🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ince, XI.
következő 🡲

Ince, XI., B., Benedetto Odescalchi (Como, Lombardia, 1611. máj. 19.-Róma, 1689. aug. 12.): X. Kelemen utódaként 1676. IX. 21-1689. VIII. 12: pápa. - A gimn-ot a comói jezsuitáknál végezte, 1626-32: kisebb megszakításokkal Genovában a nagybátyjánál élt. 1636: a róm., 1638: a nápolyi egy. joghallg-ja. 1639. XI. 21: mindkét jog dr-a. Közben, anélkül hogy pap akart volna lenni, eltökélte, hogy klerikusként az Egyh. szolgálatába lép, ezért 1640. II. 18: fölvette a tonzúrát, s a p. kúriában vállalt hivatalokat. Marchiában adószedő, 1644: Maceratában p. kormányzó. 1645 elején X. Ince maga mellé vette, IV. 24: bíb-sá tette. 1648: Ferrarában legátus, az éhínség idején a „szegények atyja” nevet kapta a néptől. 1650. IV. 4: Novara pp-évé nevezte ki a p., XI. 20: pappá, 1651. I. 30: Ferrarában pp-ké szent. 1654: →ad limina látogatásra ment Rómába, s X. Ince, majd VII. Sándor maga mellett tartotta, ezért 1656: lemondott a ppségről és a kúriában élt. - Már 1670: ~t akarták megválasztani p-nak, de ekkor XIV. Lajos fr. kir. tiltakozott. 1676: beleegyezett a választásába. - Pápaként először az Egyh. Állam kormányzását és pénzügyeit rendezte. Fogalmazott egy bullát a →nepotizmus ellen, de a bíb-ok ellenállása miatt nem hozta nyilvánosságra. A moralisták probabilista-probabiliorista vitájában inkább ez utóbbiak felé hajlott. 1679: elítélt 65 laxista tételt, 1688: Molinos →kvietizmusát, és indexre tette Petrucci bíb. műveit. - Életének legnagyobb műve a török elleni győzelem volt. A fr. udvar törökbarát diplomáciája ellenére sikerrel fáradozott egy törökellenes liga létrehozásán. Miközben azon dolgozott, hogy Sobieski János lengy. kir. és I. Lipót m. kir. és osztrák cs. valamint ném. fejed. között szöv. jöjjön létre (ami 1683. III. 31: született meg), 1682. VI. 23: Apafi Mihály erdélyi fejed. a török parancsára hadjáratot hirdetett Lipót ellen, s Ibrahim pasa fővezérsége alatt Thököly Imre VIII: el is kezdte a hadműveleteket. IX. 16: Füleken Ibrahim pasa Apafi jelenlétében 40 ezer tallér évi adó fejében Thökölyt kinevezte Mo. uralkodójává, és átadta neki a szultántól küldött uralkodói jelvényeket. 1683: Apafi is, Thököly is parancsot kapott a szultántól, hogy csatlakozzanak a Bécs ellen vonuló Kara Musztafához. Thököly a Duna balpartján követte a török sereget és megvívta az útjába eső kir. városokat, de végül is nem csatlakozott az ostromló sereghez. Apafi VIII. 22: jelentkezett a nagyvezér táborában, aki a győri Duna-híd védelmére küldte. IX. 12: Sobieski János, Lotharingiai Károly hg., II. Miksa bajor és III. János György szász választófejed. egyesült serege a ném. birod. és a m. kir. segédcsapatokkal (összesen 70 ezer fő, zömében lengy. katonákból) megtámadta a Bécset ostromgyűrűben tartó török hadat, és estére győztek. ~, aki hatalmas összegekkel támogatta a harcot, e győzelem emlékére rendelte Szűz Mária nevenapja ünnepét. - Bécs felszabadulása után nunciusa, Buonvisi révén ~ új szöv-et tudott létrehozni: 1684. III. 5: Krakkóban Sobieski János, III. 28: Linzben I. Lipót, IV. 25: Velencében Giustiniani dózse aláírta a Szt Szövetség okmányát. Thököly tovább folytatta a kir. elleni harcát, Apafi, amikor fölszólították, hogy csatlakozzék a szöv-hez, arra hivatkozott, hogy a török torkából ő ezt nem teheti. ~ ennek ellenére segítette Mo. felszabadítását. A szövetséges sereg Lotharingiai Károly fővezérsége alatt VI. 13: Visegrádot, VI. 27: Vácot, VI. 30: Pestet foglalta vissza. VII. 14-XI. 3: az első ostrom eredménytelen maradt, de 1686. VI. 18-IX. 2: visszavívták Budát. Ennek emlékére ~ Szt István kir. ünn-ét rendelte az egész Egyh. számára. - ~ b-gá avatását már 1691: elindították, de a fr. udvar tiltakozására való tekintettel XIV. Benedek az eljárást leállíttatta. 1956. X. 7: megtörtént a b-gá avatás. - ~ erősítette meg 1678: Luzsénszky Joachim váradi, Jany Ferenc szerémi, V. 31: Kéry János csanádi cpp-öt, IX. 5: Piluzzi Vida érs-et, IX. 5: Pálffy Ferdinánd egri pp-öt, XI. 7: Trivultius György cpp-öt, 1679. VIII. 29: Gubasóczy János nyitrai, 1681. I. 13: Demeter Jácint zengg-modrusi, I. 13: Trivulsio Demeter zengg-modrusi, XII. 28: Kéry János váci pp-öt, XII. 28: Korompay Péter esztergomi adm-t, 1682: Jalkóczy János cpp-öt, IV. 20: Korompay Péter váci, V. 25: Benkovich Ágoston váradi, 1685. III. 21: Kollonics Lipót győri pp-öt, 1686: Olasz Pál tinnini cpp-öt, III. 18: Balogh Miklós váci pp-öt, IX. 2: Széchényi György esztergomi érs-et, XII. 16: Korompay Péter nyitrai, 1687. III. 1: Dvornikovich Mihály csanádi, V. 12: Fenesy György egri pp-öt, XI. 14: Tahe János cpp-öt, XI. 24: Széchenyi Pál veszprémi pp-öt, XI. 24: Mikulics Sándor tinnini, 1688. I. 18: Jaklin Balázs tinnini cpp-öt, I. 25: Mikulics Sándor zágrábi pp-öt, 1689. VI. 18: Kollonics Lipót kalocsai érs-et. - Ü: aug. 13. - Utóda 1689. X. 6: VIII. Sándor. T.J.

Fraknói, Gulielmus: Innocentii XI. P. M. in Hungaria de Turcarum jugo liberenda studia et opera. ~ p. Mo. fölszabadítása a török alól. Bp., 1886. - Papst Innocenz XI. u. die Stürzung der Türkenmacht in Ungarn. Uo., 1910. - Bojani, F. de: Innocent XI. Tom. 1-2. Rome, 1910. - Szemző László: ~ p. és a tör. hatalom megtörése Mo-on. Bp., 1913. - ~ p. emléke. Uo., 1936. - Erba Odescalchi Sándor: ~ p. (Odescalchi Benedek) szerepe Buda és Mo. felszabadításában. Buda visszavívásának 250. évford-ján. Uo., 1936. -: ~. Egy nagy p. életreg-e. Uo., 1937. - Balanyi György: A Sztszék és a magyarság szerepe Budavár visszafoglalásában. Uo., 1937. -Szabó, Michele: Il papa Innocenzo XI. e la liberazione di Buda dal Turco. Roma, 1937. - Tóth Anna: Budavár visszafoglalása. ~ p. érdemei. Veszprém, 1937. - Kat. Szle 1956:91. (Dalos Patrik: ~ b-gáavatása); 1966:267. (Erba-Odescalchi Sándor: ~ p., Mo. felszabadítója) - LThK V:693. - BS VII:848. - Vigília 1959:612. (-bgy.- [Balanyi György]: B. ~ p. emlékezete) - Sammler, Alfred: Der Türkenpapst ~ XI. u. die Wiener Türkenbelagerung von 1683. Wien-München, 1982. - Közi Horváth József: ~ p. szerepe a török kiűzésében. München, 1986. - Mondin 2001:517.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.