🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gálos
következő 🡲

Gálos, v. Moson vm. (Gols, Au.): plébánia a v. győri egyhm. féltoronyi esp. ker-ében. - 1217: Galus. Tp-át 1200 e. id. Szt Jakab apostol tit. sztelték. A törökök 1529: elfoglalták. Mai id. Szt Jakab apostol tp-át 1500 e. építették. Freskóit Johann Gfall festette. Anyakönyvei 1717-től. Anyanyelve ném. **

Garas 1955:168. - Schem. Eisenstadt. 1980:80. - Juhász 1982:96.

Gálos László (Mohács, Baranya vm., 1899. júl. 19.-Hőgyész, Tolna m., 1968. nov. 21.): plébános, egyetemi tanár. - Gimn. tanulm-ait a pécsi ciszt-eknél, a teol-t 1917-22: a bpi tudegy-en végezte, 1922: Pécsett pappá szent. Kp. Bakócán, 1924: hittanár Szekszárdon, 1926: hittanár Pécsett és pref. az Emericanumban, 1927: kisegítő tanár a kisszem-ban, 1931: teol. tanár, majd az egyhjog és egyhtört. r. tanára a pécsi hittud. főisk-n. Közben a jogot is elvégezte a pécsi tudegy-en, melynek jogi karán 1940: az egyh. jog mtanárává képesítették; 1946. VII: uo. rk. tanári címet kapott. 1936: elöljáró a nagyszem-ban, 1937: kötelékvédő, 1938: sztszéki bíró, 1951: tb. knk., 1958: plnos Hőgyészen. 1942: a SZIA az I. szako. tagjává választotta. - M: Krisztus élete a legméltóságosabb Oltárisztségben. Írta Niccolusi János. Ford. Bp., 1926. - Szt az év. Elmélkedések az egyh. év minden vasárnapjára és ünnepére. Uo., 1933. - A Szentlélekisten. Uo., 1934. (Szt István kv-ek 110.) - Vasárnapok, ünnepnapok. Uo., 1937. - Az Egyh. és a barbár népek. Uo., 1937. (A ker. egyh. tört. 3.) - Isten magányában. Lelkigyakorlatok. Uo., 1938. - A Szentlélekisten. (+ Halász Pál: A Szentlélek a lélektelen világban) Uo., 1940. (Actio Catholica 67.) - Egyh. és állam. Uo., 1940. (uaz 78.) - Az Egyh. alkotmányának szerkezete és érintkezőpontjai a világi alkotmányokkal. Pécs, 1940. - Nagyhét Pécsett. Uo., 1940. - Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Nagy Miklóssal. Bp., 1942. (Actio Catholica 94.) - Cienfuegos Alvaros bíbornok pécsi pp. Eucharistia-tana. Uo., 1942. - Krisztus a mi tanítónk. Uo., 1944. (Actio Catholica 116a) - Krisztus a mi főpapunk. Uo., 1944. (uaz 117a) - Krisztus a mi bíránk. Uo., 1944. (uaz 118a) - Krisztussal végig az éven. Uo., 1944. - A nő jogi helyzete az Egyh-ban. Uo., 1944. - Sípos István: A kat. házasságjog rendszere a Codex Juris Canonici szerint. Átd. és bev. Uo., 1960. 88

Bozóky Géza: Véleményező jelentése ~ egy. mtanári képesítése tárgyában. Pécs, 1940. - Molnár Kálmán: Véleményes jelentés ~ írói munkásságáról. Uo., 1940. - SZIA tagajánl. Bp., 1942. - Schem. Qu. 1963:97. - Gulyás X:314.

Gálos (1898-ig Goldschmidt) Rezső (Bp., 1885. dec. 17.-Bp., 1954. aug. 26.): kereskedelmi iskolai igazgató. - A középisk-t a bpi I. ker. gimn-ban, az egy-et Bpen, Münchenben, Berlinben, Lipcsében és Kolozsvárt végezte, az utóbbin 1908: m-ném. szakos tanári és 1909: bölcsészdri okl-et szerzett. 1908: a temesvári f. keresk. isk. tanára, 1918. XI. 1-1939. VII. 1: a győri női f. keresk. isk. ig-ja, nyugdíjazása után Bpen telepedett le. Részt vett az I. vh-ban, mint tartalékos hadnagy szerelt le. A pécsi egy. 1928: „a m. irod. a 18. sz-ban” tárgykör mtanárává képesítette, 1933. XI. 21: egy. rk. tanár. Temesváron az Arany János Társ. főtitkára, 1914: örökös főtitkára, 1930: a győri Kisfaludy Irod. Kör alelnöke, 1933-38: elnöke, 1938: örökös tb. elnöke; 1922: a MTA irodtört. biz-ának meghívott tagja, 1928: a SZIA III. o. tagjának jelölték, 1928-36: az Orsz. Ipari és Keresk. Szakokt. Tanács tagja. 1952: az irod-tud. kandidátusa. - M: Szentjóbi Szabó László költészete. Kolozsvár, 1906. (Klny. Erdélyi Múz.) - Csokonai. Bp., 1908. - Adatok Szentjóbi Szabó László prózai munkáihoz. Dri ért. Uo., 1908. (Klny. ItK) - Szentjóbi Szabó László élete és munkái. Uo., 1911. - Jelentés az Arany János Társ. 1912/17. é. működéséről. Csukovits Sándorral. Temesvár, 1913/18. - Geschichte d. Temeswarer höheren Handelschule. Uo., 1913. - Schiller. Bp., 1913. - M. olvasókv. 1-2. köt. Pallós Istvánnal. Uo., 1922-23. - Arany János novellái. Kiad. és bev. Uo., 1923. (Olcsó kvt. 2077-79.) - Legrégibb bibliaford-unk. Uo., 1926. - A Dunántúl a két Kisfaludy költ-ében. Uo., 1927. - M. népballadák. Gragger Róbert hagyatékából. Bev. és jegyz. Uo., 1927. - Retorika a f. keresk. isk. számára. Szerk. Riedl Frigyes. Átd. Pintér Jenő. A tantervhez alkalmazta. Uo., 1927. - Poetika. Uo., 1927. - Szt Gellért legendája. Ford. és bev. Makó, 1928. (Családi kvtár 14.) - M. olvasókv. keresk-tanoncisk. előkészítő o. számára. Szerk. Wirker Istvánnal. Bp., 1929. - Mikes Kelemen és töröko-i levelei. Uo., 1930. - Pannonhalmi énekeskv. 1796. Győr, 1930. (A Győri Szle Kvtára 5.) - Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Kz-ból bev. és jegyz. Uo., 1931. - Irodtört. dolgozatok Császár Elemér 60. születésnapjára. Szerk. Bp., 1934. - Torkos István, br. Amadé László orvosa. Győr, 1934. - Emlékkv. Bedy Vince 70. születésnapjára. Szerk. Valló Istvánnal. Győr, 1936. - Várkonyi br. Amadé Antal versei. Kz-ból bev. és jegyz. Bp., 1937. (Régi M. Kvtár 40.) - Br. Amade László. Pécs, 1937. - Cserhalom. Írta Vörösmarty Mihály. Bev. Bp., 1938. - Szerk. 1930-37: a Győri Szlét. - Betűjelei: bz (Temesvári Hírl., 1908-17); G. R. (Századok, 1908; ItK, 1924); gr. (Temesvári Hírl., 1908-17); G-s. (Erdélyi Múz., 1905; Kat. Szle, 1907; ItK, 1922); g-s (ItK, 1922); lz (EPhK, 1912). T.E.

SZIA tagajánl. 1928:6. (nem lett tag) - Kerkápoly 1930:609. Arck. - Szabó 1940:270. - Irodt. 1955. (Barta János: ~) - MÉL I:567. (†aug. 23.) - Gulyás 1956:554. - Gulyás X:316. (†aug. 26.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.