🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyulafehérvári Sorok
következő 🡲

Gyulafehérvári Sorok, Gyulafehérvári Glosszák, Gyulafehérvári Versek: a →Gyulafehérvári kódex 58a, 129b és 154a oldalán az alsó margóra írt, 3 részből álló magyar →nyelvemlék. A →Halotti beszéd és az →Ómagyar Mária-siralom után a 3. legrégibb összefüggő szövegek. 1320 k. egy székesfehérvári, esetleg tatai névtelen minorita írta. - A ~ első része 5 sor, akrosztichon Jézus nevével. Mivel a magyar sorvégek tükrözik a latin rímelését, Varjú Elemér és Karácsonyi János versnek tartotta, Erdélyi László szerint verses glossza.

latin

betűhív átírás

mai olvasat

A ~ első része Jézus neve

J  - Jocunditas merencium

Habrosagben walacnok kegussege

Háborúságban valóknak kegyessége

E - Eternitas vivencium

eleeknek vruksege

élőknek öröksége

S - Sanitas languencium

Koorsagbon walaknok egessege

kórságban valóknak egészsége

U - Ubertas egencium

Scíuksegben walaknok beusege

szükségben valóknak bősége

S - Satietas esuriencium

ehezeu[cnek elegsege?]

éhezőknek elégsége

A ~ második része Jézus jelenlétének módjai

In mirifici operis indicio

Chudalatus míuínec ielenetuíben

Csudálatos mívének jeleneteiben

In verbi oris sui testimonio

vnun zaiaual mundut ígenec tonosagaban

Önnön szájával mondott igének tanuságában

In sacri altaris misterio

scent oltarun kuner kepeben

Szent oltáron kenyér képében

In sui imaginis vestigio

oz kerezt fan figeu kepeben

A keresztfán függő képében

A ~ harmadik része Jézus szenvedésének forrásai

Primum, quia proprio discipulo eius vendicio fuit procurata

Vnun tonohtuananac arulatia

Első, önnön tanitványának árulása

Secundum, quia a populo eius... est accusatus

Nemzetuí nepnech vadulatia

Második, nemzete népének vádolása

Tercium est, quia a ierosolimis honorifice fuerat susceptus

Jerusalem uarasanac tistes fugadatia

Harmadik, Jeruzsálem városának tisztes fogadása

Quartum innocencia salvatoris

Isten fianach artotlonsaga

Negyedik, Isten Fiának ártatlansága

Quintum mortis infamia

halalanoch scidalmos quína

Ötödik, halálának szidalmas kínja

Sextum Marie presencia

bbodug ascunnac scemehel la[tatia]

Hatodik, Boldogasszonynak látása

Az irodtörténészek szerint a ~ a szentbeszédek összefoglalóinak fordításai. - 1898: Varjú Elemér fedezte föl, s tette közzé 1899: az Akad. Értes-ben. Cs.G.K.-M.F.

Monay 1953:129. - Molnár-Simon:48. - Tarnai-Madas 1991:327.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.