🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Népszövetség
következő 🡲

Katolikus Népszövetség, Bp., 1907. dec. 7.-1949. nov. 3.: katolikus hitbuzgalmi és közéleti egyesület. - Az →Országos Katolikus Szövetségből kivált ún. résztvevő tagok alapították. Célja a nép hitbeli, erkölcsi, gazd. és társad. fejlődésének előmozdítása, annak védelme, oktatása, nevelése és szervezése; a kat. eszméknek a köz- és magánéletben való érvényesítése a vallás- és államellenes törekvésekkel szemben. Népgyűléseket, szabadtanításokat, értekezleteket tartott, ahol az erkölcsi és gazd. bajok forrásával, orvoslási módozataival foglalkoztak. Tagjait röpiratokkal, újságokkal tájékoztatta, tanácsokat adtak gazd., szövetkezeti ügyekben, tűz- és jégkár-biztosításokról. Vidéki városokban tájékozató és védő népirodákat szerveztek, ahol a tag peres v. perenkívüli közig., katonai, biztonsági, hitel-, gazd., szolgálati stb. ügyekben tanácsot is kaphatott. Az irodák az igazolt panaszokat orvosolni igyekeztek. - Szervezése a →Katolikus Néppárt támogatásával ment végbe, és vezetői is annak köreiből kerültek ki. Elnökéül →Rakovszky Istvánt, alelnökeivé Prohászka Ottokárt és Zboray Miklóst, főtitkárává →Haller Istvánt választották. 1909-től a 20-as évek végéig →Ernszt Sándor volt a ~ vezérig-ja. E pozíció révén neki személyesen és a ~nek mintegy összekötő szerep jutott a kat. közéleti egyes-ek, szervezetek, pártok között, valamint közvetítő szerep a ppi kar felé. - 1913 u. Csernoch János hgprím. hatására a Kat. Néppárt mellett az →Országos Keresztényszocialista Párttal és a keresztény munkásegyes-ekkel is együttműködést alakított ki. Az I. vh. alatt a keresztényszocializmust népszerűsítő tanf-okkal hidalta át a pol. tevékenység akadályoztatását. - A Tanácsközt. bukása után csak 1920. V: kezdte újra működését. Bpen X. 24: a XIII. Kat. Nagygyűlés keretében tartott gyűlésén a →keresztény kurzus támogatását kérte Zichy eln. Szerepe a 30-as évektől csökkent, amikor a kat. közéletben az →Actio Catholica vette át a közp. szerepet. - A ppi kar 1944. II: kezdeményezte a ~ újjászervezését br. Apor Vilmos győri pp. vezetése alatt, II. 12: Serédi Jusztinián érs. az esztergomi főegyhm. papjait körlevelében szólította föl a ~ újjáalakítására, de a ném. megszállás és a háborús események miatt hatékony működésre már nem volt mód. - Az 1946: feloszlatott kat. szervezetek pótlására Mindszenty József érs. javasolta ismét a ~ újraindulását; 1947. III: újjá is alakult Papp Kálmán győri mpp. vezetésével. Ezúttal a komm. hatalomátvétel akadályozta meg további működését. 1949. XI. 3: föloszlatták, tulajdonát államosították. - Vezetősége 1914: eln. Rakovszky István ogy. képv., aleln. Prohászka Ottokár mpp., Zboray Miklós ügyvéd, ogy. képv., vezérig. Ernszt Sándor prel., főtitkár →Frühwirth Mátyás. - Központja: IV. Ferenciek tere 7. - Névváltozatai: Mo-i Kat. Egyes-ek Orsz. Szöv-e, 1907 k. Orsz. Kat. Szövetség. - Taglétszáma az I. vh. előtt 300 ezer, 1920: 60 ezer, 1922: 80 ezer. - Közlönye: Katholikus Népszövetség; újságja: Népújság (milliós példányszámmal), Katolikus Népszövetségi Biztosítási Iroda (1930-37). - 1956. X. 31: a →Katolikus Néppárt kezdeményezte újjáalakítását. Életre keltéséhez egyidejűleg az a csoport is hozzákezdett, amelyik a Gresham-palotában szerzett irodát. XI. 1: a ~ a kormánytól működési engedélyt kért és kapott. Helyisége az V. Veres Pálné u. 9. sz. alatt volt. A forr. idején csak szervezését előkészítő vezetőségében vsz. XI. 4-ig létezett. 88-N.D.

Kat. Közl. 1915. (rk. sz.):77. (1908 tavaszán alakult) - MKA 1928:564. - Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Mo-on, 1903-1923. Bp., 1977. - Gergely 1977. - A forr. hangja 1989:362. - Félbemaradt reformkor. Róma, 1990:60. (Vida István: Az EMSZO-mozgalom és előzményei) - Balogh-Gergely II:510. - Viczián 1995:66. (802, 803.) - 1956 és a pol. pártok 1998:465.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.