🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gáspár
következő 🡲

Gáspár, Bertoni, Szt, Gaspare Luigi Dionigi (Verona, Velencei Közt., 1777. okt. 9.-Verona, 1853. jún. 12.): pap, rendalapító. - A teol-t 1795-től szülővárosában végezte. 1800. IX. 20: pappá szent. Az ifjúság pasztorálását bízták rá. 1802: elsőként szervezte meg pléb-n a →Mária kongregációt. 1810: a veronai szem. spirituálisa és népmisszionárius. A →kanossziánusok int-ének vez-je és konst-juk megalkotója volt. 1816: a feloszlatott jezsuiták mintájára lelkipásztori és nevelési célokra megalapította a →stigmatinusok kongr-ját. - 1975. XI. 1: b-gá, 1989. XI. 1: sztté avatták. **

LThK II:270.

Gáspár, Bufalo del, Szt (Róma, Itália, 1786. jan. 6.-Róma, 1837. dec. 28.): pap, rendalapító. - 1798: a Collegium Romanum növ-e, már kispapként törődött a szegényekkel. 1808. VII. 31: sztelték pappá. Hamarosan oratóriumot nyitott és különös gondja volt a földművesekre. Amikor 1809. VII. 6: Napóleon fogságba vitte VII. Piust és hűségesküre kényszerítette a római papságot, ~ az esküt megtagadta, ezért száműzetésre, majd börtönre ítélték. 1814: szabadult. - VII. Pius népmisszionáriussá nevezte ki. ~ elhagyta Rómát, és a vidéket járta, hogy felrázza a vallástalan, egyszerű embereket. Jézus drága Vérét és a Szűzanyát különösen tisztelte, kelyhes Madonna-képével csodákat tett és reménytelennek látszó lelkeket térített meg. 1815. VIII. 15: alapította a →Drága Vér Misszionáriusai kongr-t, melynek Giovanni Mastai Ferretti, a későbbi IX. Pius p. is tagja lett. Életszentségének olyan hatása volt, hogy a kortársak megjelenését lelki földrengésnek, őt magát a béke angyalának nevezték. Tudta, hogy a szabadkőművesek mennyire terjesztik a hitetlenséget, harcolt is ellenük, de soha nem nevezte néven őket. Egész páholyokat térített meg, ezért merényletet követtek el ellene. A nép a szekták kalapácsának nevezte. - A fr. megszállás hagyatékaként Rómában elszaporodtak a rablóbandák, VII. és VIII. Pius, valamint XII. Leó tehetetlenek voltak velük szemben. Leó p. ~ra bízta az ügyet, s ő az irgalom és a vallásosság fegyverével megszelidítette e bandákat. - Amikor meghalt, Pallotti Szt Vince látta a lelkét az égbe szállni. Sírja a római S. Maria in Trivio-tp-ban. 1904. XII. 8: b-gá, 1954. VI. 12: sztté avatták. **

LThK II:761. - BS VI:40.

Gáspár Anna, SJC (Mezőkövesd, Csongrád vm., 1894. szept. 11.-Bp., 1948. dec. 20.): szerzetesnő. - Apja Mátyás, r.k. földműves, anyja Gyenes Anna, r.k. htb. 1922. VI. 25: Mezőkövesden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1924. VIII. 10: Dunavarsányban, örök esküjét 1942. VI. 12: Kálozon tette. 1927: Bpen a Korda nyomdában, 1936: Kálozon mezőgazdaságban és konyhán dolgozott. 1941: a bpi ház portása, 1943: Balatonszemesen háztartásban dolgozott. r.k.

Gáspár Gáspár, SJ (18. sz.): szerzetes mérnök, rajzoló. - 1768: elkészítette Bártfa városának s a városi birtokoknak a térképét, melynek aljára a város madártávlati képét rajzolta. A térképet 1915: a Sárosi Múz. őrizte. 88

Tóth Sándor: Sáros vm. monográfiája. Bp., 1912. III:331, 721. - M. képzőművészek lex. 1915:553.

Gáspár Gusztáv (Pancsova, Torontál vm., 1908. márc. 26.-Váci fegyház, 1953.): hittanár. - A bpi Áll. Werbőczy István Gimn-ban éretts., 1933. VI. 25: pappá szent. Balassagyarmaton kp., 1936-46: a bpi Werbőczy (1945: Petőfi) Gimn. hitokt-ja, 1943-tól a Magdolna baleseti kórház lelkésze is. 1946/47 k. a Buda-dél internálótábor foglya, ahonnan 1948. III: szabadult. Az újabb letartóztatás elől 1948 nyarán Au-ba menekült, 1950. V: az orosz megszállók letartóztatták, Mo-ra csempészték, ahol bebörtönözték. A váci fegyházban súlyosan megbetegedett, orvosi segítség hiányában halt meg. - M: A birod., melynek nincs határa. Kozma Jánossal. Bp., 1940. (Actio Catholica 75.) - Magánügy-e a vallás? Uo., 1946. (AC Elnöksége 124.) 88

Schem. Strig. 1947:224; 1982:399. - Gulyás X:457. - Zsiga Sándor Kerubin OFM (rabtársa) szóbeli közlése. Kismarton, 1986. X. 21. - Hetényi Varga I:82.

Gáspár János (Magyarlak, Vas vm., 1898. máj. 6.-Passaic, N.Y., USA, 1963. febr. 25.): plébános. - Az I. vh-ban önkéntes, mint sebesült tartalékos főhadnagy szerelt le. A teol-t Szombathelyen végezte, ahol 1921. XII. 17: pappá szent. Incéden, 1922: Alsóbagodon, 1923: Zalaegerszegen hitokt. →Mindszenty József mellett, Kőszegen kp. 1929: kivándorolt az USA-ba, Perth Amboy-ban (N.J.), 1931: Woodbridge-ben (Va.) kp., 1933: került Passaic-ba, ahol haláláig a Szt István-tp. plnosa. 1937: m. isk-t alapított. Éveken át az amerikai M. Kat. Liga elnöke. ~ szervezte és irányította 1945-47: a ruhaküldést Mo-ra. Az Amerikai M. Szöv-nek egyik ig-ja. 88

Schem. Sab. 1923:68. - Géfin III:108. (*Nagysároslak, amire 1907: változtatták Magyarlak nevét) - Török 1978:240. - Nagy 1990:218. (†febr. 21.)

Gáspár Jenő, lemhényi és polyáni literáti (Szentlélek, Udvarhely vm., 1894. nov. 16.-Bp., 1964. dec. 17.): szerkesztő, költő, író. - A középisk-t Csíksomlyón és Egerben végezte. Egerben papnak készült, 1916-19: mint a bpi Szt Imre Koll. tagja Szmrecsányi érs. ösztöndíjasaként a bpi tudegy-en m-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 2 é. tanár Bpen a Barcsay Gimn-ban. 1921. I. 1: a bpi Új Nemzedék újságírója, utóbb h. szerk-je, 1931: főmunk., majd a Nemz. Újság éjjeli szerk-je lett. 1939: a Sajtókamara főtitkárává nevezték ki. Mint ilyen - a vádirat szerint - 1944. IV. 15: kiadta a pol. rendőrségnek 54 zsidó újságíró névsorát, akik közül 35-öt elhurcoltak. 1944: a Singer és Wolfner kv-kiadó vezérig-ja. 1945. V. 22: a népbíróság Pálosi-tanácsa 10 é. börtönre ítélte, melyet a Bojta-tanács VI. 28: fegyházra változtatott. Márianosztrán töltötte büntetését, közben rabmunkásként a miskolci egy. építésén dolgozott. 1955. II: szabadult, egy évig s-munkás, majd haláláig nagyrészt fekvőbeteg. - Első írásait 1913: az Élet c. képes hetilap közölte. - 1924: a Petőfi Társ. tagjává, 1926: titkárává vál., s mint ilyen, a Petőfi-ház őre; 1931: a SZIA III. o. tagja lett. - M: Petronius búcsúdala. Allegoria. Bp., 1918. - Örök hárfa. Versek. Uo., 1923. - A kék sziget. Reg. Uo., 1925. - Isten leventéje. Reg. Uo., 1930. - A világ orvosa. Reg. az őskereszténység első éveiből. Uo., 1933. - Az aranypáva. Reg. 1-2. köt. Uo., 1933. - Piano. Versek. Uo., 1934. - Ver sacrum. Uo., 1935. - A nagy tavasz. Reg. Uo., 1937. - A puszták fiai. Ifj. elb-ek. Uo., 1937. - Szonáta. Reg. Uo., 1940. - Az újságírójelölt kézikv-e. 1-6. füzet. Szerk. Uo., 1941. - Aranylegenda. Elb-ek. Uo., 1941. - A Petőfi Társ. költőinek antológiája. Szerk. Havas Istvánnal. Uo., 1942. - A vesztaszűz. Elb-ek. Uo., 1944. - Társszerk-je 1930. IX. 7-1939. VIII. 13: a Képes Krónika, szerk-je 1934. X-1944. V: a Koszorú, 1939. X. 15-1944. XII: a M. Sajtó, 1944. V. 6-X. 14: az Új Idők c. folyóiratnak. - Betűjegyei: G. J. (Élet, M. Kultúra, Nemz. Újs., Új Nemz.); gj (Koszorú); Háromszéki Gáspár (M. Kultúra, 1927); (-ő); (r. ő.). T.E.

M. írómesterek Bp., 1926:6. - M. társad. lex. 1930:182. - SZIA tagajánl. 1931:6. - Soproni kat. alm. 1935-re. Sopron, 1934. - Ker. m. közél. alm. I:309. - M. Nemz. 1945. V. 13, 23, VI. 22, 29. - Gulyás 1956:554. - Gulyás X:472.

Gáspár Mária M. Adrien, DNAK (Miskolc, Borsod vm., 1896. aug. 20.-Pécs, 1969. ápr. 26.): szerzetesnő. - Apja István r.k., vasutas, anyja Kórintos N. r.k., htb. A polg. isk. elvégzése után 1922. VI. 21: Kassán lépett a →Domonkos Nővérek kongregációjába. Kőszegen tette 1923. I. 18: első, 1926. I. 18: örök fog-át. Varrónő, Szarvaskenden gondnok. 1950. VI. 16., a szétszóratás után rövid ideig Kassán, majd a pécsi Szoc. Otthonban élt.  r.k.

Gáspár Márton (Mezőkövesd, Borsod vm., 1912. szept. 22.-Windsor, Kanada, 1987. ápr. 1.): plébános. - A teol-t Egerben végezte 1936. II. 16: pappá szent. Tiszaőrsön kp., 1937: Nyíradonyban hitokt., 1939: Fegyverneken kp., 1940: táb. lelkész, 1941: Hevesen kp., Diósgyőrben hitokt., 1942: Pásztón kp., 1943-45: táb. lelkész. Kanadába vándorolt, ahol 1948. IX. 1: a windsori (Ont.) Szt Antal-tp. plnosa. T.E.

Schem. Agr. 1945:201. - Török 1978:379. - Bölöny 1981:362. - Diós 1995.

Gáspár (1906-ig Gasparecz) Pál (Bp., 1888. jan. 17.-Malmö, Svédo., 1975. ápr. 1.): gimnáziumi tanár, magyar lelkész. - A középisk-t Bpen, a teol-t Esztergomban végezte, ahol 1910. VI. 26: pappá szent. A Rákóczianum pref-a, 1911-13: Bpen mat-fiz. szakos tanári és dri okl-et szerzett, 1913-18: Nagyszombatban gimn. tanár. Bpen 1919: az V. ker. reálisk. tanára, 1928: az érs. líceum ig-ja. Közben 2x 1 é. Amerikában volt mint a Dohnányi-fiúk nev-je. 1948: Dániába küldték az ott üdülő m. gyermekek lelkészének. Innen a stockholmi pp. hívta meg Svédo-ba. 1960-tól Göteborg közp-tal dolgozott. 1975. I: a malmöi Erzsébet apácák otthonába költözött. - M: A számóriások és számtörpék birodalma. Bp., 1922. (Zászlónk diákkvtára 46.) - A vezérlő fejed. Összeáll. Uo., 1935. - Éljen a vakáció! Uo., 1936. - Jézus élete. Összeáll. Uo., 1938. - Szerk. 1918: a Nagyszombati Hetilap naptárát, 1948. I-1950. II: és 1950. VI-1974. V: a stockholmi - 1959. IV-tól göteborgi - M. Hírek, 1950. III-V: a stockholmi Egyhközs. Tudósító, 1963. I(?)-1965. XII(?): a göteborgi Kat. Értes. havilapot. 88

M. társad. lex. 1930:183. - Nemzetőr 1975:6. sz. - Szolg. 1975. 26:90. - Mildschütz 1977:139. - Gulyás X:490. (*jan. 7.)


Gáspár Irén Ágnes SZLT (Szombathely, Vas vm., 1894. okt. 30.–Bakonybél, 1984. febr. 4.): szerzetesnő. – Tanítónőképzőt végzett. 1931. IX. 8: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. a csákvári pléb-n dolg. 1973: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Gáspár Mihály (Nagygencs, Vas vm. 1883. dec. 21.–Szombathely, 1961. márc. 1.): gazdálkodó, ogy. képviselő. – Szülők: Mihály, Danka Katalin gazdáIkodók; neje 1910–:Bodorkós Katalin (1885–1959). A népiskola elvégzése után apja mellett gazdálkodott, később téli gazd. isk. és egészségügyi húsvizsgáló tanf. végzett. 1923: községi bírónak és a r. k. egyh.közs. eln-nek választották. 16 évi irányítása alatt Nagygencsen községházát, 3 tantermes isk-t, és népházat építettek. 1939–: a helyi erdőbirtokosság eln-e, az ezüst- és aranykalászos gazdák mozg. és a →Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT), 1946–: →Demokrata Néppárt (DNP) tagja. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a DNP Vas vmi listájáról bekerült a törvényhozásba. 1949. II. 4. – IV. 12: a DNP önfeloszlatásától az ogy föloszlatásig pártonkívüli képviselő. Képviselői megbízatásának lejárta után gazdálkodó. 1950: →kulákllstára tették, 18 kh. birtokát táblásították, távoli, rosszabb minőségű csereföldre kényszerítették. 1960: a „mezőgazdaság szocialista átszervezésekor” meghagyott földjével együtt a Tsz-be kényszerítették; öngyilkos lett. 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó–Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49:11.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.