz-a (→Mária-év). - 1943: 70 ffi ~ban 2500, 130 női ~ban 7 ezer, 200 fiú ~ban 7 ezer, 300 leány ~ban 16 ezer, összesen kb. 33 ezer tag volt. Az isk ~knak lelkiolvasmányokkal bőven felszerelt kvtáruk volt (a kassaiban 182, az esztergomiban 167, a győriben 143, az egriben 115; a nagykárolyi ~ kvtárában csak tankv. volt, köztük 3 m. irodtört. lat. nyelven). - A II. vh. után a ~k szervezetük és a belső élet megújítására törekedtek. Az →iskolák államosításával tevékenységüket megszüntették. A ~ új formái az 1970-es évek végétől Mo-on is a Ker. Élet Közösségeiben alakulnak. -

a) A hagyományos ~ megalakulása (az 1915-ös Vezérkönyv szerint) a mpp. engedélyével történt, aki a helyi ~ szabályait jóváhagyta, s kinevezte elnökét (praeses), aki mindig pap. Az elnök mellett a tanácsadó és végrehajtó közeg a tisztikar (magisztrátus), melynek feladata a ~ összefogása, céljainak minél pontosabb szolgálata, a visszaélések megakadályozása, a ~ és tagjai jó hírnevének őrzése. Havonta 1x, rendkívüli esetekben gyakrabban is gyűlést tart. - A magisztrátus tagjai: a felügyelő (praefectus) az elnök után a ~ első embere, ezért kötelessége, hogy buzgóságban, a szent Szűz iránti tiszteletben s a szabályok pontos megtartásában is ő legyen az első, nem annyira szavaival, mint inkább jó példájával vezesse a ~t. - A 2 segéd (assistens) a felügyelő segédtársai. A jelölteket ők vezetik be a ~ szellemébe, megismertetve velük a ~ célját, szabályait, erénygyakorlatait, belső életét. - A titkár (secretarius) a ~ írásbeli dolgait végzi, s a ~ pecsétjének és levtárának őre, a ~ főkönyvébe bevezeti a tagok nevét, születési évét, lakóhelyét, belépésük s felvételük napját s bizonyítványát. - A tanácsosok (consultorok) a tagok száma arányában 6-12 személy. - A pénztáros (exactor) pontos naplót vezet a bevételekről és kiadásokról, a szükséges tárgyakat beszerzi, de a magistratus engedélye nélkül nem vásárolhat és nem adhat el semmit. - A sekrestyés (sacristanus): 1-2 személy, akik gondját viselik a ~ kpnájának és a tp-nak, a gyűlések előtt minden szükségest előkészítenek. - A könyvtáros (bibliothecarius) a magistratus utasításai szerint kezeli a kvtárt, háromhavonként beszámol állapotáról a praefectus, az assistensek és a secretarius jelenlétében. - A háznagy (janitor) elkészíti és gondozza a ~ névtábláját. - Az olvasó (lector), mihelyt 7-8 kongreganista együtt van, elkezdi a praefectustól rendelt kv. olvasását, hangosan, tisztán, hogy ki-ki könnyen megérthesse. -

b) A ~ tagjai. Rendes tagok (konreganisták) azok, akik a ~ szellemében a Bold. Szűz Máriának mindenkorra fölajánlották magukat, a tagok közé törvényszerűen föl vannak véve és a ~ főkönyvébe be vannak vezetve. - Jelöltek (candidatusok) azok, akiknek őszinte vágyuk és szándékuk a ~ba belépni, s a praeses és a magistratus őket a jelöltek közé fölvette. A~ba nem szabad fölvenni azt, aki nem áll jó hírben, akinek élete és magaviselete méltatlan a ~hoz, akinek szándéka a ~ szabályainak pontos megtartására nem komoly. Aki a ~ba akar lépni, a praesesnél jelentkezik, aki őt a ~ céljáról, gyakorlatairól s törvényeiről fölvilágosítja. A jelölt ezentúl köteles a rendes gyűléseken részt venni, de a tiszti választásokon sem mint választó, sem mint választható nem szerepel. Fölvételéről a magistratus határoz: kitiltja, meghosszabítja a jelöltségét, v. elhatározza fölvételét. -

c) A ~ból való kizáratás. Ha valaki a ~ jó hírén méltatlan élete által csorbát ejt, a ~ból a magistratus-gyűlés kizárja. A kihágás súlyához és nagyságához mérten a kizáratás is különféle: 1. négyszemközt adja a praeses a méltatlan tagnak tudtára kizáratását, 2. a gyűlésen minden formaság nélkül kijelenti, hogy „N. N. ki van zárva a ~ból”, 3. ha a kihágás súlyosabb volt, a rendes gyűlésen hivatalosan és ünnepélyesen fölolvassa a kizáró okiratot. Kisebb kihágások miatt a ~ megfoszthatja tagjait egy időre kiváltságaiktól, búcsúiktól s jogaiktól anélkül, hogy kizárná őket. Az ilyen tagok büntetésük alatt nincsenek fölmentve a ~ iránt vállalt kötelességeik alól, de jogaikat nem gyakorolhatják: nem viselhetik a ~ érmét, nem választhatnak, s meg sem választhatók. -

d) A ~ ált. szabályai a ~ fő céljának megvalósulását szolgálják, de nem bűn terhe alatt köteleznek. Fontosabb szabályok: a Bold. Szűz Máriát szívből szeretni, hozzá engedelmes szívvel és rendületlen bizalommal ragaszkodni, erényeit utánozni s mások számára példaként megélni; a magistratust tisztelni kell; a ~ különféle összejövetelein való pontos megjelenés, a szert-okban őszinte buzgóság; rendszeres imádságos élet, gyónás és szentáldozás, Az Úr Jézus s a Bold. Szűz ünnepeit különös buzgósággal és áhítattal üljék meg. A kongreganisták mint a szent Szűz családjának tagjai s egymás testvérei, egymás közt a legnagyobb szeretetet ápolják; szóval és tettel, jótanáccsal és példával legyenek mindig egymás épülésére és segítségére, kerüljenek mindent, ami a békét és szeretetet megzavarná (haszontalan beszéd, megszólás, sértegetés, gúnyolódás, a sérelmek meg nem bocsátása), Egymás iránt különös figyelmet, jóindulatot, előzékenységet tanúsítsanak. - Ha valaki hosszabb időre v. teljesen elhagyja a ~ helyét, jelentse be távozását a praesesnek v. a praefectusnak, kérjen elbocsátási igazolványt, hogy annak alapján új tartózkodási helyén az ottani ~ba beléphessen. A ~ főünnepének napján pár sorban a kongreganista újítsa meg belépésekor tett fölajánlását és járuljon a szentségekhez; ennek 3 éven át való elmulasztása minden közösséget megszüntet a ~val. Különös szeretettel figyeljenek a beteg tagokra, s ha állapota válságos lesz, gondoskodjanak arról, hogy a szentségekben idejekorán s minél méltóbban részesüljön; ezért mihelyt valaki megbetegszik, jelentsék be azt a praesesnek v. a praefectusnak. - Ha egy tag meghal, mindenki mondja el érte 8 napon át a 129. zsoltárt, testületileg vegyenek részt a temetésen s a ~ kiváltságos oltárán bemutatandó engesztelő szentmisén; közösen imádkozzák el a fájdalmas rózsafüzért. - E szabályokat, melyek megtartására magukat ünnepélyes ígérettel kötelezték, évenként legalább egyszer olvassák föl nyilvánosan az egész ~ színe előtt. -

e) Imádságos élet. A ~ tagja a napot azzal kezdi, hogy szívét reggel fölemeli a Bold. Szűzhöz, oltalma alá helyezi magát, anyai áldását kéri, s fölajánlja neki az egész napot; fölindítja a hit, remény és szeretet erényét, majd elmond egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy Máriát, hozzáfűzve az Üdvözlégy Mennyország királynéja kezdetű imát. Napközben szem előtt tartja Szt Pál szavait: „Amit cselekesztek szóval vagy tettel, mindent a mi Urunk Jézus Krisztus nevében tegyetek.” „Tehát akár esztek, akár isztok, akár valami mást műveltek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek.” - Este méltó hálát ad a nap folyamán nyert kegyelmekért; komoly lelkiismeretvizsgálatot tart, a tökéletesebb bánat imádsággal. A Miatyánk, Üdvözlégy és Oltalmad alá futunk imádságok után elmondja a 129. zsoltárt a megholt tagokért; önmagát a Bold. Szűznek ajánlva anyai oltalmát kéri az éjjelre. M.I.-**

Opitz, Henrik SJ: Szűz Mária iskolája. Ford. a lugosi leányok ~ja. Lugos, 1910. - A szentgotthárdi m. kir. áll. főgimn-ban a kat. ifj. kongr-jának megalakulása 1911. é. dec. 10-én. Szentgotthárd, 1911. - A ~ vezérkv-e. Bp., 1915. - Bangha Béla: Mi a ~? Bp., 1921. - Kongreganisták kézikv-e. A ~ ájtatosságai és szabályai. Bp., 1910. (9. kiad. 1922) - A Mária-kongr. vezérkv-e a pannonhalmi Szt Benedek-r. vezetése alatt álló int-ek használatára. Pannonhalma, 1924. - A ~k. Ném-ből Löffler SJ után átd. Laczika Ferenc. Bp., 1925. - Harrasser, Georg: A Mária-kongr. szelleme és élete. Ford. Vass Tamás. Uo., 1925. - A mo-i ~k almanachja 1926-27. évre. Uo., 1927. - A Mária-kongr. fölavatási szert-a. Szeged, 1927. - Bús Jakab: Kalauz a ~k számára. Uo., 1928. - A Máriakongregációk ájtatosságai. Kecskemét, 1928. - MKA 1929:712. - KL III:279. - Ped. lex. Bp., 1936. II:93. - Kongreganista katekizmus. Uo., 1937-41. - Mihalovics 1942:227. - A Ciszt. Rend székesfehérvári Szt István Gimn-a Magyarok Nagyboldogasszonyáról nev. Mária-kongr-jának értes. az 1942 isk. évről. Székesfehérvár, 1943. - Nagyasszonynak szentelt élet. Bp., 1943. - Mo-i ifj. ~k működése (1942-43). Uo., 1944. - Juhász 1944:161. - EC IV:303.

Mária Kongregáció, Bp., 1907. dec. 8.-1944. dec.: hitbuzgalmi folyóirat, a Magyarországi Mária Kongregációk közlönye. - Megj. havonta (júl-aug. kivételével). Főszerk. 1911. IX-1914. VI: Bús Jakab, 1944. IX: Varga László. Fel. szerk. Bús Jakab, 1910. IX: Bús Jakab és Bangha Béla, 1911. IX: Bangha Béla, 1913. IX: Bernhard Zsigmond, 1914. IX: Bangha Béla, 1923. IX. 1: Fiedler Lipót, 1926. X: Bangha Béla, 1932. IX: Ornerovics Tamás, 1933. IX: Vid József, 1944. IX: Izay Géza. Fel. kiadó 1935-38: Bangha Béla. Kiadó: a bpi JT rház. Tulajdonos: Urak Mária Kongr-ja, 1916. III. 27: JT Rendház. Ny: Stephaneum, 1912: Apostol (ekkor 10 ezer pld.) - Melléklete: A Sajtó (1916-19), Préses (1913-44). T.E.

Wünscher 1928:85. - Kemény 1942:191. - Viczián 1995:97. (1210.) - Voit 2000:415. (3623.)

Mária Kongregáció, Kolozsvár, 1924. febr.-1931. jún.: hitbuzgalmi havi közlöny. - Megj. minden hó elején (júl-aug. kivételével). Fel. szerk. és fel. kiadó: Csergő Benedek. Kiadó: Marianum. Ny: 1924: Providentia, 1928: Lengyel és Mayer. T.E.

Monoki 1941:111.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.