🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > keresztúti ájtatosság
következő 🡲

keresztúti ájtatosság: elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus →keresztútjának történéseit. - Végzéséhez hozzátartozik a →mozgás, azaz végig kell járni a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. Betegség v. más súlyos akadály esetén ez elhagyható, s egy-egy szentképet v. ún. →stációs feszületet szemlélve is végezhető. A megfelelő fölkészültséggel végzett ~ →teljes búcsúval jár. - A közösen végzett ~ot vezetheti pap, de laikus is. VI. Pál p. (ur. 1963-78) óta Rómában, a Colosseumban a nagypéntek esti ~ot a pápa vezeti. - Végezhető imakönyvből, keresztút-gyűjteményekből, v. kötött szöveg nélkül, saját szavakkal. Az elmélkedő szövegek összeállíthatók teljes egészében a Szentírásból is (ÉE 1059. o.), a 6. stáció kivételével valamennyi stáció közvetlenül v. közvetve az evang-ra épül. - A ~ sajátos napja a →péntek (bármely más napon is végezhető, főként magánáhítatból). Nagyböjt péntekjein az egyh. közösségben végzi, különleges jelentőségű a nagypénteken de. 9 vagy du. 3 órakor végzett ~ (lehetőleg pap vezeti). - A ~ra lelkiismeretvizsgálattal és a →tökéletes bánat felindításával jó készülni. A ~ot keresztúti ének vezeti be (Jézus szenvedéséről, bűnösök emlékezzünk, v. Szívünk, lelkünk most kitárjuk: ÉE 695, 696). A stációk előtt a keresztúti ének egy-egy vsz-át éneklik (a stáció történését tartalmazza), majd térdet hajtunk, és az „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged” verzikulusra mindenki válasza: „Mert szent kereszted által megváltottad a világot”. Ezután köv. az elmélkedő szöveg (szenvedéstörténet részletei stb.) olvasása, majd rövid, csöndes, belső elmélkedés. A stációt a Miatyánk, Üdvözlégy, Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk! imádságok zárják, majd a keresztúti ének újabb vsz-a elvezet a köv. stációhoz. - A ~ fontos az Egyh. életében: a lit. cselekmények (→szentmise, →zsolozsma, →szentségek) után és a →rózsafüzér mellett a ~ a leghatékonyabb imádságos gyakorlat. Célja, hogy a keresztút gyümölcsei az imádkozó lelkében is megteremjenek.

A keresztúton nem egy halott emléke előtt tiszteleg a lélek. Jézus szenvedésének és halálának szemlélésében a mindig élő Isten Fia és az Ő elevenítő Lelkének termfölötti hatásai, kegyelmei adatnak a megfelelő módon közeledő léleknek. Ezek termik azokat a gyümölcsöket, melyek minden keresztény számára szükségesek a saját életének keresztútján. Ugyanis Krisztus követése a keresztúton nem külső utánzása valaminek, hanem tanítvánnyá, hasonlóvá formáló benső tevékenység (vö. Fil 2,58). A szenvedés szemlélésében a lélek megkapja a kegyelmet (ki-ki a hite, ill. hitbeli fölkészültsége szerint), hogy megismerje, megszeresse és gyakorolja azokat az erényeket és tökéletességeket, melyeket Jézus a keresztútján mutat számára. - Egyh. rendelkezések a ~ról: XII. Kelemen p. (ur. 1730-40) 1731. I. 16: megerősítette a ~hoz fűzött búcsúkat; IV. 3: a köv. szabályokat adta ki: a) keresztutat csak az obszerváns és reformált ferencesek állíthatnak; b) állítását csak r. elöljáró engedélyezheti; c) a szokásos formában 14 stációval kell fölállítani, keresztek v. kpnák jelenítsék meg a szenvedés misztériumait; a tp-on kívüli ~ tp-ban kezdődjék v. végződjék. - d) ha lehet, külön keresztutat állítsanak a ffiaknak és a nőknek; e) a ~ot mindenütt a már bevezetett forma szerint, egyformán végezzék, s a vez. előtte mindenkit buzdítson, hogy csendben és összeszedetten vegyenek részt. - f) nem kell minden stációnál 6 Miatyánkot és 6 Üdvözlégyet elmondani, hanem rövid elmélkedés után a bűnbánat fölindítása mellett elegendő egy-egy. - g) ha a tp-ban zsolozsma v. mise van, ne végezzenek ~ot. - h) ne hirdessék ki és ne írják ki sem a kpnákban, sem a stációkra a nyerhető búcsúkat, hanem csak szóban közöljék, hogy aki részt vesz a ~on, a p. engedélye alapján ugyanazokat a búcsúkat nyerheti el, mint azok, akik Jeruzsálemben járják végig a keresztút állomásait. - 1750: a mariánus tart. kápt. elrendelte, hogy havonta egyszer minden konventben végezzék el a ~ot. - 1999-es szabályozás szerint: a) a ~ot szabályosan fölállított stációk előtt kell végezni; b) ált. elmélkedési anyagot olvasnak könyörgéssel, de végzéséhez elegendő a Jézus szenvedéséről és haláláról való elmélkedés; c) járni kell stációról stációra, közös végzésnél legalább a vez. járja végig a stációkat; d) a betegek a ~ búcsúját félórányi Jézus szenvedéséről szóló olvasással és elmélkedéssel elnyerhetik. **

Fridrich I:65. - ~. Pest, 1870 k. (2. kiad. 1896; Miskolc, 1904; Eger, 1925, 1936; Gyula, 1927, 1938) - ~. Eger, 1925. - Szt keresztút örvendetes gyakorlása, mely húsvét után való 40 napokban minden kálvárián használható. Bp., 1928. (Jánoshalma, 1941) - A máriabesnyői kegyhelyen végezni szokott szt ~ kézikv-e. Máriabesnyő [1928] (8. kiad. 1938) - ~. Győr, 1938. - A szt ~ a bp-terézvárosi plébtp-ban. 2. kiad. Bp., 1939. - ~ háború idején. Győr, 1943. - Radó 1961:453. - Szilágyi 1980:9. - Búcsúk kézikönyve. Bp., 2000.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.