🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dictatus papae
következő 🡲

Dictatus papae (lat. 'a pápa irata'): a pápa joghatóságát leíró 27 tétel, melyeket vsz. VII. Gergely 1074: állított v. állíttatott össze. - Keletkezési körülményeit nem ismerjük, ezért biztonsággal nem lehet eldönteni, hogy egy jogszabálygyűjt. tartalomjegyzéke, v. az Egyh. megújulásához axiómákban megfogalmazott jogi alap. A 27 tételnek vannak korábbi előzményei, de ez az összefoglalás egyedülálló a p-ság tört-ében. Megadta azt a jogi alapot, amelyen Gergely p. a későbbiekben eljárt. - A 27 tétel a következő: 1. A róm. Egyh-at egyedül az Úr Krisztus alapította. - 2. Egyedül a róm. p-nak van egyetemes érvényű joghatósága. - 3. Egyedül a p. foszthat meg hivatalától v. helyezhet vissza hivatalába pp-öt. - 4. A p-i legátus, még ha nem pp. is, zsin-on rangban minden pp-öt megelőz, s letételi ítéletet mondhat ki ellenük. - 5. A p. a távollévőket is leteheti hivatalukból. - 6. Akiket a p. kiközösített, azokkal egy tető alatt sem jó lenni. - 7. Egyedül a p. hozhat az idők követelményeinek megfelelő új törv-eket, fogadhat be új népeket az Egyh-ba, knk-i közösséget ő emelhet apátsággá, nagy ppséget ő bonthat részekre, szegény egyhm-ket csak ő vonhat össze. - 8. Egyedül a p. használhat birodalmi jelvényeket. - 9. Egyedül a p. lábát csókolja meg minden fejedelem. - 10. Egyedül a p. nevét említik meg minden tp-ban. - 11. A földön csak egyetlen p. van. - 12. A p. uralkodókat tehet le trónjukról. - 13. Szükség esetén pp-öket egyik székből a másikba helyezhet át. - 14. Bárhonnan származó klerikust pappá szentelhet. - 15. Akit a p. szentelt, más egyh. szolg-ába léphet, de nem katonáskodhat és magasabb rendfokozatot más pp-től nem vehet föl. - 16. A p. rendelkezése nélkül zsin-ot nem lehet egyetemesnek tekinteni. - 17. A p. nélkül nem lehet kápt-t alapítani. - 18. A p. ítéletét senki nem másíthatja meg, ő viszont mindenki más ítéletét fölülbírálhatja.- 19. A p. fölött senki sem ítélkezhet. - 20. Senki ne merje kárhoztatni azt, aki a Sztszékhez föllebbez. - 21. Minden egyh. nagyobb ügyeit a p-hoz kell fölterjeszteni. - 22. A róm. Egyh. soha nem tévedett és a Szentírás tanúsága szerint nem is fog soha tévedni. - 23. A római p., ha jogszerűen lépett hivatalába, Szt Péter érdemeire való tekintettel kétséget kizáróan szent. - 24. A p. parancsára és engedélyével alattvalói vádat emelhetnek. - 25. A p. zsin-tól függetlenül is letehet székükből pp-öket, s oda visszahelyezheti őket. - 26. Nem kat. az, aki nincs egységben a róm. Egyházzal. - 27. A p. a méltatlan urak alattvalóit föloldhatja hűségesküjük alól. **

PL 148:407.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.