🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > Ürményi
következő 🡲

Ürményi Ferenc, ürményi (Bécs, Alsó-Au., 1780. nov. 8.–Pest, 1858. febr. 11.): fiumei kormányzó, koronaőr. – Ü. József fia. 1798: jogot végzett, 2 é. gyakornok, ügyvédi okl-et szerzett. 1803: a lembergi kamarai igazg. segéde, 1808: az egyetemes udvari kamara titoknoka, 1815: temesi kamarai ig., udvari tan.; ~ telepítette be magyarokkal Ürményházát (Torontál vm.), s kieszközölte a csanádi káptalan és szegyh. ingatlan birtokát. 1823–37: fiumei és tengermelléki kormányzó. Újjászervezte a közig-t, m. családokat telepített a kikötővárosba. 1837: Pesten telepedett le. 1842: a Pesti M. Keresk. Bank elnöke, 1843: koronaőr, 1845. V. 9: a MTA igazgató tagja. – M: Előadása a pesti m. keresk. bank elnökének... Buda, 1845. (ném-ül is) 88

Szinnyei XIV:692. – Kalapis III:993. (*nov. 18.)

Ürményi József, ürményi (Ürmény, Nyitra vm., 1741. decz. 6. – Vál, 1825. jún. 8.): országbíró. – Nevelője Molnár János, a későbbi szepesi knk. Nagyszombatban tanult, az osztr. jogot Bécsben, a hazaiakat az egri Foglár Int-ben hallgatta. 1766: kir. ügyészségen írnok, 1769: ítélőtáblai bíró, 1773: az udvari kamara referendariusa;1774: áthelyezték a m. kancelláriához. Az 1773: megszüntetett JT tanárait meghagyatták ugyan állásukban, de új tanítási rendszert vezettek be, annak kidolgozását ő végezte a →Ratio educationis c. munkájával (Bécs, 1777). Szolgálataiért 1775. XII. 15:megkapta Vaál (Fehér vm.) mezőváros és  Agárd birtokát. 1780. VI. 19: Pest megye kormányzója, 1782. bihari, 1785. nyitrai főispán, 1788. XII. 18: az udvari kamara kincstárnoka, 1789. VIII. 24. personális (mely hivatalát 1795. VII-ig viselte) és 1790. II. 12: Pest Pilis és Solt vm. administratora, III. 18: Bács vm. főispánja. 1792. VII. 14: jelen volt Frankfurtban II. Lipót ném–róm. cs-i megkoronáztatásán. 6 é. pihenés után 1801–06: Galícia kormányzója, 1802. IV. 3: Fejér vm. főispánja. 1806. IX. 6. – 1825. I: nyugdíjazásáig országbíró. A pesti Tud.egy. gondviselője is volt. – M: Conclusiones hungarico-juridicae quas tentamini publico exposuit in collegio Agriensi Foglariano ex praelectoribus Esmerici Tahi. Agriae, 1760. – Ratio educationis totiusque rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. Viennae, 1777. (Névtelenül, táblázatokkal. 2. kiad. Buda, 1806, 3. kiad. Pozsony, 1826., 4. kiad. Pest, 1828) – Beszédje, ... a Nagym. gr-hoz ... Károlyi Antal úrhoz, mint kir. fő-commissáriushoz és az egybegyült ns. Bihar vármegyének Rendeihez és Statusaihoz. Midőn... Bihar vm. főispányi méltóságába béiktattatnék Szt János havának 13. napján. Nagyvárad, 1782. – Beszédje Bihar vm főispányának, mellyet a midőn a meg-nevezett vm magistrátusának restauratióját tartaná, mondott Szt-István havának 4. napján. Uo., 1783. – Pest, Pilis és Solth törvényesen egyben kapcsolt vm-nek rendeihez tett beszédek az építő szék alkalmatosságával, melly tartatódott Pesten 1790. Bőjtmás hava 23. Pest. 1790.. – Oratio occasione inagurationis publicae regii principis et archiducis Leopoldi Alexandri pridie vocis communibus expetiti et electi regni Hungariae palatini... dicta 1790. 16. Nov. Posonii, 1790. – Oratio ... ad excelsos proceres, inclytos status et ordines Regni Hungariae die XIII. Martii 1791. dum regni comitia conclusa sunt, dicta. Uo., 1791. – Beszédgye... Fehérmegye főispányi méltóságába lett beiktatása alkalmatosságával Szent-Mihály hava 4. 1802. Veszprém, 1802. (Mások beszédeivel) 88

ItK 1894:103., 1895:436. (Ratio Educationis) – Szinnyei XIV:693.

Ürményi Péter, ürményi (Nyitrazsámbokrét, Nyitra vm., 1768. jún. 19.–Esztergom, 1839. nov. 15.): fölszentelt püspök. – A gimn-ot Nagyszombatban, a teol-t Pozsonyban 1791: végezte, a bíb-érs. házi kp-ja. 1792. IX. 13: kürti plnos, 1802: udvardi alesp., 1805. I. 29: pozsonyi, 1807. VII. 30: esztergomi knk. és a Pázmáneum kormányzója. 1815. XI. 14: nógrádi főesp., 1820. VIII. 28: corycusi fszt. pp. 1826: nagyszombati, 1827–31: esztergomi érs. helynök. T.E.

Schem. Strig. 1859:5. (20.) – Nagy XI:431. – Némethy 1894:1006. – Kollányi 1900:421. (corciai pp.) – Ritzler–Sefrin VII:165.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.