🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Actio Catholica
következő 🡲

Actio Catholica (lat. 'katolikus tevékenység'): a hívők közreműködése a papság apostoli munkájában, a II. vatikáni zsinat (1962-65) után →laikus apostolkodás szervezett és irányított formában. - Tevékenységi köre mindazt magában foglalja, amire az Egyh. ap. küldetése szól, ennyiben különbözik a társulatoktól és egyesületektől, melyek csak egy-egy konkrét területen tevékenykednek. Előzményei a 19. sz: Svájcban a Pius Verein (G. Mermillod), No-ban a Katholischer Verein (W. Ketteler), Spo-ban az Association de Catolicos, Angliában a Catholic Union (H. E. Manning), Fro-ban a Ligue Catholique pour le defense de l'Eglise (J-B-H. Lacordaire, L. Hammel), Olo-ban a Consociatio Catholica ad defendendam Ecclesiam in Italia. Kibontakozását X. Pius Firmo sane enc-ja indította el, s XI. Pius Ubi arcano Dei enc-ja tette teljessé. Rövid idő alatt meghonosodott az egész világon. - Tagja elvileg az összes kat., de XII. Pius cáfolta azt a véleményt, hogy mindenki köteles részt venni az ~ban, mert Isten nem adott ehhez mindenkinek személyes alkalmasságot és lehetőséget. XXIII. János szerint a személyes föltételek: vallási képzettség, eleven lelki élet, Isten ügyéért és az Egyh-ért égő buzgóság, és hűség a p-hoz. - Szervezete orsz-onként kulönböző, a Sztszéknek egy kikötése van: a pp-kel való együttműködés. Több helyen az ~ az egyes-ek irányító és összefogó szerve lett. - Mo-on az →Országos Katolikus Szövetség és az →egyházközségek tekinthetők az ~ előzményének, melyet formálisan 1932. X. 19: alakítottak meg. Tört-ének szakaszai: A) 1932-46: országosan a püspöki kar közvetlen irányítása alatt álló, az apostolkodás egyes ágaiban szakszerűen dolgozó, mozgató és számonkérő szerv, mely az egyházmegyék határain túl eleven és átütő erővel rendelkező egységbe foglalja össze az ország katolikusságának törekvéseit és kívánságait (Mihalovics). Alapszervei az egyházközségek, melyeket az espereskerületi tanács fogott össze; ezek alkották az egyhm. ~t, melyek összességéből tevődött össze az orsz. ~. Minden szinten 5 szako-a volt: 1. hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi, 2. művelődési, 3. sajtó, 4. szociális és karitatív, 5. szervezési. Az ~ ügyrendjét 1936. III. 18: a ppi kar értekezlete hagyta jóvá. - Az orsz. irányítást az országos elnökség végezte, mely elnökből (hgprím.), ügyvezető pp. elnökből, világi társelnökből, a szako-oknak megfelelő 5 alelnökból, orsz. ig-ból és főtitkárból állt. Végrehajtó szerve a központi iroda, lapja a →Magyar Katolikus Akció; kiadványai: 1934-47: az →Actio Catholica 1-121. füz., számozás nélküli füz-ek, 1935-43: az Actio Catholica Országos Elnökségének beszámolói és 1933-37: az Actio Catholica Országos Elnökségének hivatalos kiadványai 1-12. füz., 1941-44: az →Actio Catholica népies füzetei 1-12. füz., 1941-44: az Actio Catholica filmműsorjegyzéke 1-3. füz., sorozatok, előadás- és műsorajánlatok, színdarabok, szavalókórusok stb. - Az orsz. elnökség által javasolt programot évente a tavaszi pp-kari konferencia hagyta jóvá. Az anyagot az egyhm., majd esp-ker. tanácsokon keresztül megkapták az egyhköz-ek, és ősztől tavaszig a szako-ok eszerint dolgoztak. Nyár elején minden egyhköz. jelentést írt, ezekből az orsz. központ leszűrte a tanulságokat, s a következő évben ennek megfelelően javasolta a programot. - B) A kat. egyes-ek 1946. VII-i föloszlatásával az ~ egyhközs., esp-ker. és egyhm. tanácsai is megszűntek, csak az Orsz. Elnökség működött tovább. Tevékenysége a korábbi szako-ok témaköreit követte: 1. A bpi Szt István-baz-ban rendezte a pp-szteléseket és évenként a Szt István-napi szentmiséket. - 2. Az ~ keretében működött az →Országos Katolikus Gyűjteményi Központ. - 3. A →Teológia, az →Új Ember és a →Vigilia laptulajdonosa, főtitkára a →Magyar Kurír Rt. ig-ja volt. Az ~ keretében dolgozott a →Katolikus félóra rádióadás szerk. biz-a. - 4. Az Egyh. export-import, segélyezési és kórházi ügyeit, gyógyszerek és szemináriumi tankv-ek beszerzését intézte. - 5. 1963: alakították a MPpK Külügyi Bizottságát a külföldi kapcsolatok ápolására. - 1990. II. 19: a MPpK megszüntette. 88

Az ~ kat. tanárképző tanf-a. Bp., 1935. - A földműves-, iparos-, kereskedő- és munkásifjúság ~jának őszi gyűlése. Uo., 1937. - Hogyan működjék az ~ falun? Uo., 1937. - A.C. programm az isk-k számára az 1942-43. isk. évre. Uo., 1942. - Az ~ filmműsorjegyzéke. 1-3. sz. Uo., 1942-44. - Az ~ tíz éve Mihalovics Zsigmond beszédeinek és írásainak tükrében. Összeáll. Nyisztor Zoltán. Uo., 1943. - Az ~ Bajtársi Szolgálatának országos megszervezése. Uo., 1944.

Actio Catholica, Bp., 1934-1947: vallásos és egyháztörténeti füzetsorozat az AC Országos Elnöksége kiadásában. - Számozott füzetei: 1. Mi az AC? 1934. - 2. A kat. egyh. népnevelő tevékenysége történeti alapon. 1934. - 3. Igaz-e mindig, ami írva van? Előadási vázlat a sajtóról. 1934. - 4. - 5. - 6. - 7. Dávid és Góliát. A kat. gondolat harca az istentelenség ellen. Sajtóbeszéd-vázlat. 1934. - 8. Krisztus és a ker. család. 1935. - 9. A család válsága számokban. 1935. - 10. Szentségi házasság - szerződéses házasság. 1935. - 11. A kat. család korunk anyagi válságában. 1935. - 12. A kat. család társad. veszélyei. 1935. - 13. A kat. család és a nevelés. 1935. - 14. A serdülő ifj. nevelési problémái. 1935. - 15. A serdülő leányok nevelési problémái. 1935. - 16. A családi élet fontossága az egyes ember boldogulása és a közösség szempontjából. 1936. - 17. A házastársak kötelességei Isten törv-ei szerint. 1936. - 18. A családi nevelés az iskolaköteles kor előtt. 1936. - 19. A családi nevelés az iskolaköteles koron túl. Serdülő fiúk és leányok továbbgondozása. 1936. - 20. Az édesanyai méltóság. 1936. - 21. Az apa és gyermekei. 1936. - 22. A társad. hatása a családi életre. 1936. - 23. Mikor egészséges és mikor lehet káros a testgyakorlás? 1936. - 24. Hogyan szórakozzék az okos ember? 1936. - 25. A ~ gazd. boldogulása. 1936. - 26. Krisztusi szellemet törvényeinkbe! 1936. - 27. A család testi egészsége. 1936. - 28. A falu társad. rétegeinek egymásra utaltsága. 1937. - 29. Néhány jó tanács az anya és a csecsemő egészségének megóvásáról falun. 1937. - 30. Hogyan tehetjük szebbé falunkat és benne otthonunkat? 1937. - 31. Hogyan működjék az AC falun? 1937. - 32. Állampolgári kötelességeink és jogaink. 1937. - 33. A falu közös kincsei. 1937. - 34. - 35. - 36. A falu ellenségei. 1937. - 37. A falu szociális védelme. 1937. - 38. Kat. népi kultúránk fontossága. 1937. - 39. A falu és a város. 1937. - 40. Kelemen Krizosztom: Pázmány Péter élete és működése. 1937. - 41. Az euch. világkongresszusokról. 1937. - 42. Az Euch. a családban. 1937. - 43. Közöttünk él az Isten. Az Euch. szociális jelentősége. 1937. - 44. Az euch. kongressz. és az ateizmus. 1937. - 45. Az Oltáriszentség a m. nép életében. 1937. - 46. Szt István, a ker. Mo. megteremtője. 1937. - 47. Szt István élete és uralkodása. 1937. - 48. - 49. - 50. - 51. - 52. - 53. - 54. - 55. - 56. - 57. - 58. Bangha Béla: Isten léte és a világ. 1939. - 59. Uő: A vallás örök időszerűsége. 1940. - 60. - 61. Szendy László: Kicsoda Jézus Krisztus? 1939. - 62. Uő: Régi és új pogányság Krisztus ellen. + Népies vázlat. 1939. - 63. Bangha Béla: A megváltás. + Halász Pál: A megváltás. 1939. - 64. Nagy Miklós: Szűz Mária a hitünk tanításában. + Schmiedt Béla: Szűz Mária tiszt-e a kerségben. 1939. - 65. Kovács György: A gondviselő Isten. + Nagy Miklós: A gondviselés és az ember. 1939. - 66. Kenyeres Lajos: Mi van a földi élet után? + Kovács György: Mi van a földi élet után? 1940. - 67. Gálos László: A Szentlélekisten. + Halász Pál: A Szentlélek a lélektelen világban. 1940. - 68. Nagy Miklós: Az egyh. + Nyisztor Zoltán: A szekták. 1940. - 69. Németh István: Krisztus helyettese Genezáretnél, Rómában és az Északisarkon. 1940. - 70. Schnattner Szigfrid: Kik a szentek? + A szentek tiszt-e és közbenjárása. 1940. - 71. Bangha Béla: Az egyh. Krisztus gondolata. 1940. - 72. Pakocs Károly: A leggazdagabb jótevő. (Az Egyh. adományai. Mi nekünk az egyh.?) + Vass József: A leggazdagabb jótevő. 1940. - 73. Sellye Vince-Borbély István: A meg nem tépett köntös. (Az egysége egyh.) 1940. - 74. Michalik Antal-Németh István: Az egyh. szentsége. 1940. - 75. Gáspár Gusztáv-Kozma János: A birod., amelynek nincs határa. (Az egyh. egyetemessége) 1940. - 76. Schütz Antal-Dömötör István: Az apostolok öröksége. (Az egyh. apostolisága) 1940. - 77. Kiss István-Mikos Ferenc: A társad. gyógyítója. (Az egyh. és a szociális kérdés) 1940. - 78. Gálos László: Egyh. és állam. + Luttor Ferenc: Egyh. és állam. 1940. - 79. Schnattner Szigfrid-Schrotty Pál: A biztos út. Van-e üdvösség az egyházon kívül? 1940. - 80. Nagy Miklós-Schmiedt Béla: Az Úr katonái. (Papok és világiak az Egyházban) 1940. - 81. Balanyi György-Tubel Gyula: Az élő Kőszál. (A csalatkozhatatlan pápaság) 1940. - 82. Mérő Mihály-Városi István: Isten törv-ei a világrendben. 1941. -  83. Bőle Kornél: Dicsőség Isten nevének. + Pfeiffer Miklós: Dicsőség Isten nevének. 1941. - 84. Schmiedt Béla-Schrotty Pál: Az Úrnapja. 1941. - 85. Kovács Sándor-Petruch Antal: Élő hit a házasságban. 1941. - 86. Géresy János: Isten a családban. + Koszterszitz József: Isten a családban. 1941. - 87. Schnattner Szigfrid: Több bölcsőt, mint koporsót! + Varga László: Több bölcsőt, mint koporsót! 1941. - 88. Mag Béla: A tiszta nemzet. + Nádas Zoltán: A tiszta nemzet. 1941. - 89. Csávossy Elemér: Szociális igazságosság. + Németh István: Szociális igazságosság. 1941. - 90. Kiss István: A szociális katolicizmus. + Vértesi Frigyes: A szociális katolicizmus. 1941. - 91. Kovrig Béla: A katolicizmus és a m. társad. reformja. 1942. - 92. Koszterszitz József: Hogyan gondolta el Isten a házasságot? + Németh Imre: Hetedik szentség: a házasság. 1942. - 93. Jánosi József: A ker. házasság egy férfi és egy nő életszövetsége. + Mag Béla: A ker. házasság egy férfi és egy nő életközössége. 1942. - 94. Gálos László: Amit Isten egybekötött - ember szét ne válassza. + Nagy Miklós: Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza. 1942. - 95. Marczell Mihály: A család szemefénye: a gyermek. + Mindszenty József: Ki és mi a gyermek? 1942. - 96. Csávossy Elemér: Előkészület a ker. házasságra. + Halász Pál: Előkészület a ker. házasságra. 1942. - 97. Kovács Sándor: A család jogai. + Varga László: A család szociális jogai a társad-ban. 1942. - 98. Bilkei Ferenc: Vegyesházasság. + Evetovics Kunó: Vegyesházasság. 1942. - 99. Korunk eszmeáramlatai és a ker. házasság. Szerk. M. Kat. Orvosok Szt Lukács Egyes-e, Schnattner Szigfrid. 1942. - 100. Sellye Vince: A ker. házasság és az állam. + Sipos István: A ker. házasság és az állam. 1942. - 101. Pezenhoffer Antal: Mo. sorsdöntő kérdése: a házasság. 1942. - 102. Ami a családot fenntartja. 1943. - 103. Halász Pál: Ami a családot segíti. 1943. - 104. Uő: Ami a családot rombolja. 1943. - 105. Kiss István: Ahogy Isten az embert látja. 1943. - 106. Uő: Ahogy Isten az munkát látja. 1943. - 107. Uő: Ahogy Isten az államot nézi. 1943. - 108. Varga László: Az emberi személyiség méltósága és jogrendje. 1943. - 109. Nyisztor Zoltán: A család méltósága és jogai. 1943. - 110. Uő: A munka méltósága és jogai. 1943. - 110. Halász Pál: Szentbeszédek a Kat. Diákotthon Mozgalom elindulása alk. 1943. - 111. Varga László: A társad. béke alkotmánya. 1943. - 112. Uő: A ker. állam. 1943. - 113. Uő: Magyarság és kerség. 1943. - 114. Koszterszitz József: Ifjúságunk egységének alapjai. 1943. - 115. Uő: Ifjúságunk nemzetszolgálatának útja. 1943. - 116. Gálos László: Krisztus a mi tanítónk. + Kollár Ferenc: Krisztus a mi tanítónk. 1944. - 117. Gálos László: Krisztus a mi főpapunk. + Kollár Ferenc: Krisztus a mi főpapunk. 1944. - 118. Gálos László: Krisztus a mi bíránk. + Kollár Ferenc: Krisztus a mi bíránk. 1944. - 119. Halász Pál: Haladásunk legyen: az igazi szeretet. 1944. - 120. Uő: Haladásunk legyen: több igazság. 1944. - 121. Uő: Haladásunk legyen: komoly fegyelem. 1944. - 122. - 123. - 124. - 125. - 126. - 127. Pezenhoffer Antal: Az ember eredete. 1946. - Számozatlan füzetei: Az ifjúság pünkösdi hitvallása. 1937. - A földműves-, iparos-, kereskedő- és munkásifjúság AC-jának őszi gyűlése. 1937. - Középiskolások AC-jának Krisztus Király ünnepélye. 1937. - Lelkigyakorlatos vázlat ifj. számára az euch. évre. 1937. - Anyag-gyűjt. az euch. szentév megnyitására. Beszédvázlatok és egyéb előadási anyag... 1937. - Anyag-gyűjt. az 1937/38. munkaévben rendezendő kultúrelőadásokhoz. Összeáll. Bangha Béla irányítása mellett a Szellemi Előkészítő Biz. 1. Ünnepi beszédek és előadások. 2. Színdarabok, szavalókórusok, versek. 1937. - Az egynapos értekezletek 1. előadása (az AC-ról). 1939. - Uaz 2. előadás. 1939. - Halász Pál: Az egyhközs. képviselőtestületek szám,mára rendezendő háromnapos tanf. anyaga. 1940. - Az espereskerületi előadók egynapos értekezletének előadói anyaga. 1940. - Új hadsereg Krisztus országáért. 1940. - Adventi szentbeszéd-sorozat 1940-re. 1940. - Jandik József: Adventi szentbeszéd-sorozat az apostoli lelkület felébresztésére a tanuló ifj. között. 1940. - Állam és állampolgár. 1941. - Nemz. és társad. ünnepeink. (Beszédvázlatok) 1941. - Michalik, Anton: Svätost' Cirkvi. + Balanyai, Juraj: Zivá Skála. (Neomylné pápežstvo) 1941. - Munkás és az ő bére. 1941. - Oltárért és tűzhelyért. Műsorfüzet az 1941-42. munkévre. 1941. - Árpádházi B. Margit, a m. nemzet liliomos áldozata. Szentbeszéd Árpádházi B. Margit ünnepére. 1942. - Halász Pál: Tartsd meg Isten Szentatyánkat! 1942. - A győzedelmes népakarat. Előkészületi anyag a nagymélt. Ppi Kartól elrendelt engesztelő vasárnapra. 1942. - Folba János: Szenbeszéd a hadigondozó vasárnapra. 1942. - Czapik Gyula: Hódolat XII. Pius p-nak. 1942. - Pohárnok Jenő: A győzelem útja. 1942. - AC program az isk-k számára az 1942-43. isk. évre. 1942. - Pap Irén: Jézuska mosolyog. 1942. - Az AC filmműsorjegyzéke, 1-3. sz. 1942-44. - Fehér Mátyás: Beszédvázlatok Árpádházi Szt Margit tiszt-ére háromnapos ájtatossághoz. 1943. - Csávossy Elemér: A „Családi napok” vezér- és forgatókv-e. 1943. - A Kat. Diákotthonokért. Idézetek a mozg. elindulásakor 1943. V. 25: tartott díszgyűlés beszédeiből és a főpásztori körlevelekből. 1943. - Segítő Szűz Mária. Ájtatosság Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszt-ére. 1943. - Sík Sándor: Szt Margit ünnepére. Beszédvázlat. 1944. - Az AC Bajtársi Szolgálatának megszervezése. 1944. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.