🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Uros
következő 🡲

Uros, Uriás, Oros, OSB (1180 k.–Pannonhalma, 1242/43): apát. – Vsz. előkelő családból származott. Tihanyi, 1207 végén (12.) pannonhalmi apát. II. András kir-nál kezdeményezte Tihany birtokainak összeírását, mely 1211: meg is történt. Rendezte Pannonhalma birtokait, visszaszerezte régi jogait. Meghatározta népeinek kötelezettségeit. A monostor kiváltságait a kir-lyal és a p-val átíratta, ill. megerősíttette. Fölismerte az írásbeliség jelentőségét, minden jog- és birtokügyletet okl-be foglaltatott. A szétszórt birtokokat igyekezett jól jövedelmező birtoktestté formálni. Különösen a somogyi tizedek beszedésére, ill. ennek joga biztosítására fordított gondot. E Szt Istvántól kapott kiváltságért 1211–39: Róbert veszprémi pp-kel, a veszprémi kápt-nal, a somogyvári apáttal, a fehérvári →johannitákkal, →templomosokkal és kápt-nal, a pilisi apáttal és a zágrábi pp-kel pereskedett. A tizedjog miatt világi birtokosokkal és saját népével szemben is föl kellett lépnie. A pereket lezáró p. ill. kir. ítéletek ~nak kedveztek. Sala földje (Nyitra és Pozsony vm. határa) tizedeit az esztergomi érs. követelte, de ~ Budán 1211: →tüzesvas-próbával igazolta e földhöz való jogát, és a salai egyh. Pannonhalma cellájaként mentesült az érs. joghatósága alól. ~ salai népeivel 1241: úrbéri szerződést kötött. Egyhjogi különállást biztosított a fényi Szt Kereszt-rháznak, s a vityai Szt Jakab remeteségnek, melynek fölégetett kpnáját 1230: II. András ~sal újjáépíttette. ~ az apátság jogainak biztosítására időnként birtok- és jogösszeírásokat készíttetett. 1216: III. Ince, 1226: III. Honorius, 1232: IX. Gergely p-tól kapott összeíró bullát. 1226: maga is készített birtokösszeírást. 1240: Albeus főesp. állította össze Pannonhalma birtokainak, javadalmainak, népeinek s azok tartozásainak jegyzékét. II. András 1221: megerősítette a monostor birtokait, ~ a legfontosabb okl-eket lemásoltatta és a kir. kancelláriával hitelesíttette. Az 1217–40: másolt okl-eket a →Liber Ruber kv-ben fűzette össze. E legrégibb m. okl-gyűjt. 39 kir. és 21 p. okl-et tartalmaz. ~ idején Pannonhalma megerősödött mint hiteleshely. ~ pecsétje, melyet egyben konventi pecsétként is használtak, 1237, 1242: okl-en maradt fenn. – ~ 1215: részt vett a IV. →lateráni zsinaton (5x járt Itáliában). 1217–18: részt vett II. András keresztes hadjáratában. 1225: hiteles másolatokat hozott Montecassino kiváltságairól, és (új szerzeményekkel kiegészítve) kérte III. Honoriustól III. Ince birtokösszeírásának átírását. Montecassinóval szorosabb kapcsolatba akart lépni, ezért imaszövetséget alakított vele. 1226: készült összeírásában Pannonhalma birtokainak jövedelmét szétosztotta a szerz-ek, a betegek és az egyh. ellátására. 1231: IX. Gergelytől engedélyt kapott, hogy kiközösített szerz-eit föloldozhassa. – A famennyezetes tp-ot ciszt. stílusban építtette újjá, késő román és kora gótikus elemekkel. Mintaként itáliai útjain látott ciszt. apátságok szolgáltak (Fossanova). A főhajó gyönge oszlopai helyett erős támokat raktak, az oldal- és válaszfalakat külső támokkal erősítették meg. A torony nélküli tp. a ciszt. mintának megfelelően egyenes sztélyzáródású volt. Az É-i mellékhajó fölött húzódott a ma is meglévő „gyilokfolyosó”, mely 1241: a tatárok elleni védelmül szolgált. A gyíkokat és torzókat ábrázoló 13. sz. gyámkövek közül néhány ~ korában készülhetett. A kerengő 1227: épült 4 süvegből álló keresztboltozattal. A tp-ot az 1220-as években II. András jelenlétében sztelték föl. A monostor →exempt volta hangsúlyozására nem az illetékes győri pp. és esztergomi érs., hanem a váci, a nyitrai és a zenggi pp-öt kérte föl tp-szentelésre. – ~ betegsége miatt 1240. VII: már nem tudott megjelenni IV. Béla kir. előtt. A tatárdúlás (1241–42) idején 800 márka ezüstöt adott a védelemre. Miután a tatárok átlépték a Dunát, ~ tekintélyét fölhasználva 1242. II. 3: két küldöttséget indított a p. udvarhoz segélykérő levelekkel, s megszervezte monostora védelmét. Maga Pannonhalma megmenekült az ostromtól, de birtokai jó részét fölprédálták a tatárok. →bencések H.S.

PanRt I. – Levárdy Ferenc: Pannonhalma. Bp., 1965. – Csóka 1969. – Tört. Szle 1991:84. (Györffy György: Újabb adatok a tatárjárás tört-éhez)