🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vancouveri Magyarok Nagyasszonya Egyházközség
következő 🡲

vancouveri Magyarok Nagyasszonya Egyházközség: British Columbiában a magyarok először Abbotsfordban alkottak kb. 150 fős kis közösséget, akiknek először →Csáki Benjamin mondott m. misét. →Zsigmond Albert 1950. VI: érkezett Kanadába és a vancouveri egyhm. papja lett. Így szolgálta a m-okat 1956-ig Abbotsfordban, jóllehet az érs. Malardville fr. pléb-ra helyezte kisegíteni, s közben a szemináriumban is tanított szentírástud-t. – Az 1956-os forradalom után kb. 6000 m. menekült érkezett Abbortsfordba, ahol az elosztó tábor volt. Itt voltak a soproni egyetem tanárai és diákjai is, akik innen Power Riverbe kerültek. Zsigmond atya ekkor már Port Moodyban volt angol plnos, de az érs. őt bízta meg az újonnan érkezett m-ok lelki-testi gondozásával, ami szállítást, lakás- és munkahelykeresést, fordításokat, stb. jelentett. Hősies korszak volt ez: mindenki használta Zsigmond atya autóját, mialatt ő hitoktatott, elsőáldozásra készített elő, stb. Az ő segítségével a menekülttábort lassan feloszlatták és a m-okat Vancouverben helyezték el. Itt a Holy Family ném. tp-ban tartott minden vasárnap m. szentmisét. 1958: megszervezte a rendszeres hitoktatást, és a cserkészetet kb. 110 fiatallal. – 1959: a m-ok kérték az érs-et, hogy saját egyhközs-et alapíthassanak. Zsigmond atya javaslatára az érs. 1960: engedélyezte a ~ alapítását.  Ekkor Zsigmond atya segítséget is kapott Henye Géza személyében, aki átvette a pléb. vezetését, de Zsigmond atya minden vasárnap még bejárt Port Moodyból. Tp-ot kerestek megvételre, 1961: sikerült megvenniük a jelenlegi tp-ot az East 7th Avenue-n 45.000 dollárért. Tp-uk most már volt, csak pénzük nem. Sokat kellett javítani a tp-on és plébánialakáson is, de a m-ok nagylelkűsége megoldotta a problémákat. A tp-ot 1962. VI. 8: szentelte fel az érsek. Henye atyát gyakran kritizálták a m-ok, aki emiatt ivásra adta magát. Ezért az érs. 1963: felmentette és elvonókúrára küldte Montrealba. Zsigmond atya vitte oda, de közben kérte a jezsuitákat, hogy vegyék át a vancouveri pléb-t. Johnson spp. beszélt is Rómában a jezsuita generálissal, aki utasította a m. tartfőn-öt, →Varga Andort, hogy tegyen lépéseket ez ügyben. Ő a torontói plébánost, Horányi Lajost küldte ~be. Rácz és Potankó (katonapap, sebesült) néha segítettek Horányinak, akinek a vállára hárult az új pléb. megszervezése és anyagi gondjainak rendezése. Ez sikerült is neki régi (torontói) jótevőinek és a vancouveri m-k áldozatkészsége révén. Egyeseknek nem tetszett, hogy mindig pénzt kért a tp. javítására, de ő maga egyszerűen élt, még a fizetését sem vette fel. 1969-re sikerült kifizetni a tp. vételárát a kamatokkal együtt, és a javításokat is (összesen 76.300 dollárt!). A lényeget azonban ő is a lelki élet felvirágoztatására fordította: kb. 2000 családot látogatott meg és 1500 beteget látott el a szentségekkel. Az egyhközs-ben folyt az élet: Szent Név Társulat, a Nőegylet, a Magyar Iskola, cserkészet, hittantanítás, lelkigyakorlatok és egyéb havi rendezvények. A sok munka lassan felőrölte az atya erejét. 1971. VIII. 20: agyvérzés érte, ezért a kórházból Torontóba szállították és ebből a betegségéből nem gyógyult fel. Csak dadogva tudott beszélni. 1978. V. 8: halt meg Torontóban. – 1971: a m. jezsuita tartfőn. →Ugrin Bélát, volt courtlandi plnost küldte Vancouverbe, aki X. 9: érkezett meg. A közbeeső hetekben kisegítettek: Zsigmond Albert, →Babos István SJ New Yorkból, →Jaschkó Balázs SJ Torontóból. X. 10: ünnepelték a tp. búcsúját, XI: bazárt rendeztek. Ugrin atya 1994-ig volt plnos, és ezalatt jól megszervezte a plébánia életét, jó viszonyt teremtett a vancouveri mpp-kel és papokkal, valamint a m. társadalmi szervekkel. Anyagilag is szilárd alapokra helyezte a pléb. működését. Világi munkatársainak is oroszlánrésze van a pléb. sikerében. A Nőegylet rendezvényei tetemes öszszeggel támogatták minden évben a plébániát elnöknőik (Mrs. Murguly M., Tóth Anna, Kondákor R., Szász Júlia, Zsold Anna, Major Aranka, Pomper Mária, stb.) vezetése mellett. Az ő munkájuk révén 20 év alatt 150.000 dollárt költöttek a tp. és környéke szépítésébe, az egyhm. jövőjét pedig 80.000 dollárral segítették. Helyet adtak az Apor Vilmos és a Ráskai Lea cserkészcsapatoknak is Mr. és Mrs. Murguly Sándor és felesége, majd Mr. és Mrs. Takács József vezetése alatt. Áldozatos tanítók vezették a Szent László Magyar Iskolát, a hittantanítást pedig Nagy Panni. Megalakult az Aranykorúak Klubja Mrs. Huff vezetésével. A vancouveri Magyar Énekkar és Tánccsoport is itt kapott helyet a plébánia termeiben. A m-ok hangosan és örömteli szívvel énekeltek a vasárnapi szentmiséken, amelyek után még sokáig elbeszélgettek egymással. Így lett a tp. a m. társadalmi összefogás helye is. – 1972: Beöthy Tamás SJ tett itt látogatást. Új orgonát szereltek a tp-ba. A nagyböjtben misszót tartottak. Szüleik emlékére a hívek gyűjtést rendeztek, amiből a tp. külsejét tatarozták, 135 család nevét emléktáblán örökítették meg. VI. 18: Németh (Béla) Maurus OSB, aki innen indult el, itt tartotta újmiséjét. A Sajtóapostolság a Szolgálatot és a Szív újságot terjesztette. Közben havonként a plnos az abbotsfordi szentmiséket is megtartotta. 1973-ban kijavították a tp-hall padlózatát és világítását, ahol aztán később művészi kiállítást rendeztek. A cserkészek sikeres sétát rendeztek a hegyekben. A plnos sok beteget látogatott meg, és VII. 8: ezüstmiséjét ünnepelte P. Bóday Jenő SJ és Ft. Zsigmond kíséretével. IX. 27: Mindszenty bíb. látogatta meg a m. tp-ot Camey érsekkel együtt, és sajtófogadást tartott. Szentmisét a katedrálisban celebrált, amely teljesen megtelt m-okkal. A bíboros kíséretében volt →Ispánky Béla és →Mészáros Tibor. – 1974: a plnos, az érs. engedélyével, családoknál is kezdett misét mondani és elkezdte az ezüst- és aranykorúak délutánját. A férfiak közben új tetőt húztak a tp-ra és pléb-ra, megoldották a csatornázást a hall körül, megcsinálták a tp. lépcsőjét és karfáját is. Vasárnap két szentmisét mondott a plnos, vezette az egyesületek életét, és Abbotsfordra is eljutott kéthavonta a m-okhoz. III: Jaschkó István SJ missziós atya látogatott el ide, hogy a formózai Szent Család Kórház számára, ahol testileg és szellemileg sérült gyerekeket foglalkoztatnak (akikről az állam sem gondoskodik) némi gyűjtést tartson. – 1975: a plnos magyaros (buzsáki, sárközi, stb.) miseruha készítéséhez keresett segítőket és talált is a jó magyar asszonyok között. Szépen el is készültek. III: a plnos vesekőpanaszokkal kórházba került. Saját elmondása szerint többet szenvedett a vesekő miatt, mint egy ugyanakkora nagyságú gyémántért. Még abban az évben epével is megoperálták, de közben tüdőgyulladást kapott, így kórházi tartózkodása elhúzódott. Mindezek után végre, 27 év után elment Mo-ra, mialatt őt →Radányi Rókus SJ helyettesítette. – 1976: elkezdték az évi tp-i lelkigyakorlatokat férfiak és nők számára külön. Lelkigyakorlatokat tartottak még →Jávor Egon OSB, →Hites Kristóf OSB Kaliforniából és Molnár István atya Calgaryból. Közben a plnos rendszeres kapcsolatot tartott angol és szlovák jezsuitákkal, meg a horvát ferencesekkel. Henye Géza abban az évben tartotta ezüstmiséjét Kelownában és innen üdvözölte a vancouveri híveket, mint ahogy P. Horányi is Torontóból. VIII: Nemes Ödön SJ misszionárius Japánból látogatta meg az egyhközs-et. – 1977: a pléb. megünnepelte Szt László kir. 900 éves évfordulóját. Ennek emlékére megújították a dísztermet, ami 40.000 dollárba és sok munkába került. A pénzt a rendezvényekből tudták összeszedni. – 1978: a plnos Kerekasztal disputát rendezett nagy sikerrel. Ebben az évben meghalt  P. Horányi Torontóban és P. Radányi New Yorkban. A nyári vakációja alatt a plébánost P. Szeder Mihály SJ helyettesítette. – 1979-ben Irodalmi Estélyt is szerveztek Örökmécs címmel →Mécs László emlékére és a torontói jezsuita noviciátus támogatására. A hívek az évben egy vietnami családot sponzoráltak, ami kb. tízezer dollárba került. – 1980-ban →Kozma György SJ tartotta a lelkigyakorlatot öregeknek és fiataloknak külön-külön, igen szép sikerrel. Az egyhm. számára évenként 7000 dollárt gyűjtöttek. Jaschkó István SJ Formozából újra meglátogatta a pléb-t. – 1981: a Bevándorlási Minisztérium megdicsérte a pléb-t, hogy kinyitották szívüket a boat-people felé. A plnos bevezette az évenkénti plébános estet. M. könyvvásárt is tartottak. Miután a vancouveri papoknak adott lelkigyakorlatot Mission-ben, →Miklósházy Attila SJ meglátogatta a tp-ot és szentmisét mondott vasárnap. – 1982-ben tovább folytak a szokásos rendezvények. P. Kiss Lajos SJ segített a plébánosnak. A plébánia megkapta a telket egy 80 személyes nyugdíjas lakás részére, ami főképpen Gyarmati Sándor érdeme. – 1983.VII. 27: a Szentatya. Irányi László piarista atyát nevezte ki a külföldi m-ok püspökévé, akinek Washingtonban (DC) volt a székhelye. P. Ugrin megint eltörte a lábát, amikor az ,,Iharos" cserkésztáborba ment, hogy szentmisét mondjon a cserkészeknek. Az új évet törött lábbal élte át, mert csak utána tudott a kórházba menni. – 1984: a lelkigyakorlatokat P. Takács Sándor SJ tartotta, aki Mo-ról érkezett látogatóba. Amikor a Szentatya IX: Kanadában járt, IX: 18: Vancouverbe is eljött és az abbotsfordi repülőtéren tartotta a pápai misét. A nyári szünet alatt a plébánost P. Kormon József helyettesítette. – 1985-ben férfiaknak, nőknek és fiataloknak külön rekollekciót tartott →Nemesszeghy Ervin SJ. A plébános-est bevétele a m. jezsuita kispapok segítését szolgálta. Cserkészestet is rendeztek igazi m. hangulattal. Ezt segítette elő a hagyományos hurka-kolbász vásár is a bazár alkalmával. Abban az évben vendégként látogatóba jött Eördögh András SJ és Taiwanból Zsoldos Imre SVD atya 25 éves papi jubileumát ünnepelni. – 1986: a lelkigyakorlatokat Sajgó Szabolcs SJ adta. Mivel P. Ugrin szombatévi szabadságra ment, P. Eördögh András helyettesítette őt, aki rögtön nagy építkezésbe fogott a plébánián, összekötve azt a díszteremmel. →Horváth Tibor SJ Torontóból szintén meglátogatta a pléb-t. – 1987: imahadjáratot indítottak a m. népért, minden nap vállalta valaki a rózsafüzér elimádkozását. III: váratlanul meghalt Irányi püspök. A betegeknek kiszolgáltatták a betegek kenetét a betegek vasárnapján. A lelkigyakorlatokat Zsigmond atya tartotta. P. Bóday Jenő SJ jött el a nyárra helyettesíteni és bevezette az →Imaapostolságot. A búcsú alkalmával megünnepelték az egyhközs. 25 éves jubileumát is, de a szilveszteri bál elmaradt, mert nem volt elegendő jelentkező. – 1988-ban Bisztyó József Saskatoonból tartotta a lelkigyakorlatokat, V. 22: →Teréz Anya látogatott el Vancouverbe. A nyáron Teleki Béla SJ és Felföldi Bertalan Mo-ról helyettesítették a plnost. – 1989: ismét Bisztyó atya tartotta a lelkigyakorlatokat, és Zsigmond atya is helyettesítette a plnost. Mo-ról is volt vendég P. Nagy Zoltán SJ személyében. – 1990: Zsigmond atya tartotta a lelkigyakorlatokat. III: megérkezett Kiss Lajos SJ, aki káplánként segítette Ugrin atyát. Ez lehetővé tette, hogy a környékbeli m-okat is meglátogassák és szentmisét mondjanak, meg gyóntassanak Abbotsfordon, Victoriában, Nanaimoban, Seattle-ben, Kelownaban, legalább évente kétszer. V: Miklósházy püspök bérmálta meg a fiatalokat Anyák napján. VIII: a Nőegylet grottát épített a kertben Mária tiszteletére. – 1991: a lelkigyakorlatokat Jaschkó Balázs SJ tartotta. P. Kiss Magyarországra ment néhány hónapra, hogy aztán visszajövetele után átvegye a plébániát. Vancouver új érseket kapott Adam Exner OMI személyében. XII. 28: meghalt Zsigmond atya.  – 1992: a lelkigyakorlatokat Mo-ról Bálint József SJ tartotta. P. Kiss úrnapi körmenetet szervezett sátrakkal a tp. udvarában, és elkezdte a Megújulás (Renewal) mozgalmat az imacsoportokkal. Nagy Ernő, az egyhközs. tagja belépett Mo-on a jezsuita noviciátusba, mint segítő testvér (és 1994-ben letette fogadalmait). – 1993: a lelkigyakorlatokat P. Szabó József SJ tartotta, aki Mo-ról volt látogatóban. P. Kisst a szíve visszahúzta régi missziójába, Guyanaba, ezért az év végével ott is hagyta Vancouvert. (2001: Barbadosban a tengerbe fulladt). – 1994: a lelkigyakorlatokat megint Bisztyó atya tartotta. X: P. Ugrin egészségére való tekintettel kérte a leváltását, és így P. Kiss Gábor SJ lett az új plnos, aki tovább folytatta P. Ugrin munkáját 1996-ig, amikor Pesznyák Béla szabadkai pap, aki négy évig volt Winnipegben m. plnos, vette át a pléb. vezetését. Nagy megelégedéssel végzett munkáját 2001: abba kellett hagynia, mert a vancouveri éghajlat igen ártalmas volt izületeinek, Hamiltonba került plnosnak. – 2001: az Erdélyből származó Lakatos Dénest, aki 15 évig É-Angliában volt m. lelkész, lett a plnos. Időközönként látogatja a kisebb m. közösségeket Victoriában, Kelownában és az USA-beli Seattle-ben is. – Plébánosai: 1956: Zsigmond Albert, 1960: Henye Géza, 1964: Horányi Lajos SJ, 1971: Ugrin Béla SJ, 1994: Kiss Gábor SJ, 1996: Pesznyák Béla, 2001: Lakatos Dénes.  Mi.A.

EH III:731. – Miklósházy 2005:107.