🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > König
következő 🡲

König Anaklét Vendel   →Király Anaklét Vendel

König Etelka Kapisztrána, KN (Temesvár, Temes vm., 1880. febr. 9.-Gyón, 1951. máj. 21.): szerzetesnő. - 1911. X. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1914. VII. 22: tette. Zsombolyán dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

König, Franz (Warthgegend, Rabenstein/Pielach mellett, Alsó-Au., 1905. aug. 3.-Bécs, 2004. márc. 13.): bíboros érsek. - A melki bencés gimn-ban 1927: éretts. A teol-t Rómában, a Gregoriana Egy-en végezte. Közben a Biblikus Int-ben az óperzsa vallást és nyelvet tanulta. 1933. X. 29: szent. pappá. 1934: hazatért Au-ba, Altpölla, Neuhofen an der Ybbs, majd St. Valentin és Scheibbs káplánja. Közben 1936. I. 21: teol. dr. - 1938: St. Pölten szegyh. lelkésze, ifj. lelkipásztor. 1945: Krems/Donauban hittanár, s a bécsi egy-en mtanár a vallástud-ok témakörében. 1948: a salzburgi egy. morális prof-a. XII. Pius p. (ur. 1939-58) 1952. V. 31: kinevezte St. Pölten-i spp-ké utódlási joggal, VIII. 31: szent. pp-ké, s még ősszel az osztr. pp-ök ifj. referenssé választották. 1956. V. 10: bécsi érs., 1958. VI. 29: kapta a palliumot, XII. 15: bíb. - 1959-69: Au táb. vikáriusa. 1960. II. 13: úton Zágráb felé (→Stepinac bíb. temetésére) súlyos autóbalesetet szenvedett. - 1961. XI. 27: látogatást tett I. Athenagorasz konstantinápolyi ökumenikus pátr-nál (Fanarban, Isztambulban; a pátr. 1968. VI: viszonozta a látogatást Bécsben). 1962: tagja a II. Vat. Zsin-ot előkészítő közp. biz-nak. A teol. biz. tagjaként a zsin. minden ülésszakán részt vett. 1963. IV. 18: először látogatta meg →Mindszenty bíb-t a bpi amerikai követségen. 1964: az Euch. Világkongr-on Bombey-ban a világvallásokat képviselők megbeszéléseinek vez-je. XI. 4: megalapították az →Pro Oriente Alapítványt. 1965. IV-1980. VI: a Nemhívők Titkárságának elnöke (→Nemhívőkkel folytatandó Dialógus Pápai Tanácsa). 1967. XI. 19-24: a román pátr. meghívására Bukarestbe ment. 1968. VII. 1: Lindau Bodensee-ben a Nobel-díjasok találkozója alkalmából előadást tartott a „Galilei-esetről”, ami jelentős lépés volt az Egyh. és a világi tudományosság kapcsolatában. X. 22-28: a teheráni egy. meghívására előadásokat tartott a perzsa ősvallásról, s hazatérőben fölkereste a jeruzsálemi osztr. zarándokházat. 1969-72: a kat. Biblia Társ. eln-e. XI. 27: föloldotta az →ókatolikusok által használt St. Salvator-kpna interdictumát (→egyházi tilalom) Bécs belvárosában, ami jelentős lépés volt az ökumenikus párbeszéd útján. 1969-71: egyhm. zsin-ot tartott. 1971. IV. 26-V. 1: a lengy. pp-ök meghívására több várost meglátogatott, találkozott →Wyszynski bíb-sal. 1972. VIII. 23-26: a Nemhívők Titkárságának elnökeként Kampalában (Uganda) részt vett az afrikai egyhm-k konf-ján, melynek célja egy afrikai Nemhívők Titkárságának létrehozása volt. X. 22-27: látogatást tett Bécsben III. Ignatiosz Yakub antiochiai pátr. A II. közt. megalapítása után ~ volt az első egyh. személyiség, aki 1973. II. 27: előadást tartott az osztr. kormány előtt Egyh. és társad. c-mel. IV: Bécsben nemz. zsin-ot tartottak. XI. 5: a dalai láma látogatta meg ~et. 1974. IX. 5: a pp. szinodus egyik delegált elnöke.

1975. XI. 10-18: látogatást tett az alexandriai kopt ort. pátr-nál. 1976. VIII. 7: részt vett a philadelphiai euch. kongressz-on. III. Ignatiosz Yakub 1977. V. 11-18: másodszor járt Bécsben, ~ 1978. III. 27-31: viszonozta látogatását. IV. 1-2: Anteliaszban a kilikiai örmény katholikosszal és a maronita pátr-val találkozott. VIII-IX: részt vett az I., majd II. János Pál p-t megválasztó konklávékon. IX. végén a helsinki egy-en tartott előadásokat. 1979. III. 30-IV. 1: meghívásra meglátogatta I. Demetriosz ökumenikus konstantinápolyi pátr-t. V. 18: a damaszkuszi főmufti látogatott Bécsbe, s tartott előadást az →iszlám és a kerség kapcsolatáról. IX. 24-29: ~ Belgrádba látogatott a szerb-ort. pátr. meghívására, s megbeszélést tartott a Szt Szinodus tagjaival. 1980. III: meghívásra Kínába látogatott. IX. 18-22: látogatást tett az orosz-ort. pátr-nál Moszkvában és Zagorszkban, IX. 22-25: az örmény katholikosznál Ecsmiadzinban, IX. 25-28: a grúz-ort. pátr-nál Tbilisziben. - 1981. IV. 2-VI. 1: az örmény katholikosz viszonozta a látogatást Bécsben. V. 5: a ljubljanai érs. meghívására ~ meglátogatta a szlovéniai kat-okat. X. 2-18: az etiópiai pátr. látogatta meg ~et Bécsben. 1982. X. 4-8: az eu. pp-ök római V. összejövetelén Eu. evangelizációjának szükségességéről és föltételeiről beszélt. X. 18: ökumenikus zarándokútra indult Egyiptomba és a Szentföldre. 1983. I. 16-22: meghívásra meglátogatta az Etiópiai Ort. Egyh-at. IX. 9-13: vez. az Ausztriai Kat. Napokat, s fogadta a Bécsbe látogató II. János Pál p-t. 1984. V. 11-23: a Pro Oriente Alapítvány küldöttségével meglátogatta a Görögo-i Ort. Egyh-at. IX. 8-12: p. legátus a zágrábi és Maria Bistrica-i nemz. euch. kongressz-on. - II. János Pál p. 1985. IX. 16: elfogadta a 80 é. ~ lemondását az érsségről. - 1985. X. 6-1990. V. 26: a →Pax Christi Nemzetközi Katolikus Békemozgalom nemzetközi eln-e. 1988. XI. 17: a Pro Oriente Alapítvány protektora. - 1994. III: a Jeruzsálemi Héber Egy-en létrehozták a König bíb. tanszéket. 1995. V. 9: Moszkvában részt vett a II. vh. befejezésének 50. évford-ján rendezett emlékünnepségen. - 1995 u. sorban kapta a legmagasabb kitüntetéseket és rendjeleket, főként K-eu. orsz-októl (Mo-on 1998: elfogadta a Stephanus Alapítvány díját), melyekért oly sokat tett a kommunizmus idejében. 2001. VIII: a bécsi Irgalmas Nővérek zárdájában élt. - Der Glaube der Menschen c. munkája e lexikon vallástört. cikkeinek alapja. - M: Der Jenseitsglaube im Alten Testament und Seine Parallelen in der Religion des Zarathustra. 1945. (mtanári habilitáció) - Christus und die Religionen der Erde. 1-3. köt. Bécs, 1948. - Religionswissenschaftliche Wörterbuch. Uo., 1956. - Der Glaube der Menschen. Uo., 1985. Szerk. ~ titkárságának közlése

König Gusztáv (Budafok, Pest-Pilis-Solt vm., 1855. máj. 4.-Bp., 1907. jan. 23.): plébános. - A gimn-ot Budán, a teol-t a bpi tudegy-en végezte (ahol a Messiási próféciák magyarázata az eredeti héber szöveg nyomán c. munkáját kitüntették). 1878. VI. 21: pappá szent., Bp-Krisztinavárosban kp., 1902: Bp-Felsővízivárosban plnos. - M: Öt nap Rómában. A zarándokoknak vezetőül írta. Bp., 1898. (Klny. M. Állam) - Üdvözlő beszéde XIII. Leo p-hoz Rómában a Vatikán konzisztorialis termében mondotta... 1898. III. 31. Uo., 1898 (Lat-ul) - Javaslata a XIX. sz. végén s a XX. sz. hajnalán Üdvözítőnk Jézus Krisztus és sztséges földi helytartója iránt nyilvánítandó ünn. hódolat ügyében kinevezett Esztergom-főegyhm. 50-es biz-nak. Szerk. Esztergom, 1898. - 1897-98: a Külföldi Egyházi Szónoklatok c. havi folyóir. szerk-je és kiadója. 88

Schem. Strig. 1889. - Szinnyei VII:41. - Gulyás XVII:471.

König János (Simontornya, Tolna vm., 1779. ápr. 19.-Kassa, 1855. febr. 6.): apátkanonok. - Kassán papnövendék. Szentelése után uo. ném. kp., 1823: plnos, madocsai c. apát, teol. tanár, 1824. I: mesterknk. - M: Predigt auf das Fest der hl. Katharina Jungfrau und Märtyrin. Kaschau, 1805. - Anrede, welche... als derselbe zum Pfarrer ... Uo., 1823. - Beszéd, melyet... az ezen városban mélt. telekesi Győrffy József... udvari tanácsos, m. kir. biztos úr előlülése alatt bevégezett tiszti-szék megújítása után a polgárok választott közönségéhez s az újonnan választott... biróhoz Fischer Károly úrhoz... 1827. III. 16. a pléb. nagy tp-ban tartott. Uo., 1827.  88

Szinnyei VII:47.

König Mór (Visk, Hont vm., 1822. szept. 22.-Karlsbad, Cseho., 1886. máj. 12.): apátkanonok. - A pesti piar. gimn. elvégzése után a tudegy. bölcs. hallg-ja. 1840: a székesfehérvári egyhm. kispapja, a teol-t a bécsi Pázmáneum növ-eként Bécsben végezte. Horváth János br. családjánál nev. Muranicson (Szabolcs vm.). 1845. X. 5: pappá szent. Szigetújfalun kp., 8 hónap múlva Bécsbe küldték az Augustinemumba, ahol 1848. VII. 31: teol. dr. Hazatérve, a szabharc kezdetén a horvát betörések hírére a pesti önkéntesek közé állott, de a schwechati csata után visszatért az egyhm-be. Bogláron kp. 1849. VIII. 17: a m. kormány kiáltványának kihirdetése miatt a fölizgatott nép bevádolta, →Streith Miklós plnossal együtt a cs. seregek elfogták és a katonai törv-szék javai elvesztésére s 15 é. börtönre ítélte. X. vége felé a budavári József-kaszárnya kazamatáiba, innét XI: Königgrätzbe vitték, ahonnan 1854. IX: szabadult. Kálócon kp., majd 4 é. Splényi Henrik br., 10 é. Zichy János gr. családjánál nev. 1868: visszatért egyhm-jébe, a líceumban az egyhtört. és egyhjog tanára, utóbb a szem. tanulm. felügy-je, majd vicerektora. 1873. IX. 3: knk., 1876. VII. 22: budai főesp., egyszesmind a vincés nővérek lelkiig-ja, XI. 7: visegrádi apát. - Írása: a székesfehérvári Szabadságban (1888:98. sz. Egy fejérm. plnos [Streith Miklós] vértanúsága 1849. IX. 5.). 88

Szinnyei VII:49.