🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zwingli
következő 🡲

Zwingli, Ulrich, Huldrych (Wildhaus, Toggenburg, Svájc, 1484, jan. 1.–Kappel mellett, 1531. okt. 11.): Svájc reformátora. – 10 é. koráig nagybátyjánál, a weeseni plnosnál nevelkedett, majd Bázelben és Bernben, 1500: a bécsi, 1502: a bázeli egy-en tanult. Itt a via antiqua szellemében mélyült el a teol-ban. 1506: Glarus hívő közössége plnossá választotta, 1513, 1515: tábori lelkészként részt vett a Milánó elleni háborúkban. 1516. IV. 14: az einsiedelni ktor ter-én élő hívők lelkipásztora, a szószékről ekkor kezdett a Rotterdami →Erasmus reform programjának szellemében beszélni. 1519. I. 1: Zürichben a Grossmünster plnosa. Föllépett a búcsúprédikátor, Sanson ellen, folyamatosan magyarázta →Luther szellemében Szt Máté evang-át. 1522-ig úgy látta, hogy a lutheri felfogás és Erasmus reform programja összeegyeztethető. Megrendítő hatással volt rá, hogy 1519 őszén a pestisből meggyógyult. Eleinte nem vallotta meg, hogy Luther követője, de 1522: prédikálni kezdett a kötelező →böjt ellen, levelet írt a konstanzi pp-nek a cölibátus ellen, s ettől kezdve együtt élt az özvegy Meyer von Knonauné, Reinchart Annával, akit 1524: nyilvánosan is feleségül vett. A konstanzi pp. figyelmeztető levele és a luzerni tart. gyűlés prédikálás tilalma nem hatott ~re. – Programjában szerepelt a kat. szert-ok és áldások, a →cölibátus és a →szentmise megszüntetése, a képek eltávolítása, a javadalmi rendszer átalakítása, ktorok feloszlatása.  – 1523. I. 29: Zürichben egy dispután megvédte 67 tételét a pp-i küldöttekkel (köztük Johannes →Fabrival) szemben. Ezért a városi tanács elrendelte, hogy a szónokoknak  ~hez hasonló stílusban kell prédikálniuk. X: újabb disputa volt a szentmiséről és a tp-ok díszítéséről. Ezt követte 1524: ~ programjának megfelelően a tp-ok képeinek és szobrainak eltávolítása, 1525: az úrvacsora és a szegény-, ill. beteggondozás átszervezése, 1526: a házassági és erkölcsi bíráskodás. – A városi tanács lelki kérdésekbe való beavatkozása szakadáshoz vezetett. 1528–29: Bern, Bázel és Schaffhausen is elfogadta ~ reformációját. A kat. és ref. kantonok között fegyveres harc tört ki, melyben a zürichiek 1531. X. 11: vereséget szenvedtek. ~ a csatamezőn halt meg. – ~ számos kérdésben radikálisabb volt, mint Luther. Így 1529: a marburgi hitvitán meghiúsult a reformáció egységesítésének a kísérlete. A fő vitapont az úrvacsoráról vallott fölfogás volt és maradt az →evangélikusok (lutheránusok) és a reformátusok (zwingliánusok/ →kálvinisták) között. – 1524–29: ~ egykori diáktársával, Leo Juddal, több knk-kal és Christoph Froschauer nyomdásszal együttműködve kiadta a Zürichi Bibliát, 5 évvel korábban, mint Luther a Wittenbergi Bibliát. **

Soós Béla: Zwingli Ulrik küzdelme a r.k. egyh. ellen 1519–1524-ig. Debrecen, 1935. – LThK 1993. X:1524. – Gäbler, Ulrich: Huldrych Zwingli. Bp., 2009.