🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csató
következő 🡲

Csató Béla (Csíkszereda, Csík vm., 1944. máj. 26.-): plébános, érseki helynök. - A csíkszentsimoni el. isk után 1957-től Gyulafehérvárt kántorisk-t, 1961-től teol-t végzett. 1967. IV. 2: sztelték pappá. Gyergyószentmiklóson, 1970: Brassóban kp. 1974: Nyárádtő, 1981: Sepsiszentgyörgy plnosa. 1990: Gyulafehérváron h. teol. tanár, érs. helynök, 1992. IX: Marosvásárhely-Belváros plnosa is. - 1985-87: Sepsiszentgyörgyön hatósági engedély nélkül tp-ot épített. 1990: uitt a Magzatvédő Társ., 1991: Gyulafehérváron a Ker. Orvosok Szöv. ökumenikus egyes. alapító tagja, 1991: a →Cursillo mozg. irányítója, a Pro Iuventute papi közösség vezetésében Jakubinyi György munk. Ku.P.

Schem. Trans. 1986:27. - Virt 1991:140.

Csató Elek János, OFM (Csíkdelne, Csík szék, 1693.-Nagyszeben, 1741. máj. 14.): tartományfőnök. - 1711. VI. 9: lépett a r-be, 1717. X. 5: pappá szent. 1725-27: r. titkár, 1727-29: (az utolsó) custos provincialis, 1729. VI. 4: részt vett a madridi ált. kápt-on, ahol elérte, hogy Erdélyben önálló rtart. legyen. 1729. VI. 12-1732. VI. 29: és 1738. VI. 22-1741. V. 14: az erdélyi Szt Istvánról nev. rtart. főn-e, 1732-35: custos. 1730. IX. 3: Szászvárosban, 1731: Szászsebesen visszaszerezte a r-nek a romokban heverő zárdát és tp-ot. Pp-nek jelölték, Mária Teréziának be is mutatták, de a kinevezés előtt meghalt. - M: Theol. Beatorum... Csík(somlyó), 1727. - Deus discernens... Kolozsvár, 1739. - Deus discernens seu dissertalia saecunda... Csíksomlyó, 1751. - Praedestinatio sanctorum... Kolozsvár, 1756. 88

Szinnyei II:208. (s.v. Csathó) - György 1930:486. (194.)

Csató János, jankafalvi (Alvinc, Alsó-Fehér vm., 1833. ápr. 6.-Nagyenyed, 1913. nov. 13.): botanikus és zoológus. - A gimn-ot Nagyszebenben végezte, a székely huszárezredben 1849: Bem tábornok parancsnoksága alatt részt vett a szabharc ütközeteiben, majd visszavonult koncai birtokára, ahol a madár- és növénytannak sztelte életét. Kb. 3000 db-os madár- és kb. 40.000 db-os növénygyűjt-e sok erdélyi ritkaságot tartalmazott. 1861: lemondásáig 8 hónapig szolgabíró, 1873. XII: Alsó-Fehér vm. főjegyzője, 1874: alispán. 1891: a bpi nemzetk. madártani kongressz. alelnöke. H.B.

Szinnyei II:208. - Pallas IV:633, XVII:318. - Botanikai Közl. 1914:83. Arck. - Gulyás IV:691.

Csató Pál, csatószegi (Sarkad, Bihar vm., 1804. jan. 7.-Pozsony, 1841. febr. 15.): hírlapíró. - Székely családból származott. Isk-it Nagyváradon végezte, majd 3 é. töltött a KPI-ben. 1823. X: kilépett a szem-ból és 1826-ig joghallg. Megtanulta a ném., ol., ang. és fr. nyelvet. 1826-31: Batthyány Kristóf gr. Károly fia mellett, később Bécsben Chernel Ferenc udvari ágens házánál nev. 1831. III: Teleki József gr. javaslatára akad. írnok, 1832. III. 9: a MTA l. tagja. Mivel Pesten nehezen tudta fenntartani magát, Világoson Bohus János házánál volt nev. 1835 elején Pestre költözött, ahol a Rajzolatok s-szerk-je. Tagja, majd jegyzője az első m. „drámabíráló választmány”-nak, javított, bírált, ford. és írt. 1837. II. 9: a Kisfaludy Társ. tagja. Pozsonyba költözve 1837. XI: a kormánypárti Hírnök s-szerk-je.; elkeseredett tollharcot vívott az akad. triász (Bajza, Toldy, Vörösmarty) ellen. 1839. VI. 2-1840. V. 13: az ogy-en br. Prandau küldötteként vett részt. Novelláit könnyedség és franciás irod. ízlés jellemezte. - M: Der kleine Ungar... Pest, 1834. - M. és ném. beszélgetések a két nyelven beszélők számára. Uo., 1834. - M. nyelvbeli ragasztékok és szóképzők. Buda, 1834. - Megházasodtam. Dalos vj. 3 fv. (Fiatal házasok c. játszotta a Nemz. Színház) Buda, 1841. - Cs. P. szépirod. munkái. S.a.r. Beöthy Zsolt az író életr-ával. Bp., 1883. - Szerk. 1836: a Tudománytár IX-XII. köt-ét. - Álnevei és betűjegyei: Cl (Kritikai Lpk. 1834-36); P. (uo.); P. Cs. (Der kleine Ungar... Pest, 1834); Szentsimoni (Koszorú, 1829); Tudományfy (Századunk, 1839); (Kritikai Lpk., 1834-36). P.Gy.

Szinnyei II:209. - Pintér VI:806. - Schmidt Edit Erzsébet: ~ (1804-1841). Szeged, 1941. - MIL I:206. - Bajza József: Vál. cikkek, tanulmányok. Bp., 1954:144. - Gulyás 1956:534; I:304.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.