🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > reformkor
következő 🡲

reformkor, 1825-1848: történelmi időszakasz, mely →Magyarország nemzeti függetlenségét és a polgárosodást nemzeti reformokkal akarta elérni. - Előkészítője a →francia felvilágosodás és →forradalom, de szorosan kapcsolódott a nemz. irod. megerősödéséhez, nyelvújítási törekvéseihez is. A nemz. haladás szelleme az 1820-as évektől a közélet mozgatóereje lett. Az eu. forr-ak (sp., nápolyi, piemonti) és a gör. függetlenségi harcok meggyengítették a →Szent Szövetséget, s Mo-on előkészítették a Habsburgokat 1825: az ogy. összehívására, mely alkotmányos szabadságot követelt. A ~ ezzel az ogy-sel kezdődött, az 1848-i törv-ekben teljesedett és a szabharcban érett be. - A ~ másik célja az erős →polgárság megteremtése lett. →Széchenyi István gr., akinek tevékenysége révén megszületett a pol. irodalom (szónoklat, hírlapirod. stb,), a nemesi közvéleményt akarta fölrázni; a haza és haladás szellemében sürgette a nemzetért felelősöket, hogy az ország gazd. elmaradottságából vonja le a szükséges pol. következtetéseket. - A ~ további vezéralakjai 1830-: →Deák Ferenc és →Kossuth Lajos; pol. írói: →Wesselényi Miklós br. (Balítéletek, Szózat a magyar és szláv nemzetiségek ügyében), →Kölcsey Ferenc (→országgyűlési ifjak), Dessewffy József gr. és fia, Aurél. - A m. hírlapírást Kossuth emelte irod. szintre s tette pol. hatalommá (Országgyűlési Tudósítások, 1840-: Pesti Hírlap). Érdekegyesítésért kezdett munkájának eredménye volt a Petőfi Sándor vezetésével alakult írócsoport, mely forr. úton kívánta elérni a ~ céljait, az ország függőségének és társad. elmaradottságának megszüntetését.  - A nyíltan politizáló műfajok (szatíra, pol. vígjáték és epigramma, kritikai ábrázolás, realista regényírás, főként →Eötvös József életművében), valamint a népiesség és a pol. célzatosságú →romantika térhódításával együtt Pest-Buda az ország irod. közp-ja lett. Pestre települt az Akadémia, itt dolgoztak a kv-kiadók, s megnyílt a Nemzet Színháza. A nyelvújítás meghozta a magyar nyelv teljes kibontakozását: Kazinczy Ferenc emelkedett, de mesterkélt stílusa elszakadt az élő nyelvgyakorlattól; a népnyelvhez kapcsolódó köznemesi nyelv viszont nehézkes és darabos maradt. E két irányzat értékeit tökéletesen egyesítette azonban Vörösmarty Mihály, és előkészítette ezzel Petőfi és Arany költ-ét (→magyar irodalom). - Az Eu-szerte fölerősödött nemzetiségi törekvések a m-ok közötti kisebbségek részéről is jelentkeztek. A helyzetet Széchenyi mérte föl reálisabban; Kossuth úgy vélte, hogy a liberális reformokért hálás nemzetiségek majd elfogadják a m. vezetést. A bécsi udvar mégis a nemzetiségiek segítségével indíthatott támadást a törv-es m. kormány ellen, melynek min-elnökét, Batthyány Lajos gr-ot és az első m. felelős kormányt V. Ferdinánd kir. (ur. 1835-48) IV. 7: kinevezte, s IV. 11: a →márciusi törvényeket szentesítette. →Magyarország története M.F.

Hóman-Szekfű I-VII. - Szerb Antal: Magyar irod-tört. Uo., 1958. - A ~ tört. Szerk. Klaniczay Tibor. Uo., 1985. - M. művelődéstört. Szerk. Domanovszky Sándor. 1-5. köt. Szekszárd, 1991. (utánnyomat)