🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hunfalvy
következő 🡲

Hunfalvy (1842-ig Hunsdorfer) János (Nagyszalók, Szepes vm., 1820. jún. 29.-Bp., 1888. dec. 6.): evangélikus, egyetemi tanár. - H. Pál öccse. A középisk-t Késmárkon és Miskolcon, a jogot és ev. teol-t  Eperjesen végezte. 1842-45: a gr. Dessewffy családnál nev., 1843: Vatán Nagy Gedeon borsodi alispán mellett joggyakornok, 1845. VII. 15. ev. hittud. vizsgát tett. azután No-ban, Belgiumban és Holl-ban utazgatott. 1846: Késmárkra hívták a 2. jogi tanszék tanárának. 1849: a szabharc leveretése után 7 hónapig fogoly, 1852-57: Pesten nevelő, közben termtud-okkal foglalkozott. 1858. XII. 15: az MTA l., 1865. XII. 10: r. tagja. 1863. XII. 20: a budai Polytechnikum földr., statisztika és tört. h., 1866. III. 20: r. tanára, 1870. VII. 19: a pesti Tudegy. egyetemes és összehasonlító földrajz tanára, 1887/88: az egy. rektora. A genfi és antwerpeni földr. társ. tb., a belga, a berlini és párizsi földr. társ. l. tagja. - M: Egyetemes történelem. 1-3. köt. Pest, 1851-52. (2. jav. kiad. 1862) - Mo. és Erdély eredeti képekben. 1-3. köt. Uo., 1855-64. - Úti és vadászati kalandok. Uo., 1857. - Magyar László délafrikai levelei és naplókivonatai. S. a. r., jegyz. és kiad. Uo., 1857. - Xantus János levelei É-Amerikából. S. a. r. Uo., 1858. - Újabb utazások és kalandok. Uo., 1859. - Ladislaus Magyar's Reisen in Süd-Afrika in den Jahren 1849. bis 1857. 1. Band. Pest-Leipzig, 1859. - A jelesebb m. gazdák és gazdaírók arcképcsarnoka. Szövegét írta. Pest, 1859. - Magyar László délafrikai utazásai 1849-1857. 1. köt. S. a. r. Uo., 1859. - Utazás Kalifornia déli részén. Írta Xantus János. S. a. r. Uo., 1860. -  Mo. viszonyainak statisztikai vázlata. Uo., 1863. (Klny. Stat. Közlem. IV. 2., V. 1.) - A m. birod. természeti viszonyainak leírása. 1-3. köt. Uo., 1863-65. - M. kézi atlasz. Uo., 1865. (2. kiad. 1875) - Az osztrák birod. rövid statisztikája, kül. tek. a m. államra. Uo., 1867. - Mo. légtüneti észleletek az 1864., 1865. és 1866. évekből. Uo., 1867. (Math. és Termtud. Közlem. V. 8. sz.) - Legújabb m. atlasz. Uo., 1867. - Gömör és Kishont törv. egyesült vm. leírása. Uo., 1867. - Hazánk közlekedési eszközeiről. Uo., 1867. (Ért-ek a tört. tud. köréből I. 1.) - Eu. államainak rövid statisztikája. Uo., 1868. - Bányászat és ipar. Uo., 1869. (Statisztikai előadások V.) - Mo. bányászata. Uo., 1869. (Hivatalos Stat. Közlem. II. 3.) - Kis földleírás... Uo., 1869. - Ég és föld, vagyis csillagászati földrajz. Uo., 1873. - A m-osztr. monarchia rövid statisztikája. Bp., 1874. - Elemi földrajz. Uo., 1874. (2. kiad. 1876) - Mo. és Erdély. 1-2. füz. Bp-Darmstadt, 1875. - Földrajzi jegyzetek. Temesvár, 1875. - Földrajz a középisk. használatára. 1-4. köt. Bp., 1875-1876. - A Duna budapesti szakaszának szabályozása. Uo., 1877. - Baradla, az aggteleki barlang. Lőcse, 1877. - Theophrastus jellemrajzai. Ford. Bp., 1880. (2. kiad. 1896.) - Schneider kézi atlasza. Ford. Gönczy Pállal. Uo., 1881. (2. kiad. 1882) - Az éghajlat változóságáról. Előadás. Uo., 1882. - Egyetemes földrajz. Kül. tek. a néprajzi viszonyokra. 1-3. köt. Uo., 1884-90. - 1855: Greguss Ágosttal a Család Könyve, 1861-64: a Statisztikai Közlemények, 1865-68: a Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények és az MTA II. oszt. Értesítője szerk. 88

Szinnyei IV:1404. - Gulyás XIV:713.

Hunfalvy (1842-ig Hunsdorfer) Pál (Nagyszalók, Szepes vm., 1810. márc. 12.-Bp., 1891. nov. 30.): evangélikus, történetíró, nyelvész. - H. János bátyja. A gimn-ot Késmárkon kezdte, a m. nyelvtanulás érdekében 1827: Miskolcon folytatta, 1829: visszatért Késmárkra, bölcs-et, jogot és hittud-t  tanult. 1823: Aszódon Podmaniczky Károly br. fiainak nevelője, az 1832/36. ogy-en mint a távollévő Podmaniczkyt helyettesítő vett részt. 1838: ügyvéd. 1840: nyelvészettel kezdett foglalkozni, 1842. I. 22: a Kisfaludy Társ. tagja, meghívták Késmárkra jogtanárnak, ahol m-ul tartotta előadásait, 1846 őszétől a főtanoda élethossziglani ig-jának választották. 1848: a pesti ogy-en a szepesszombati ker. ogy. képviselője, 1849: a békepárthoz csatlakozott, ellenezte a függetlenségi nyilatkozatot. 1849/50 telén (bujdosása alatt) kezdte a finn nyelvet tanulni. 1851.VII. 27-1891: a MTA főkvtárosa. 1857-58: Reguly Antalt segitette vogul gyűjtésének rendezésében. Rávette Budenz Józsefet, hogy a finnugor nyelvek tanulmányozására Pestre jöjjön. 1869: tanulmányúton járt a Balti-tenger mellékén. Részt vett a m. nyelv rokonságát kutató ugor-török vitában, →Vámbéry Ármin táborának egyik célpontja. Népszerűsitette a nyelvrokon, főként vogul és osztják népek irodalmát. Az etnolingvisztika  m. előfutára, az észt irod. egyik első külf. fölfedezője. - 1875 u. fölhagyott a nyelvészettel, s a székely kérdéssel (→székelyek) és az →oláhok _nbsp;eredetével foglalkozott. - 1841. IX. 3: a MTA l., 1858. XII. 15: r., 1883. V. 17: ig. tanácsi tagja. 1889: Herrmann Antallal megalapította a M. Néprajzi Társaságot, melynek első eln-e. - M: M. váltó és keresk. törvények. Lőcse, 1843. - Tájékozódás a m. nyelvtud-ban. Pest, 1852. - Platón munkái. Ford. Pest, 1854. - A török, m. és finn szók egybehasonlítása. Uo., 1855. (Klny. Akad. Értes.) - Finn olvasókv. 1. köt. Uo., 1861. - Deák Ferenc felirati javaslata mellett H. P. Uo., 1861. - Reguly Antal hagyományai. Uo., 1864. (MTA évkv-ei XII. 1.) - Utazás a Balti-tenger vidékén. 1-2. köt. Uo., 1871. - A kondai vogul nyelv. Uo., 1872. (Nyelvtud. Közlem IX.) - Az északi osztják nyelv. Bp., 1875. (Uaz XI.) - Mo. ethongraphiája. Uo., 1876. - On the study of the Turanian language. London, 1876. - A rumun nyelv. Bp., 1878. - Über rumänische Geschichtsschreibung und Sprachwissenschaft. Uo., 1878. - Le peuple Roumain ou Valaque. Tours, 1880. - A székelyek. Bp., 1880. - A Kun vagy Petrarka-Codex és a kunok. Uo., 1881. - Ugor v. török-tatár eredetű-e a m. nemzet? Uo., 1883. - Der Ursprung der Rumänen. Wien, 1888. - Az aranyosszéki mohácsi nyelvemlék. Bp., 1890. - Az oláhok tört. 1-2. köt. S.a.r. Réthy László. Uo., 1895. - 1850. VIII. 20: Új M. Múzeum, 1853: Hellén és római remekírók kvtára sor., 1856-61: M. Nyelvészet, 1862-78: Nyelvtudományi Közlemények, 1877: Literarische Berichte aus Ungarn 1-4. köt. (kiad. is), Ungarische Revue 1-2. évf. szerk-je. - Álneve: Néry Pál (Athaeneum).

Szinnyei IV:1415. - MNL II:597. - Finnugor életr. lex. Szerk. Domokos Péter. Bp., 1990. - Gulyás XIV:714.