🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barlay
következő 🡲

Barlay Ödön Szabolcs OCist (Kassa, Abaúj-Torna vm., 1919. okt. 31.–): áldozópap, művelődéstörténész, cserkészvezető. – 1938. VIII. 29: lépett a r-be, a teol. Zircen végezte, 1944. IV. 5: szerz. fog. tett, V. 17: pappá szent., a Pázmány Péter Tud.egy-en m.-ol.-műv.történet szakos középisk. tanári okl. szerzett, drált. 1946–49: a m-ol. tanszéken gyakorló tanár. 1947: a budai Szt Imre Gimn. tanára, oszt.főn. 1948. VI: az államosításkor kitiltották az orsz. minden alsó és felső okt. intézményéből. – 1948: a budai Szt Imre-pléb. kp-ja. Illegális hittancsoportokat szervezett, fölhasználva a cserkészet nevelési módszerét, az őrsi rendszert. 1951: papi működését is betiltották. – 1952: a Dunabogdányi Kőbánya Váll., majd a kőbányai Első Mechanikai Hordógyár s.munkása. 1952–56: a Szépműv. Múz. adatgyűjtője. Az ÁEH már 1955. XII: megtudta, hogy hittant tanít, de ő a letartóztatás elől 10 hónapig elrejtőzött. 1956. XI–XII: hitokt. a Márvány utcai Középisk-ban. 1957: folytatta kisebb hittanos csoportok okt-át. – 1958. I: letartóztatták. A Fő utcai börtönben éjjel-nappal kihallgatták, majd a tököli internáló táborba vitték. 1959. XII: föltételesen szabadult; rendőri felügyelet alatt maradt. – 1960: Pécsett a Havi Boldogasszony-tp sekrestyése. Siklóson 1961. II. 6: ismét letartóztatták, a Fő utcai kihallgatások és a „népköztársasági rend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése” vádja alapján IX. 7: kezdődött →Havass Géza és társai bűnperében [melyben az „összeesküvő” vádlottak a tárgyaláson találkoztak először] 8 évre elítélték. Márianosztrán volt 2 évig, az 1963. III. 22: kihirdetett →részleges közkegyelemmel a Kőbányai Gyűjtőfogházból szabadult. – 1964–77: a Munkácsy Mihály Rézkarcművészek ügynöke. 1979: a MTA Irodtud. Int. külső munk. 1983. XI: →Lékai László bíb. közbenjárására az esztergomi főegyhm-ben a terézvárosi, majd a IX. ker. Tömő utcai Béke Királynéja pléb. kp-ja. ezután gyóntató a Pesti Ferencesek tp-ában. Itt mutatta be 1994: arany-, 2004: gyémántmiséjét. – 1988: a művelődéstört. kandidátusa, 1994: dra., 1987: c. egy. tanár, 1987–93: az Eötvös Loránd Tud.egy., a József Attila Tud.egy. majd a Pázmány Péter Tud Egy. előadója. 2010–: a székesfehérvári Papi Otthonban él; →Prohászka Ottokár életművének kutatója. – 1928: kiscserkész, majd a pécsi ciszt. Nagy Lajos gimn. csapatának rovercserkésze és falukutatója. 1940: a Zirci Teol. Főisk. csapatában őrsvez., 1942: a →Koszterszitz József vezette tisztképző táborban cserkésztiszti képesítést szerzett. 1948: a budai ciszt. gimn. 25. sz. Szt Imre csapatában a Kaszap István raj parancsnoka. A 40 é. illegalitás alatt indián-csoportban „cserkészkedtek” tovább. Indián fedőneve: „Karcsú kobra”. Volt amikor az elterelés céljából úttörőnyakkendővel táboroztak. Az újrakezdés után csapatát újraszervezte és a →Magyar Cserkészszövetség Orsz. Intéző Biz-ának tagja. 1990: megalakította a Béke királynéja-pléb-n a 457. sz cserkészcsapatot, megszervezte és vezette a Fiatal Vezetők fórumát. Balatoni telkén és faházában, az „Indít-lak”-ban több cserkésztábort szervezett. – 2005: a Professzorok Batthyány Körének tagja. – Írása: Irodalom és ideológia a 16-17. században. (Bp., 1987: 135. Egy humanista politikus pályakezdése Berzeviczy Márton) – Előszavai: Prohászka Ottokár: Soliloquia, napló. (Székesfehérvár, 2002; 2. kiad. 2004); Az ondavai vámos: Prohászka Ottokár elbeszélése. A retorika nagyítója alatt : Kiss Antal tanulmánya. (Székesfehérvár, 2005) (Írások Prohászkáról 3.) – Utószavai: Rotterdami Erasmus: A keresztény fejedelem neveltetése. Ford. Csonka Ferenc. Az utószót írta és a névmutatót összeáll. (Bp., 1987); Tóth Tihamér: Dohányzol? Levelek diákjaimhoz. 9. kiad. Székesfehérvár, 2003. – Közreműködött: Prohászka önmagáról. Szerk. és bev. Szabó Ferenc. Az életrajzot írta Szabó Ferenccel. Szeged, 1999. (Mai írók és gondolkodók, 8.) – Prohászka Ottokár parlamenti beszédei. Összeáll. Kiss Antal. ~ tájékoztatójával. Székesfehérvár, 2006. – M: Adatok a petrarkizmus mo-i tört-éhez. Ol. petrarkista költők antol. az erdélyi udvarban. Bp., 1966. – 400 éves francia levelek és könyvszámlák. Batthyány Boldizsár és Joan Aubry barátsága. Uo., 1977. – Boldizsár' Batthyány und sein Humanisten Kreis. Die ersten Jahrzehnten der Güssinger Bibliothek. Uo., 1979. – Vázlat a jezsuita Missio Transylvanica tevékenységéről és könyvtárának sorsáról 1571-1603. Debrecen, 1979 [!1980] (A debreceni Kossuth Lajos Tud.egy. Kvtárának közlem. 113.) (Kv és kvtár, 12. köt.) – Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. Bp., 1986. (2. kiad. 2001) – „Végtelen irgalmú, ó Te nagyhatalmú Isten...” Balassi Bálint, az istenkereső. (Balassi Bálint istenes verseivel és Michael Block Füves kertecske c., Balassi által ford. elmélkedéseivel). Uo., 1992. – Krisztus agóniája bennünk. Meditációk a szenvedésről. Pannonhalma, 1993. – Találkozások Jézussal. Bibliai lélekelemzések. Bp., 1994. ([6. kiad. 2003]) – Vallomások kve. 1–3. köt. Bp. Székesfehérvár, 1997-2003. – Prohászka-interjú. Vál. Prohászka Ottokár naplójegyzeteiből, a róla szóló riportokból Horváth Kálmán kz-a alapján. 1877–1918. Vál. S. a. r. 13. köt. [Bp.] Székesfehérvár, [1998] 2000. (2. kiad. 2002; 3. kiad. 2004; 4? kiad. 2007). – Fiatal magyarság. A csodaszarvas nyomában. Szerk. Márton Lajos rajzaival. 2. kiad. Székesfehérvár, 1999. – Elmélkedések az evangéliumról. Írta Prohászka Ottokár. S. a. r. 9. kiad. Uo., 2000. (10. kiad. 2000; 11. kiad. 2002; 12. kiad. 2003; 13. kiad. 2004; 14. kiad. 2005) – Prohászka, az alkotó. [Prohászka Ottokár írásainak bibliogr-ával] Uo., 2000. – Názáretből Betlehembe. Útikalauz advent minden napjára. Uo., 2001. – Prohászka szobor ledöntése, 1947. Uo., 2002. – Hitvédelem és hazaszeretet, avagy Antiszemita volt-e Prohászka? 2. kiad. Uo., 2003. (4. kiad. 2007) – Hitvédelem és hazaszeretet Prohászkánál. Uo., 2003. (Írások Prohászkáról 2.) – Álarc nélkül. Négyszemközt nyugat álprófétáival. Világnézeti figyelő. Szerk. Székesfehérvár, 2004. [új lny. Álarc nélkül: négyszemközt a nyugat prófétáival : Rousseau, Tolsztoj, Brecht, Hemingway, Marx. Szerk. Uo., 2005. (Világnézeti figyelő 1.)] – Csobánkai napló. Norberta nővér feljegyzései Prohászkáról, 1907–27. Szerk. Uo., 2005. – „Isten akar valamit tőlem”. Prohászka, az alkotó. 2. kiad. Uo., 2005. – Prohászka a szívekben. Írta Horváth Kálmán: Szerk. és kiad. Uo., 2005. (2. kiad. 2006.) – A poézis teológiája. Irodalmi sarok [Váci, Vörösmarty, Reményik, Babits, Kosztolányi, József A., Wass, Mécs] Uo., 2007. – Ady Istene. Uo., 2007. – Prohászka Ottokár életének titka. Székesfehérvár, 2008. (2. kiad. 2009, 3. kiad. 2010) – Vörösmarty Mihály. Székesfehérvár, 2008. – Balassi Bálint Istene. Székesfehérvár, 2009. – „Magunkba le”. Reményik Sándor. Székesfehérvár, 2009. – Adjátok vissza vasárnapjainkat. Ellesett pillanatok. Gondolatok vasárnapról vasárnapra 2010 C év. Uo., 2010. – Püspök tükör. Prohászka riportok Horváth Kálmán gyűjtéséből. [Szerk.] Uo., 2010. – Ó én édes hazám, te jó Magyarország. Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszból. (3. kiad. ami a Romon virágra vonatkozik) Uo., 2011. – A Vezetők Lapja 1993. I.–1994. II: főszerk. Írásain: Barlay Ö. Szabolcs. Bo.J.–Fe.Má.–88 Schem. congr. de Zirc 1942:263.; 1947/48:49. – Kölley György: Értetek és miattatok. Egy m. cserkészvez. visszaemlékezései. München, 1986:127. – M. Nemz. 1989. IX. 9. (Jámbor Ottó: A „fekete hollók” összeesküvése) – MTA alman. 1991: 718. (s.v. Barlay Ö. Szabolcs) – Hetényi Varga 1999. I:190. (s.v. Barlay Ödön Szabolcs) – Ki kicsoda 2000? 1999. I:113. (s.v. Barlay Ödön Szabolcs) – Egy életmű a bibliográfia mérlegén. ~ irod. és előadói munkásságának adatai. Összeáll. V. Busa Margit. Bp., 2000.