🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zombori
következő 🡲

Zombori István (Szeged, Csongrád vm., 1949. márc. 29. – ): történetíró, muzeológus. – Szülők: István, Rácz Ágnes, neje: Velcsov Márta, dr. jogász (1987-), Gy: Áron (1987), Patrícia (1991), Laura (1992). –Szegeden 1967: a Ságvári Endre Gimn. éretts., 1973: a József Attila Tud.egy. tört-fr. szakán szerzett okl., 1979: drált. 1980/83: az MTA Tört.tud. Int. aspiránsa, 2006: Bpen a Pázmány Péter Kat. Egy. PhD fokozatot szerzett. – 1973-: Szegeden a Móra Ferenc Múz., történész-muzeológusa, 1978–2007: a Tört. Oszt. vez., 1987–91: a Juhász Gyula Tanárképző Főisk. Tört.tud. Tansz. meghívott előadója is. 2007-: a Móra Ferenc Múz. megyei múz. ig. – 1978: az MTA Reneszánsz-Barokk Kut. Csop., 1979: a M. Tört. Társ. tagja, 1986: a M. Történészek Világszöv. alapító tagja, 1989: a Keresztény Értelmiségiek Szöv. Szegedi Városi Szerv. alapítója, 1989–2006: városi titkára, 1991/96: orsz. aleln., 2006: szegedi eln. 1991–: a M. Egyháztört. Enciklopédia Munkaközösség., a Róm. Kat. Püspöki Kar Egyháztört. Biz. tagja. 2000. IX. 7-8.: Szegeden megszervezte a m. történész-muzeológusok orsz. konferenciáját, amely XI. 21: a M. Múz-i Történész Társ. (MAMUTT) megalakulásához vezetett. – Kiállításai: Vasvirágok. A szegedi lakatos-kovács művesség (Móra Ferenc Múz., 1973/85); Tűzön-vízen át él Szeged. Az 1879-es szegedi nagyárvíz (Képtár, 1979/80); Szeged múltja, jelene, jövője (Szegedi Vár, 1981/98); Mátyás kori kincsek. Egyházműv. kiállítás (Móra Ferenc Múz., Fekete ház, Uo., 1987); Barokk kincsek (Uo., 1988); Kat. egyh.műv. 19-20. sz. (Uo., 1989); Szeged-Csanád egyhm. múz. és kincstár (Püspöki Palota, 1995, állandó); Szt. István emlékezete faliszőnyegeken (Móra Ferenc Múz., Fekete ház, 2000); A m. ker-ség ezer éve (Vatikáni Múz., Róma, 2001; M. Nemz. Múz., Bp., 2002); „..És látta Isten , hogy jó”. 5 évszázad bibliai témájú műkincsei (Móra Ferenc Múz., 2008, kurátor). – Cikkei: Acta Iuvenum (1975), Dmo (1976-), Élet és Tud. (1978/83), História (1979), Móra Ferenc Múz. évkve (1978/92), Móra Ferenc Múz. évkve Stud. Hist. (1995-), Tört. Szle (1980), Világtört. (1980, 1993), Új Tükör (1982/85), Wittman Tibor emlékkv (Szeged, 1983: 55. Központosítás és abszolutizmus a 16. sz-i Spo-ban), Levéltári Szle (1986), M. reneszánsz udvari kultúra. (Bp., 1987: II. Lajos udvara, Szyd³owiecki kancellár naplója alapján), Az értelmiség Mo-on a 16–17. sz-ban. (Szeged, 1988: 159. Külf-i művek mo-i fogadtatása), Tekintet (1989, 1991), Tört. Muzeológiai Közlem. (1987/88), Szegedi Egy. (1990), M. Egyháztört. Vázlatok (1993-), Szeged (1994-), Helytörténész Könyvtárosok II. Orsz. Tanácskozása, Sopron, 1995. VII. 26–28. (Bp–Szentendre, 1996: 13. A múz. szerepe a helyt. kutatás összehangolásában), A 18–20. sz-i polg. írásbeliség produktumai a Dél-Alföldön (Szentes, 1998: 15. Polg. írásbeliség a 19–20. sz-ban a D-Alföldön), Helyismereti Kvtárosok Orsz. Tanácskozása (5.) Kiskunhalas; Kalocsa, 1998. VI. 15-17. (Szentendre, 1999: 13. A m. egyh.tört. bibliogr. időszerű kérdései), Tört. Muzeológiai Szle (2001-), M. Iparműv. (2002), Aetas (2003), Marosvidék (2003, 2008), Idővel paloták... (Bp., 2005: 33. A m. kir. udvar 1523-ban : Krzysztof Szydowiecki lengy. követ beszámolója), Makói História (2006). – Előszava: Kováts István: Egy szegény pórfiú önéletrajza. (Bp., 1981). – Közrem.: Ópusztaszer. Írta Vályi Katalin. Bp., 2000. (Száz m. falu kvesháza) – M: Szer monostorától Ópusztaszerig. Trogmayer Ottóval. Bp., 1980. (Gyorsuló idő) – Ópusztaszer, Nemzeti Emlékpark. Trogmayer Ottóval és Juhász Antallal. Uo., 1981. [2. kiad. 1984, utánny. 1986; 1989. (Tájak, korok, múz-ok kiskvtára 83.), 3. átd. kiad. 1990; ném-ül 1990) (U. az 346.)] – Csongrád és Csanád megye leírása. Írta Bél Mátyás. Ford. Lakatos Pál és Téglásy Imre. S. a. r. tanulm., jegyz. Szeged, 1984. (Móra Ferenc Múz évkve 1980(1. 2. köt.) – A mo-i értelmiség a 17–18. sz-ban. Uo., 1984. (Múzeumi kutatások Csongrád megyében, 1984) – Az értelmiség Mo-on a 16–17. sz-ban. Előszó, szerk. Uo., 1988. – Lovagok és lovagrendek. Bp., 1988. (M-csehszl. közös kiad. is) –M. cserkészet, világcserkészet. [1988. XI. 10: rendezett tud. konferencia anyaga]. Előszó, szerk. Szeged, 1989. – A szegedi zsidó polgárság emlékezete. [1989. VI. 7: tud. konf. anyaga] Előszó, szerk. Uo., 1990. [benne: Egy szegedi zsidó polg. kulturális élete] – A szerbek Mo-on. [1990. X. 17-18: tud. konf. bőv. anyaga] Szerk. Uo., 1991. – A kat. egyh. Mo-on. [1990. IX: Gazzadában tartott konf. előadásai] Szerk. Somorjai Ádámmal. Uo., 1991. (Ecclesia sancta, 1.) – Régi szegedi látképek. Uo., 1991. – Szeged. Fekete ház. Bp., 1991. (TKMK 422.) – Szeged, Reök palota. [Uo.], 1994. (U. az 499.) – Igazságot – szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága. [1993. IX. 3: konf. bőv. anyaga] Szerk. Szeged–Bp., 1995. – A gr. Károlyi család hódmezővásárhelyi uradalma a 19-20. sz-ban. Írta Herczeg Mihály. Szerk. Bp., 1994. – Gr. Klebelsberg Kunó emlékezete. [1992. X. 12: konf. bőv. anyaga] Szerk. Uo., 1995. – Mo. és a Sztszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Bp., 1996. – Napló. Írta Rónay Jácint. Válogatás. S. a. r. Hölvényi György. Szerk. Előszó: Katona Tamás. Uo., 1996. (METEM-kvek, 13.) – Friedensbewegung Katholischer Priester in Ungarn. 1950–1956. Írta Orbán Gyula József. Szerk. Uo., 1996. – M. egyháztört. bibliográfia, 1980–1990. Összeáll. Klukovitsné Paróczy Katalin, Rácz Béláné. Szerk. Várszegi Asztrikkal. Előszó: Kosáry Domokos. Bp., 1997. (METEM-kvek, 17.) – Egyházlátogatási jegyzőkvek katalógusa. Szerk. Szántó Konráddal. 2. kiad. Uo., 1998. – Hermann Egyed emlékkv. (Bátaszék, 1995. V. 20: konf. bőv. anyaga). Szerk. Sümegi Józseffel. Uo., 1998. (METEM-kvek, 20.) – Hungarici monasterii ordinis Sancti Pauli primi heremitae de urbe Roma: instrumenta et priorum registra. Szerk. Lorenz Weinrich-hel. Előszó ném-ül: Kubinyi András. Róma–Bp., 1999. (Fontes Bibliotheca Acad. Hung. in Roma, 2.) – Az orosz ortodox egyház története. Írta Konrad Onasch. Közrem. Vladislav Cipin. Ford. Ötvös Péter és Korompai Eszter. Szerk. Bp., 1999. (Ecclesia sancta, 4.) – Nagy István emlékkv. Szerk. Munkatárs Nagy István. Szeged, 1999. (benne: A szegedi Tört. Gyűjtem. 115 éve) – Ópusztaszer. Írta Vályi Katalinnal. Közrem. Bp., 2000. (Száz m. falu kvesháza) – A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Írta Pásztor Lajos. S. a. r. Bp., 2000. (METEM) – Rengey-Aigner Ferdinánd és kora. Írta Habermann Gusztáv. S. a. r. Szeged, 2000. – A Szeged-Csanádi Püspökség. Egyházm-i múz. és kincstár. Uo., 2000. (Ang-ul is, 2001., 2. kiad. 2005) – Mo.és a Sztszék diplomáciai kapcsolata 1920–2000. Szerk. Bp., 2001. (Ol-ul is) – „Él magyar, áll Buda még!” Tört. muzeológiai tanulm-ok. Szerk. Uo., 2001. – Szt István emlékezete falikárpitokon 1938–2000. Szerk., előszó. Szeged, 2001. – Szt István emlékezete falikárpitokon, 1938–2000. Szerk. Uo., 2001. – A szegedi szegyh. Szerk. Ábrahám Istvánnal; előszó. Uo., 2001. – Kat. múz-ok és kincstárak Mo-on. Szerk., utószó. Bp., 2001. – A m. ker-ség 1000 éve. A vatikáni kiáll. katalógusa. Szerk. Cséfalvi Pállal és M. A. Angelis-el. Közrem Adriányi Gábor. Uo., 2001. (Ang-ul és ol-ul is) – A bécsi Pázmáneum. Szerk. Uo., 2002. – A múzeumalapító. Jaksa János tanító, múz.ig. élete és munkássága. Szerk. Bp.–Szeged, 2002. – A legmakaibb makai. Tanulm-ok a 75 é. dr. Tóth Ferenc tiszt-ére. Szerk. Marosvári Attilával. Szeged – Makó, 2003. – A Móra Ferenc Múz. évkve repertóriuma, 1956-1991/92. Összeáll. Saliga Lászlóné. Szerk. Szeged, 2003. – Közép-Európa harca a török ellen a 16. sz. első felében (ang-ul: Fight against the Turk in Central-Europe in the first half of the 16th century) Szerk. előszó. Bp., 2004. (benne: 147. Jagelló-Habsburg kísérlet a török elleni háborúra 1523-ban) Írta Katkóné Bagi Éva és Orbán Imre. Szerk. Bp.–Szeged, 2003. – Krzysztof Szydlowiecki kancellár naplója 1523-ból. Ford. Bellus Ibolya. S. a. r. Bp., 2004. – A szegedi nagyárvíz és újjáépítés. Európa Szegedért. Szerk. Kaján Imrével. Bp. – Szeged, 2004. – A szegedi püspöki palota. Vadászi Erzsébettel. Szeged, 2005. – A selmecbányai kálvária és ábrázolásai. Írta Szilágyi István. S. a. r. Bp., 2006. – Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkv. Szerk. Molnár Antallal és Szilágyi Csabával. Uo., 2007. – Szathmári Pap Károly erdélyi ogy. képviselő arcképcsarnoka 1842. Szerk. Sümegi Györgygyel. Uo., 2008. – Mórahalmi ki kicsoda. Szerk. Bodrits Istvánnal. Szeged, 2009. – A Szegedi Királyi Biztosi Hivatal iratai 1880-1883. Szerk. Kaján Imrével. Uo., 2010. – M. történész-muzeológus ki kicsoda. Szerk. Bodrits Istvánnal. Bp.–Szeged, 2010. – 1990-: a METEM Könyvek sor.szerk. Somorjai Ádámmal, 1998–: Várszegi Asztrikkal; 1991-: az Ecclesia Sancta sor. szerk. Somorjai Ádámmal; a M. Egyháztörténeti Vázlatok szerk.; 1994-: az Egyházlátogatási jegyzőkönyvek c. sor. szerk. a 4. köt-től Szántó Konráddal; 1995-: a Móra Ferenc Múzeum Évkönyveve Történeti Tanulmányok szerk., 2000-: a Monumenta Vaticana Hungariae (I–IX.) sor. szerk. Várszegi Asztrikkal, 2001-: a Történeti Muzeológiai Szemle szerk.biz. tagja, 2009-: a Csongrád megyei ki kicsoda c. lexikonsor. szerk. Bodrits Istvánnal.  Bodrits István

Ki kicsoda 2000 (Bp., 1999:1794.; 2002:1970.; 2004:1795.; 2006:1912.; 2009:1220.) – A Móra Ferenc Múz. 125 éve (Szeged, 2008: 228.) Arck. – Századokat átívelő évtizedek. Bibl. és tanulm-ok ~ 60. szül.napjára. (Szeged, 2009)