🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > millennium
következő 🡲

millennium (a lat. mille, 'ezer' szóból): ezer éves évforduló, →jubileum. - 1. Az Egyház életében a →nagy jubileum a megtestesülés 2. ~a. - 2. Mo-on 1896: a →honfoglalás, 2000: az államalapítás és a római katolikus kereszténységre térés ~át ünnepeltük. - a) A honfogalalás ~a. 1893: tudósok véleményének meghallgatása után terjesztette a kormány az ogy. elé az elgondolást, hogy a ~ot 1895: ünnepelje az ország. A képviselők elfogadták a javaslatot. Felvetődött egy világkiállítás gondolata is, erről azonban anyagi okokból le kellett mondani. Határoztak viszont egy orsz-os kiáll. megrendezéséről, a Szépműv. Múz. és 400 új népisk. építéséről, a budai várban Szt István-szobor felállításáról stb. Bpen kívül →Millenniumi emlékmű épült Brassóban, Dévénynél, Munkácson, Nyitrán, Pannonhalmán, Pusztaszeren és Zimonyban. A költségekre 5.325.640 Ft-ot szavaztak meg. - Az előkészítésre szánt idő azonban túl rövidnek bizonyult. Ezért az időpontot 1896-ra módosították. Az ünnepségek közp-ja Bp., mely lakosságát tekintve ekkor már Eu. 10. legnagyobb városa volt. 1896: elkészült a Nagykörút, melyen már korábban megindult az első villamos; befejezéséhez közeledett az Országház építése, s minisztériumok, bíróságok, szállodák, színházak, vásárcsarnokok, sportlétesítmények egész sora készült el. 1893-96: 3700 építkezés fejeződött be. I. Ferenc József (ur. 1848-1916) a róla elnevezett új Duna-hídon kívül megtekinthette a vadonatúj Iparműv. Múz-ot és a Műcsarnokot, s végigutazhatott az Andrássy út alatt a kontinens első földalatti vasútján. Az orsz-os ~i kiállítást a Városligetben rendezték, egyes épületei (Jáki kápolna, Vajdahunyad vára) 2000: is állnak. - A mo-i mpp-ök 1895 adventjén körlevélben hívták fel papságuk és híveik figyelmét a közelgő ~ra. A fontosabb intézkedések: a szokásos évvégi hálaadás az ezredévért is szóljon ünnepélyes Te Deummal; 1/4-1/2 órán át tartó harangozás hirdesse az első 1000 év végét és a következő kezdetét; az évvégi v. az újévi szentmisén legyen szentségkitétel; az újévi nagymisén tartsanak Veni Sanctét; Szilveszterkor v. Újévkor (esetleg Vízkeresztkor) a szentbeszéd a „vallásos hazafiság” hangján a ~ról szóljon. - A m. ppi konferencia 1896. II. 27: tárgyalt és döntött a ~i ünnepségek országos egyh. programjáról. III. 16: a r.k. tanítók első orsz. gyűlésének előkészítő értekezletén →Komlóssy Ferenc esztergomi knk., főegyhm. tanfelügyelő terjesztette elő a mo-i kat. isk-k V. 17-re tervezett ünnepségének programját, amit az elnöklő br. Hornig Károly pp. jóváhagyott, és valamennyi ppségnek megküldték. - A ~i himnusz szövegét →Kutschera József, zenéjét →Langer Viktor szerezte. IV. 21: a képviselőház vita nélkül elfogadta a ~ emlékéről szóló - egyes korabeli kat. vélemények szerint az 1000 éves ker. múlthoz méltatlan szövegű - törvényjavaslatot. XIII. Leó p. 1896. V. 1: levelet intézett Mo. pp-eihez a ~ alkalmából. V. 2: Bpen I. Ferenc József megnyitotta a ~i orsz. kiállítást, melyen egyebek között az esztergomi szegyh. kincstár értékeit is bemutatták. A megnyitón - a kiállítást szervező Dániel Ernő keresk. min. felkérésére - a káptalanok is képviseltették magukat. V. 3: a Mátyás tp-ban az uralkodó és felesége jelenlétében Vaszary Kolos esztergomi érs. tartott ~i Te Deumot. - Az országszerte megtartandó Te Deum napját V. 10-re tűzte ki a ppi konferencia. Lebonyolításáról az egyes ordináriusok külön-külön intézkedtek. Az ünnepet a Magyarok Nagyasszonya tiszt-ére hosszú, hajnali harangozás vezette be. A külső pompát sem nélkülöző hálaadó szentmisére, a Te Deumra a helyi polgári és katonai hatóságok vezetői is hivatalosak voltak. A székesfehérvári szegyh-ban mise után tiszteletre helyezték ki Szt István koponyaereklyéjét. - A bpi Tudományegyetem újjáalakulásának 116. évford-ja és a ~ alkalmából V. 13: díszközgyűlést tartott. Előtte br. Hornig Károly veszprémi pp. pontifikált ünnepi szentmisét az Egyetemi tp-ban. - A r.k. népoktatási intézetekben a ~i ünnepséget a legtöbb helyen V. 17: tartották. A program hálaadó istentiszt-tel kezdődött, amit nemz. szimbólumokkal és virággal díszített helyen/helyiségben ünnepély követett. Ennek keretében Mo. feldíszített térképe előtt elhangzott a szózat, majd több hazafias vers, végül énekelve a Himnusz. A tanulók az isk. udvarán v. a tp. közelében hárs-, szil- v. hazánkban évszázadok óta honos más, hosszúéletű fákat ültettek a ~ emlékére. - VIII. 15-IX. 30: Székesfehérvárt naponta 5-21 óra között nyilvános tiszteletre helyezték ki Szt István koponyaereklyéjét. Az ezen idő alatt ott ájtatosságot végző híveknek XIII. Leó p. 1896. VII. 31-i brevéjével teljes búcsút engedélyezett. VIII. 17: Bpen a kat. egyesületek orsz. kongresszusának megnyitásán a belvárosi plébtp-ban a hercegprímás Mo-ot a ~ alkalmából Jézus Szentséges Szívének ajánlotta föl. (A győri pp. újév napján ajánlotta az országot a Magyarok Nagyasszonya pártfogásába. Az Erdélyi R.K. Státus az év folyamán a magyar ifjúságot helyezte a ~i év maradandó emlékeként Szt Imre hg. pártfogása alá.) - VIII. 20: a Szt István-napi ünnepségek a legnagyobb részvétellel és pompával Bpen és Székesfehérvárt zajlottak. A Szt Jobb-körmenetben - a főegyhm. érseki helynöke által VIII. 4: kiadott körlevél elvárásainak megfelelően - a szerzetesrendek, isk-k, egyes-ek és más kat. intézmények a menetben „zászlók alatt, teljes díszben” vettek részt. Székesfehérvárt Schlauch Lőrinc nagyváradi bíb-pp. mutatott be ünnepi szentmisét, majd Szt István fejereklyéjét hordozták körül körmenetben. - X. 31: szombaton minden tp-ban az esti harangszó után még 1/4-1 órán át szóltak a harangok, annak jeléül, hogy az országra szóló ~i ünnepségek befejeződtek. -

b) 2000. I. 1-2001. VIII. 20: Szt István kir-lyá koronázásának és a magyarság róm. kat. kereszténységre térésének ~a egybeesett a kat. Egyház nagy jubileumával, a megváltás 2000. évf-jával (→jubileumi év). - A programok előkészítését és összehangolását →Nemeskürty István 1998. X. 1: kinevezett kormánybiztos végezte. - 2000. I. 1: a MKPK a bp-i Szt István baz-ban sztmisével nyitotta meg a ~t, a tp-okban felolvasták a MKPK körlevelét; a 2000:1. tv. alapján (mely kimondta, hogy "Mo. ma is Szt István államalapító művén nyugszik"), a →Magyar Szent Koronát és a koronázási jelvényeket (a palást kivételével) ünnepélyesen átvitték a MNemz. Múz-ból az Országház kupolatermébe. - A városok és falvak saját maguk által választott időpontban tartottak ~i emléknapot, melyen átvették a kormány által alapított ~i, fehér selyem (össz. 3120) emlékzászlót. - 2000. II: orsz-os zarándoklat járt a Szföldön, Szt István-emléktáblát helyeztek el Jeruzsálemben a Mária elszenderüléséről nevezett bencés apátsági tp. m. oltáránál.  - VI. 9-11: a csíksomlyói nagybúcsún kb. 500 ezer, VII. 1-2: a →Katolikus Nagygyűlésen (Bp., Kisstadion) több ezer hívő vett részt. - II. János Pál p. VII. 5: (megismételve II. Szilveszter p. gesztusát) megáldotta a Szt Korona másolatát, melyet VIII. 15: a Budavári Nagyboldogasszony plébtp. főoltárán, a Boldogságos Szűz szobra fölött helyeztek el. - VIII. 20: az ünnepi szentmise (Bp., Szt István-baz.) főcelebránsa, Angelo Sodano bíb. államtitkár átadta a pápa üzenetét is; Paskai László bíb. érs. ismét a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta az orsz-ot. A jelen levő I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátr. bejelentette, hogy a Patriarkátus Szt Szinodusának döntése alapján Hierotheoszt, a Kárpát medence honfoglalás utáni első térítő pp-ét és István első m. kir-t 2000. IV. 11: a K-i egyh. sztjei sorába iktatta. A sztmisén és a Szt Jobb-körmeneten több mint 100.000 ember vett részt. - IX. 17: egyhm. búcsúnapot tartottak Vácott a Szt Jobb jelenlétében mintegy 10.000 hívő részvételével. - IX. 23: a Danubia Ifjúsági Zenekar és a Nemz. Énekkar Mo. ajándékaként hangversenyt adott II. János Pál p-nak a Vatikánban (Liszt Ferenc: Missa sollemnis c. művét Héja Domonkos vezényelte); X. 5-10: nemz. hálaadó zarándoklat járt Rómában. - 2001. VIII. 15: a Szt Koronát hajóval Esztergomba vitték az ünnepi szentmisére. Ekkor olvasták föl II. János Pál p. Paskai Lászlóhoz és a m. néphez intézett Magnificat anima mea Domino kezdetű levelét; fölavatták Esztergomban (Vízibástya) Melocco Miklós István megkoronázása szobrát. - X. 10-2002. I. 12: a Vatikánban kiállítás mutatta be a m. kereszténységet, ill. a m. állam és a Szentszék 1000 é. kapcsolatát. A kiállítást az Esztergom-Bpi Érsség és a Nemz. Kult. Örökség Minisztériuma szervezte, anyagát a hazai ref. és ev.  egyh-ak válogatott műtárgyaival kiegészítve 2002. III. 1-VI. 30: a M. Nemz. Múz. is bemutatta. - Jelentősebb műemléki helyreállítások: Pécs, kk. egy. és egy Mária kpna helyreállítása, az óker. Péter-Pál sírkamra állagvédelme; Veszprém, Gizella kpna; Esztergom, a szem. helyreállítása; a Szt István baz. 1985 óta tartó rekonstrukciójának folyt; Kb. 60 helységben Szt Istvánt ábrázoló szobor, dombormű; Ópusztaszer: 18 m. kir., fejed. és államférfi szobra. - A ~ tiszt-ére megjelent fontosabb kiadványok: Ezer esztendő c-mel olvasó- és énekeskv készült az 1999, 2000: első osztályba lépő gyermekek számára (a határon túli m. kisiskolások és pedagógusaik is részesültek belőle); Szt Gellért Deliberatio (kétnyelvű kiad.); Fekete György-Szunyovszky Sylvia: A Szt Korona ezer arca (album). A MNB 1999. XII: 3000 Ft-os ezüst érmet (előlapján a Szt Korona, hátlapján az esztergomi várkpna rózsaablaka), 20.000 Ft-os arany érmet (előlapján a Szt Korona Szt Mihály arkangyalt ábrázoló zománcképének mása, hátlapján a Szt Korona); 2001. VIII. 20: 100.000 Ft-os arany érmet (előlapján a M. Közt. címere a Szt Koronát tartó 2 angyallal, hátlapján a trónon ülő Szt István); 2000 nyarán 2000 ft-os emlékbankjegyet (előoldalán a Szt Korona, hátoldalán Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése nyomán készült metszet) adott ki. A M. Bélyeggyűjtők Orsz. Szövetsége 1999: Vajk megkeresztelése emlékív, Szt István-emlékívpár, 2000: Szt István emlékívpár. A M. Posta 2000. I-II: a koronázási jogart és a ~i zászlót ábrázoló különböző névértékű forgalmi bélyegeket bocsátott ki. - A ~ tiszt-ére a Kossuth Rádióban minden délben (hetenkénti váltással) egy-egy mo-i (ill. határon túli) m. tp. harangjának hangját közvetítették. **- T.J.P.

1. Ezeréves Mo. XIII. Leó p. és a m. kath. főpásztorok ünneplő szava papjaik- és híveikhez a m. honfoglalás ezredik évford-ja alk. Bp., 1896. - Prohászka László: A ~i emlékmű. Uo., 1988. - 2. Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múltakat. A milleniumi műemlékhelyreállítások lexikona. Szerk.: Tamási Judit. Budapest, 2000. - Ünnepel az ország. A magyar millenium emlékkönyve 2000-2001. Budapest, 2001. - Zombori István-Cséfalvay Pál-De Angelis, Maria Antonietta: A magyar kereszténység ezer éve. Hungariae Christianae Millenium. Budapest, 2001.