🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > napló
következő 🡲

napló (gör. ephemerisz, 'egy napi, rövid életű', lat. Diarium): napi történések dátummal ellátott sorozata, melyet írója egyes szám első személyben naponként vagy kisebb szünetekkel vezet. - Rokon műfajai az emlékirat, az énregény és az önéletrajzi regény, a ~ ezeknél objektívebb. A tört. és hadi ~k nemegyszer forrásértékűek. Bár egyes típusai az ókortól élnek (→ephemeridesz), a ~ a reneszánsz (humanista), ill. barokk és rokokó irodalomnak lett jellegzetes műfaja (→magyar irodalom). A ~írás az önismeret és önkifejezés fejlesztője, ezért a hagyományos nevelésben fontos szerepe volt. A ~t →Newman bíb. a lelki fejlődés egyik legfontosabb eszközeként ajánlja (Levelek és napló, 31 köt.). - Típusai: 1. úti~: az utazó följegyzései az útvonal mellett található helységek nevével, leírásával. A sztföldi régészet és a lit-tört. szempontjából rendkívüli jelentőségű →Aetheria ~ja (Peregrinatio Aetheriae, 4. sz. vége). - Modern úti~k: Simor János római úti~ja. 1874. - Ignácz Rózsa: Zebradob-híradó. K-afrikai úti~. Bp., 1968. - Eötvös József: A karthausi (~- és levélformában írt énregény). 1-2. köt. Pest, 1842. - Magyar László délafrikai levelei és ~kivonatai. Kiad. →Hunfalvy János. Pest, 1857. - Czobor Gyula: Egyiptomi és sztföldi ~m, vagyis az 1876-i m-osztr. zarándok-társulat élményei K-en. Bp., 1881. - Pados János plnos: Utazási ~ (1869-72: Töröko., No., Dánia, Svédo., Norvégo., Finno., Oroszo.) Bp., 1890. - Erdős Renée: Római ~. Bp., 1925. - Illyés Gyula: Oroszország. Úti~. Bp., 1934. - Kitaibel Pál botanikus ~feljegyzései tolnai útjáról. Szekszárd, 1941. - Károlyi Bernát OFM: Magyar ferencesek Kína felé. Egy misszion. úti~ja. 1. r. Bp-Sanghai; 2. r. Sanghai-Jungchow; 3. r. Jungchow. Bp., 1941-44. - Böll, Heinrich: Íro-i ~. Ford. Doromby Károly, Bp., 1963. - Megyer József Piar: Spo-i ~. Madrid, 1965. - Genthon István: Római ~. Útijegyzetek. Bp., 1973. - Márai Sándor ~inak 4 köt-e: ~ 1943-1944. Bp., 1945; ~ 1945-1957. Washington, 1958; ~ 1968-1975. München, 1976; ~ 1976-1983. München, 1985. -

2. tört. ~. →Habardy László (†1628 e.) knk. 1594 k. m-ul írt ~jában 1593-96 tört. eseményeit jegyezte föl napokhoz kötve. - Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848/49-es forr. és szabharc végnapjairól. 1-2. köt. Szerk. Tóth Gyula. Bp., 1978. - P. Podhorszky Mária: Egy államfogolynő naplója. Székesfehérvár, 1889. - Jakabffy Elemér: Napló az 1918. évi forr. eseményeiről. Uo., 1920. - Lugosi Döme Kálmán: A szegedi nagy árvíz P. Máté Jób minorita atya ~jában. Szeged, 1939.  - I. és II. Apafi Mihály ~ja. Kiad. Tóth Ernő. Kolozsvár, 1900. - Széchenyi István gr. ~i. 1-6. köt. Szerk. és bev. Viszota Gyula. Bp., 1925-39. - Kazinczy Ferenc: Fogságom ~ja. S.a.r. Alszeghy Zsolt, Bp., 1931. - Fenyvessy Jeromos OP: ~jegyzetek 1932-1952. Hamburg, 1952. - Kisfaludy Sándor: ~ és Francia fogságom (1796/96). Bp., 1962. - Almásy Pál: Sopronkőhidai ~. Bp., 1984. - Rózsás János: Éltető reménység. Szovjet fogságom ~ja. München, 1987. - Pallavicini-Andrássy Borbála kitelepítési és 56-os ~ja. Uo., 1990. (Térkép) - Kovács Mihály Piar: Negyvenezer m. levente kálváriája a II. vh. végén. ~ 1945. II. 16-1946. V. 14. Bp., 1993. - A haláltáborból. (Badzey Pál szolyvai láger~ja) Összeáll. Badzey Imre. Bp-Ungvár, [1996?] -

3. lelkiségi: VI. Sándor p. (ur. 1492-1503) személyiségének értékelése szempontjából fontos →Burckard Johannes pp. ~ja, a Diarium (1483-1506). - Korompay Péter mpp. ~ja (1687. IX. 22-1690. I. 1), nyitrai ppi kvtár. - Guzmics Izidor OSB apáti ~ja. Közli Sörös Pongrác. Bp., 1903. - Colombiere, Szt, Claude, La, SJ élete és lelki ~ja (→Kolos) Írta és ford. Wolkenberg Alajos. Szatmárnémeti, 1904. - Prohászka Ottokár: Utak és állomások. Útirajzok és ~k 1895-1904. (Öm 16.) Bp., 1928; Soliloquia. 1-2. köt. Lelki ~ 1878-1927. (Öm 23-24.) Bp., 1928. - Harangi László: A lélek erősebb. ~. Rákospalota, 1940.  - A 20. sz. nagy misztikusának ~ja. Írta Lucie Christine. Ford. Lingauer Mária, Trugly Józsefné Bp., 1942. - Egy sír a Duna fölött. Mária Margit nővér élete és ~ja. Bp., 1934; Isten szolgálója, B. M. M. érdi vizitációs nővér lelki~ja és levelei. Halálának 10. évford-ja emlékére kiad. és jegyz. Csávossy Elemér SJ. Bp., 1943. - Walcheren, Peter de: A végtelen igézetében. Konvertita ~ja. Ford. Nagy Elek. Bp., 1947. - XXIII. János p. lelki ~ja. Ford. Horváth László. Bp. 1972. - Shvoy Kálmán titkos ~ja és emlékirata 1918-1945. Bp., 1983. - Kisboldogasszony csillaga. Marcell atya ~jegyzetei. Vál., bev. Sinkó Ferenc. Bp., 1987. - Rónai György: ~. 1-2. köt. Bp., 1989. - Mónika ~ja. Egy szerz-közösség élete az üldöztetés éveiben. Kiad. Timár Ágnes OCist. Bp., 1990. - Kardos Klára: Auschwitzi ~. Bp. 2001. - Mária Faustina, Szt, Elena Kowalska: ~. Az Isteni Irgalmasság üzenete. Ford. Trojan Márta. Eger, 2001. **