🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > család lelkipásztori gondozása
következő 🡲

család lelkipásztori gondozása: az Egyház anyai és tanító törődése a →családdal a jegyesség, a házasságkötés idején és a házasság mindennapjaiban, hogy birtokba vehesse a házasság javait és teljesíthesse kötelességeit. - 1. Az Egyh. azon van, hogy a család erősödjön és fejlődjön, tudván, hogy a világ evangelizációja a családi egyh-tól függ. A ~ nem korlátozódik csupán a gyakorló ker. családokra, hanem egyetemesen törődik az összes családokkal, főleg azokkal, akik nehéz v. rossz körülmények között élnek. A ~nak meg kell tartania a fokozatosság törv-ét, és lépésről lépésre kell követnie a család életét (→jegyesoktatás, →esküvő, →házasságkötés utáni pasztoráció, →vegyes házasság, →valláskülönbség, →próbaházasság, →szabad szerelem, →polgári házasság, →elvált és magukra maradt házasok, →elvált és újra megházasodott házasok). - 2. A ~nak azokra a családokra is irányulnia kell, amelyek nem csupán segítségre szorulnak, hanem a közvélemény és azon kulturális, gazdasági és jogi struktúrák megváltoztatására, melyek nyomorúságuk okai. Ilyen rétegek a vendégmunkások és a katonák, tengerészek, utazók, börtönben lévők stb. családjai, akik hosszasan távol vannak otthonuktól; a menekültek és száműzöttek családjai; a nagyvárosokban elszigetelten élő, a lakás nélküli, a csonka családok; a nyomorék v. kábítószeres gyermekek; az alkoholista szülők családjai; a saját kulturális és szociális hagyományaiktól elszakadt, a pol. és más okok miatt megkülönböztetést szenvedő, az ideológiai okok miatt széthúzó, a pléb-val kapcsolatot nem talált, a hitük miatt méltatlan bánásmódban részesülő családok; a kiskorú férj és feleség családja, valamint a magukra maradt öregek. - Az Egyh. egyik ősi feladata, hogy a széthúzás közepette a ~val is az egység jele legyen. Amennyire lehetséges, állítson a családok mellé azonos anyanyelvű, kultúrájú és szertartású papokat, ébressze a közösség és mindazok lelkiismeretét, akik a társad., gazd. és pol. életben hatalommal rendelkeznek, hogy a munkások saját hazájukban találjanak munkát, kapják meg jogos bérüket; minél előbb térhessenek vissza családjukhoz; a többi családokkal egyforma bánásmódban részesüljenek; gyermekeiknek módjuk legyen valamilyen szakma elsajátítására és hivatás gyakorlására, s hogy a tulajdonukban lehessen az élethez és munkához szükséges föld. - 3. Különleges figyelmet igényelnek a ~ban: a) az ideológiailag megosztott családok. A hívő családtagokat erősíteni kell ker. hitükben, de késztetni kell őket a másik féllel való párbeszédre is. Fokozottan kell gyakorolni a szeretetet és a figyelmességet, szilárdan őrizve a reményt, hogy a család egysége megőrizhető. - b) olyan fiatalok, akik társad. nyugtalanság, zavargások hatása alatt nevelkedtek; akik olyan házasságot kötöttek, mely elszakítja őket családjuktól; akik a leginkább szeretett családtagok részéről megmutatkozó értetlenség v. szeretethiány miatt szenvednek. - c) az egyik házaspár hűtlensége v. halála miatt magukra maradottak; ill. a családtag halála miatt csonka családok. - d) az öregek, kiknek házastársi szeretete az idő múlásával a hosszú és töretlen hűség által tisztul és nemesedik, de testi bajaikban talán a szükséges ápolást sem kapják meg a családtagoktól; figyelmet igényelnek a korral járó fájdalmaik és gyengeségeik, a másoktól való függés fájdalmas érzése, s a tudat miatt, hogy akiket korábban annyira szerettek, most elviselhetetlen tehernek érzik őket. - 4. A ~nak munkásai mindenkinek segíteni akarnak abban, hogy megközelíthessék a család eszményét, melyet a Teremtő kezdettől fogva akart, s amelyet Krisztus megváltó kegyelme megújított. - a) Az egyhm-ben a ~nak irányítója a püspök. Mint atyának és pásztornak időt és anyagiakat nem kímélve kell törődnie a családokkal, hogy egyhm-je idővel igazi „egyhm. családdá” alakuljon. - b) A pp-ök munkatársai a papok és a diákonusok. A maga idejében megfelelő képzést kell kapniuk feladatukhoz, s a családokkal mindig úgy kell viselkedniük, mint atyáknak, testvéreknek, pásztoroknak és tanítóknak. Feladatuk nem korlátozódik csupán az erkölcsi és lit. kérdésekre, hanem a személyes és társad. feladatokat is magában foglalja. Közösséget kell vállalniuk a családok tagjaival problémáikban. E küldetéstől maguk is új indításokat és lelkierőt nyernek hivatásukhoz. Elengedhetetlen, hogy tanításuk és tanácsaik összhangban legyenek a hiteles egyh. tanítással. A Tanítóhivatal iránti hűség biztosítja majd, hogy a papság körében egyöntetű ítéletek és gyakorlati eljárások szülessenek. Ezáltal valóban segítséget nyújtanak Isten Népének a helyes →hitérzék megszerzéséhez. - c) A teológusok és a családi élet kérdéseinek szakértői pontosan kifejtik és magyarázzák az Egyh. tanítását és a családi élet tapasztalatait. A Tanítóhivatal és a teológusok közötti félreértésektől mentes kapcsolat nagymértékben hozzájárul a hit helyes megértéséhez és az ún. törvényes pluralizmushoz. - d) A szerzetesek és szerzetesnők s a többi Istennek szentelt hívő a ~hoz elsősorban Istennek szenteltségével járulhat hozzá. Ez jellé teszi őket, mely minden krisztushívő számára felidézi azt a hitvesi viszonyt, az Egyh. kapcsolatát egyetlen jegyesével, Krisztussal, amelyet Isten létesített, s amely a jövendő világban fog teljesen megnyilvánulni. - Másodsorban egyenként v. közösen gondozzák a gyermekeket, a betegeket, az árvákat, a nemkívántakat, a szegényeket és nyomorékokat; kapcsolatba lépnek a csonka, nehézségekkel küzdő v. szétzüllött családokkal. Tanításukkal és tanácsaikkal segítik a fiatalokat a házasságra való fölkészülésben, és támogatják a házastársakat, hogy valóban felelős szülővé válhassanak. Házaikat vendégszeretettel megnyitják, hogy a családok megérezhessék Istent és az imádság ízét, megtapasztalhassák az Istenben való összeszedettséget és példát láthassanak az Isten nagyobb családjában, testvéri szeretetben és örömben folyó életre. - e) A laikusok az Egyh-ban Krisztus prófétai küldetésének részesei, s szavukkal és ker. életükkel tanúskodnak a hitről. A családok maguk is tevékeny részesei a ~nak. Tapasztalataikkal, ker. tanúságtételükkel segítik egymást. - f) Különlegesen képzett szakértők, orvosok, jogászok, pszichológusok, szoc. gondozók, tanácsadók stb., akik egyenként v. egyesületekben végzik fölvilágosító, tanácsadó, irányító munkájukat. - g) A →tömegtájékoztatás. **

Amit Isten egybekötött 1986:150.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.