🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > oroszlán
következő 🡲

oroszlán (lat. Panthera leo): a macskafélék családjába tartozó nagytestű ragadozó. Hímje sörényes. - A Biblia korában sok ~ volt Palesztinában és környékén. A babilóniai kir-ok kedvelték az ~vadászatot, állatkertben is tartottak ~t (Dán 14,31). - A palesztinai ~ kisebb volt, mint az általunk ismert afrikai ~. Sema Meggidóban felszínre került pecsétjén látható egy szép példánya; ~os pecsétek lelőhelyei: Ramat-Rahél, Szichem, En-Gedi (→korsópecsétjén ordító ~). Szamaria pusztulása után az ~ok elszaporodtak (vö. 2Kir 17,25); a róm. korban már ritkábban fordultak elő, majd kivesztek Palesztinából. - A Szentírásban a pásztor és nyája számára félelmetes veszedelem (Jób 38,39-41; Jer 4,7; 5,6; 1Sám 17,34; 2Sám 1,23; Bír 14,18; Péld 30,30; Iz 31,4; Ám 3,8.12; Sir 13,19). A Messiás a többi vadállattal együtt megszelíditi az ~t is, mely szénát (szalmát) fog enni (Iz 11,7). - Kettős értelmű szimbólumként: a) Isten mindenható hatalmának képe (Ez 1,10), →Jákob áldásában (Júda címerállata: Ter 49,9); →Salamon trónusa mellett 12 ~-szobor állt (1Kir 10,19-20); a Júda törzséből származó ~ Jézus jelképe lett (Jel 4,7; 5,5). ~ maga Izr. is (Szám 23,24; 24,9), Gád (MTörv 33,20) és Dán (33,22) törzse, Jákob maradéka (Mik 5,7) és Makkabeus Júdás (1Mak 3,4). - b) az emberi nem ősi ellensége, az ördög jelképe Sámson harcában (Bír 14,5-6); a széttépett ~ Krisztus halálának előképe, egyben utalás a pokol és az ördög legyőzésére is (Zsolt 22,22; 57,5; 1Pt 5,8). Jelképe ált. az ellenségnek (Jer 4,7): Asszíria és Babilónia kir-ai (50,17), Egyiptom (Ez 32,2), Babilónia (Dán 7,4), Asszíria (Náh 2,12-14). A ház zsarnoka is ~ (Sir 4,30). A bölcsességi könyvekben a test és lélek életét veszélyeztető dolgok jelképe (Zsolt 10,9; 91,13; 2Tim 4,18; Péld 19,12; 20,2; 28,15; Sir 27,10.28; 28,23). - 2. Uralkodói jelkép. Az ókori birod-ak közül a szárnyas ~ Nabukadnezárral a babiloni, a 10 szarvú ~ Augustusszal a róm. birod. jelképe, →Istár asszír istennő állata. - Ikgr. Mint az állatok kir-a az ~ a hatalom és az erő ált. jelképe: a tóratakaró függönyön, a →kőtáblák két oldalán, gyertyatartókon stb. - A →Physiologus szerint az ~ 3 tulajdonsága miatt Krisztus-jelkép: farkával eltünteti a lábnyomait (megtestesülés); nyitott szemmel alszik (halott Krisztus: teste meghalt, istensége nem), ezért ábrázolják a →bizánci művészet Anapeszon-képei a már meghalt Krisztust a kereszten nyitott szemmel; az anya~ élettelenül hozza világra kölykeit, de harmadnapon az apaállat lehelete életre kelti azokat (Krisztus föltámadása, a lyoni szegyh. ablakának üvegfestménye, 13. sz.). Szt Jeromos szerint az ~ Krisztus föltámadásának, a sötétség fölötti győzelmes napnak, az ordító ~ a holtak föltámasztásának a jelképe szószéken (Pistoia, 1301), portál-oromzaton (Verona, S. Zeno, 11. sz). Ébersége, ereje révén minden gonosz elhárítója. Ezért szerepel románkori tp-ok kapujában és ~fejes kopogtatókon (Hildesheim, 11. sz. eleje). Az oszlopot hordó ~ az erő szimbóluma. - 3 ~ a Szentháromság, 12 ~ Isten népe, a 12 törzs, a 12 ap. jelképe. Az →evangélista szimbólumok között Szt Márk szimbóluma. Mária trónjánál az ~ királynői méltóságára utal (Jan van Eyck: Lucca-Madonna, Frankfurt, Stadelsches Kunstinstitut, 1435-37). →Oroszlános Madonna. - A karmai közt emberalakot marcangoló ~ az ördög jelképe. - Mo-on néhány 13. sz. tp. (Zalaháshágy, Domonkosfa) timpanonjában bárány helyett zászlós ~ van. A 18-19. sz: m. hímzéseken, faragásokon, bokályokon a bárányt olykor ~ v. ló helyettesíti (bukovinai székely szálánvarrott párnavégek). - A szarvassal küzdő ~ a gonosz, a sárkánnyal küzdő a jó képviselője. - A magyar →koronázási jogar kristálygömbjébe vésett 3 ~ az uralkodói hatalom ősi keleti jelképe. Ez a kristálygömb mai ismereteink szerint a világ 3. legnagyobb átfúrt kristálya. Az ~ok csiszolási stílusa alapján legkésőbb 9. sz-i k-i munka. - Szt Adorján, Szt Agapitus, Remete Szt Antal, Crisantus és Daria, Szt Eufémia, Antiochiai Szt Ignác, Januarius, Szt Jeromos, Egyiptomi Szt Mária, Martina, Remete Szt Pál, Szt Tekla, Szt Vitus, Szt Zozimus, Dániel és Sámson attrib-a. - Az erények közül az →igazságosság, az →állhatatosság, az →erősség és a →mértékletesség, a víciumok közül a →gőg attrib-a. Sírkövön az elhunyt szobrának lába alatt az erényekre utal. **

Kirschbaum I:396; III:112. - Lipffert 1976:37. - Sachs 1980:243. - KML 1986:250. - BL:1352. - Gerő 1989:44.


oroszlán (Panthera leo): Afrikában még mindig nagy számban él, korábbi ázsiai elterjedesi területérol kipusztult, csak indiában (Kathiawar) él egy kis állomány. A macskaféléknél szokatlan módon társas életmódú, családi közösségekben él: egy hím, nőstények és a fiatalok vannak együtt. Nem mindegyik hímnek van sörénye. A bokrokkaI, akáciákkal, sziklakibúvásokkal tarkállt füves területeken élnek. Éjszaka járnak zsákmány után, a kiszemelt prédát a nőstények ejtik el, a hím feladata a falka őrzése. Zsákmányaik között egyebek mellett zebra, gnú, antilopok szerepelnek, de ha többen vannak együtt lerántják a többitől elválasztott kifejlett kafferbivalyt is. A nőstény több mint 3 hónapi vemhesség után 2–4 kölyköt ellik, ezek egyévesen önállóak, egy ideig többnyire még anyjukkal járnak. Három éves korukra fejlődnek ki teljesen, 30 évig élhetnek. – Lásd MKL X:184. S.E.