🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jakobinusok Magyarországon
következő 🡲

jakobinusok Magyarországon: 1794: kibontakozott, szűkkörű, titkos nemesi-értelmiségi szervezkedés. - Nevét megbélyegzésként ellenfeleitől kapta, mert bár a mozg. többféle pol. irányzatot foglalt magába, a legradikálisabb célkitűzései is mérsékeltebbek maradtak, mint a fr. jakobinusok törekvései. Résztvevői többnyire II. József (ur. 1780-90) pol-jának egykori hívei, akik a cs. halála után az 1790/91. évi nemesi-nemz. mozg-tól vártak reformokat. Ennek reakcióba fordulása után fordultak az új, radikális nézetek felé. Pol. érdeklődésüket előbb a szabadkőműves páholyokban, majd az önállóan szervezett klubokban és olvasókörökben igyekeztek kielégíteni. Az ogy-t s később a kormányzatot röpiratokkal igyekeztek az elengedhetetlennek vélt reformokra rávenni. - A mozg. megszervezője az addigi hazai pol. életben érdemben nem szereplő →Martinovics Ignác. 1790-től rendszeresen adatokat szolgáltatott az udvari titkosrendőrségnek a mo-i elégedetlenségről. I. Ferenc (ur. 1792-1835) trónralépésekor a titkosrendőrség mellőzte szolgálatait. Martinovics 1794: két titkos társ-ot alapított, ezek elkülönítése azon alapult, hogy a feudalizmus megdöntésére készülő értelmiségieknek küzdelmük első szakaszában föl kell használniok a felvilágosult nemesi reformerek támogatását. A Reformátorok Társasága Mo-ot független közt-nak kívánta, melyben a köznemeseknek jutott volna a vezető szerep. A társad. változások csak kevéssé érintették volna a nemesi kiváltságokat, a parasztokat a földbirtokosok bérlőiként továbbra is kötelezték volna a birtokosoknak járó szolgáltatások teljesítésére. A nemesi megmozdulás sikere után a Szabadság és Egyenlőség Társasága ragadta volna magához a vezetést. Ennek forr. programja a nemesi uralom és a kiváltságok megszüntetésére irányult. A fegyveres fölkelés akkor lett volna időszerű, amikor a mozg. résztvevőinek száma eléri a 200 ezret. - A két társ. programját Martinovics külön kátékban fogalmazta meg. (Aki csak a Reformátorok Társaságának volt a tagja, az nem tudott a Szabadság és Egyenlőség Társaságának létezéséről. A mozg-ban nem épültek ki csop-ok, a résztvevők jobbára csak az őket beszervező és az általuk beszervezett tagokat ismerték - minden résztvevőnek 2 újabb tagot kellett beszerveznie.) A társ-ok élére Martinovics ig-kat állított (Hajnóczy József, Laczkovics János, Szentmarjay Ferenc és Sigray Jakab gr.). A legtöbb tagot Pesten, Zemplén, Abaúj, Szatmár vm-kben, Erdélyben és Horváto-ban nyerték meg. A résztvevők pontos száma ismeretlen, de nem lehetett több 2-300 főnél. 1794. VII. 23/24: Bécsben letartóztatták Martinovicsot és néhány társát. A volt titkos ügynök máig nehezen magyarázható indokokkal (önmentés, de uakkor dicsekvés céljából is) nemcsak az általa beszervezett és vezető szereppel megbízott társait adta föl, hanem a mozg. jelentőségét messze eltúlozta. Az udvar a vélt szerteágazó összeesküvés elfojtására mindenkit bűnösnek ítélt, aki a programhirdető kátékat ismerte (és nem jelentette föl terjesztőit). Kb. 50 tagot tartóztattak le, 7 halálos ítéletet hajtottak végre: 1795. V. 20: Martinovicsét s társaságainak 4 ig-jáét, VI. 3: Őz Pálét és Szolárcsik Sándorét (akik a bíróság előtti hajthatatlan viselkedésük miatt nem kaptak kegyelmet). Mások halálos ítéletét (köztük Kazinczy Ferencét) meghatározatlan ideig tartó fogság-büntetésre változtatták. - A m. jakobinusok vezetőit sújtó ítéletek nemcsak a nemesi-értelmiségi mozg. életben maradt vezetőit félemlítették meg (akik, mint Kazinczy, többé nem vállaltak pol. szereplést), hanem hosszú időre meggátolták bármiféle reformot követelő hazai mozg. kibontakozását is. Ba.J.

A m. jakobinusok iratai. 1-3. köt. Szerk. Benda Kálmán. Bp., 1957. - Tört. Szle 1958:1-2. sz. (Benda Kálmán: Újabb adatok a m. jakobinusság tört-éhez); 1965:4. sz. (Uő: A jozefinizmus és jakobinusság kérdései a Habsburg-Monarchiában); 1974:1-2. sz. Uő: A m. nemesi mozg. 1790-ben) - Boreczky Beatrix: A m. jakobinusok. Bp., 1977.

jakobiták, Jakab-keresztények: 1. szír →monofiziták, Jacob Baradaiosz (†578. VII. 30.) hívei. - A →kalkedoni zsinat (451) ellenzőiből szerveződtek Baradaiosz köré, aki 542-43: történt püspökké szentelése után legalább 27 pp-öt és sok papot szentelt, főként szír szerz-ekből. Kisázsiában és a Földközi-tenger patrvidékén önálló hierarchiát szervezett. A ~ szembeszegültek a császári pol-val és a gör. kultúrával, ezért népszerűek voltak. A cs-ok támadták őket, ezért a ~ 633: felszabadítóként fogadták az arabokat. „Fekete” Pál antiochiai pátr. (564-81) és utódai a perzsa birod-ban élő szírekre is kiterjesztették joghatóságukat, de Perzsiában csak néhány jakobita közösség alakult, élükön a mafriánnak nevezett utazó pátriárkával. A ~ pp-ei főként sivatagi monostorokban éltek, s misszionáriusaik is inkább a falvakban működtek. - A ~ fénykora a 12. sz., amikor Szíriában, Mezopotámiában és Cipruson 20 metropolia és 100 ppség volt. Nagy teológusaik: Dionüszosz bar Szalibi (†1171), Szír Mihály (†1199), Grégoriosz Barhebraiosz (1226-86). A 13. sz-tól az →iszlám üldözte a ~at, ezért számuk egyre csökkent. A pátr. székhelye 1293-1924: a Deir Zafaran-kolostor, Homs (Szíria), 1959: Damaszkusz. - 1999: a ~ pátr-ja Ignatiosz Mar Zakka Ivas, Antiochia szír ort. pátr-ja; helynöke a jeruzsálemi metropolita c-et viselő mafrián, utódlási joggal. A ~nak 10 metropolitája és 5 pp-e van. Számuk kb. 300 ezer, ebből kb. 150 ezer az USA-ban és Brazíliában él. - Az →indiai jakobiták Rómával unióra lépett része a →malankár egyház. →szír jakobita egyház - 2. angolellenes mozgalom, melyet az Anglia trónjáról 1688: eltávolított II. (Stuart) Jakab (ur. 1685-88; Skóciában 1685-89) hívei alapították. 1701: örökösödési törv. ellenében megkísérelték, hogy (Stuart) Anna (ur. 1702-14) halála után ne a Hannover-ház, hanem II. Jakab fiainak leszármazottai kerüljenek trónra. XIV. (Bourbon) Lajos (ur. 1643-1715) haláláig Fro-ban szervezkedtek, innen indult 1715: az idősebb trónkövetelő, III. Jakab mozgalma, melyet a kat-ok és a skótok támogattak. A vezetők torzsalkodása miatt a próbálkozás nem sikerült. 1716: az ang-holl., az ang-fr. és az ang-Habsburg szerződés célja a ~ külf. támogatásának megszüntetése, ill. a trónkövetelő eltávolítása Fro-ból. A ~ puccskísérlete sp. támogatással 1719: nem sikerült. 1743: a Bourbon családi szerződés miatt Anglia és Fro. között kitört háborúban III. Jakab fia, Károly Edvárd a skót Felföld nemeseinek támogatásával a partraszállását követő kezdeti sikerek után Cullodennél 1746. IV. 16: vereséget szenvedett; ezzel a ~ elvesztették pol. jelentőségüket. Legitimista mozgalomként az 1930-as években Skóciában és Walesben éltek. Ba.I.-88

LThK 1936. V:830. - Kawerau, S. P.: Die jakobitische Kirche im Zeitalter der syrischen Renaissance. Berlin, 1955. - Diplomáciai lex. 1967:380.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.