🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Láng
következő 🡲

láng (lat. flamma): önmagában vagy égő szilárd anyagból kilépő égő gáz. - Fénye a benne lebegő izzó szénrészecskéktől ered. 3 részből áll: a belső, sötét részben a gáz még nem ég, a körülötte lévő erős fényű részben van az égés, a szénrészecskék izzó állapotban lebegnek, a külső részben, mely a legtöbb oxigént kapja, a szénrészecskék elégnek. Ez a rész forró, de nem világít. - A Szentírásban a ~ a →teofánia egyik formája (Kiv 3,2: Mózesnek az Úr a csipkebokor ~jában jelent meg; Dán 7,9: lobogó ~ az ősöreg trónusa; Jel 1,14; 19,12; ApCsel 2,3). - A ker. ikgr-ban a ~ok Isten szeretetének és az Isten iránti szeretetnek jelképei. A ~nyelvek: az apostolok feje fölött lebegve a →Szentlélek eljövetelét mutatják. - Az angyal ~pallossal űzte ki Ádámot és Évát a →Paradicsomból. - Szt Ágota (máglyán), Remete Szt Antal (lábainál ~ látható), Xavéri Szt Ferenc, Stock Szt Simon, Sosius vt. (Januarius pp. látta őt, amint diákonusként az evang-ot énekelte és a feje fölött ~koszorú volt), Ferreri Szt Vince attrib-a. →fáklya, →gyertya, →tűz **

KML 1986:310. (s.v. tűz)

Láng Emil Károly, OPraem (Szombathely, Vas vm., 1870. nov. 12.-Keszthely, 1946. nov. 26.): gimnáziumi tanár. - A szombathelyi prem. főgimn-ban 1889: éretts. Jászón IX. 1: lépett a r-be, Csornán 1891. V. 7: első, 1894. V. 13: örök fog-at tett, VII. 14: Szombathelyen sztelték pappá. A teol-t Jászón, Szombathelyen és Bpen a KPI növ-eként végezte. 1893: Keszthelyen gimn. tanár, 1895-98: Bpen egy. hallg. és az Eötvös Koll. tanulm. felügy-je, 1907: lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett. 1898-1937: nyugdíjazásáig Keszthelyen tanár, 1920-38: h. házfőn. is. - Írása: Keszthelyi Prem. Gimn. Értes. 1925/26. (Caesarem a Cicerone hospitaliter exceptum fuisse) - M: Gallus: Ad fabulam W. A. Beckerii in usum studiosae iuventutis ad privatum romanorum vitam cognoscendam. Bp., 1914. (Bibliotheca Juventutis) - C. Sallusti Crispi Coniuratio Catilinae et Bellum Jugurthinum. (Középisk. sz.) Bev. és magy. Bp., 1929. (Bibliotheca discipulorum. Lat. nyelv és irod. 9.) - Cikkei a Juventus c. folyóiratban. r.k.-88

Kalmár 1907:90. - Directorium de Csorna 1937:3; 1939:3. - Gulyás XVII:955. - Kovács 1996:214. (132.)

Láng Ferenc (Kálmánd, Szatmár vm., 1889. szept. 19.-Szatmárnémeti, 1950. dec. 8.): gimnáziumi tanár. - Szatmárnémetiben a kir. kat. főgimn-ban éretts., a teol-t uo. végezte, 1913. VII. 2: pappá szent. Munkácson, Felsőbányán kp. (ideigl. a várpalánkai pléb. vez-je), Felsőkerepecen, Ungvárt, Mezőpetriben kp. 1918: a bpi tudegy. hallg-ja, 1919. VIII. 16: Kálmándon kp. 1922: lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett, 1924: drált. 1920: a szatmárnémeti r.k. leánygimn. hittanára. A M. Párt megalakításától a szatmári intézőbiz. tagja, 1931: az elnöki tanács tagja és főtitkára. 1929-től a Szatmári Jótékony Nőegylet főtitkára. 1932: szegyh. hitszónok, 1939: krasznaterebesi lelkész, 1940-48: (az államosításig) a r.k. fiúgimn. lat-tört. tanára. - Írásai: Szamos, Északnyugati Újság, Hildegárda. - M: Hildegárda. Szatmárnémeti, 1930. - Egy darab Szatmár múltjából. A szatmári Jótékony Nőegylet tört. 1851-1931. Uo., 1932. B.L.B.

Várady-Berey 1934: 275. - RMIL 1994. III:320. - Monoki 1997:289.

Láng Ince Pál, OCist (Szentpéter, Moson vm., 1868. ápr. 5.-Pannonhalma, 1955. nov. 2.): főgimnáziumi tanár. - 1886. VIII. 29: lépett a r-be. 1893. VII. 31: ünn. fog-at tett, VIII. 6: pappá szent. 1893-94: Innsbruckban tanult, teol-ból drált. 1894: Zircen novicmester, apáti jegyző. 1895: Bpen a r. növ-ek tanára, 1896: vegytan szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1897: Székesfehérvárt gimn. tanár, 1905: Zircen novícmester. 1906: Bpen spirituális. 1909: Zircen plnos, 1911: hittanár, közben Bpen spirituális. 1914: Székesfehérvárt gimn. tanár. 1919: Nagyesztergáron, 1923: Szentgotthárdon plnos. 1925: Zircen teol. tanár és spirituális. 1930: Szentgotthárdon kvtáros és gyóntató. 1933: Olaszfalun jószágkormányzó, majd Szentgotthárdon kvtáros és gyóntató, 1938: tiszttartó. - M: Kat. vallástan a gimn. felsőbb o-ai számára. 1-2. rész. Írta T. Dreher. Ford. Székesfehérvár, 1898. - Gyónási könyvecske gyermekek számára. Írta uő. Ford. Bp., 1900. - Venite adoremus! Kat. oktató és imádságoskv. a tanulóifj. sz. Összeáll. Uo., 1902. - Kat. hittan a középisk. 5. o. sz. és magánhasználatra. Írta E. Cauly. Ford. Székesfehérvár, 1904. - Kat. erkölcstan a középisk. 6. o. sz. és magánhasználatra. Fr-ból ford. és az új tantervre alkalmazta. Uo., 1905. - Apologetika, v. a kerség isteniségének bizonyítása. Írta E. Cauly. Ford. Bp., 1907. - Kat. szert-tan. Középisk. használatra. Székesfehérvár, 1915. 88

Szinnyei VII:724. - Lakatos 1914:193. - Schem. Cist. 1942:236. - Pilinyi 1943:247. - Gulyás XVII:957. - Diós 2000:123. (81.)

Láng János (1464-1544): késmárki asztalos. - Fiával, Kristóffal 1544: készítette a késmárki Thököly-várkpna intarziával díszített imaszékét.

ML 1967. III:22.

Láng József (*Bregi, Zágráb vm., 1857. jan. 25.): fölszentelt püspök. - A gimn-ot Zágrábban, a teol-t uo. végezte, 1877. X. 26: a CGH növ-e lett, teol-ból és fil-ból drált, s 1883: pappá szent. Zlatarban kp. 1884: a zágrábi szem. spirituálisa, 1900: rektora, ap. protonot. Éveken át az egri Irgalmas Nővérek isk-iban tanított. 1911: zágrábi knk., 1912: varasdi főesp., 1914: a zágrábi érs. helynökh-e, 1915. II. 26: alabandai fszt. pp. és zágrábi spp. T.E.

Schem. Zagr. 1907:4. - Egyh. Közl. 1915:177. - Veress II:261. (*Lepsic, Zágráb vm.)

Láng Margit M. Stefánia, OPraem (Bp., 1905. dec. 8.-Balatonfenyves, 1988. jan. 17.): szerzetesnő. - Az óvónőképző elvégzése után Külsővaton 1938. X. 23: lépett a r-be. 1940. VIII. 15: első, 1946. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. r.k.

Láng Nándor (Deliblát, Temes vm., 1871. jan. 3.-Bp., 1952. márc. 17.): régész, egyetemi tanár. - Falusi tanító apja korán elhunyt, 5 é. korától özvegy édesanyja nevelte. Fehértemplomban éretts., határőrvidéki ösztöndíjjal 1888-92: Bpen egy. hallg. 1892: művészettört-ből drált. 1894: gör-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1893/94: a nagyszebeni főgimn. h. tanára. 1894/95: áll. ösztöndíjasként Párizsban a múz-ok régészeti anyagát tanulmányozta. 1894. IX: a bpi II. ker. kir. kat. gimn., 1908-13: a Trefort u. gyakorló gimn. tanára. 1905/06 telén beutazta Görögo-ot. 1908: a bpi egy. a gör. régészet mtanárává képesítette, s a lat-gör. filológiából a tanárvizsgáló biz. tagja. 1914. VIII-1932. VIII: a debreceni egy. ny. r. tanára, a klassz-filol. tanszék vez-je. Főként lat. nyelvi és irod. előadásokat és műv-tört. szakkollégiumokat tartott. 1915/16: a Bölcsészet-, Nyelv- és Tört-tud. kar dékánja, 1916/17: az egy. rektora. 1932: nyugdíjaztatta magát. - 1911. IV. 27: a MTA l., 1936. V. 14: r., 1943. V. 14: tb., 1949. X. 31: ismét r. tagja. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA II. o. alapító, 1951: tb. tagja. 1922: a paduai egy. díszdr-a. 1935: a Bpi Philologiai Társ. elnöke, 1941: tb. tagja. Előadója, majd elnöke a MTA régészeti biz-ának, 1942: megkapta a Rómer Flóris-érmet. - ~ írta a Pecz Vilmos szerk. Ókori lex. 1-2. köt-ének 107 cikkét, s válogatta 900 ábráját. - A hazai róm., főként pannóniai emlékekkel foglalkozott. - M: Analecta ad latinitatis hungarorum dictionarium. Vol. 2. Bp., 1892. - Epidauros. Egy antik fürdőhely. Uo., 1902. (Klny. EPhK) - Odysseus hazája. Uo., 1902. - Figurális terrakották az aquincumi múz-ban. Uo., 1906. (Klny. Bp. régiségei) - A gör. műveltség emlékeinek fölkutatása. Uo., 1906. (Klny. A bpi I. ker. főgimn. értes-je) - Cicero De signis c. beszéde. (Gör. és lat. remekírók jegyzetes isk. gyűjt-e) - Az ősgörög műveltség és Homeros. Uo., 1909. (Klny. Beöthy emlékkv.) - Herakles és Omphale. Elefántcsont relief az Aquincumi Múz-ban. Uo., 1916. - A debreceni Szt Anna tp. Debrecen, 1930. - Római rokokó bronzszobrocska az aquincumi múz-ban. Bp., 1937. (Klny. Bp. régiségei) - Kuzsinszky Bálint (1864-1938). Uo., 1939. (Klny. Archeológiai Értes.) - Hekler Antal élete és munkássága. Uo., 1942. (Klny. Bpi Szle) - Hekler Antal vál. kisebb dolgozatai. Szerk. és életr. Uo., 1942. - Das Dolichenum von Brigetio. Uo., 1944. (Klny. Laureae Aquincenses) - A savariai Dolichenus csoportozat. Uo., 1944. - Egy pannóniai föliratról. Uo., 1946. (Ért-ek a nyelv- és szépségtud. köréből. XXVI. 7.) - 1905-13: Császár Elemérrel, 1914: Bleyer Jakabbal az Egyetemes Philológiai Közlöny szerk. - Álneve és betűjegyei: Makár (Élet 1909); l.; L.; l.n.; L.N. (mind EPhK). T.E.

Szinnyei VII:746. - MTA tagajánl. 1911:8; 1935:3; 1936:3. - Vasárnapi Újs. 1911:20. sz. Arck. - Archeol. Értes. 1951:150. (Oroszlán Zoltán: A 80 é. ~ köszöntése); 1952:202. - SZIA tagajánl. 1951:2. - Acta Archeol. 1952:337. (Oroszlán Z.: ~) - Gulyás 1956:589. - MÉL II:28. - Varga 1967. I:210.

Láng Pál (Nagymajtény, Szatmár vm., 1885. aug. 16.-Csorvás?, 1956. nov. 28.): plébános. - A teol-t Szatmárnémetin végezte, 1907. XII. 18: pappá szent. Kálmándon, Felsővisón kp., 1910: adm. Aknaszlatinán, majd kp. Felsőbányán és Szaniszlón, Schőnborn Károly gr-nál házikp. és nev. Munkácson, Beregváron, utóbb Szatmárnémetin és Nagykárolyban lelkipásztor. 1924: tasnádi plnos, ahol 1927: 3 tanítós isk-t építtetett, s a tp-ot fölújíttatta. 1926: a M. Párt és a Kat. Népszöv. tagozati elnöke lett. 1930. X. 7-1931. IX. 13: a Tasnád és Vidéke állandó munk. 1943: Csorváson plnos. 1929: p. kamarás. 88

Schem. Szat. 1913:166. (*aug. 17.) - Ki kicsoda? 1931:64. Arck. - Schem. Mv-Szat. 1931:90. - Várady-Berey 1934:277. - Pilinyi 1943:170. - Schem. Csan. 1961:58.


Láng Paula M. Mechtild SZINT (Esztergom, Esztergom vm., 1873. jún. 20.–Nógrádverőce, 1963. febr. 8.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt végzett. 1890. VIII. 26: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1895. VII. 19: uitt tette. Népisk. tanítónő volt. –1950 u. a nógrádverőcei szoc. otthonban élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.