🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > francia konkordátum
következő 🡲

francia konkordátum, 1801. júl. 15.: a →francia forradalom után az egyház és az állam közti viszony rendezésére kötött szerződés, minden későbbi →konkordátum mintája. - VII. Pius megbízottai: Ercole Consalvi bíb. államtitkár, Josephus Spina érs., p. trónálló és P. Caselli teol. tanácsadó; az Első Konzul, Napóleon megbízottai: Joseph Bonaparte és Cretet államtanácsosok, Bernier St-Laud d'Anghers-i plnos, teol. A ~ot 1801. XI. 29: a Qui Christi Domini vices p. bulla és a fr. hivatalos közlöny ratifikálta. - A tárgyalások 1800. XI. 5: Párizsban indultak meg. Miután 4 tervezet ellenére megrekedtek, Bonaparte →Napóleon egy 5. tervezettel és egy ultimátummal állt elő. Az 1801. VI. 20: kezdett újabb tárgyalások eredményeként VII. 15: aláírták VII. Pius és a Fr. Közt. megegyezését: „A Közt. kormánya elismeri, hogy a római apostoli kat. vallást a fr. polgárok legnagyobb része magáénak vallja. A pápa hasonlóképpen elismeri, hogy e vallás nagyon sok dicsőséget és hasznot merített és merít a mai fr. kat. kultuszból és a Közt. konzuljainak hitvallásából. A dolgok ilyen állása és kölcsönös elismerése mellett a vallás javára és a belső nyugalom megőrzése érdekében a következőkben egyeztek meg egymás között: 1. A kat. ap. róm. vallást Fro-ban szabadon gyakorolhatják. Kultusza nyilvános, de figyelembe kell vennie olyan rendőrségi rendelkezéseket, melyeket a kormány a köznyugalom érdekében szükségesnek lát. 2. A Szentszék a fr. kormánnyal egyetértésben a fr. egyhm-knek új határokat szab. 3. Őszentsége a fr. egyh. címzetes pp-eitől a béke és az egység érdekében bizalommal elvár minden áldozatot, beleértve a ppi székről való lemondást is. 4. A Fr. Közt. Első Konzulja a pápai bulla közzétételét követő 3 hónapon belül kinevezi az új egyhm-k érs-eit és pp-eit. A pápa a kánoni megerősítést azon formák szerint adja meg, melyek Fro-ban a kormányváltás előtt voltak érvényben. 5. Hasonlóképpen az Első Konzul a később megüresedő ppi székekre új pp-öket fog kinevezni, s az előző artikulus értelmében a Szentszék megadja a kánoni megerősítést. 6. A pp-ök a hivatal átvétele előtt mint a kormányváltás előtt szokásban volt, hűségesküt tesznek az Első Konzul előtt a köv. szavakkal: 'Én, ...., ígérem és esküszöm Isten szent evangéliumára, hogy engedelmes és hűséges leszek a Fr. Közt. alkotmányos kormánya iránt. Ígérem, hogy semmiféle olyan kapcsolatom nem lesz, semmi olyan tanácskozásban részt nem veszek, sem olyan külső v. belső gyanús egyesület tagja nem leszek, mely ártana a köznyugalomnak. Ha pedig akár egyhm-mben, akár másutt tudomást szereznék valami államellenes dologról, föltárom azt a kormánynak.' 7. Az alsóbb papság uezt az esküt leteszi a Fr. kormány által meghatározott polg. hatóságok előtt. 8. Az istentiszteletek után Fro. minden kat. tp-ában így kell imádkozni: 'Uram, óvd a Közt-ot; Uram, óvd a Konzulokat!' 9. Egyhm-jükben a pp-ök új pléb-kat alapíthatnak, de az alapítás csak akkor lép hatályba, ha a kormány hozzájárul. 10. A pp-ök nevezik ki a plnosokat, de csak a kormány által elfogadott személyek közül. 11. A pp-öknek lehet egy kápt-juk a szegyh-ban és egy szemináriumuk az egyhm-ben, de a kormány nem köteles semmiféle anyagi támogatást nyújtani. 12. Az érs., ppi, pléb. és egyéb el nem idegenített tp-ok, amennyiben az istentiszt-hez szükségesek, a pp-ök rendelkezésére bocsáttatnak. 13. Őszentsége a béke és a vallás szerencsés helyreállítása fejében kinyilvánítja, hogy akik idegenített egyh. javakat birtokolnak, nem fognak háborgatást szenvedni sem Őtőle, sem az Őt követő pápáktól. Következésképpen e javak tulajdonjoga, bevételei és a velük kapcsolatos jogok sértetlenül birtokosaiknál maradnak. 14. A Fr. Közt. kormánya magára vállalja az újonnan alapított egyhm-k és pléb-k pp-einek és plnosainak állásukhoz méltó ellátását. 15. A kormány gondoskodni fog róla, hogy a fr. kat-ok, ha akarják, új alapítványokat tehessenek a tp-ok javára. 16. Őszentsége elismeri, hogy a Fr. Közt. Első Konzuljának uazon jogai és kiváltságai vannak, mint amelyekkel a régi kormány rendelkezett a Szentszéknél. 17. A tárgyaló felek megegyeztek abban, hogy ha a jelenlegi Első Konzul bármelyik utóda nem a kat. vallást vallaná, az előbbi pontban említett jogokról és kiváltságokról, valamint érs- és pp-kinevező jogáról új megegyezés fog születni. - A ratifikációnak Párizsban 40 napon belül meg kell történnie.” - A ~hoz Napóleon a kihirdetéskor 77 ún. organikus cikkelyt, azaz a szöveghez szervesen tartozó előírást csatolt, melyekben a régi gallikán államegyh. szinte valamennyi rendelkezését újra kötelezővé tette. Ezzel visszatért az ancien régime egyházpol-jához: az egyh. teljes állami felügyeletéhez. A pápa a konkordátum ilyen önkényes megváltoztatása ellen 1802. V. 24: hivatalosan is tiltakozott, eredménytelenül. →gallikanizmus **

Mercati I:561.