🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gerecsei tárgyalások
következő 🡲

gerecsei tárgyalások, 1944. júl. 6-8.: Serédi Jusztinián bíboros és a Sztójay-kormány közötti tárgyalások a zsidó deportálások beszüntetése érdekében. - A hgprím. 1944. VI. 20. táján Horthy kormányzótól és egyéb forrásból egyidejűleg kézhez kapta a náci zsidótalanítás módszereit ismertető ún. auschwitzi jegyzőkönyveket, melyek hatására - bár már a III. 19-i ném. megszállás óta leveleivel és szóbeli tárgyalásaival igyekezett mérsékelni a kormányt - Apostolutódok c. tört. jelentőségű pásztorlevelet írt az embertelenségek ellen, azt VI. 29-i kelettel kinyomtatta és futárpostával szétküldte. A körlevél eljutott az orsz. minden részébe, bár a kormány az esztergomi főegyhm. pléb-ira küldött 700 példányt a postahiv-ban lefoglalta. (Másnap az újabb példányokat futárok adták át személyesen a plnosoknak.) VII. 6: Antal István igazság- és vallás- és közokt-ügyi min. nyaralójában fölkereste a bíb-t, a válságos hadihelyzetre s azon ném. fenyegetésre hivatkozva, hogy fölkoncolják a zsidókat s elpusztítják az orsz-ot, kérte a körlevél fölolvastatásának visszavonását, amit a hgprím. a kézhezvétel utáni vasárnapra írt elő. Serédi csak azzal a föltétellel volt hajlandó teljesíteni a kérést, ha Sztójay min-elnök hivatalos levélben nyugtatja meg, hogy orvosolja a panaszolt jogfosztást. 3 órás tárgyalás után megállapodtak, hogy a kormány kieszközli a ném-eknél a deportálások leállítását, s kérte, hogy a zsidókérdést tekintsék m. belügynek. Az ígért levelet Sztójay min-elnök Antal István, Imrédy Béla és Kunder Antal min-ekkel VII. 8: Gerecsén adta át a Czapik Gyula egri érs., Apor Vilmos br. győri pp. és Drahos János érs. helynök társaságában őket fogadó hgprím-nak. A min-eln. Res. 68/1944. VII. 7. levele szerint intézkedett: 1. 1944. VI. 6: megalakíttatta a ker. zsidók érdekvédelmi szervezetét, „amely a keresztény vallásfelekezetekhez tartozó zsidók ügyeit veszi gondozásba és intézi, függetlenül a Magyarországi Zsidók Szövetségétől”. - 2. Elrendelte a kegyetlen bánásmód megszüntetését, vizsgálatot rendelt el az elkövetők földerítésére és felelősségre vonására. - 3. „A budapesti zsidóknak az országból való elszállíttatása a további intézkedésig szünetel.” - 4. Ha a jövőben sor kerülne a bpi zsidók orsz-ból való elszállítására, ... a ker. vallású zsidók ez alól az intézkedés alól mentesülnek. - 5. A ker. vallásfelekezetek lelkészeinek hozzátartozói (szülői, testvérei, a prot. egyh-ak lelkészeinek feleségei és gyermekei) a megkülönböztető jelzés viselése és az ahhoz fűzött összes következmények alól mentesíttetni fognak.” E levél átvétele után, VII. 8: este és VII. 9: reggeli rádióközleményben Serédi visszavonta az Apostolutódok c. körlevél tp. kihirdetését. Néhány tp-ban (pl. Jókán Viola József esp-plnos) fölolvasták. - A ~at követően VII. 8: a budakalászi téglagyárból dr. Otto Hunsche SS-Hauptsturmführer, Eichmann jogásza magánkezdeményezésére, VII. 24: Sárvárról és Franz Novak, Eichmann „menetrendügyi szakértője” akciójaként Kistarcsáról deportáltak zsidókat az X. 15-i nyilas puccsig. - A ~ hozzájárultak ahhoz, hogy a trianoni Mo. zsidó lakosságának kb. 2/3-a életben maradt, amit egyetlen ném. megszállta orsz-ban sem sikerült elérni. →zsidómentés Magyarországon 88

Új Ember 1964. VII. 19., IX. - Zakar 1980:12, 48.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.