🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > eszperantó
következő 🡲

eszperantó: nemzetközi segédnyelv, melynek tervezetét 1887: közölte Markovics Lazar →Zamenhof, dr. Esperanto ('remélő'), lengyel-zsidó orvos. - Az egyh. lat. visszaszorulása közben egy →nemzetközi nyelv gondolata →Comeniusban (1592-1670) is fölmerült. A lényegében germán és lat. nyelvek leegyszerűsített formája kezdetben írott alakban létezett, fokozatosan terjedt el szóbeli használata. Szókincsét nagyrészt a több nyelvben is megtalálható, azonos v. hasonló alakban előforduló szavakból válogatták. 1905: első kongresszusán fogadták el az alapvető nyelvi normákat. A 45 tagú Eszperantó Akadémia feladata e normák megőrzése, védelme és a nyelv fejlődésének ellenőrzése. Kivételektől mentes nyelvtana, megtervezett szerkezete, alkotó szóképzése és nemzetközisége révén elsajátítása a más idegen nyelvek megtanulására fordított idő és szorgalom töredékét igényli. Legnagyobb értelmező szótára 1970: 15.200 szóelemet tartalmaz, melyekből több mint 100.000 szó képezhető. 1988: már 6800 új szóelemet használtak. Gyors- és Braille-írása, számítógépes beszédelőállító rendszere (Multivox) is van. - Az ~ul beszélők számát az autodidakták nagy aránya miatt csak megbecsülni lehet, s a becslés néhány 10.000-néhány millió között szóródik. Az írásbeliség elsőbbsége miatt különösen nagy szerepe van a könyvkiadóknak, a könyvtáraknak (→Fajszi-gyűjtemény) és a folyóiratoknak (→Literatura Mondo, →Hungara Vivo, →Katolika Revuo, →Katolikusok Csillaga, →Espero Katolika). 1995: kb. 300 ~ újság létezik a világon. Az évi 200-300 nemzetk. ~ rendezvény közül a legfontosabb az 1905 óta évente megrendezett világkongresszus. 1896- van amatőr színjátszás. Rendszeres ~ nyelvű rádióadások is vannak, közöttük 1976 óta a Vatikáni Rádióé is. - A nemzetk. nyelvi mozg. 1879: a →volapük terjesztésére jött létre, az ~ megjelenése után nyelvtervezetet váltott. Célja az ~ nyelv és kultúra ápolása, a nyelv terjesztése. - 1913. VIII. 23-25: Bernben volt a VI. szabadkőműves világkonferencia, ehhez csatlakozott VIII. 25-31: az ~ kongressz., melynek végén, VIII. 30: az ~ nyelvet a →szabadkőművesség mint világszövetség nyelvévé nyilvánították. - Az 1930-as években a hitleri No-ban és a sztalini SZU-ban teljesen fölszámolták a mozg-at. Az ~ természetétől idegen minden, ami nemzeti és bármiféle megkülönböztetés. Nemzetk. szervezete az →Eszperantó Világszövetség, 68 szakmai, vallási, nemzetk. eszperantista szervezet is működik. 1920-40: a legnagyobbak közé tartoztak az osztályharcos munkásszervezetek, melyek jórészt megsemmisültek az üldözések során, mint a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete. 1953: alapították a Világbéke Eszperantó Mozgalmat. Pol-ilag semleges orsz. egyes. működik 85 orsz-ban, ezek egyike a →Magyarországi Eszperantó Szövetség. - →Bálint Gábor (1844-1913) nyelvész 1897: a kolozsvári egy-en ~ tanfolyamot tartott hallgatóinak, az első ~ nyelvtankönyv az ő előszavával jelent meg (Barabás Ábel: Esperantó világnyelv. Kolozsvár 1898., 2. kiad. 1908.). Ezzel kezdődött a hazai ~ mozg. Az híve lett →Giesswein Sándor (1856-1923) győri knk. és →Bárczi Géza (1894-1975) nyelvész. 1929. VIII. 15-19: Serédi Jusztinián bíb. hgprím. meghívására a Nemzetk. Kat. Eszperantó Szöv., IKA (Internacio Katolika-eszperantó) Bpen tartotta IX. kongressz-át. - 1966-tól az ELTE ~ szakosokat is képez, 1990-től nemzetk. továbbképzés is van. Az Eszperantista Tanárok Nemzetk. Szöv-ének 35 orsz-ban van csoportja. Módszertani kérdésekkel foglalkozik a →Cseh András által alapított, Hágában működő Nemzetk. Eszperantó Int. Számos egy-en megkezdődött különböző tudter-ek ~ nyelven folyó kutatása is, ezeket egy nemzetk. hálózat, a San Marinói Nemzetk. Tud. Akad. hangolja össze. - 1906. IX. 1: Genfben volt először ~ nyelvű prédikáció és istentisztelet, majd egyre gyakrabban nemzetk. eszperantista találkozókon. Liturgikus nyelvkénti elismerésére a II. Vatikáni Zsinat után VI. Pál p. tette meg az első lépéseket, II. János Pál p. 1990: jóváhagyta az ~ mise állandó részeit, 1991: először beszélt nyilvánosan ~ul, 1992: a hívők polgári szervezetének ismerte el a →Nemzetk. Katolikus Eszperantista Uniót, 1994: először használta az ~t is husvéti üdvözletben. Számos ~ nyelvű imakv., katekizmus és egyéb vallásos témájú kv. jelent meg. - Zamenhof 1917: fejezte be az ÓSz fordítását, az ÚSz-et egy anglikán csoport fordította, a kettő együtt (La Sankta Biblio) 1926 óta sok kiadásban megjelent. Ez a kat. egyh. igényeit nem elégítette ki, új fordítást készítettek, melyet 1964-1985: a Biblia Revuo és az Espero Katolika közölt folytatásokban. - A kat. intézmények kvtáraiban az ~ nyelvű anyagok nincsenek elkülönítve, kivétel a lublini Katolikus Egy., melynek könyvtárában 1974-től van ~ gyűjtemény, s ennek katalógusait is kiadták (Sandgren, Karl-Olof: Religia literaturo en Esperanto. Boden, 1994.). - A világirod. jelentős alkotásait lefordították ~ra, már a kezdetektől megjelent az eredeti ~ nyelvű irodalom is. A műford-i: Lazar Markovics Zamenhof, Kazimierz Bein, →Kalocsai Kálmán, Gaston Waringhien, Miyamoto Masao; az eredeti költészetben: Antoni Grabowski, Baghy Gyula, Kalocsai Kálmán, Hilda Dresen, William Auld, Edwin de Kock, Baldur Ragnarsson; prózában: Baghy Gyula, Szilágyi Ferenc, Stellari Engtiolm, Raymond Schwartz, Cesaro Rossetti, Reto Rossetti, John Francis. 1993: a Nemzetközi PEN-Club egyik tagja az Eszperantó PEN-Központ. - Vallásos és valláskutató ~ egyes-ek: 1902: →Nemzetközi Katolikus Eszperantista Unió; 1911: ev. →Nemzetközi Keresztény Eszperantista Liga; 1921: Kvéker Eszperantó Társaság (Essex, Ang.; folyóir-a La Kvakera Esperantisto); 1973: Bahaista Eszperantó Liga (Frankfurt am Main; folyóir-a a BEL-monda Letero); Bibliakutatók és Orientalisták Nemzetk. Szövetsége (Ravenna, Olo.); 1974: ökumenikus Oomoto Eszperantó Propaganda Szövetség (Kameoka, Japán; folyóir-ai az Oomoto, Nova Vojo); 1980: Mormonok az Eszperantóért (Belgium); 1985: Ökumenikus Világliga (Athén, Görögo.; folyóir-a az Ekumenismo); 1987: Ateista Eszperantó Világszervezet (Washington, USA; folyóir-a az Ateismo); 1989: összehasonlító vallástudománnyal foglalkozik a Szellemi és Teológiai Tanítások Tanulmányozásának Nemzetk. Társasága (Fro.; folyóir-a az Asistilo); 1992: Iszlám Eszperantista Világmozgalom (Irán, a Korán arab-~ nyelvű kiadása 1969); 1993: Eszperantista Egyetemes Tao Tanulmányok Ligája (Lengyo.).  R.Á.