🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szabó
következő 🡲

szabó (lat. sartor, ném. Schneider): ősi →kézműves mesterség. - A 15. sz: céhesedett. Sokféle sajátos műves vált el tőle: foltozó~, köpönyeg~, nadrág~, női ~, rékli~, szűr~; a nemzeti sajátosság szerint művelő magyar~, német~, rác~; a posztót művelő vastag~, a vászonnal dolgozó vékony~, ill. a hozott anyagból méretre dolgozó váltó~ és a készruhát készítő vásárműves ~. Anyaga: mindenféle textília, fonal, cérna, gomb, díszítmény; eszközei: minta, kréta, olló, tű, gyűszű, tábla, próbabáb, téglázóvas (vasaló). A választott textíliát méretre v. a mintára kiszabja, összeférceli, próbálja, igazítja, majd összevarrja. Gombozza, szükség szerint béleli, díszíti, végül kivasalja. A mindenkori divatnak megfelelő ffi, női és gyermek alsó- és felsőruhát készített, a szakosodottak csak a nevükben jelzett művet. A női ruha készítését a 19. sz: a ~tól részben átvette a varrónő. - Mo-on 250 ~- és közel 40 önálló szűr~-céh működött. - A ~k kk. védősztje városonként még legtöbbször más és más. Debrecenben pl. Szt István első vt., Sopronban, Esztergomban, Gyöngyösön Szt Anna, Brassóban a „Tizenegyezer szűz”. Később a m. ~k már rendszerint Szt István kir-t választották védősztjükül, akit a barokk kor díszes m. szabású öltözetben ábrázolt. Néha Szt Márton is a ~k védősztje, aki a legenda szerint köpenyéből vágott le egy darabot a didergő koldusnak. A nagyszebeni m. ~k védősztje Szt László kir. volt. A nyilvánvaló D-ném. kapcsolatok miatt a pécsi ~k céhpecsétjét pártfogójuk, Szt Homobonus képe díszítette. B.I.-N.P.

Céhkat. 1-2. köt. 1975-76. - Bálint I:115; II:99. - Bogdán 1984.

Szabó Adorján Aladár, OPraem (Kassa, Abaúj vm., 1868. márc. 12.-Kassa, 1950. ápr. 7.): házfőnök, levéltáros. - 1886. V. 5: lépett a jászói prem. r-be, 1891. VIII. 20: ünn. fog-at tett, IX. 8: pappá szent. és m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1890: Rozsnyón, 1891: Kassán gimn. tanár, 1892: Bpen tanulm. szabadságon, 1894: Kassán gimn. tanár, 1914: házfőn. és gimn. ig., 1921: Leleszen házfőn. és orsz. főlevtárnok, 1934: Kassán majd Jászón nyugalomban, 1936: Jászón a leleszi orsz. levtár ig-ja, 1938: Kassán házfőn., ahol 1939: nyugalomban. - Írásai: Jászóvári prem. knk-r. kassai főgimn. évi jelentései (1898/99: A Conversations Lexikon pör tört.), kassai prem. főgimn. értes. (1902/03:11. II. Rákóczi Ferenc nagyanyja és édesanyja; 1908/09:15. A kassai jezsuiták viszontagságai a Rákóczi korban; 1941/42:8. Báthori Zsófia tp-a Kassán), gödöllői prem gimn. értes. (1941/42: Baróti Szabó Dávid kassai társasága). - M: M. nyelvtan mondattani alapon. 1-2. r. A középisk. 1-2. o. sz. Bp., 1906-07. - II. Rákóczi Ferenc Kassa multjában. Kassa, 1906. - M. nyelvtan polg. és középisk. 1. és 2. o. sz. Máthé Györggyel. Bp., 1907-09. - Kultúrtört. képek a 250 év előtti Kassáról. Egykorú idegen utazók megfigyelései alapján. Uo., 1909. - Rendszeres m. nyelvtan és m. olvasókv. A középisk. 1-3. o. sz. Máthé Györggyel. Uo., 1907-09. - Abaújvm. és Kassa városa az I. Rákóczi Ferenc és Thököly-féle felkelések korában 1670-1685. Kassa, 1910. - A kassai jezsuiták és ferencesek végnapjai és II. József cs. Kassán. Uo., 1913. - Thurzó Imre és Nyári Krisztina házassága. (M. főúri nász 300 é. ezelőtt) Uo., 1940. [1941] - A kassai ferencesek a régmúlt századokban. Kassa, 1941. - Hogyan helyezzük el a Rákóczi emlék szoborcsoportot? Uo., 1941. - Az Istent kereső Rákóczi. Uo., 1943. - A leleszi prépság vázlatos tört. Jászóvár, 1944. (Klny. Jászóvári Prem. Knk-r. Prépság 1944. é. névtárából) - Betűjelei: -n-; Ón. K.E.I.-88

Kalmár 1907:85. - Szinnyei XIII:160. - KL IV:202. - MIL III:110. (arck.) - Diós 1995:113. - A cseh/szl. m. irod. lexikona 1918-1995. Pozsony, 1997:288. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Ágnes Jozefa, ZND (Babosdöbréte, Zala vm., 1911. júl. 7.-Zalaegerszeg, 1983. jan. 9.): apáca. - Sz. Erzsébet Antónia húga. 1936. I. 10: Zalegerszegen lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1938. I. 2: első, 1943. I. 5: örök fog-át uo. tette. A mosodában és a vasalóban dolg. - A szétszóratás után otthon a gazd-ban, 1966-70: Zalaegerszegen családoknál dolg. r.k.

Szabó Ágoston János, OFM (Szárhegy, Csík szék, 1735.-Hátszeg, 1789. nov. 9.): szerzetes. - 1756. X. 11: lépett a Szt Istvánról nev. ferences r-be, 1762: pappá szent. 1764-67: Désen tanított, 1763-70: az ékesszólás és költészeti oszt. tanára Csíksomlyón. 1776-77: Küküllőváron a Bethlen családnál házikp. 1782-89: Hátszegen házfőn. - 1768 nagypéntekén Csíksomlyón mutatták be Actio parascevica c. passiójátékát. 88

György 1930:576. - Vigília 2002:26. (Pintér Márta Zsuzsanna-Varga Imre: Nemz. múltunk drámák tükrében)

Szabó András (Nemesnyék, Hont vm., 1738. jan. 10.-Kassa, 1819. szept. 27.): megyéspüspök. - A gimn-ot Nagyszombatban, a teol-t Bécsben végezte. 1761. II. 14: pappá szent. 1763: Nagyszombatban a generális szem. vicerektora. 1768: helynökségi irodaig., majd pozsonyi knk. és ap. protonot. 1773. VII. 23: esztergomi knk., 1775: teol. dr. és a Pázmáneum rektora. 1778: budai prép., 1777. I. 10-1784. VI: a budai egy. hittud. karának ig-ja, 1785: a pozsonyi gen. szem. ig-ja. 1787. XII. 11: novi vál. pp., 1800: érs. helynök. 1804. VII. 4: az új kassai egyhm. 1. kinev. pp-e. VII. Pius VIII. 20: erősítette meg. Egerben XI. 18: pp-ké szent. - Utóda a novi c-en 1804: Pál András, Kassán 1821. I. 8: Cseh István. 88

LBE:409. (1787: novi vál. pp.) - Schem. Cass. 1839:81. - Molnár András: ~ első kassai pp. emlékezete. Sárospatak, 1820. - Gams 1873:369. (1.) - Kollányi 1900:385. (†szept. 27.) - Szinnyei XIII:166. (†szept. 28!; VIII. 20: lett pp.!) - Hermann-Artner 1938:257. - Wick 1941:346. - MÉL II:673. (†szept. 28.) - Ritzler-Sefrin VII:139. (*Alsónyék, jan. 11. ker. n.; †szept. 28.)

Szabó András (Andor) (Bányapataka, Zemplén vm., 1894. jan. 28.-Ungvár, 1957. márc. 27.): g.k. parókus. - Apja, Sándor parókus. ~ a középisk-t Ungvárt és Bpen, a teol-t Ungvárt végezte, Egresháton segédlelkész, Újszemerén, 1939-49: Alsódomonyán (Ung vm.) parókus. 7 gyermek apja. 1950. IV. 19: letartóztatták, V. 26: az aposztázia elutasítása miatt 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. A Jávász (Mordvin ASZSZK) melletti lágerben dolgoztatták. Hetenként misézett mazsolaszőlőből készült pár csepp borral, kenyérrel. 1955. IX. 19: rokkantnak nyilvánították, de csak 1956. X: térhetett haza. 88

Ung vm. 1940:193. (s.v. Sz. András) - Pilinyi 1943:66. (s.v. Sz. András) - Nemzetőr (München) 1986:71. (Kölley György: Értetek és miattatok) - Hetényi Varga I:519. Arck. (s.v. Sz. András) - Dupka 1993:65. (s.v. Sz. Andor András)

Szabó Angela Salvatora, IML (Egyed, Sopron vm., 1921. júl. 19.-Bp., 1978. szept. 20. ): szerzetesnő. - 1936. IX. 1: Sopronban lépett a kongr-ba. 1943. VIII. 17: első, 1949. VIII. 17: örök fog-át uo. tette. Tanítónői okl-et szerzett. - A szétszóratás után Bpen postán dolg., a legnehezebb időben is tartotta nővértársaival a kapcsolatot. r.k.

Szabó Anna Emmanuela, KN (Enyicke, Abaúj-Torna vm., 1893. szept. 18.-Gyón, 1964. aug. 29.): szerzetesnő. - 1906. VIII. 26: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1911. VII. 22: tette. Pozsonyban tanítóképzőt végzett. Palotabozsokon, Dénesfán tanított. - A szétszóratás után 1950 őszétől Érden egyhközs. nővér. Utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Szabó Anna Lenarda, FMMN (Eger, Heves vm., 1906. júl. 19.-Gooreind, Brazília, 1976. febr. 24.): missziós nővér. - 1925. XII. 8: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1928. VI. 13: első, 1931. VI. 13: utolsó fog-át uo. tette. Misszióba ment. 1936: a marokkói apostoli helynökség területén, Casablancában kórházban és árvaházban dolg. **

Miklósi 1936:160.

Szabó Antal (Máramarossziget, Máramaros vm., 1806. júl. 22. - Szatmárnémeti, 1880. júl. 19): pap tanár. - El. és középisk. Máramarosszigeten a teol. Szatmárnémetiben végezte, 1829. VIII. 9: pappá szent. 1828-60: nyugdíjazásáig tanár, azután az Alapítványi Pénztárban dolgozott. 1862. XII. 28: tb. knk. Latinul verseket írt. - Cikke: A szatmári kat. gimn. nyilvánítmánya 1856/57. tanévre (1857: Nevelés, nevelő és nevelt a magán- és közéletben). 88

Schemat Szatmar. 1905: 446. - Tempfli-Sípos 2000:187.

Szabó Aranka Bertoara, FMMN (Egregy, Zala vm., 1911. júl. 29.-Jászberény, 1993. jan. 1.): szerzetesnő. - 1935. XII. 11: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1938. VI. 13: első, 1941. VI. 13: utolsó fog-át uo. tette. A rendház háztartásában dolg., adománygyűjtő nővér volt. - A szétszóratás után a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet vasalónője. Utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Szabó Árpád Károly (Csorna, Sopron vm., 1895. nov. 15.-Bp., 1966. dec. 25.): plébános. - 1920. VII. 5: győri egyhm-s pappá szent., Tatabányán, Rajkán, 1921: Fertőszentmiklóson és Rajkán, 1922: Lébényben kp. 1924: Győrött hittanár és a Pálffyanum pref-a, 1929: Oroszváron főhercegi kastélylelkész, 1934: Bpen egyhjogból drált. 1935: Belgiumban a m. kerszoc. biz. vez-je, a belgiumi m-ok lelkésze. 1941: Győrött a Szt Imre Konviktus ig-ja, 1946-58: Ács plnosa. - 1941. IX. 6-1945. II. 24: a Dunántúli Hírlap fel. szerk-je. 88

Schem. Jaur. 1947:156; 1968:216. - Sziklay 1941:275. - Diós 1999:201. (4315.) - Horváth 2000:132. (141.)

Szabó Bálint Árpád (1912. aug. 5.-Ákosfalva, 1986. aug. 28.): plébános. - 1934. IX. 22: pappá szent. 1940: Görgényszentimrén plnos, 1943: Gyergyószentmiklóson hittanár. 1945: Mezőszengyel, 1956: Gyimesközéplok, 1957: Farkaslaka plnosa. - Léstyán Ferenc szerint a komm. uralom első éveiben (1949-50 k.) bebörtönözték. 88

Cat. AJ 1940:75. - Pilinyi 1943:165. - Hetényi Varga II:484.

Szabó Bendegúz (Bp., 1905. nov. 24.-Bp. 1991. nov. 16.): gépészmérnök, cserkészvezető. - A bpi XIV. ker. István Gimn-ban éretts., 1928: a József Nádor Műegy. gépészmérnöki okl-et szerzett. A Ganz Vagongyárban mérnök, a világgazd. válság alatt munkanélküli, évekig nyomdász, s-munkás, fűtőellenőr. 1934: a M. Telefonhírmondó és Rádió Rt. órabéres s-munkásaként mérnöki munkát végzett, majd a műsz. oszt. vez-je, cégvez. főmérnöke. 1944: megmentette a rádió több berendezését a Ny-ra hurcolás elől, melyekkel 1945. II: a M. Távirati Iroda, V. 1: a M. Rádió elkezdhette működését. 1957. XII. 21: „államellenes összeesküvés” vádjával letartóztatták, 9 havi vizsgálati fogság után 1 év fölfüggesztett börtönre ítélték. Fogsága alatt felesége nem kapott munkát, cserkészbarátai támogatták. Smunkás, majd 1959: nyugdíjazásáig a VILATI beosztott mérnöke. - 1924: egy. hallg. korától a zuglói egyhközs. 309. sz. Assisi Szt Ferenc cserkészcsapatának tagja, 1930: cserkésztiszt, majd cserkészcsapattiszt; Belák Kálmán hittanár halála után 1940: a csapat parancsnoka. 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó műsz. törzsében a villanyszerelő tábor h. parancsnoka, s a hírlánc fölépítője. 1935: a 305. sz. Turul cserkészcsapat vez-je. Hosszú ideig körzetparancsnok, a Cserkész Nagytanács tagja. 1944: csapata segélynyújtó, kárfigyelő és tűzoltó szolgálatot végzett. - Írásai: M. Cserkész, Vezetők Lapja, Fiatal Magyarság. - M: Belák atya emlékezete. Bp., 1941. - A tervszerű megelőző karbantartás alkalmazása a gépiparban. Medek Bélával, Knizsek Ferenccel. Bp., 1951. (2. kiad. 1954) - A kohászati TMK működésének irányelvei. [Uo.] 1953. (Kohászati karbantartás kézikv-e 1.) (soksz.) - 1927: a Vicinális Dugóhúzó munk. - Kz-ban A magyar cserkészet igazi arca. (MTA Kvtára kézirattárában)  Bo.J.-Fe.Má.-88

Műegy. névjegyzék 1929:169. - Viczián 1978:202. (648.) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban) - Leánya, Sz. Kinga közlése

Szabó Bonaventura János, nagyboldogasszonyi, OFM (Karcfalva, Csík szék, 1663.-Csíksomlyó, 1712. aug. 3.): házfőnök. - 1686. VIII. 10: lépett a r-be, 1689. III. 26: pappá szent. 1698: és 1708: Csíksomlyón házfőn., 1699-1702: definitor, 1706-07: Mikházán házfőn., 1706: visitator generalis, 1709-12: r. titkár. 88

György 1930:574. (1004.)

Szabó Cirill, Sabov (Sztavna, Ung vm., 1838. aug. 22.-Kassa?‚ 1913?): főreáliskolai tanár. - A gimn-ot Ungváron kezdte, 1856: Szatmárnémetiben végezte. A munkácsi g.k. egyhm. kispapjaként Bécsbe küldték a közp. g.k. nevelőint-be, a bécsi egy-en szláv nyelvészetet is tanult. - 1862-: az ungvári gimn. orosz nyelv és irod. h. tanára. 1864: pappá szent. 1869: a pesti Tudegy-en orosz nyelv-tört.-földrajz szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1870. III. 2: az ungvári gimn. r. tanára. 1871. IX. 12-: a szegedi főreálisk. tanára. 1879: betegszabadságra ment, Munkácson telepedett le. 1880-1908(?): a kassai áll. főreálisk. tanára. Orosz nyelvtanát az 1890-es évekig használták. - Írásai: Kassai főreálisk. értes. (1882: Kassa a közművelődés egyik kiváló központja hazánkban a múltban és most) - M: Grammatika pism. rusk. jazika [cirill betűs; orosz nyelvtan]. Ungvár, 1865. - Orosz olvasmányok gyűjt-e. Uo., 1868. - Orosz irodtört. vázlat. H.é.n. - A kassai áll. főreálisk. értes. az 1902/03. évről. Közli. Kassa, 1903. - Ungvárt 1869. VI. 1-1871. I: szerk. a Szt Bazil Irod. Társaság Svit c. ruszin nyelvű irod. hetilapját. 88

Bartl-Felsmann 1869:83. - Wutz 1887:70. - Rajner 1893:64. - Kalmár 1907:235. (1910: nincs!) - Szinnyei XIII:171. - Áll. főreálisk. értes. Kassa, 1914:73. (jó nekr.) - Bonkáló 1935:51. (*aug. 28.; † adatok nélkül!) - Viczián 1995:1578. - Értesítők 9:13738. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Dávid, baróti   →Baróti Szabó Dávid

Szabó Dezső (Kolozsvár, Kolozs vm., 1879. jún. 10.-Bp., 1945. jan. 13.): tanár, író, közíró. - Ref. 1887-99: a kolozsvári ref. koll-ban (1896-99: bentlakásosként) tanult, 1899. VI. 28: éretts. X: Bpen joghallg., XI: Nógrádkelecsényben Buttler br. családjában, majd Valkánypusztán (Torontál vm.) házitanító. 1900-04: az Eötvös Koll. tagja, a bpi Tudegy. m-fr. szakán 1905. V. 16: középisk. tanári okl-et szerzett, nyelvésznek készült. 1904. IX: a IX. ker. Mester u. keresk. isk., X: az II. ker. főreálisk. h. tanára. 1905. IX-1906. VIII: ösztöndíjas a párizsi Sorbonne-on. 1906. IX: a Keresk. Akad. óraadó, XI. 3: a székesfehérvári Áll. Főreálisk. h. tanára. 1908. IV. 6: Boromissza Jenő (1881-?), tanártársa, pisztolypárbajra provokálta. IV. 9: párbajvétségért a nagyváradi áll. főreálisk-ba helyezték, ahol 1909. III. 3: r. tanár. 1909-13: Székelyudvarhelyt tanár, az országos „tanárlázadás” riadójának fogalmazója (P. Napló 1910. X. 20: Tanárok mozgalma). A XI. 7-8-i II. Orsz. Középisk. Tanári Kongresszuson mondott beszédéért XII: fölfüggesztették állásából, de Tisza István gr. (1861-1918) közbenjárására az „izgatás” címén kezdeményezett eljárást beszüntették. 1909-12: a nyarakat Párizsban töltötte. 1913 tavaszán kardpárbajt vívott Bíró István (1878-?) tanárral. Kenessey Béla (1858-1918) erdélyi ref. pp. 1913. V-i székelyudvarhelyi látogatásakor tanúsított „tisztelettelen” viselkedése miatt VII. 8: a sümegi alreálisk-hoz, „vallásgyalázás” vádjával 1914. VII. 14: Ungvárra, onnan 1917. VII: saját kérésére Lőcsére helyezték. 1918. XII. 6-1919. III. 15: a bpi VI. ker. áll. főreálisk. (Bulyovszky u. 26.) tanára szabadságolásáig, mellyel tanárkodását befejezte. - V. 23: Az elsodort falu c. regényének megjelenése korszakot nyitott, azután írásaiból élt. 1919. VI: az írói direktóriumban megtámadta Lukács (Löwinger) Györgyöt (1885-1971) s a forr. judeokráciát, a népbiztos katonai behívója miatt VI. 29-: Sümegen bujkált, VIII. 1: a kommün bukásakor tért vissza Bp-re. Kb. 6 hétig a Propaganda Min. (VIII. Eszterházy u. 30.) irányítója, a M. Írók Nemz. Szövetsége (MINSZ) alapító elnöke (1921. I-i lemondásáig), s mint ilyen, a M. Nemz. Szöv. (MNSZ) vez. tagja. Tömegek előtt m. sorskérdésekről tartott előadásokat országszerte. XI-XII: az Ifjak Szava egy. diáklap főmunk., melyet IX. 6-XII: lakásán szerkesztettek. 1920: elején újjá kívánta szervezni a MNSZ-et; nézeteltérésük miatt annak elnöke, Perényi Zsigmond br. (1870-1946) párbajra hívta. ~t III. elején kizárták a MNSZ-ből (a MINSZ-t s az őt egyedül támogató M. Tanárok és Tanítók Ker. Nemz. Szöv-ét is). 1920. XII. 25-1921. IV. 30: a Virradat cikkírója (54 írásának többsége vezércikk). Az írói tehetségtelensége miatt „irodalmi Szamuely”-nek nevezett Pekár Gyula (1867-1937) írogató politikussal perlekedett (ekkor került szembe az Élet és Irodalomban 1923. VII: már „görénykurzus”-nak nevezett pol. rendszerrel). 1921. I: Pekár államtitkár az államkincstárral perbe fogatta, hogy a forr-ak alatt fölvett szerzői díjakat és előlegeket fizesse vissza, X: tanulmányköteteinek példányait lefoglaltatta. 1921. V. 1-VIII. 18: A Nép cikkírója (29 írása). 1922. V: a bíróság másodfokon is elmarasztalta a Pekár-féle perben; V. 20: Horthy Miklós kormányzó (1920-44) meghívta „irodalmi teára”, s közbenjárására Panasz c. tanulmányköt-ét soron kívül kinyomtatták. - 1923. II. 20: átvette →Giesswein Sándortól az Auróra folyóiratot, de azt 2 szám után Élet és Irodalom c. folytatta. Az abban III. 20: megjelent „Levél a tisztviselő kérdésről” c. írásáért „egy tanár” följelentette. V. 23: az ún. „honorárium-per” következményeként végrehajtók lefoglalták értékeit; VI. 19: a Kúria fölmentésére visszakapta azokat. XI. 21: a „Levél a tisztviselő kérdésről” c. cikke miatt Töreky Géza (1873-1961) tanácsa 2 évre és 100.000 K-ra ítélte. 1924. I: összeveszett Rík Ödönnel, aki az Élet és Irodalomban országos gyűjtést rendezett a bírság előteremtésére; Kosztolányi Dezső (1885-1936) Horthyhoz juttatott beadványában 150 személyiség követelte az ítélet visszavonását. II. 5: az elzárást 6 hónapra, VI. 17: a Kúria fölfüggesztve, 1 hónapra és 50.000 K-ra mérsékelte. IX: elkezdték lakásán az árveréseket: kv-eit, óragyűjt-ét, bútorait, növényeit árulta. Szándékolt kivándorlása előtt X. 2-16: a Zeneakad-n 6 előadáson búcsúzott tisztelőitől. X. 18: Olaszo-ba indulásakor, a Keleti pályaudvaron tömeg búcsúztatta. Önkéntes száműzetéséből Fro-ból 1925. III. 3: hazatért Szegedre. Ünnepelve fogadták, Juhász Gyula (1883-1937) cikkekben és versben is köszöntötte; a Szegedbe írt 5 cikke miatt IV. 4: a lapot betiltották. V. 15: visszatért Bp-re. 1927. VIII. 13-X. 2: a M. Hírl. 8 „Vasárnapi levelét”, X. 4-XII. 29: az Esti Kurír 25 „Zugligeti levelét” közölte. Az 1928. III. 15- XII. 22: indított Előörs főmunk-a, mely 9 hónap alatt 55 írását közölte. 1929: Kritikai Füzetek c. folyóirata 2 számot élt. 1929. VIII. 2: elkezdte 11 é. tartó perét a Genius Kiadóval szerzői jogainak visszaszerzéséért. X. 14-25: Korunk főbb problémái c. 6 részes előadást tartott a Zeneakad-n. X. 25: az Esti Kurírban közölte, hogy az éh- és fagyhalál s a mellőzöttség elkerülésére rom. állampolgár lesz (utóbb „leleplezte magát”). 1930-33: elszigeteltségben, nélkülözve élt. 1930. I. 25: perében a bíróság a Genius Kiadó javára döntött (a Bartha Miklós Társ. a per alatt rokonszenv-tüntetést szervezett mellette). Tanári nyugdíjáért 12.000 pengős végkielégítést kért, az e helyett kiutalt jelentős havi „kegydíjat” ő utasította el. 1933. I. 10-1934. XI. 1: a M. Úriasszonyok Lapja 18 írását közölte. 1934 őszétől híve, Samu János költségén megkezdhette a Szabó Dezső Füzetek (Lúdas Mátyás kiadás, a 31-80. sz. Sz. D. újabb művei) egyszemélyes folyóiratát (1934-1942. VII.). XI. 3-7: debreceni előadássorozatán megalázta a vm. és a város vezetőit, rátámadt Bajcsy-Zsilinszky Endrére (1886-1944) is, ezt hosszú pereskedés követte. 1936. IX. 2: Az olimpiász bírálata c. a Lövészkertben (Marczibányi tér) kezdett előadássorozata (1941. X. 2-ig 59 előadás) a náci eszmék és a ném. terjeszkedés elleni m. nemz. és szellemi önvédelem irányadója lett. A m. trón problémája és Ausztria (27. Füzet, 1937. IV.) miatt 1937. X. 8: egy havi fogházra ítélték, amit végül „fölfüggesztettek”. Ede megevé ebédem! c. 31-32. Füzetében Szekfű Gyula tört-szemléletéről bizonyította, hogy az a „német étvágy” eszmei megalapozása. A végzet ellen 1-2. (Hungarizmus és halál) (40-41., 42. Füzet, 1938) a nyilas eszmék elemző elutasítása. 1938. XI-1939: a M. Élet 8 írását közölte. 60. szül-napját 1939. V. 23: a Városi Színházban Móricz Zsigmond (1879-1942) és Kodolányi János (1899-1969) elnökségével, a m. szellemi élet vezetőivel, a 62 vm. népviseletű küldöttségeivel ünnepelték. ~ megköszönte a 'magas kormánynak azt a tapintatot, hogy jelenlétével nem szennyezte be az ünnepség tisztaságát'. IX: Az őrtoronyról c. cikke 2. része miatt az ügyészség elkobozta a M. Életet, bíróság elé állították, de a vádat elejtették. 1940. III. 3-: cikkeket írt a M. Nemzetbe. VIII: Bp. polgármestere, egy régebbi peres ügyére hivatkozva „izgatás” miatt törölte a választói névsorból. 11 évi pereskedés után X. 8: visszakapta műveinek szerzői jogait. 1942. VII: a cenzúra elleni tiltakozásul a 80. számmal megszüntette a Lúdas Mátyás Füzetek kiadását. 1942. XII. 25-1943. III. 5: a Film, Színház, Irodalomban jelent meg a Megfojtott kakas c. nyilasellenes kisregénye. I. 21: László Dezső (1904-73) ogy. képviselő a Parlamentben a Füzetek engedélyezését követelte, eredménytelenül. VIII. 6: a háborús pol. miatt utolsó (21.) előadását tartotta a VIII. ker. Rákóczi téren. 1944. III. 19. után a József krt. 31/a kapuját ném. katonák őrizték, hogy ~t megvédjék nyilas ill. volksbundista ellenségeitől; az őrséget tiltakozására visszarendelték. 1944. VIII. 12-XI. 17: a M. Ünnep 14 írását közölte Csendes szavak c. az élet apró dolgairól. Az ostrom 19 napi pinceélete alatt halt meg; a Rákóczi téren temették el. - A 20. sz. m. irod. nyelv legjelentősebb megújítója, a népi mozgalom és a nemz. önvédelem eszmei megalapozója. 1945-89: személyét megrágalmazták, életművét elhallga(tta)tták. - 1946. X. 6: a ház falán fölavatták Andrássy-Kurta János (*1911) készítette emléktábláját. Gellért-hegyi temetését elutasították, ezért 1949. V. 18: a főv. által adományozott díszsírhelyen titokban elföldelték, hogy másnap hivatalosan ne temethessék el. - Emlékét 1988. V. 24-: a Szabó Dezső Emléktársaság ápolja, mely 1990. VI. 10: fölavatta Gellért-hegyi emlékművét, Szervátiusz Tibor (1930-) alkotását. 1993 nyarán a M. Posta bélyeget hozott forgalomba ~ arcképével. - M: A vogul szóképzés. Bp., 1904 (Klny. Nyelvtud. Közlem.) - Nincs menekvés. Reg. Ungvár, 1917. - Napló és elb-ek. Gyoma, 1918. (1-2. köt. Bp., 2002) - A forradalmas Ady. Bp., 1919. (Táltos kvtár. Időszerű emberek 11.) - Az elsodort falu. Reg. 1-2. köt. Uo., 1919. (6. kiad. 1944; 7. kiad. Sziget, [Au.] 1964; 8. kiad. Buenos Aires, 1977; 9. kiad. Debrecen, 1989; 10. kiad. Bp., 1995; tótul Pozsony, 1948) - Mesék a kacagó emberről és 3 elb. Bp., 1919. - Egyenes úton. Tanulm-ok. Uo., 1920. (4. kiad. 1934. A m. nemz. kv-nap emlékére; Tanulm-ok és jegyzetek alcímmel. 1-2. köt. Uo., 2003) - Tanulm-ok és jegyzetek. Uo., 1920. (3. kiad. 1929) - Csodálatos élet. Reg. 1-2. köt. Uo., 1921. (4. kiad. 1935; olaszul Milano, 1938. és 1943) - Ölj! és egyéb elb-ek. Bp., 1922. (3. kiad. 1929) - Panasz. Tanulm-ok. Uo., 1923. (3. kiad. 1929) - Jaj. Elb-ek. Uo., 1924. (3. kiad. 1929) - Segítség. Reg. 1-3. köt. Uo., 1925. (4. kiad. 1936; új lenyomat 1997) (csehül Prága, 1930; oláhul Bukarest, 1931-32; olaszul Róma, 1945) - A m. protestantizmus problémái. Tanulm. Uo., 1926. - Tenger és temető. Elb.-ek. Uo., 1926. (Korunk mesterei) - Összegyűjtött munkái. 1-16. köt. Uo., 1926. - Megered az eső. Regénytöredék. Uo., 1931. - Karácsony Kolozsvárt. Egyszerű kis koldustört. Uo., 1932. - Feltámadás Makucskán. Uo., 1932. (Saturnus kv-ek 2.) (2. kiad. 1942; 3. kiad. Újvidék, 1952; színpadra alkalmazta Csorba Győző, Pécs, 1945) - Az egész látóhatár. Tanulm-ok. 1-3. köt. Uo., 1939. (3. kiad. 1943; 4. kiad. Lyndhurst, USA, 1975-77. Sz. D. összegyűjt. munkái 1-3.) (Pol. és irod. tanulm-ok, levelek, vitairatok alcímmel. Bőv. kiad. 1-2. köt. 1991) - Levelek Kolozsvárra. Uo., 1943. (Film, Színház, Irod. kvtára 1.) - A bölcsőtől Bp-ig. Életeim, születéseim, halálaim, feltámadásaim. Előszóval, utóhanggal. Uo., 1944. - Ének a révben. Reg-töredék. Uo., 1947. - Feltámadás makucskán. Vál. írások. Vál. Komlós Aladár Uo., 1957. (Vídám kv-ek) - Életeim. 1-2. köt. Szerk. [kihagyásokkal] Nagy Péter. Uo., 1965. - A tarisznya. (Elb.) Washington, 1971. (Szabó Dezső Társ. 20.) - ~ és a m. min-elnökök. Szerk. és bev. Gombos Gyula. Uo., 1975. - A kötél legendája. Elb-ek. Bev. Nagy Péter. Bp., 1979. (oláhul Bukarest, 1984) - Ady. Tanulm-ok. Előszó Szigethy Gábor. Uo., 1982. (Gondolkodó m-ok) - Az egész látóhatár. Válogatás. Előszó Petrik Béla. Bp., 1988. - A m. káosz. Pamfletek. Vál., szerk., s.a.r. Nagy Péter. Uo., 1990. - A végzet ellen. A m. kisebbségi többség sorsa a többségi kisebbségek közt. Tanulm. [1929: a Bartók Béla megvásárolta kézirat kiadása] Uo., 1993. - Életeim, születéseim, halálaim, feltámadásaim. Szerk. Balogh Sándor. Uo., 1996. - Azért mert én egy-két zsidót utálok? Szerk. Szőcs Zoltán. Uo., 1997. - Csodálatos élet és más regények. (Nincs menekvés. Ének a révben. Karácsony Kolozsvárt. A kötél legendája) Uo., 1997. - Az ő életük az én morálom. ~ breviárium. Előszó Csurka István. Szerk. Vasvári Erika. Uo., 1998. - ~ vezércikkei a Virradatban. Összeáll. Szőcs Zoltán. Uo., 1999. 88

Asztalos Dezső: ~ tragikus magyarsága. Debrecen, 1934. - Varga Károly: ~ ideológiája. Uo., 1934. -: ~ mellett vagy ellene? Uo., 1935. - Samu János: ~. Bp., 1935. - Erdély Ernő: ~ regényköltészete. Pécs, 1936. - Láng István: ~ líraisága. Debrecen, 1936. - Gergely Gergely: ~ stílusa. Szeged, 1937. - M. Élet 1939. VI. (~-szám) - Szabó Jenő: Farcády Jenő levelei ~höz. Kolozsvár. 1944. - Úr György: ~ utolsó napjai. Bp., 1947. - Nagy Péter: ~ indulása. Uo., 1958. - ~ 1879-1945. Washington, 1959. - Nagy Péter: ~. Bp., 1964. (és 1979) - Gombos Gyula: ~. München, 1966. (2. kiad. 1969, 3. kiad. New York, 1975, 4. kiad. Bp., 1989) - Hartyányi István: ~ írásai. Uo., 1991. - Budai Balogh Sándor-Hartyányi István: ~ bibliogr. Uo., 1991. [5204 tétel] - ~ emlékkv. Összeáll., bev. Szőcs Zoltán. Uo., 1993. - Szőcs Zoltán : ~ életének áttekintő kronológiája. Uo., 2000. - In memoriam ~. Az elsodort író. Vál., szerk., összeáll. Gróh Gáspár. Uo., 2002. - Arday Géza: ~ szemlélete és egyénisége. Uo., 2003.

Szabó Dömjén Lajos, OFM (*Zetelaka, Udvarhely vm., 1901. máj. 4.): házfőnök. - A gimn-ot Székelyudvarhelyt és Csíkszeredán, a teol-t Vajdahunyadon végezte. 1916. XI. 5: lépett a r-be, 1922. X. 22: ünn. fog-at tett, 1924. VII. 6: pappá szent. 1932: Fogarason házfőn. és plnos, 1934. VIII: Désen, 1939: Déván házfőn. 1947: Máriaradnán vikárius. - A kat. gyermekek Szívgárda mozgalmának egyik szervezője. - M: Szívgárdista. Összeáll. Kolozsvár, 1929. - Jézus Szíve kultusz. Imakv. Uo., 1930. - Krisztussal a keresztúton. Összeáll. Uo., 1933. - Égi Láng. Kézi- és imakv. a Jézus Szíve tisztelői részére. Uo., 1939. - Köztünk az Úr. Közös imák a sztmise alatt. Összeáll. Déva, 1939. 88

György 1930:612. - Várady-Berey 1934:477. Arck. - Schem. Trans. OFM 1947:111.

Szabó Elek (Kunszentmárton, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1888. jan. 31.-Besenyőtelek, 1945. júl. 1.): plébános. - Szentesen és Egerben tanult, 1911. VI. 27: Egerben pappá szent., Demecserben, 1912: Kápolnán kp., 1915: Besenyőtelken (Heves vm.) adm., 1917: plnos. - M: Besenyőtelek tört. Besenyőtelek, 1927. (A Hevesvm. Iskolánkívüli Népművelési Biz. Kiadványai 1.) - Kunszentmárton tört. Írta ifj. Dósa József. S.a.r. Kunszentmárton, 1936. (Klny. Kunszentmártoni Híradó 1933-1934) 88

Heves vm., 1936:633. - Schem. Agr. 1945:233. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Elek Imre, OFM (Padrag, Veszprém vm., 1913. okt. 23.- Szombathely, 2001. aug. 14.): teológiai tanár. - 1928. X. 24: lépett a mariánus rtart-ba, 1934. XI. 4: örök fog-at tett. 1936. XI. 1: Bécsben pappá szent. 1938: teol. dr., a szombathelyi rendi teol. tanára, elöljárója. 1950: a szem. tanára, 1953: szegyh. gyóntató. 1957. III: letartóztatottként →Tibola Imre rabtársa. 1959-67: „egészségügyi szabadságon”. 1967-: nyugdíjasként a szombathelyi papi otthon lakója, gyóntató a szegyh-ban. - Írásai: Bölcseleti Közlem. 8. köt. (Bp., 1942: A skotista erkölcsi értékfogalom), A fil. nagy rendszerei. (Uo., 1942) - M: Diákélet a 14. sz. ferences törv-hozásban. Bp., [1941] (Klny. Theológia) - Tanítási módszer a ferenceseknél a skolasztika virágkorában. Uo., 1941. (Klny. SZIA Értes.) - A ferences skolasztika tanulm. élete. Bp., 1942. - Elmélkedés-szemlélődés Mária oltama alatt. Írta Venaue van Roeselare. Ford. Uo., 1942. 88

Schem. SM 1940:68; 1949:93. - Pilinyi 1943:250. - Tóth 1948:126. - Schem Sab. 1972:185; 1977:107. - Hetényi Varga 1999. I:566. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Elek Jakab (Püspökladány, Bihar vm., 1857. febr. 12.-1900. febr. 14.): tanár, plébános. - A középisk-t Debrecenben és Egerben végezte, 1878-79: egy éves önkéntes Bécsben. 1879. X. 2: a piar. r-be lépett; Vácott novic., 1881-82: Nyitrán teol., 1883. X. 28: szerz. fog-at tett, 1883-84: Kisszebenben gimn. tanár, 1884. III. 9: pappá szent. 1885-88: a bpi tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1885: Tatán, 1886: Trencsénben, 1888: Vácott gimn. tanár. 1889: esztergomi főegyhm-s lett, Héderváron, Lekéren kp., majd Kékkő plnosa. - Kutatta (és a lapokban közölte) a Sirokra (Gyöngyös), Kisszebenre (Sárosmegyei Közl.), Tatára (Tata-Tóvárosi Híradó), Hédervárra és Egerre (Győri Közl.) és Szántóra (Bars) vonatkozó tört. és mondai népregéket; a m. kat. kivándorlókat védő Szt Ráfáel Egylet megalapítása érdekében cikkezett (Győri Közl., M. Állam, Egyhm. Közl., Érsekujvár és Vid.). - M: Szárazföldi közlekedő eszközök a rómaiaknál. Tata, 1886. - Csodajelek (prodigia) Livius kv-ében. Trencsén, 1887. [vsz. klny-ok az isk. értes-ből!] 88

Schem. Strig. 1900:181; 1901:296. - Szinnyei XIII:100. - Koltai 1998:357. - Körmendi 2004:44. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Elemér, ifj. (Kassa, Abaúj-Torna vm., 1910. júl. 19.-): plébános. - 1935. VII. 14: Bécsben pappá szent., 1935: Hernádnémetiben kp., 1938: Kassán hitokt., 1946: Mérán, 1953: Hejcén, 1962-77: nyugdíjazásáig Ongán lelkész. - M: Imádkozzuk magyarul a szentmisét! Összeáll. Kassa, 1941. 88

Schem. Cassoviens. Kassa, 1941: 109. - Schem. Agriens. Eger, 1963: 101., 1975: 198., 1987: 132.

Szabó Emma M. Xavéria, CSA (Nagykanizsa, Zala vm., 1873. febr. 19.-Pécs, 1947. dec. 6.): apáca. - 1889. IX. 15: Pécsett lépett a r-be. 1891: polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1897. III. 19: tett fog-at. r.k.

Szabó Ermény, Eumén Sábov (Hlúbokapataka, Bereg vm., 1859. okt. 1.-Nagyszöllős, 1934. nov. 3.): g.k. esperes. - 1886: pappá szent., Nagyszőlősön esp. parókus. - A Duchnovics Társ. folyóirata, a Karpatszkij Szvjet főmunk. - M: Egyh. szláv és m-orosz irod. emlékek chrestomatiája. (ruszinul) Ungvár, 1893. - Egyh. szláv nyelvtan. Szerk. Uo., 1894. - Angela chranitel. Sbornicska molitv i pjesnei dia málich a skolnikov. (Védő angyal, ruthén gyermekek sz., ima- és énekeskv) Uo., 1894. (4. kiad. Uo., 1900) 88

Schem. Munkacs. 1890:114. - Szinnyei XIII:185. - Keresztyén 1995:318. (s.v. Szabó Eumén; * Verbjázs!)

Szabó Erna, SZINT (Endrőd, Békés vm., 1912. márc. 4.-Bp., 1982. júl. 20.): betegápoló nővér, az EKBESZ (→Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat) egyik alapítója. - 1929. IX. 3: Esztergomban lépett a r-be. 1933. VIII. 3: uo. tett fog-at, Sátoraljaújhelyen óraadó, 1938: ápolónő a bpi Szt István Kórházban, később főnöknő az esztergomi Kolos, majd a bpi MABI kórházban. →Babits Mihályt is ápolta. 1950: a rendek szétszórásakor az →Állam és Egyház közti megállapodás során létrehozott Paritásos Biz. szoc. albizottságának tagja. 1951: →Szörényi Gáborral az EKBESZ alapítója és haláláig fáradhatatlan apostola. Az egyh. →szociális otthonok beindítása, majd a bennük élők lelki gondozása ~ kezében volt. - M: Nagyobbra hív az Úr. Bp., 1942.

Virányi Ottó közlése

Szabó Erzsébet, RSCJ (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1890. aug. 21.-Riedenburg/Br., Au., 1961. okt. 10.): szerzetesnő. - 1910. V. 2: Bpen lépett a →Szent Szív Társaságba. 1913. IX. 29: első, 1919. XII. 25: örök fog-át uo. tette. 1913: a →Philippineumban varrónő, betegápoló. 1927: Grácban sekrestyés, felügy., 1935: Riedenburgban, 1955: Pressbaumban betegápoló. r.k.

Szabó Erzsébet Antónia, ZND (Babosdöbréte, Zala vm., 1909. jan. 6.-Zalaegerszeg, 1983. jan. 25.): apáca. - Sz. Ágnes Jozefa nővére. 1931. I. 5: Zalaegerszegen lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1933. VIII. 20: első, 1936. VIII. 20: örök fog-át uo. tette. Konyhás nővér lett. - A szétszóratás után Zalaegerszegen dolg. 1970: nyugdíjazták. r.k.

Szabó Erzsébet Juszti, FMMN (Szany, Sopron vm., 1903. szept. 29.-Vác, 1990. aug. 20.): szerzetesnő. - 1925. IX. 15: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1928. III: 19: első, 1931. III. 19: utolsó fog-át uo. tette. Óvodai kisegítő volt. - A szétszóratás után a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezetben hímzett. Utolsó éveit a váci szoc. otthonban töltötte.  r.k.

Szabó Erzsébet, L. (Bp., 1935. nov. 10.-): üvegtervező. - 1956: műv. gimn-ban éretts., ahol Báthory Júlia üvegművész tanítványa; 1957-58: a bpi Iparműv. Főisk-n Miháltz Pál és Z. Gács György, 1963-64: a prágai Iparműv. Főisk. üvegművészeti szakán Josef Soukup és Stanislav Libensky növ-e. 1956: Derkovits-ösztöndíjas. 1961-62: az Ajkai Üveggyár tervezője, 1965: a düreni (NSZK) üveggyár meghívására hutaüvegek tervezésével és színes technológiai eljárásokkal kísérletezett. Egyedi tervezésű és sorozatgyártásra alkalmas műveit a salgótarjáni és tokodi üveggyárban, később a Műszaki Üvegipari Szövetk-ben és a Szilikátipari Kutató Int. üveghutájában kivitelezték. Saját műterme mellett csehszlovákiai üveghutákban is dolg. 2 találmányát bevezették az üvegműv. technológiai és díszítő jellegű eljárásaiban. - 1960: Munkácsy-díjas, 1984: érdemes művész. - M: Kézi gyártású finomüvegek. Bp., 1980. - Egyh. művei: üvegablakok (1990-2001: bpi, gyöngyösi, siroki, egri, ebesi, rönöki, gödöllői tp-okban). **

KMML III:448.

Szabó Etel M. Szeraphina, ASzFL (Makó, Csanád vm., 1897. júl. 29.-Makó, 1967. márc. 28.): szerzetesnő. - 1918. X. 24: Bpen lépett a kongr-ba. 1922. VIII. 15: első, 1926. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. 1934/35: ápolónői okl-et szerzett. Pestújhelyen, Makón a megyei kórházban betegápoló. - A szétszóratás után, 1950 őszétől visszament makói otthonába. r.k.

Szabó Etelka Erika, IML (Celldömölk, Vas vm., 1898. - Bp., 1949. XI. 16.): leánygimnáziumi igazgató. - 1923-38: a Szt Margit Leánygimn. termrajz-kém. szakos tanára, 1938-48(?) az Isteni Megváltó Leányai Szt Margit Nőnev. Int-ének ig-ja. - M: Az Isteni Megváltó Leányai (Redemptorissza szerzetesnők) bpi XI. ker. Szt Margit leánygimn. 1934/35-1944/45-1946/47.évben. (11 db) Szerk. Bp., 1935-47. 88

Barthos-Csetri 1924:23. - Jámbor 1942:133.

Szabó Ferenc (Nagybecskerek, Torontál vm., 1843. nov. 12.-Nagybecskerek, 1905. ápr. 19.): plébános, országgyűlési képviselő. - A középisk-t Nagybecskereken és Szegeden, a teol-t Temesvárt végezte. 1866. VII. 20: pappá szent. Zichyfalván kp., 1868: adm. uo. és Újmoldován, Nagybecskereken, Makón kp., 1873: Buziáson adm. 1874: Lázárföldén, 1878: Eleméren, 1897: Nagybecskereken plnos, 1898. XI. 19: Bold. Szűz Máriáról nev. bizerei c. apát. 1901: szabadelvű programmal Nagybecskerek ogy. képviselője. - A Történeti, nép- és földrajzi kvtár sorozat 1-70. kötetének kiadója [a számozott sorozat 17. 36. és 49. sz. köt-e nem jelent meg, a 67. sz. jelzés két köt-en látható!], amelyből [Szinnyei szerint: kb. 110.000 pld-t; KL szerint 90.000-nél több; Révai szerint: 74 köt-ből több mint 75.000 köt-et) osztatott szét ingyen az orsz. minden felekezetű és nemzetiségű tanint-ében. - M: Világtörténet. Írta F. J. Holzwarth. 1-9. köt. A 2. jav. kiad. után többek közreműködésével ford. és kiad. Temesvár, 1887-92. (Tört., nép- és földr. kvtár 1-9.) - Eu. tört. a fr. forr. kezdetétől a bécsi congressusig (1789-1815). 1-2. köt. Menzel, Weisz, Horváth, Springer és mások művei után írta. Nagybecskerek, (ny. Bp.), 1890. (Uaz 11-12.) - A legújabb kor tört. (1815-1885). 1-4. köt. Az 1-2. köt-et Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átd.; a 3. köt-et átd., a 4. köt-et írta Csuday Jenő. [Kiadta] Nagybecskerek (ny. Bp.), 1889-95. (Uaz 13-16.) (2. kiad. 1-2. köt. Uo., 1899) - A bolgárok tört. Írta Konstantin Josef Jireček. Ford. Mayer Rezső. [Kiadta] Uo., 1889. (Uaz 18.) - A görög kirság tört. viszapillantással a korábbi történetre. Írta Schmeidler W. F. Károly. Ford. Hommer József. [Kiadta] Uo., 1890. (Uaz 19.) - Az oláh nyelv és nemz. megalakulása. Írta Réthy László. 2. kiad. [Kiadta] Uo., 1890. (Uaz 20.) - A török birod. tört. Írta Lázár Gyula. 2. jav. kiad. [Kiadta] Uo., 1890. (Uaz 21.) - Bosznia tört. a legrégibb kortól a kir-ság bukásáig. Bojnic Iván ném. átd. után ford. Szamota István. [Kiadta] Uo., 1890. (Uaz 22.) - A montenegrói fejedség tört. a legrégibb időtől fogva az 1852-ik évig. Szerb okmányok, segédművek ősnépénekek után kidolgozta Andric Sándor. Ford. Kunos Gyula. [Kiadta] Uo., 1890. (Uaz 23.) - A szerbek tört. a legrégibb kortól 1848-ig. Írta Thim József. [Kiadta] Uo., 1892. (Uaz 24.) - A szerbek és bolgárok tört. Írta Alexander Hilferrding. Ford. Kiss Simon. [Kiadta] Uo., 1890. (Uaz 25.) - Szerbia és Töröko. a 19. sz-ban. Írta Ranke Lipót. Ford. Mihályffy Gyula. [Kiadta] Uo., 1890. (Uaz 26.) - Szkanderbég tört. v. a törökök és ker-ek a 15. sz-ban. Írta Camille Paganel. Ford. Hager József. [Kiadta] Uo., 1890. (Uaz 27.) - Oltár-egylet és a bold. Szűz Máriáról nevezett társulat kv-e ... Bp., 1890. - A középkori délszláv uralkodók genealogiai tört. Írta Wertner Mór. [Kiadta] Temesvár, 1891. (Tört., nép- és földr. kvtár 28.) - Az orosz birod. tört. Írta Lázár Gyula. 1-4. köt. [Kiadta] Temesvár (ny. Bp.), 1890-91. (Uaz 29-32.) - Az osztrák birod. tört. Smets Mór után ford. Répászky Tivadar. 1-3. köt. [Kiadta] Nagybecskerek, 1891-92. (Uaz 33-35.) - A jobbágyság tört. Mo-on. Írta kereki Nagy Sándor. [Kiadta] Uo., 1891. (Uaz 37.) - Asszyria és Babylonia a legújabb fölfödözések után. Írta Kaulen Ferenc. A 4. kiad. után ford. Szabó Árpád. [Kiadta] Uo., 1891. (Uaz 38.) - Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben [1848 -1872]. Írta Ristic János. Ford. Románecz Mihály. 1-2. köt. [Kiadta] Nagybecskerek (ny. Temesvár), 1892. (Uaz 39-40.) - Régi m. utazók Eu-ban 1532-1770. Összeáll. és magyarázta Szamota István. Előszó: Vámbéry Ármin. [Kiadta] Uo., 1892. (Uaz 41.) - Angolorsz. tört., a legrégibb időktől az újkorig. Írta Lázár Gyula. 1-4. köt. [Kiadta] Temesvár (ny. Bp.), 1892-93. (Uaz 42-46.) - Dacia, Provincia Augusti. 1-2. köt. Írta Király Pál. [Kiadta] Nagybecskerek (ny. Temesvár), 1893-94. (Uaz 47-48.) - Budavár keletkezése és hadtört. multja. Írta Újhegyi Béla. [Kiadta] Uo., 1892. (Uaz 50.) - Az Árpádok családi tört. Írta Wertner Mór. [Kiadta] Uo., 1891-92. (Uaz 51.) - A m. nemzetségek a 14. sz. közepéig. 1-2. köt. Írta uő. [Kiadta] Uo., 1892. (Uaz 52-53.) - IV. Béla kir. tört. Írta uő. [Kiadta] Uo., 1893. (Uaz 55.) - Mo. újabbkori tört. 1815-tól 1892-ig. Írta Hőke Lajos. 1-2. köt. Átd. s a provizórium és Erdély tört-ével bőv. kiadta. Nagybecskerek (ny. Bp.), 1893. (Uaz 56-57.) - Erdély és Mihály vajda tört. 1595-1601. Írta Szádeczky Lajos. [Kiadta] Uo., 1893. (Uaz 58.) - A románság. (Pol., tört., néprajzi és nyelvészeti közlem.) 1-2. köt. Írta Moldován Gergely. [Kiadta] Uo., 1895-96. (Uaz 59-60.) - Cicerone a régi és új Egyptomon át. Olvasó- és kézikv. a Nílus-vidék barátai sz. 1-2. köt. Írta Ebers György. Ford. Schmidt József. [Kiadta] Uo., 1893. (Uaz 61-62.) - Balbi Adorján egyetemes földr-a a művelt közönség sz. 1-5. köt. Újból földolgozta, kibőv. Czirbusz Géza. [a 4. köt. 1-2. r.; az 5. köt. 1-2. r. [Kiadta]. Uo., 1893-1903. (Uaz 63-67.) - A biblia és az újabb felfedezések Palesztinában, Egyptomban s Assyriában. 1-4. köt. Írta Vigoroux Fulcran. A 4. átn. és bőv. kiad. után ford. Schmidt József. [Kiadta] Uo. (ny. Bp.), 1894. (Uaz 67!-70.) 88

Pallas XV:343; XVII:610. - Vasárnapi Újs. 1901:48. sz. Arck.; 1905:17. sz. (nekr.) - Sturm 1901:365. - Schem. Csan. 1902:252. - Szinnyei XIII:187. - Révai XVII:286. - KL IV:202. - ÚMIL III:1865. (a Nemzetiségi ismertető kvtár sorozat [Bp., 1913!] Szabó Oreszt műve!) - Takács Emma közlése [Petrik hiányos címleírásai miatt egyes művek sorozati tagsága az Egy. Kvtár régi katalógusa alapján] - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Ferenc, Szt Imréről nev., Piar (Székesfehérvár, Fejér vm., 1848. szept. 8.-Kecskemét, 1893. szept. 11.): gimnáziumi tanár. - A gimn. 5 alsó o-át Székesfehérvárt végezte, 1864. VIII. 31: lépett a r-be , a próbaévet Vácott töltötte, a gimn. 6. o-át Kecskeméten, a 7-8. o-t Kolozsvárt végezte. 1868-70: Máramarosszigeten próbaéves tanár. 1870-72: Nyitrán teol. hallg., 1871. VI. 4: szerz. fog-at tett, 1872. VIII. 2: pappá szent. 1872-79: Veszprémben ném-mat-fiz-kémia tanár. 1878. XII. 7: fil. és mennyiségtan szakos tanári okl-et szerzett. 1879: Nagykanizsán, 1882-: Kecskeméten tanított, ahol 1891-: házfőn., a városi tvhat. biz. és az iskolaszék választott tagja is. - Írásai: veszprémi nagygimn. tudósítványa (1876: Vilony. Phosphorus P. 31.), nagykanizsai kat. főgimn. értes. (1881: A jellem és jellemképzés vázlata) - A Veszprém hetilapnak alapításától, 1875. VI. 6-1879. IX: munk.; 1876. X-: a Heti Szemle rovatvez-je és közgyűlési tudósítója. - Álneve és jegyei: Philos. (Veszprém); (Sz.) (Veszprém, Zalai Közlöny); (Sz. F.) (Veszprém, Zalai Közlöny). 88

Koltai 1998:358. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Ferenc (Marosújvár, Alsó-Fehér vm., 1927. jún. 25.-): plébános. - 1947: Brassóban éretts., 1947-50: a gyulafehervári Hittud. Főisk. III. éves hallg-ja, amikor nem hívták vissza a IV. évre. Házitanító, dohányszüretelő, majd a marosújvári dohánygyárban skönyvelő. Közben magántanulóként a ppségen titokban levizsgázott. 1952. II. 24. éjszaka szülei lakásán letartóztatták, ítélet nélkül „rémhírterjesztésért” tartották fogva, III-tól a Duna-csatonát építette, majd egy rizstermelő gazdaságban kényszermunkás, azután 6 hónapig egy kolozsvári pincebörtönben tartották. XII. 20: szabadult. Márton Áron kiszabadulása (1955. II. 2.) után Gyulafehérvárt befejezte tanulmányait, 1956. VI. 29: pappá szent., Nagykászonban, Kászonjakabfalván kp. 1960: Kapnikbányán, 1968: Kozmáson, 1978: Kápolnásfalun, 1988-1993. X. 1: nyugdíjazásáig Feltorján plnos, Kézdivásárhelyt telepedett le. 88

Gyulafehérvári egyhm. névtára 1986:32. - Hetényi Varga II:485. Arck. - Jakab 1998:107.

Szabó Ferenc, SJ (Kálócfa, Zala vm., 1931. febr. 4.-): áldozópap, író, szerkesztő. - 1950: Pécsett a jezsuitáknál éretts. Jezsuita jelöltként a szem-ot Egerben kezdte, 1951: Szombathelyen folytatta. E szem. feloszlatása után a zalaegerszegi ruhagyárban munkás. Innen jelentkezett Bpen az idegen nyelvek főisk-jára. 1953: belépett a JT-ba. 1955-56: a bölcsészkaron fr-m. szakon tanult. 1956. XI. végén elhagyta Mo-ot. - Louvain-Egenhovenben (Belgium) 1957-59: a fil. főisk-n lic-t (dolgozat Teilhard módszeréről), 1959-63: teol. lic-t szerzett (dolgozat Karl Rahner halál-teológiájáról). 1962. VIII. 6: Brüsszelben pappá szent. 1964-66: Párizsban az Institut Catholique-ban teol-t tanult, drált. 1967. I. 1-1992: a →Vatikáni Rádió magyar adásának szerk-je, vez-je. 1969: belga állampolgár. - 1992. VIII: hazatért Mo-ra. Egy-eken kurzusokat tartott. 1992-: a →Távlatok főszerk-je. 2002-: a PPKE-en „Kereszténység és kultúra” témakörben tanít. - 1993-94: a M. Rádió Felügyelőbiz-ának, 1994-: a MKPK média biz-ának tagja. 1991: Pro Cultura Hungarica kitüntetést, 1996: Illyés Gyula-, 2001: Stephanus-, 2002: Táncsics-díjat, 2003: a World Academy of Arts and Culture-tól díszdoktori címet kapott. - M: Mai írók és gondolkodók. Világnézetek harca. Louvain, 1963. (2. kiad. 1965) - Teilhard de Chardin: Benne élünk. Bev. Párizs-Bécs, 1965. - Le Christ créateur chez Saint Ambroise. Dri dissz. Róma, 1968. - Isten barátai. Hitünk korszerű bemutatása. Uo., 1969. (2 kiadásban) - Távlatok. Irod. és világnézeti tanulm-ok. Uo., 1970. - Henri de Lubac az Egyházról. Bev. és ford. Uo., 1972. - Az ember és világa. Bev. a ker. antropológiába. Uo., 1974. (2 kiad.) - Párbeszéd a hitről. Irod. és világnézeti tanulm-ok. Uo., 1975. - Ábrahámtól Jézusig. Bev. a Bibliába. Uo., 1976. - H. de Lubac - Y. Congar. Mai teológusok 1. Uo., 1976. (Teol. kiskvtár 1.) - A szeretet hullámhosszán. Miért élünk, miért hiszünk? Uo., 1977. - Jézus Krisztus megközelítése. Krisztológiai tanulm-ok. Uo., 1978. - A rejtett Isten útjain. Párbeszéd a hitről, fil. és teol. tanulm-ok. Uo., 1980. - Életadó lélek. Bev. a ker. hitéletbe. Uo., 1980. - Karl Rahner. Mai teológusok 2. Uo., 1981. (Teol. kiskvtár 2) - Varillon, F.: Az Isten alázata és szenvedése. Bev. és ford. Uo., 1982. (2. kiad. Bp., 2002.) - Jelek az éjszakában. Szellemtört. tanulm-ok és versek. Uo., 1983. - Őszi ámulat. Versek és műford-ok. Uo., 1984. - Teljes évszak. Versek és műford-ok. Uo, 1984. - Szavak forrása csend. Műford-ok. Uo., 1985. - Lélekben és igazságban. Tanulm-ok. Uo., 1986. - Az emmauszi úton. Hitünk megalapozása, krisztológia. Uo., 1987. - Mauriac önmagáról. Uo., 1987. (Mai írók és gondolkodók 1) - Marcel önmagáról. Uo., 1988. (Mai írók és gondolkodók 2) - Személy, házasság és család. Szerk. és tanulm. Uo., 1988. - Arcod keresem. Istenkeresők vallomásai. Vál. és ford. Uo., 1988. - Szomjúság-forrás. Napló, versek, tanulm-ok. Uo., 1989. - A teológus Pázmány. A grazi „theologia scholastica” Pázmány művében. Uo., 1990. (METEM kv-ek 1.; 2. kiad. Bp., 1998) - Párbeszéd a hitről. Bp., 1990. - F. Varillon önmagáról. Róma, 1990. (Mai írók és gondolkodók 4.) - Napfogyatkozás. Kerség és modernség. Uo., 1991. - Zsoltárhangon. Versek és műford-ok. Bp., 1993. - Montcheuil, Y. SJ: Világ világossága. Bev. és ford. Bp., 1994. „Csillag után”. Istenkeresés a modern irod-ban. Bp., 1995. - Szomjazod, hogy szomjúhozzalak. Vál. versek. Bp., 1995. - P. Emmanuel önmagáról. Bp., 1995. (Mai írók és gondolkodók 6.) -Prohászka ébresztése. Szerk. I. Prohászka és a modernizmus. Bp., 1996; II. Eszméletcsere. Dienes Valéria-Bergson- Prohászka-Teilhard. Uo., 1998. - Jézus Krisztus. Bp-Szeged, 1996. (Teol. zsebkv-ek 12.) - Láng az őszutóban. Interjúk, naplók, versek. Bp-Kecskemét, 1997. - Két végtelen között. Pascaltól Teilhard de Chardinig. Uo., 1999. - Magyar európaiság - eu. magyarság. Millenniumi konf. Bp., 1999. XI. 19-20. Szerk. Bp., 1999. (Pázmány Péter jelentősége a m. művelődés tört-ében) - Dienes Valéria önmagáról. Bev. és vál. Szeged, 2001. (Mai írók és gondolkodók 9.) - Keresztények az ezredfordulón. Tanulm-ok. Bp., 2001. - Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség. Bev. tanulm. Bp., 2001. - Szavak alkímiája. Vál. műford-ok. Bp., 2002. - Két kiáltás között. Vál. és új versek. Szeged, 2002. - Prohászka Ottokár. Szerk. és tanulm. (Prohászka eszmevilágának kialakulása) Bp-Szeged, 2002. - Tajtékzó idő. Új versek. Bp., 2003. - Ker. gondolkodók a XX. sz-ban. Írók, fil-ok és teol-ok portréi. Szeged, 2004. - Ez a mi hitünk. Bp., 2005. - Kegyelem, győzelem. H.n., 2005. - Claudel, Paul: Kantáta három hangra és más költemények. Vál., ford. Bp., 2005. - Másokkal: Biblikus teol. szótár. Ford. Nagy Ferenc SJ-vel. Róma, 1974. (2. kiad. Bp., 1983, 3. kiad. Uo., 1986.) - Uram, irgalmazz! Négysorosok. Prokop Péter képeivel. Uo., 1983. - Válogatás Pázmány Péter műveiből. Bev. és szerk. Őry Miklóssal. Bp., 1983. - Vallomások Teilhardról. Ford. és tanulm. Golen Károllyal. Róma, 1984. - Jézus Krisztus tegnap és ma. Szerk. és ford. Vertse Mártával. Uo., 1985. - Pázmány Péter emlékezete. Szerk. Lukács László SJ-val. (Pázmány hitelemzése a grazi De Fide-traktátusban) Uo., 1987. - Mielőtt szürkülnek a színek. Versek Triznya Mátyás akvarelljeivel. Uo., 1987. - Hans Urs von Balthasar. Kerényi Gáborral. Uo, 1989. (Mai írók és gondolkodók 3.) - R. Schneider önmagáról. Kaposi Tamással és Németh József SJ-vel. Bp., 1994. (Uaz 5.) - Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek. 1-3. köt. Szerk. Barlay Ö. Szabolccsal és Frenyó Zoltánnal. Szeged-Székesfehérvár, 1997. (2. jav. kiad.) - Teilhard de Chardin önmagáról. Voticzky Évával. Szeged, 1999. (Mai írók és gondolkodók 7.) - Prohászka önmagáról. Barlay Ö. Szabolccsal. Uo., 1999. (Uaz 8.) - De profundis. Versek és képek. Miletics Katalinnal és Mózer Zoltánnal. Szeged, 2000. - Szerk. a Teol. kiskvtár (1-35.); a Teol. zsebkv-ek (1-14.); a Mai írók és gondolkodók (1-9.); a →Hitvédelmi Füzetek (1-25.) [a Vat. Rádióban elhangzott előadásai: (1) Igaz-e, hogy a ker. világnézet ideológia? (2) Igaz-e, hogy a kerség egy vallás a többi között? (3) Igaz-e, hogy minden vallás illúzió? (4) Igaz-e, hogy a ker-ek három Istent hisznek? (9) Igaz-e, hogy Jézus nem létezett? (10) Igaz-e, hogy Jézus csak ember volt? (15) Igaz-e, hogy Jézus nem akart Egyházat alapítani? (16) Igaz-e, hogy a Szentírás csak emberi szó? (22) Igaz-e, hogy a II. Vat. Zsin. túlhaladott? (23) Igaz-e, hogy az ember a majomtól származik? (24) Igaz-e, hogy a keresztények egysége vágyálom? (25) Igaz-e, hogy a föltámadás-hit nem zárja ki a lélekvándorlást?]; az Anima una (1-14.) sorozatokat. - Tanulm-ai az Igen, Kat. Szemle, Kortárs, Mérleg, Nagyvilág, Szolgálat, Távlatok, Vasi Szemle stb. folyóir-okban. s.k.

Csillagfényben. Portréköt. ~ről. Az interjúkat készítette és a kötetet szerk. Bodnár Dániel. Bp., 2006.

Szabó Ferenc Dániel, OFMConv (*Kővár, Háromszék vm., 1896. jún. 17.): hitoktató. - Teol-ként 1927. IX. 25: Marosvásárhelyen lépett a r-be. 1932. VI. 29: Aradon pappá szent., itt, majd Nagyenyeden s-lelkész és hitoktató, később Nagybányán a r. szem. ig-ja. - Cikkei a Vasárnap (1935-40), az Evangélium és a Szeged-Felsővárosi Plébánia Híradója c. lapokban. - Fm: Szentbeszédek. Aquinói Szt Tamás után szabadon. Arad, 1935. 88

Schem. OFMConv 1942:48. - Monay 1953:109.

Szabó Flóris Imre, OSB (Dunaszentpál, Győr, Moson és Pozsony vm., 1925. okt. 28.-Győr, 1988. aug. 2.): főiskolai tanár, könyvtáros. - 1944. V. 25: lépett a r-be, 1950. V. 14: szerz. fog-at tett, 1951. VII. 22: pappá szent. 1951-59: Péren betegszabadságon, az ELTE-n m-kvtár szakot végzett. 1959-67: Pannonhalmán kvtáros, 1967-72: gimn. tanár és diákotthoni elöljáró, 1972-73: gimn. tanár, 1973-74: kvtáros is, 1974-: főkvtáros, főisk. és gimn. tanár. - Írásai: ItK (1964: Források kódexeink halál-szövegeihez; 1967:2. sz. A hóráskv-ek hatása kódexirodalmunkra; 1968:1. sz. A Pray-kódex egy helyének megfejtése; 1966:1. sz. A Huszita biblia állítólagos patarén elemei); M. Kv-szle (1981: A karthauziak olvasmányai - pannonhalmi dokumentumok alapján). - Népek nagy nevelője. Szt Benedeknek, Eu. védősztjének emlékezete. Bp., 1981:287. (II. Guigo levele a szemlélődő életről) - Ford. többekkel: Árpád-kori legendák és intelmek. Vál. Érszegi Géza. Bp., 1983. (és m-csehszl. közös kiad. is) - Közrem. Levárdy Ferenc: Az ezeréves Pannonhalma. (Bp., 1981; 2. jav. kiad. 1989; ném-ül 1991) - M: A Pannonhalmi Főapátsági Kvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok. (Összeáll.) Bp., 1981 [!1982] (Mo-i egyh. kvtárak kéziratkatalógusai, 2.) - Horae Beatae Mariae Virginis. Soltész Zoltánnéval. Bp., 1982. [1983] (1985: ném-ül és ang-ul is) 88

PN 1987:223. (1692.) - Diós 1999:202. (4353.)

Szabó Franciska Relinda, KN (Pozsonyboldogfa, Pozsony vm., 1923. ápr. 28.-Bp., 1984. szept. 10.): szerzetesnő. - 1941. VIII. 20: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1944. XI. 16: tette. Pásztón betegápolóként dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől Bpen betegápoló. r.k.

Szabó Gábor   →Lisznyai Szabó Gábor

Szabó Géza (*Császártöltés, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1886. febr. 21.): hírlapíró. - A középiskolát Debrecenben és Szekszárdon végezte. Pályáját 1906: Szekszárdon kezdte, másfél évi budepesti újságíróskodás után Pécsett telepedett le. A Janus Pannonius Társaság tagja. 4 ifjúsági színdarabját mutatta be a Pécsi Nemzeti Színház. 1939/44: a Sajtókamara újságírói szakosztálya tagja. - M: Magyar vigasztalás. (Géza bácsi könyve). Elbeszélések. Pécs, 1930. - Őrségváltás. (Géza bácsi könyve). Uo., [1939] (2. kiad. [1940]) - Útinapló a hazatért Bácskából. Uo., 1941. - 1918. VIII. 10-1919. XII. 25: a Pécsi Újlap, 1919. IV. 9-IV. 30: a Pécsi Est napilapok, 1921. IX. 15-1923. II. 25: a Pécsi Színpad hetilap, 1922. I. 15-1941. XII. 25: A Dunántúl Vasárnapja heti melléklap, 1925. IX. 27: a Gyermekgárda, 1925. XII. 25: a Kis Dunántúl fel. szerk-je, 1928. VI-1929. II: a Kött Kertészeti Közlönye havilap főmunk., 1942. III. 18-1944. XI. 26: a Dunántúl napilap h. szerk-je, 1942. IX. 1-1944. XI. 1: a Katolikus Iskola fel. szerk-je és fel. kiadója. - Álneve és betűjele: Géza bácsi (1925: Gyermekgárda, Kis Dunántúl). 88

Kalotai 1934:428. - A Sajtó 1939:4. sz. - Sajtókamara évkv-e. Bp., 1943:150. (lakása: Pécs, Teréz u. 12.) - Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:448. - Viczián 1995:178. (1441.) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Géza (Bp., 1931. máj. 30.-): kanonok. - A teol-t Esztergomban végezte, ahol 1954. VI. 20: pappá szent. Bp-Rákosfalván, 1966: -Alsóvízivárosban, 1967: -Martinelli téren kp., 1969: lelkész -Farkasréten. Plnos 1972: -Szentimrevárosban (fölújíttatta a tp-ot), 1982: a bpi Szt István-baz-ban (→Szentistvánvárosi Szent István király plébánia). 2005-ig vez. a baz. fölújítását, újjáélesztette a →Szent Jobb kultuszát. - 1977: margitszigeti c. prép., 1979. II. 24: esztergomi mesterknk. - 1980: a Kat. Szó fel. szerk-je, 1983: az →Opus Pacis ig-ja. Versei a Kat. Szó, Új Ember, Vigília c. lapokban. - M: Tiszta forrás. Antol. Bp., 1956. - Párbeszéd Istennel. Imakv. Uo., 1982. - Szt István népe imádkozik. Imakv. Bp., 1991. - Hogyan nevezhetlek? A Lórétói litánia szonettekben. Bp., 1994. s.k.

Schem. Strig. 1982:373. - Beke 1986:218. (106.)

Szabó György (*Csiba, Maros szék, 1856. febr. 9.): plébános. - A teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1879. VII. 25: pappá szent. Gyergyószentmiklóson kp., 1883: h. plnos és adm. 1883: Medgyesfalván Lázár Jenő gr-nál házikp. és nev., 1886: Szentháromságon, 1896-1911: Nagyernyén plnos, fogyasztási, értékesítési, hitel- és tejszövetk-et alapított, melyeknek elnöke; a nagyernyei volt Erdély legvirágzóbb tejszövetk-e. Itt megvásárolt 423 kh birtokot, amit 90 gazda között parcelláztatott. 1905: megalakította az Alkoholellenes Szöv-et, megalapította folyóiratát és hozzájárult melléklapjai kiadásához. Marosjárán átvette Baranyi Béla eladósodott földbirtokos 132 kh birtokát, amit részletfizetés mellett parcelláztatott, gondozta a volt tulajdonost, akinek halála után a birtok maradványaiból megalapította a marosjárai r.k. pléb-t, a pléb-lak építésére 80.000 leit költött. 1909 k. megalapította a belmissziós papok társulatát. 1911. V: Gyergyószentmiklóson plnos, 1912: az általa alapított helyi Hitelszövetk., az Első Csíkvm. Tejszövetk., 1915: a Fogyasztási és Értékesítő Szövetk. elnöke, 1916: megszervezte és megalapította a Gyergyói Szabó György Árvaházat a hadiárvák számára (1934: 30 gyermeket neveltek). 1913: szeretetházat alapított 17 férőhellyel. 1915. VII: főesp., 1926: az erdélyi egyhm. ig-tanácsának tagja. 1930: szülőfalujában saját költségén tp-ot építtetett és szereltetett föl, s gondoskodott a lelkész ellátásáról. 10 ezer lei alapítványt tett a marosvásárhelyi kat. gimn. szegény diákjai számára. - M: A legelső kötelesség. Őszinte szó a néphez a gyermekek iskoláztatásáról. Gyulafehérvár, 1883. - A szeszes ital molochja és Szt János áldása. Kalocsa, 1906. - A tanító nevelői munkája az élet isk-jában. Gyergyószentmiklós, 1914. - 1907. I. 20-1912. V: Nagyernyén, 1912. VI-1922. XII: Gyergyószentmiklóson Az Alkoholizmus Ellen havi folyóir. (1918-21: szünetelt) fel. szerk-je és kiadója; szerk. Gáspár Józseffel és Orbán Balázzsal az Erdélyi Barázda naptára az 1924. szökő évre c. művet. 88

M. Sion 1890:624. - Szinnyei XIII:193. - Schem. Trans. 1913:283. - Erdélyi lex. 1928:265. - Várady-Berey 1934:479. Arck. - Dir. AJ 1938:46. - Monoki 1941:4. - Kemény 1942:7.

Szabó György (Izsák, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1922. okt. 22.-Cegléd, 1967. dec. 20.): lelkész. - Vácott 1946: pappá szent., 1947: Tápióbicskén, majd Izsákon kp. 1949-50 k. a kistarcsai internálótábor rabja; aláírása megtalálható azoknak a papoknak névsorában, akik beírták nevüket rabtársuk, Nagy Tibor (1921-) szegedi apátknk. breviáriumába. Rabtársa volt Ordass Lajos (1901-78) ev. pp. 1959: Szabadszálláson lelkész. 88

Schem. Vac. 1959:43. - Hetényi Varga I:420. - Diós 1999:202. (4360.)

Szabó György (Bedőháza, v. Máramaros vm., 1927. máj. 3.-): g.k. püspöki irodaigazgató. - A középisk-t Ungvárt végezte, ahol 1946: a munkácsi egyhm. papnövendéke, 1949. II: a szovjet hatóság a g.k. egyh. működését betiltotta. 1951-55: a moszkvai keresk. főisk. lev. tagozatán tanult, közgazda okl-et szerzett. 1969: az ungvári egy. közgazd. karának előadója, 1975: a közgazd. tud-ok kandidátusa, 1975-91: nyugdíjazásáig az ungvári egy. docense. A teol-t magánúton fejezte be, 1974: Chira Sándor g.k. pp. Karagandában titokban pappá szent., a kárpátaljai földalatti g.k. egyh., 1991: óta a helyreállított munkácsi egyhm. lelkésze, egyhm. irodaig., egyben Határszög közs. papja. - M: „Tövises az út az egységhez”. Szerk. Ungvár, 1995. - Munkácsi egyházmegye 1996. é. sematizmusa. Szerk. Uo., 1996. - Az ukrajnai Vallási hírszolgálat és a vatikáni rádió ukrán tudósítója. P.I.

Bendász 1994:117. - ~ közlése (1997)

Szabó György Piusz   →Szabó Piusz György

Szabó Gyula, SDB (Nagykanizsa, Zala vm., 1887. nov. 21.-Domaháza, 1969. szept. 2.): igazgató, kántor. - 1910: a →Cavagliai Szent István Magyar Intézet növ-e lett. A teol-t 1921-25: Torinóban végezte, ahol VII. 12: pappá szent. Nyergesújfalun házgondnok, énektanár és kántor. 1938: a visegrádi Mária Oltalma Fiúotthon ig-ja. 1951: Bajnán, majd Cereden, utolsó éveiben Domaházán kántor. r.k.

Szabó Gyula (Perlak, Zala vm., 1901-Argentína, 1981): tanonciskolai igazgató, országgyűlési képviselő, cserkészvezető. - Feketeerdőn (Bihar vm.) gyermekeskedett, A miskolci jogakad-n tanult, az Erzsébet Tudegy-en államtud-ból drált. 1921: elvégezte az 1 é. postatiszti tanf-ot, postatiszti alap- és szakvizsgája után a Posta Főigazg-on postatiszt. Állásáról lemondott, 1925: a Ganz és Társa Villamossági Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. szolgálatába lépett, ahol levente vez. főokt., egyidejűleg 1931-39: a tanoncisk. ig-ja is. Cserkésztisztként a mozg. munkásifjúsággal való megismertetésével foglalkozott. 1927: a →Nemzeti Nagytáborban, 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón ~ volt a cserkész tábori rendőrség h. parancsnoka. 1928: és 1929: az Orsz. Társad-biztosító Int. (OTI) első tanonc-nyaraltatásainak táborvez-je. 1931. VII: elvégezte a 83. angol cserkésztiszti tábort. 1934: a bécsi tanoncisk-kat tanulmányozta, 1938. VII: cserkésztanulmányúton járt Finno-ban. 1938. IX-: a Fiatal Magyarság Szöv. alapító tagja és társeln., a Ganz Ének- és Zeneműv. Egyes. aleln., a Sol Klub és a Honszeretet Egyes. választm. tagja. 1930: megkapta a cserkész életmentő kitüntetést, 1933: a Cserkész Fehérszarvas rendet és az Orsz. Testnev. Tanács bronzérmét. 1939: a M. Élet Pártja programjával Tatabánya ogy. képviselője, 1939: a Teleki Pál gr. létrehozta „parlamenti őrs” tagja. 1939-44: a Sajtókamara újságírói szako. tagja. 1945: ausztriai menekülttáborba, 1949 k. Argentínába került, ahol a magyarság, köztük a cserkészek „Gyesza-bá'-ja, a →Külföldi Magyar Cserkészszövetség egyik vez-je. - Írásai: Piar. Öregdiák (1938-39: munk.), A Holnap (1939. III. 22.), Dolgozó Magyarság (1943. XII. 31.). Bo.J.-Fe.Má.-88

A Sajtó 1939: 8. sz. - Ogy. alm. 1940: 311. Arck. - Viczián 1995:175. (1452.) - Gulyás-Viczián XXVII.(kz-ban)

Szabó Gyula József (Buffalo, New York áll., USA, 1910. máj. 20.-): plébános. - Emigráns m. szülők gyermeke. Éretts. után 1928-31: a Canisius College, 1931-32: a St. Bonaventure College-ban tanult. 1932: kispap lett. 1936. VI. 6: a buffalói szegyh-ban szent. pappá. A lockporti St. Joseph, 1937: a buffalói Szt Erzsébet pléb-n kp. 1946: a →Lackawannai Nagyboldogasszony egyházközség, 1966: a North Tonawanda-i (N.Y.) Ascension egyhközs. plnosa. 1986: nyugdíjazták. 2001: egy tonawandai öregotthonban él. s.k.

Szabó Ignác (Eger, Heves és Külső Szolnok vm., 1832. febr. 1.-Eger, 1900. júl. 2.): főgimnáziumi tanár. - A középisk-t 1848: Egerben a Foglár Int. növendékeként végezte. Az 1848-49-i szabharcban tüzérfőhadnagy Bem seregében és 1849: Vetter Antal (1803-82) alvidéki hadtestében. A 2 é. bölcs. tanf. egri befejezése után Pesten 1 é. orvostanhallg., azután fil-t végzett, tanári állásszerzéséig hírlapíró és évekig mérnök bátyja segéde. 1858-93: nyugdíjazásáig az egri ciszt. gimn. tanára (a hittant kivéve minden tárgyat tanított). 1889. IX-1896. VI: az egri érs. joglíc. bölcseleti erkölcstan mtanára. 1896: SZIT irod. oszt. tagja. 1893-: Eger város levtárosa. Okleveles gyorsíró, az Orsz. Középisk. Tanáregyes. választmányi tagja. - M: Egri írók albuma. Szerk. Eger, 1861. - A földisme alapvonalai. A gimn. és reáltanodai ifj. hasznára. Uo., 1861. - Élet és történet. Beszélyek. Pest, 1861. - Az ásványország természetrajza. Középtanodák sz. Uo., 1864. - Természettani földr., kül. tek. a m. birod. viszonyaira. 1. r. (Több nem jelent meg) Uo., 1869. - A csillagászati és természettani földr. rövid tankv-e. 1-2. r. Uo., 1869. - A nézleti mértan elemei. Vezérkv. a mértani tárgyak szemléleti felfogása s szabadkézi rajzolásában az 1-4. o. sz. 1-2. köt. Uo., 1870-71. (I. r. 3. teljesen átd. kiad., II. r. 2. teljesen átd. kiad. Bp., 1878) - Logika v. gondolkodástan. Főgimn. sz. Bp., 1874. - A lég. Népszerű légtünettan, tek. hazánk viszonyaira. Uo., 1874. - Lélektani képek. Tanulm-ok a lelki élet köréből. 1. füz. Eger, 1881. - A föld alatt. Uo., 1882. (M. Könyvesház. Bp., 107-109. sz.) (Arnóthi álnéven) - Az erki pap. Egy m. «Ábrahám a Sancta Clara» élete. Okos emberek sz. Uo., 1883. - A látás szerve. Psichol. tanulm. Uo., 1886. - Egri lant. Vál. egyh. és világi vegyes kardalok gyűjt-e a középisk. ifj. énekkarok sz. 1. füz. Uo., 1887. - A szegény és a gazdag, v. uralkodjál szenvedélyeiden. Bp., 1894. (Népiratkák 90.) - Az igazmondás feltétlen kötelességéről. Uo., 1895. - Eger város multjából. Korrajzok. Levtári okiratokból összegyűjt. Uo., 1898. - Szerk. 1862. VII. 19-1863.VI. 27: az Egri Posta, 1872-78: és 1885. II. 1-1893: az Eger hetilapot. 88

Ország-Világ 1899:51. sz. Arck. - Egri Érs. Joglyc. évkv-e. Eger, 1900:15. - Szinnyei XIII:194. (élőként) - Révai XVII:286. (†1900) - Kiss 1993:89. (†1900) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Ilona Oswalda, KN (Úrhida, Fejér vm., 1922. aug. 20.-Bp., 1986. ápr. 15.): szerzetesnő. - 1938. II. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1943. VIII. 18: tette. Betegápolóként dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől Bpen betegápoló. r.k.

Szabó Imre (Békás, Veszprém vm., 1814. okt. 10.-Szombathely, 1881. febr. 28.): megyéspüspök. - A középisk-t Pápán és Győrben, a teol-t Pesten végezte. Mint veszprémi egyhm-st 1837. V: pappá szent. Karádi s-lelkész, 1838. IX. 12: szem. pref. és tanár, 1845-47: Csicsón plnos. 1847: a SZIT titkára, egy. lelkész és a szabharc lelkes támogatója. Ezért haditörv-szék elé állították és eltanácsolták Pestről. 1850. X. 1: Felsőiszkázon h. lelkész, 1855: plnos, 1867: a VKM o-tanácsosa, bélakúti c. apát, 1869. IV. 14: a MTA t. tagjává választotta, ekkor lett veszprémi knk. 1869. VI. 30: kinev., XI. 22: megerősített szombathelyi mpp. 1861, 1865, 1867: és 1869: ogy. képviselő. 1870: részt vett az I. Vat. Zsin-on. Fölkarolta az isk-ügyet. Szombathelyen fölépíttette a ppi elemi isk-t. Kiadta egyh. beszédeit. - Fm: Emilia v. az elvált házasság. Ném-ből ford. Pest, 1842. - Tanácsadó a falusi nép számára. Uo., 1848. - Ein guter Rath is Goldes werth. Ofen, 1848. - Az egyh. hivatása új alkotmányunk irányában. Pest, 1848. - A zsöllér leány. Népies elb. 1-2. köt. Uo., 1850. - Az elveszett fiú. Uo., 1851. - A badacsonyi kereszt fölszentelése. Buda, 1857. - A hit vigasztalása... Eger, 1857. - Conscience Henrik. Flamand csöndélet 3 kis elb-ben. Diepenbrock Menyhért után ném-ből ford. Pest, 1858. - Néphez alkalmazott egyh. beszédek az év minden vasárnapjai- és ünnepeire. 1. évf. 1-3. köt. Uo., 1859; 2. bőv. kiad. 1-5. köt. Eger, 1858-59. - Krisztus egyházának történelme. Feszler József után ford. Bécs, 1860. - Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. Pest, 1862. - A falu őrangyala. Uo., 1862. - Rozzant szekér, sánta ló. Elb-ek. Uo., 1865. - Népnevelési egyletekről. Esztergom, 1868. - 1832-33: szerk. az Egyh. beszédek gyűjt-ét, 1843-45: az Őrangyal c. évkv-et, 1848. VII. 6-XII. 30: a pesti Kath. Néplapot. - Széke 1880-81: betöltetlen, utóda 1882. X. 8: Hidasy Kornél. 88

Gams 1873:378. (7.); 1888:81. - Füssy Tamás: ~ pp. emlékezete. Bp., 1881. - Pallas XV:343. - Vas vm. 1898. Arck. - Szinnyei XIII:197. - Tóth 1925:38. - Géfin II:65; III:385. - MÉL II:678. (*Békés!, okt. 14!) - MTA tagjai 1975:254. (*okt. 14!) - Pfeiffer 1987:202.

Szabó Imre (Sorokújfalu, Vas vm., 1901. szept. 11.-Bp., 1976. máj. 21.): fölszentelt püspök, apostoli adminisztrátor. - A bpi piar. gimn-ban éretts. Esztergomi egyhm-s kispapként a teol-t a KPI-ben végezte. 1924. VI. 22: Esztergomban pappá szent., Bp-Zuglóban kp., 1926: hitokt. 1931: a Bpi Érs. Helynökségre került, 1933-44: érs. titkár, 1938: p. kamarás. 1944: Bp-Krisztinavárosban plnos, 1946: egyidejűleg ker. esp. 1950-57: bpi érs. helytartó. 1951. IV. 29: tiatirai pp-ké szent. Esztergomi spp., 1958-62: Hugyag volt kijelölt lakhelye; 1962-től részt vett a II. Vat. Zsin. munkájában. 1964. V. 19: mesterknk. és ált. helynök. 1969. I. 24: ap. kormányzó. Utóda 1971. IX. 28: Kisberk Imre. 88

Schem. Strig. 1938:203; 1982:409. - Kat. Szó 1971:19. sz.; 1974:14. sz.; 1976:12. sz. - Új Ember 1971:19. sz.; 1976:22. sz. - Szolg. 1976. 32:93. - Beke 1986:184. (82.)

Szabó István, SJ (Eger, Heves vm., 1695. júl. 27.-Nagyszombat, 1753. márc. 3.): rektor. - 1714. XI. 30: Trencsénben lépett a JT-ba. 1724: Nagyszombatban pappá szent., ahol koll. ig. 1727-28: Komáromban prédikátor. 1729. II. 2: Kassán tette utolsó fog-át, majd ou. 1932-ig fil. prof. és hitszónok. 1733-35: Kolozsvárott a fil. kar dékánja és hitszónok. 1736-42: Nagyszombatban szegyh. hitszónok, homiletika prof. és 2 évig regens. 1742: Sopronban, 1746: Pécsett rektor, 1750: Nagyszombatban regens. - Fm: Prédikátziók, mellyeket egy böjti vasárnapokon és három böjti péntek napokon... mondott... Sopron, 1743. - Három esztendőre-való vasárnapi prédikátziók. 1-3. köt. Nagyszombat, 1746. - Különböző ünnepekre készült prédikátziók. Mondattak különböző városokban. (Bp., Egyetemi Kvtár, Ms A 165 a, b, c.) 88

Mihalovics Ede: A kath. prédikáczió tört. Mo-on. Bp., 1901. II:188. - Szinnyei XIII:203. (*júl. 28.) - JTÉ 1942:344. (*aug. 17.) - Lukács László SJ: ~ élete és szónoki munkái. Szeged, 1947. (dissz.) - Regnum 1940:223. (Németh László: A Regnum Marianum állameszme)

Szabó István, OFMConv (Barót, Háromszék, 1705.-Kolozsvár, 1783. szept. 30.): tartományfőnök. - 1727: tett fog-at. Pappá szentelése után teol. dr., Egerben fil., majd teol. tanár s a r. főisk. ig-ja. 1747: Kolozsvárt házfőn., 1751. VI. 1: Eperjesen tartfőn-ké vál. 1753: Egerben, 1755: Kolozsvárt, 1758: Nagybányán házfőn. - M: Lilietum S. Antonii de Padua. Buda, 1740. 88

Monay 1953:109.

Szabó István (Bakonyszentkirály, Veszprém vm., 1801. júl. 4.-Kazár, 1892. márc. 27.): plébános. - Ref. családban született. Előbb a pápai ref. koll-ban, majd Rozsnyón a prem-eknél tanult. Katolizált, 1819: rozsnyói kispap. 1826. IV. 6: pappá szent. A ppi irodában dolgozott. 1827: Karancskesziben kp., 1834: Osgyánban plnosh., 1837: Guszona, 1842: Pilis, 1857: Kazár plnosa. - 1839. XI. 23: a MTA l., 1842. I. 22: a Kisfaludy Társaság r. tagja. - Főleg gör-ből és lat-ból ford. költ-ei és cikkei 1825-től jelentek meg. - M: Görög virágok. Kassa, 1834. - Aesop meséi. Ford. Pest, 1846. - Homeros Iliasa. Ford. Uo., 1853. - Homer Odysseaia. Ford. Uo., 1857. - Mózes nyomai Homernál. Bp., 1889. - Memzer. Uo., 1890. - A múzsák eredete és a nevök jelentése. Uo., 1891. - A holdelőtti arkaszok. Uo., 1891. - A m-ok Istene. Uo., 1892. - Kz-ban: Tetralógia Isocratesből; Apollonius Rhodius; Orpheus Argunautikája. 88

Szinnyei XIII:205. - Vasárnapi Újs. 1892:14. sz. Arck. - Csaplár Benedek: ~ örömnapjai és hálanyilatkozata. Bp., 1889. -: ~ emlékezete. Uo., 1892. - Pallas XIV:344; XVIII:611. - Margalits Ede: Emlékbeszéd ~ hellenista felett. Bp., 1897. - MIL III:117. - MÉL II:679. - MTA tagjai 1975:254.

Szabó István (Gyergyóújfalu, Csík szék, 1844. jan. 26.-Gyulafehérvár?, 1888-1903 között?): lelkész, igazgató tanár. - 1867. VIII. 15: pappá szent., Székelyudvarhelyt kp. és a fiúnev. int. ig-ja, gimn. tanár, később ppi számvevő Gyulafehérvárt. - Cikke: csíksomlyói gimn. programja (1878: Gimn. kölcsönkvtár). - M: Gyertyaszentelés. A nép számára. Gyulafehérvár, 1882. - Beavatási szert. Uo., 1882. - Ünnepi szt mise és körmenet. Uo., é.n. - A Közművelődés munk. 88

Beke 1870:170. - Schem. Trans. 1888:10. [1903: nincs!] - Szinnyei XIII:208. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó István (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1867. dec. 23.-Szatmárnémeti, 1947. ápr. 11.): káptalani helynök. - 1891. I. 11: pappá szent., ppi szertartó és egyhm. levtáros, 1893: sztszéki aljegyző, 1897: ppi titkár és sztszéki jegyző, 1899: sztszéki ülnök, 1900: ppi irodaig., 1916: szegyh. főesp., 1924: nagyprép. Boromisza Tibor pp. halála után 1928. VII. 8: kápt. helynökké vál., a Vatikánnal megkötött konkordátum ratifikálása után a Sztszék kinevezte az egyesített szatmári és nagyváradi egyhm. ap. kormányzójává. 1930-ig, Fiedler István pp. kinevezéséig vezette az egyhm-t. B.L.B.-88

Schem. Szat. 1905:424; 1916:60. - Schem. Satmar. et Magno Varad. 1931:94. - Arcképek a Szatmári R.K. Egyhm-ből. Szatmárnémeti, 1998:17. - Bura 2003:38.

Szabó István (Bp., 1914.-Bp., 1988. okt. 13.): építész. - Nevéhez fűződik a tiszaszederkényi művelődési ház (1964), a Bp-Szervita téri OMFB-székház és parkolóház (1971-73) és a kőbányai Vásárváros kiépítése. Több hazai modern tp-ot tervezett. R.k. tp-ai: érdi Tusculanum-tp. (1966), bp-farkasréti Mindenszentek-plébtp. [a tp. üvegmozaikjait, tabernákulumát és belső fémdomborításait is ~ tervezte] (1975-77, melyért 1978: Ybl-díjat kapott), a Bp-Táltos u. Szt Kereszt-tp. (1979, Potyondi Péter tervei alapján 2001: átépítették), márkházi Krisztus király-tp. (1979), érdligeti Nagyboldogasszony-tp. (1983). Ref. tp-ok: Bp., XI. Ildikó tér (1981), Dunaújváros (1985). Pr.L.

Rév Ilona: Tp-építészetünk ma. Bp., 1987. - Évek, művek, alkotók. Ybl Miklós-díjasok és műveik 1953-1994. Szerk. Schéry Gábor. Bp., 1995. - Magyar Építőművészet 1989:60. (Hofer Miklós: ~) - Schem. Strig. 1997:247, 254. - Rosch Gábor: Hegyvidéki épületek. Bp., 2005.

Szabó István, SJ (Taksony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1914. máj. 2.-Bp., 1983. máj. 27.): lelkész. - 1934. VII. 30: lépett a r-be. 1944. VII. 21: Szegeden pappá szent. 1945. VI. végétől IX. közepéig fogva tartották, mert egy ünnepélyen beszédében a kereszténydemokrácia elveit fejtegette; az ügyész nem talált vádalapot, ezért szabadon engedték. Szegeden a Somogyi-telep lelkészeként izgatással vádolva 1954: ismét letartóztatták, mert az 1950: ártatlanul elítélt paptársának, →Karácsonyi Guidónak nyilvánosan védelmére kelt; 6 hónapig börtönben tartották. - Szegeden 1938: a Hivatásszervezkedés társszerk-je. 88

Cat. SJ 1943:28; 1949:60. - Diós 1999:203. (4383.) - Hetényi Varga 2002. II:327.

Szabó István, Mária Szent nevéről nev., Piar (Kecskemét, 1941. szept. 3.-): igazgató. - 1959: a kecskeméti piar. gimn-ban éretts., VIII. 27: Bpen lépett a r-be, ahol 1960. VIII. 28: ideigl., 1964. VIII. 30: ideigl. fog-at tett. A teol-t 1961-63: a bpi Kalazantinumban végezte. 1963-68: az ELTE termtud. karán mat-fiz-ábrázoló geom. szakos tanári okl-et szerzett. 1967. II. 24: Bpen pappá szent. 1968. IX: Bpen, 1969-: Kecskeméten mat-fiz., ill. koll. nev. tanár és h. ig. 2000: az egész intézmény ig-ja. - 1990. II: részt vett a 118. sz. Kalazantius cserkészcsapat megalakításában, mely 180 fős nagy csapattá fejlődött. 2005: a csapat vez-je. 1996-: a Kecskeméti Cserkészker. elnöke. Bo.J.-Fe.Má.

Koltai 1998:359.

Szabó Iván Gyula (Istvánd, Zala vm., 1859. jan. 9.-Kiskunhalas, 1903. okt. 23.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Veszprémben, Győrben és Pannonhalmán végezte. 1875. VIII. 29: Iván néven belépett a bencés r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en m-lat. szakot végzett. 1880. VIII. 18: ünn. fog-at tett, 1882. IV. 21: pappá szent. 1881: Pannonhalmán tanár, 1882: Győrött, 1885: Esztergomban gimn. tanár, 1887: Pannonhalmán főisk. tanár, 1896: Győrött gimn. tanár. 1899: elhagyta a r-et, ref. vallásra tért. 1899: Kiskunhalason a ref. főgimn. tanára. - A Pallas nagy lex. V-IX. köt. és az Ókori lex. munk. - M: Klug és Cookson összehasonlító grammatikájának átdolgozása. Litografált jegyzet. (Pannonhalma, 1890 k.) - Phaedri Augusti liberti fabularum Aesopiarum libri quinque. A gimn. 3. o. számára. Magyarázta. Bp., 1900. (Jeles írók tára 66.) - Livius XXI-XXX. A 2. pun háború tört. szemelvényekben. A gimn. 6. o. számára összeáll., bev., magy. Uo., 1902. - Stylusgyakorlatok Liviushoz és Vergiliushoz. A gimn. 6. o. számára. Többekkel. Uo., 1906. (Lat. stílusgyakorlatok IV.) 88

Szinnyei XIII:209. - Balogh 1941:65. - PN 1987:116. (905.)

Szabó Izidor Miklós, OSBM (Vajnág, Máramaros vm., 1879. dec. 30.-Bodrogkeresztúr, 1957.): házfőnök. - Apja Izidor g.k. pap. A gimn-ot 1892-1900: és a teol-t 1900-04: Ungvárt végezte, ahol 1905. IV. 16: pappá szent. 1926. IX. 11: Munkács-Csernekhegyen belépett a r-be, ahol 1928. IV. 23: egyszerű, Máriapócson 1931. VI. 14: ünnepélyes fog-at tett. - 1931: Máriapócson segédlelkész, 1932: adm., 1933: Hajdúdorogon szervezte a rend megtelepedését, 1935: Máriapócson vikárius, ökonómus, 1942: Kisbereznán házfőn. - A szétszóratás után Hajdúdorogon, 1954-57: Bodrogkeresztúron élt. r.k.

Szabó János, kászonújfalvi (Köszvényes, Maros szék, 1767. jan. 27.-Kolozsvár, 1858. márc. 16.): kanonok. - A gimn-ot Marosvásárhelyt, a fil-t Kolozsvárt, a teol-t Pesten végezte. 1791. I. 2: pappá szent. Tövisen, Marosvásárhelyt, majd Kolozsvárt kp., 1796: Gyulafehérvárt az egyhtört. és egyhjog tanára. 1798: Esterházy János gr. fiainak nev-je és h. plnos Kolozsvárt. Kolozsmonostori apát, 1809: gyulafehérvári plnos és knk., 1813: Kolozsvár plnosa. 1847: nyugalomban. - Fm: A Szt Írás és a term. szava a földnek és az emberi nemnek némely főbb változásairól. Kolozsvár, 1803. - ~ egyh. beszédei. Kiad. Vitos Gergely. Uo., 1848. - Vasárnapi homiliái. (Erdélyi Kat. Hitszónok I.) Uo., 1863. 88

Memoria Trans. 1841:LXXI. (46.) - Szinnyei XIII:210.

Szabó János (Esztergom, Esztergom vm., 1800. jan. 1.-Gödöllő, 1857. máj. 27.): kanonok, egyetemi tanár. - A gimn-ot 1811-16: Esztergomban, 1816-17: Pozsonyban kispapként végezte, 1818-19: nagyszombati érs. líceumban bölcs-et, 1819-24: a KPI-ben teol-t tanult. 1824. II. 22: pappá szent. Kürtön (Komárom vm.) kp., 1825: a KPI-ben prefektus. 1830. III: a pesti tudegy-en az egzegézis h. tanára, 1834. XII. 4-1857. II. 24: az ÓSz és a héber nyelv r. tanára. 1836/37, 1841/42: és 1845/46: a Hittud. Kar dékánja, 1847/48: a bpi tudegy. rektora. 1857. V. 6: nagyváradi knk. - M: Írói orzásnak szemtelen tagadása az az cáfolata az írói rágalmazásnak. H.é.n. [Cherrier Miklós ellen] - Oldallapok ns. Zala vm. fölírásához... a m. igazság szeretetnek szentelvék. Pest, 1841. - Észrevételek ns. Zólyommegye 1841-iki aug. 25-kén hozott határozatára... (Horvát Istvánnak ajánlva) Pest, 1841. - Fölvilágosító jegyzések nemes Borsodmegyének 1841-ik évi Kis-Asszony hava 9. napján szóló körlevelére. Uo., 1843. - Status Praesens reg. lit. Universitatis Ungaricae. Buda, 1830. 88

Némethy 1889:146. - Zelliger 1893:493. - Schem. Mv. 1896:173. (†máj. 28!) - Szinnyei XIII:213. - Hermann-Artner 1938:560. (†máj. 28.!) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó János Nepomuk, dalafalvi (Magyarbél, Pozsony vm., 1805. ápr. 12.-Esztergom, 1852. ápr. 9.): kanonok, egyetemi tanár. - A bölcs-et 1822-: Nagyszombatban, a teol-t Pesten végezte, ahol bölcs. dr-rá avatták. 1828. VIII. 15: pappá szent. Nagykéren és Érsekújvárt kp., 1830: a nagyszombati papnev. prefektusa és h. tanára, 1833: a mennyiségtan tanára. A pesti tudegy-en 1835. XII. 19-1845. VI. 2: a dogmatika tanára. 1842: egyh. kv-vizsgáló. 1843/44: a Hittud. Kar dékánja. 1845. VI. 2: esztergomi knk., Pozsony és Esztergom vm táblabírája is. - M: Beszéd, Krisztus Urunk igaz egyházának, a r.k. egyh-nak, üdves befolyásáról az álladalomra. (Latinból fordítva) Buda, 1843.  88

Zelliger 1893:494. (*Malacka). - Kollányi 1900:468. - Szinnyei XIII:214. - Hermann-Artner 1938: 561. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó János (Altorja, Három szék, 1819. nov. 19.-1882 e.?): plébános. - A teol-t a KPI-ben végezte, 1844. VII. 28: erdélyi egyhm-s pappá szent. Gyulafehérvárt hittanár, 1846: Zalatnán kp. és hittanár, 1848: Kolozsvárt kp., 1849: fogságban, 1850: Csíkszentgyörgyön h. plnos, 1851: Kézdipolyánon, 1852: Sárfalván, 1853: Véckén és Magyarzsákodon, 1868: Baróton plnos. - Írásai: Munkálatok (1842: fordítás, 1843: Tertullianus élete; 1844: A primatus). - M: Erdélyi kat. hitszónok, vagyis egyh. beszédek gyűjteménye. Szerk. Veszely Károly. 1-2. köt. (1. köt. ~ vasárnapi homiliái. 2. köt. ~ ünnepnapi homiliái). Kolozsvár, 1863-67. - Egyh. beszéd ... a baróti pléb. hivatali beiktatásakor. Brassó, 1868. 88

Beke 1870:170. (VII. 28: pappá szent.) - M. Sion 1890:625. - Szinnyei XIII:217. - Schem. Trans. 1872:87; 1878:130. (mindkét helyen VIII. 17: pappá szent.); 1882: már nincs - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó János (Zalaegerszeg, Zala vm., 1832. jún. 7.-Balatonkenese, 1896. okt. 16.): plébános. - A teol-t Veszprémben és a pesti tudegy-en végezte. 1855. I. 3: pappá szent. Súron, 1855. IX: Sümegen kp., 1861: Veszprémben szem. alig., 1864: Balatonkenesén adm., 1865: plnos. - 1879: tataroztatta a tp-ot, 1887: Szt István-oltárképet állíttatott. - M: Kenese község és a kenesei pléb. tört. ~ jegyzetei alapján írta Csontos Károly plnos. Veszprém, 1899. 88

Sziklay 1931:277. - Pfeiffer 1987:352.

Szabó János, kereszteleki (Dengeleg, Szatmár vm., 1836. aug. 16.-Szamosújvár, 1911. máj. 1.): görögkatolikus megyéspüspök. - A gimn-ot Nagyváradon, a teol-t 1853-tól Rómában végezte, 1859. VII. 26: teol. dr. XI. 4: Nagyváradon pappá szent. 1867. V. 15: nagyváradi knk., 1879. II. 18: szamosújvári pp., a p. V. 14: megerősítette, V. 15: Pável pp. Nagyváradon pp-ké szent. VIII. 18: beiktatták. 1885: v.b.t.t. 1882. XI. 4: egyhm. zsin-ot tartott, melyen határoztak a lelkészek kötelességeiről, az ifj. tanításáról, a sztségek kiszolgáltatásáról, a papság teol. képzettségének fokozásáról. Elrendelte az esp. ker. gyűlések és a proszynodális vizsgák megtartását. 1890: kérésére a VKM a ppi székházul szolgáló bérházat a ppség számára megvette. Sírja a szamosújvári szegyh-ban. - Utóda 1911: Hosszú Vazul. P.I.

Enc. Rom. III:1051. - Kiss-Sziklay II:1039. - Schem. Szam. 1914:8. - Jakubinyi 2004:48.

Szabó János (Bp., 1885. okt. 23.-Orlando, Florida, USA, 1972.): plébános. - 1908. VI. 28: pappá szent., Misérden kp., 1909: Bpen hitokt., egyházjogból drált. 1913: az USA-ba küldték, ahol 1914-1934: Trentonban plnos, a Katolikus Liga eln. 1934-47: Bp-Svábhegyen plnos. 1947-: ismét az USA-ban szolgált. - Trentonban 1924-27: A Kereszt kiadója, 1927. IV-1930: főszerk-je. - Cikke: Alkotmány (1908, 1913/16, 1914:164. sz., 1915:162. sz. amerikai élményeiről). - M: Amerikából Ausztráliába. Bp., 1929. - A mai Amerika. Bp., 1935. 88

Schem. Strig. 1947:263. - Diós 1999:203. (4389) - Nagy 2000:906.

Szabó János: főtanító és kántor Udvardon (Komárom vm.) - Az Érsekújvárkerületi R.K. Népnevelők Egyes-e és az udvardi kerületi tanítói kör elnöke. - M: Bethlehemi bakter. Karácsonyi pásztorjáték. Bp., 1902. (Népiratkák 187.) - A megkerült gyermek. Karácsonyi zenés pásztorjáték 5 részben. Uo., 1905. (Uaz 219.) 88

Szinnyei XIII:217. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó János, Msgr. (Carteret, N. J., USA, 1905.-Miami, Florida, USA, 1991. ápr. 8.): püspöki helynök. - A középisk-t Rensselaerben (N. Y.), a teol-t Cincinnatiban (Ohio) végezte, 1930: pappá szent. Kp., 1935: plnos South Bend (Ind.) M-ok Nagyasszonya-tp-ában, 1941: körzeti esp., p. kamarás, p. prel., a szerz-ek vikáriusa, 1949. XII. 18: székhelyén új plébtp-ot szentelt. Ap. protonot., majd ppi helynök. 1958: az →Amerikai Magyar Katolikus Liga elnöke. 1969: a clevelandi Árpád Akad. tb. tagja. Nyugdíjazása után Miamiban telepedett le, ahol a m-ok lelki gondozója. - M: Szt István tört. szerepének igazi jelentősége. (M. találkozók krónikája, 1970:16.) T.E.

Török 1978:100. - Somogyi 1982:323. - Nagy 2000:906.

Szabó János (Perjámos, Torontál vm., 1906. márc. 6.-1952 előtt?): hittanár. - Bécsben 1929. VI. 29: pappá szent. és teol-ból drált. Békéscsabán, 1931. XII. 28: Gyulán kp., 1936. VIII. 31-1948?: Debrecenben leánygimn. hittanár. 1941: a Sajtókamara tagja. - Cikkei: debreceni leánygimn. értes. (1936), Kat. Figyelő. - M: Napsugarat az életbe! Debrecen, 1939. - … „a munkás kevés”! [Uo., 1940] - Egy őrzőangyal naplójából. Debrecen, 1941. - Debrecenben 1941. III-1943. X: a Kath. Figyelő kéthetenkénti folyóir. fel. szerk-je és kiadója. 88

Schem. Varad. in Hung. 1933:74; 1938:43. - Debreceni r.k. leánygimn. évkv-e 1942. - Pilinyi 1943:169. - Sajtókamarara évkv-e 1943:169. - Viczián 1995:63. (770.) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó János, SJ (Somogyszentmiklós, Somogy vm., 1927. jan. 30.-Zams, Au., 1964. aug. 17.): hithirdető. - 1948. VIII. 14: lépett a JT-ba, 1950. V: Szegedről kényszerlakhelyre Jászberénybe vitték. 1950. IX-1952: a szegedi Hittud. Főisk. hallg-ja, majd Bpen s-munkás. 1956. XI: elhagyta Mo-ot, 1958. VII. 30: Spo-ban pappá szent. A Vatikáni Rádió m. osztályának munk. Egy ausztriai kirándulás alkalmával lezuhant és meghalt. 88

Pálos 1992:189. - Diós 1999:203. (4388.)

Szabó János (Királydaróc, Szatmár m., 1928. szept. 3.-Szatmárnémeti, 1994. márc. 22.): püspöki helynök. - Szatmárnémetiben 4 é., Gyulafehérvárott 2 é. teol. hallg. 1951: a katonai szolg. alatt kiderült, hogy kispap, munkaszolgálatba helyezték. Kötelezni akarták arra, hogy katonai esküjével egyidőben ítélje el a pápát mint a béke ellenségét. 2 szatmári kispap társával együtt 1952: a bukaresti hadbíróság parancsmegtagadóként 4-4 é. börtönre ítélte. Rabságában megbetegedett, 1954. VIII. 15: közkegyelemmel szabadult. 1957. IV. 28: Gyulafehérvárt pappá szent. Néhány hónapig a szatmári szegyh. kp-ja, majd Szinérváralján, 1961-64: Nagybányán lelkész. - Itt a rumén hatóság 1 é. fölfüggesztette papi szolgálatát azon indokkal, hogy a komm. „rendszer ellen prédikált és románul beszélt a liturgikus szertartások alatt”. A g.k. oláhoknak, miután egyházukat betiltották, nem volt szabad a m. nyelvű istentiszt-eket látogatni. Ha a m. pap olykor oláhul szólt hozzájuk és úgy is prédikált, ezzel 'csábította a román híveket a magyar templomba'. ~t ezért függesztették föl. - 1964. VI. 6: Nagytarnán plnos, közben 1967-69: a ppségen szolgált. 1990: megtartva a pléb-t Reizer Pál ált. helynöke. 88

Keresztény Élet 1996. V. 1. (Hetényi Varga Károly: ~ ppi helynök 1928-1994) - Hetényi Varga III:415. Arck.

Szabó Jenő (Fancsika, Ugocsa vm., 1843. szept. 30.-Bp., 1921. aug. 24.): miniszteri tanácsos, főrendiházi tag. - A gimn-ot Ungvárt, az egy-et Pesten végezte. 1865: gyakornok, 1866: fogalmazó Ürményi József tiszavölgyi kir. biztos mellett. 1868: a Közmunka- és Közlekedésügyi Min-ban az elnöki o. titkára, majd a vasúti o-hoz került és ott 1874: osztálytan., 1887: min. tan., a vasúti és a gyári szako. főnöke, 1880-92: a vasútállamosítási ügyek előadója. 1892: kir. megbízottként megkötötte a m-rum. vasúti csatlakozási szerződést. Ekkor fordult elő először, hogy Mo. Au-tól függetlenül kötött vasúti szerz-t. 1893: nyugdíjazták. 1896: a főrendiház tagja. 1898: a Gör. Szert. Kat. Magyarok Orsz. Biz-ának elnöke. 1902: a M. Gör. Kat-ok Egyes-ének elnöke. - M: M. kir. államvasutak jelzési utasításai. Bp., 1885. - Baross Gábor rendszere és művei. Uo., 1894. (Klny. B. Szle) - Vasúti politikánk fejlődéséhez. Bp., 1895. (Cikkek a B. Szléből) - A mo-i gör. kat-ok nyelvi stat-ja és az óhitű m-ság veszedelme. Bp., 1903. - A g.k. m-ság utolsó Kálvária-útja 1896-1912. Cikkeiből és beszédeiből egybeáll., bev. és jegyz. kíséri Sztripszky Hiador. Bp., 1913. - Egy bukaresti tanár a hajdúdorogi egyhm-ről. Bp., 1913. (Klny M. Figyelő) 88

Pallas XV:344. - G.k. Tud. 1922. XI. 19. - G.k. Szle 1929. VI. 30. - Mayer 1977:143.

Szabó Jenő Damján, OFMCap (Szil, Sopron vm., 1914. jan 10.-Bp., 1989. máj. 2.): sekrestyés testvér. - 1932. IX. 5: Máriabesnyőn lépett a r-be, első fog-át 1933. IX. 6., örök fog-át 1946. V. 20: uo. tette. 1933. IX. 10: Tatán, 1937. VII. 15: Bpen, 1940. X. 1: Nagyváradon sekrestyés. 1942: behívták katonai szolg-ra, a hadifogságból 1946: tért haza. 1946. V. 21: Bpen pincemester. - A szétszóratás után 1950. X: gyári munkás, 1974. II: innen ment nyugdíjba. r.k.

Szabó Jolán M. Marcella, ASzFL (Kékkút, Zala vm. 1911. ápr. 28.-Jászberény, 1992. jún. 7.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után 1934. I. 8: Bpen lépett a r-be. 1936. VIII. 15: első, 1939. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Kántori és ápolónői okl-et szerzett. Makón a megyei kórházban műtős nővér, Deszken kántor. - A szétszóratás után, 1950 őszétől Bpen betegápoló, Pesterzsébeten kántor. 1989. VI. 18: a jászberényi szoc. otthon lakója. r.k.

Szabó József, SJ (Csepreg, Sopron vm., 1742. márc. 17.-Besztercebánya, 1801. ápr. 2.): plébános, az első magyar gabonanemesítő. - A gimn-ot Győrött végezte, ahol 1761. X. 17: belépett a r-be. 1773: még teol. volt, 1774: világi papként sztelték föl. Szekszárdon kp. Később Vácott ppi szertartó, majd besztercebányai plnos. 1789: a rozs, 1791: tavasszal az ágasbúza, ősszel a lengyelbúza, 1792: az árpa nemesítésével kísérletezett. - M: Cultura peponum. Buda, 1790. - Váczi gabona. Vác, 1793. (Egyidejűleg ném-ül és lat-ul Mitterpacher Lajos ford-ában) 88

Szinnyei XIII:220. - JTÉ 1942:444.

Szabó József (Mezőkomárom, Veszprém vm., 1805. márc. 17.-Esztergom, 1884. ápr. 27.): fölszentelt püspök. - A gimn-ot Veszprémben, a fil-t Nagyszombatban végezte. 1826: a Pázmáneum növ-e lett. 1830. IX. 30: pappá szent. Marcaliban, 1831: Szölgyénben, 1834: Udvardon kp. 1841: Nagyszombatban teol. tanár. 1854: érs. irodaig., 1854: c., 1858. VIII. 7: valóságos esztergomi knk. 1862-66: a KPI rektora, 1868. VII. 19: nikopoliszi c. pp., VII. 22: fölszentelték. Esztergomi érs. helynök lett. Vagyonának jelentős részét a szegények és intézmények javára fordította. Cikkei a Religio és Nevelésben (1833-45) és a Magyar Sionban (1863) névtelenül jelentek meg. - Fm: Az ó- és úsz-i szentírás kétszáz képpel. 1-2. köt. Pest, 1855. - Breves notitiae de sacris exercitiis et missionibus popularibus. Esztergom, é.n. - Memoria Praepositorum et Canonicorum Ecclesiae M. Strigoniensis. Kz. 88

Új M. Sion 1885. - Zelliger 1893:495. - Pallas XV:345. - Kollányi 1900:474. - Esztergom vm. 1908:169. - Szinnyei XIII:220. - Ritzler-Sefrin VIII:415.

Szabó József (Bp., 1874. aug. 30.-Bp., 1937. máj. 17.): fogorvos, egyetemi tanár. - A gimn-ot és az egy-et Bpen végezte, 1897: orvosdr-rá avatták. Az 1894/95: és 1897/98: tanévben az egy. élettani int-ben gyakornok, 1898-1900: a fogászati int. egyetlen, 1901-03: első tanárs-e. 1905: a fogászati műtéttan mtanára. 1914: az Apponyi Poliklinika fogász főorvosa. Az I. vh. idején a Rokkantügyi Hiv. utókezelő gyógyint. odonto-orthopédiai o-vez. főorvosa. 1920. IX: a bpi egy. fogászati tanszékének h., 1921. XI. 1: ny. r. tanára s a fogászati klinika ig-ja. 1931-33: az orvosi kar dékánja. - 1927: a SZIA IV. o. tagja, a rostocki egy. tb. dr-a, a M. Fogorvosok Orsz. Egyes-e t. elnöke, az Assoc. Stomatol. Internat. elnöke. - M: Az argentum nitricum hatásmódja a dentinre. Bp., 1902. - A stomatológia tankv-e és atlasza. Írta Preiswerk Gusztáv. Ford. Átnézte Árkövy József. Uo., 1904. (Lehmann orvosi kézi atlaszai 11.) - Az állkapocs morphogenesise. Írta A. Herpin. Fr-ból ford. Uo., 1907. (Klny. Stomatol. Közl.) - A fogtechnikus kérdés, kül. tek. Au. és Mo. viszonyaira. Uo., 1907. - A M. Füvészkv. Uo., 1907. (Klny. Uránia) - Fogtömőanyagaink és fogbetéteink fejlődéstört. a legrégibb időktől napjainkig. Uo., 1908. (Klny. Stomatológiai Közl.) - A caries dentis ariologiájáról, pathológiájáról alkotott nézetek tört. fejlődésben. Uo., (1911) - Gyakorlati fogászat. Uo., 1914. (3. átd. bőv. kiad. Uo., 1930.) - Tratado de odonlologia practica. Barcelona, 1932. - A száj és az állcsontok dentális betegségeinek sebészete. Uo., 1936. (M. Orvosi Kv-kiadó Társ. Kvt-a 148.) T.E.

Szinnyei XIII:234. - SZIA tagajánl. 1926:11; 1927:24. - M. társad. lex. 1930:524. - Ki kicsoda? 1936:776. - Fogorvosi Szle 1937. (Önéletr.); 1975:353. (Huszár György: ~ 1874-1937) - Orvosok és Gyógyszerészek Lapja 1937:6. sz. - SZIA Értes. 1937:61. - MÉL II:682.

Szabó József, SJ (Miskolc, Borsod vm., 1906. ápr. 23.-Bp., 1997. dec. 25.): plébános. - Anyja Paulovics Erzsébet. A miskolci Fráter György Gimn-ban éretts., 1926. VII. 30: lépett a r-be, 1937. VI. 24: Szegeden pappá szent. 1939: a budai Manrézában a szónoklattan tanára, 1945-50: a bpi rendház tagjaként a József nádor Műsz. és Gazd-tud. Egy. lelkésze. - 1950. VI. 18/19: a VIII. ker. Mária u. rendház ávós megszállásakor nem tartózkodott a rendházban. Egy ideig bujkált, 1953: az Szt Kereszt pléb. (IX. ker.) adm. Egy. hallg-kal és műszaki értelmiségiekkel tartott kapcsolatáért 1963. VIII. 22: Fonyódon letartóztatták. 1964. III. 25-IV. 10: Bimbó István bíró tanácsa 'összeesküvés kezdeményezésével és vezetésével' vádolva 5 és fél év, VI. 10: a Legfelsőbb Bíróságon Vágó Tibor bíró 7 év börtönre ítélte. A Gyűjtőfogházból 1968. XI. 22: szabadult. A Szt Kereszt pléb. irodavez-je. 1976. IX. 5: a kelenföldi Szt Gellért pléb. h. plnosa. - M: A szónoki taglejtés. Bp., 1942. - 1991. XII. 7-1992. III. 1: a szegedi Hitoktatói Szemle főszerk-je. 88

Cat. SJ 1949:60. - Esztergomi főegyhm. névtára 1982:373. - Pálos 1992:189. - Viczián 1995:48. (582.) - Üldözött jezsuiták 1995:69. - Diós 1999:203. (4407.) - M. jezsuiták vall. III:327. - Hetényi Varga 2002. II: 327. Arck.

Szabó József (Egreshát, Ung vm., 1924. ápr. 21.-Beregszász, 1972. júl. 11.): g.k. parókus. - Sz. András fia, 3 gyermek apja. 1947. IX. 14: pappá szent. Csontos (Ung vm.) parókusaként 1950: az aposztázia elutasítása miatt 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. A karabászi és karagandai lágerekben raboskodott. 1955: szabadult, de családjához nem engedték vissza. Csak tüdőrákja elhatalmasodásakor költözhetett övéihez Beregszászra, ahol rövid ideig egy bútorgyárban dolgozott. 88

Hetényi Varga I:520. (*Egreshát) Arck. - Dupka 1993:66. (*Ungvár, †Ungvár)

Szabó József (Simaság, Sopron vm., 1926. máj. 10.-): plébános. - 1951. IV. 15: pappá szent., Halásziban kp. 1952. X. 9: tartóztatta le az ÁVH, hűtlenséggel, kémkedéssel vádolták. A bpi Katonai Bíróság 1953. I: 15 év börtönre ítélte. A perben 11 vádlott közül 4 főt halálra ítéltek. A Gyűjtőfogházban, Vácott raboskodott, Tatabányán a XIV. aknában kényszermunkás, 1956. VII. 7: szabadult, Csépen lelkész. N. Sz. Hruscsov (1894-1971) szovjet pártfőtitkár tatabányai látogatásakor ~t kérték föl, vezesse a falu küldöttségét a szovjet pártvezér fogadására. A kérést visszautasította, ezért 1958. IV. 20: letartóztatták, 1963. VI. 5: részleges közkegyelemmel szabadult, az Elnöki Tanács 5 év próbaidőre fölfüggesztette büntetését. Össz. 9 év, 2 hónap, 11 napot töltött börtönben. Szabadulása után 1990-ig hivatalos egyh. beosztást nem kapott. 1994: Fertőd II. plnosa. 88

Schem. Jaur. 1968:186; 1994:35. - Havasy 1990:408. (1951-1956. VI. börtönben) - Hetényi Varga 1999. I:319. Arck.

Szabó József   →Kardos (Ingeborg) Klára

Szabó József Dániel (Tata, Komárom vm., 1889. ápr. 27.-1953 után): középiskolai tanár. - Tatatóvárosban tanult, 1910. XII. 10: Marosvásárhelyt belépett a minorita r-be, Aradon hitokt. 1914. II. 24: Temesváron pappá szent., Lugoson hitokt., 1917: Kolozsvárt m-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1917: Gödöllőn, 1920: Nyírbátorban gimn. tanár, 1925: Miskolcon a fiúnev. int. felügyelője majd gimn. tanára. 1934: a rendi reform elfogadása után a rozsnyói egyhm. világi papja. - Írása: ItK (1918:323. Két minorita isk. dráma) K.K.-88

Schem. OFMConv 1918:30. - Schem. Rosn. 1943:101. (s.v. Szabó József) - Monay 1953:110. (*Tatatóváros!) (s.v. Szabó J. Dániel)

Szabó Julianna Emilia, ANK (Szeged, Csongrád vm., 1914. szept. 4.-Szeged, 1982. jan. 9.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - A polg. isk. elvégzése után 1937. VIII. 4: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1940. VIII. 15: első, 1946. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Szabó Julianna M. Imelda, ASzFL (Makó, Csanád vm., 1900. febr. 6.-Gyón, 1983. ápr. 17.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után 1923. VIII. 15: első, 1926. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. 1931/32: ápolónői okl-et szerzett. Makón a megyei kórházban műtős nővér, majd főnöknő, Kecskeméten a városi kórházban főnöknő. - A szétszóratás után, 1950 őszétől Bp-Tündérhegyen betegápoló. Utolsó éveit a →Gyóni Szociális Otthonban töltötte. r.k.

Szabó Konrád, OFMConv (Csomortán, Csík szék, 1735.-Radnót, 1780. márc. 11.): gimnáziumi tanár, lelkész. - Nagybányán lépett a r-be, Kolozsvárt fil-t, Egerben teol-t tanult, 1761: pappá szent. 1765-ig Kézdivásárhely-Kántán, majd Szilágysomlyón gimn. tanár, Lazurrban udvari kp., majd Radnóton adm. - Színre vitte Kántán az uo. 1738: Fancsali István által rendezett A szülők szerfölötti szeretete önmagát bosszúlja meg c. isk-drámát. - M: Parentum nimius amor est sui ipsius ultor. Isk-dráma m-ul. Kz. a kézdivásárhelyi Liber Scholarumban. K.I.

Monay 1953:110.

Szabó Konstantin (Újszemere, Ung vm., 1926. jan. 5.-Ungvár, 1982. nov. 18.): görögkatolikus püspök. - A gimn-ot Huszton és Ungvárt végezte. Miután a szovjet hadsereg bevonult Kárpátaljára, bevonultatták a csehszl. hadseregbe, itt szolgált a háború végéig. A leszerelés után fölvették a prágai erdészeti főisk-ra, ~ azonban hazatért Kárpátaljára, s munkácsi g.k. egyhm-s kispap lett. A tanulás mellett az egyhm. irodában is dolg. - 1949. II. 18: a szovjet hatóság fölszámolta az egyhm-t, ~ világi pályára kényszerült. Nagynehezen fölvették az ungvári autóközlekedési váll-hoz, ahol technikus, majd mérnök. A teol-t magánúton fejezte be, 1956. XI. 7: Chira Sándor pp. 3 társával együtt Ungvárt titokban pappá szent. Miután Chira pp. Karagandába került száműzetésbe, ~ rendszeresen látogatta, s továbbította üzeneteit Ungvárra, Bp-re és Rómába. Megszervezte a kárpátaljai titkos papképzést, így biztosította az illegalitásba kényszerített g.k. egyh. papi utánpótlását. A titokban hazalátogató Chira pp. 1977. VI. 18: Alsódomonyán →Holovács József lakásán ~t pp-ké szentelte. Ezután áll. részről állandóan zaklatták. Édesapja mellé temették, aki Róma iránti hűsége miatt 6 é. töltött a Gulágon. P.I.

Holovács József pp., Sz. Pál és Sz. Gabriella (testvérei) közlése

Szabó Lajos (Nemesvid, Somogy vm., 1860. dec. 29.-Veszprém, 1929. okt. 15.): lelkész. - A teol-t Veszprémben végezte, 1883. VII. 2: pappá szent. Somlószöllősön, 1884: Csabrendeken, 1889: Ugodon, 1891: Zalabéren kp., 1893: Nemesbükön ideigl. adm., 1895: Tapsonyban, 1896: Lengyeltótiban, 1897: Halimbán kp., 1906: Törökkoppányban, 1907: Kaposszentbenedeken, 1911: Böhönyén, 1912: Halimbán, 1913: Márkón, Felsőiszkázon, 1916: Balatoncsicsón, 1918: Noszlopon, 1921: Mernyén, 1922: Szentbékkálán, 1923: Várpalotán kp., 1924-27: Veszprémben az agg papok házának lakója, 1927: Somlószöllősön, 1928: Buzsákon, 1929. VII: Csóton kp. - M: Somogyi históriák. Veszprém, 1906. 88

Szinnyei XIII:243. - Sziklay 1931:277. - Pfeiffer 1987:955.

Szabó Lajos (Újgyalla, Komárom vm., 1910. márc. 1.-Naszvad, 1989. júl. után): plébános. - Cipészsegédként a kántortanító biztatására került a nagyszombati gimn-ba, a teol-t Nagyszombatban, Pozsonyban és Esztergomban végezte, 1939. VI. 18: pappá szent. Kürtön (Komárom vm.) és Pebetén, 1941: Bánkeszin, Nagyfödémesen, 1942: Bánkeszin lelkész. 1951: azt kívánták tőle, hogy lépjen be a békepapi mozgalomba. VIII. 31: Pozsonyban államellenes lázítással vádolták, 2 hamis tanúval igazolva. 3 évre ítélték, amelyből 2 évet Pozsonyban, Lipótváron, Illaván (ahol akkor kb. 200 pap raboskodott) és a cseho-i Vlada Boleszlaván töltött, ahonnan 1953. VIII. 31: közkegyelemmel szabadult. Kitanulta a csempézést, csak 1959: térhetett vissza papi hivatásához. Farnadon lelkész, majd Naszvadon plnos. 88

Schem. Strig. 1945:364. - Havasy 1990:406. (3 év börtön) - Hetényi Varga I:237. Arck.

Szabó László →Tápay-Szabó László

Szabó László, bártfai   →Bártfai-Szabó László

Szabó László (Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1905. febr. 1.-Dány?, 1966. nov. 13.): plébános. - 1928. VI. 29: pappá szent., Lajosmizsén hitokt., 1929: Újhartyánban, 1930: Monoron, 1931: Szolnokon, 1932: Pestszentlőrincen, 1936: Kispesten, 1938: Rákospalotán, 1942: Kispest-Wekerletelepen kp., 1945: Kiskunfélegyházán plnos, 1959: nyugdíjazták, Dányban kisegítő lelkész. - 1935. XII: a pestszentlőrinci kat-ok Akció c. havilapjának fel. szerk-je. 88

Pilinyi 1943:107. - Schem. Vac. 1948:43; 1970:352. - Viczián 1995:175. (16.) - Diós 1999:203. (4425.)

Szabó László Aurél, FSC (Ukk, Zala vm., 1909.-Sümeg, 1972. okt. 13.): nevelő. - 1926: lépett a Ker. Iskolatestvérek kongr-jába. Homokon internátusi nev. 1950: visszatért Ukkra, ahol a község, majd az áll. gazdaság éjjeliőre. **

Szolg. 1973. 17:107.

Szabó László (Szentgotthárd, Vas vm., 1931. ápr. 15.-): gyógyszerész. - 1949: Szentgotthárdon éretts. 1954: gyógyszerészi okl-et szerzett a bpi Semmelweis Orvostud. Egy-en, 1966: egyetemi dr., 1977: a kémiai tud. kandidátusa, 1991: habilitált. 1953-: a Semmelweis Egy. Szerves Vegytani Intézetének munk., 1980-96: ig. egy. tanára, ahol 2007: is professor emeritus. 1966, 1969-70: (össz. 4 hónapig) a merseburgi Technische Hochschulén, 1972-73: (egy évig) az Université Libre de Bruxelles Szerves Kémiai Intézetében vendégkutató. - Fő kutatási területe a szerves kémia, elsősorban a természetes vegyületek (főként az indolvázas alkaloidok és iridoidok) és heterociklusok (elsősorban kinolizinek) kémiája, szintézis polimer hordozón. Publikációi: 54, nagyrészt nemzetk. folyóiratokban (Journal of Natural Products, Tetrahedron Letters, Tetrahedron, Chirality, Acta Chimica Hungarica, Journal of Physical Organic Chemistry) megj. közlemény és kv-részlet (Studies in Natural Products Chemistry. Vol. 26. Bioactive Natural Products. Amsterdam-New York, 2002:95; Fundamentals of Life. Paris, 2002:437; Progress in Biological Chirality. Oxford [GB], 2004:377), valamint előadások számos hazai és nemzetk. tud-os konf-n. Tagja a MTA Alkaloidkémiai Munkabizottságának. 1977: Kiváló Gyógyszerész, 1983: a Semmelweis Egy. Kiváló Oktatója kitüntetést, 2004: Winkler Lajos-emlékérmet kapott. A molekuláris diverzitás, a természettud. és a hit kapcsolatának kérdéseivel és Teilhard de Chardin világképével is foglalkozik. - Lexikonunk munkatársa. s.k.

Szabó László (Vác?, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1934.-Felsőtárkány közelében?, 1966. nov. 13.): káplán. - Vácott 1957: pappá szent., 1959: Ócsán, 1961: Nagykőrösön kp., házkutatást tartottak nála. Vácra helyezték, a pol. rendőrség ott is zaklatta. Többször beidézték Bp-re, elvitték a Hűvösvölgybe kihallgatásra. 1966. XI. 11-12. k. bejelentés nélkül eltűnt váci lakásáról. 1967. I. 6: találták meg holttestét egy Felsőtárkány melletti barlangban. A nyomozás öngyilkosságként kezelte az ügyet, vsz., hogy vallatói végeztek vele. 88

Schem. Vac. 1970:1. - Szántó 1991:93. - Hetényi Varga I:420. - Diós 1999:203. (4425.)

Szabó Lipót, OFMConv (Pásztó, Heves vm., 1702.-Szilágysomlyó, 1757. jún. 9.): rendi krónikás. - Pappá szentelése után a r. növ-ek tanára. 1737-40: és 1747-48: Nyírbátorban házfőn. - M: A rtart. tört. Kz-át a miskolci rházban őrizték. **

Monay 1953:111.

Szabó Margit Erzsébet, FMMN (Gyöngyös, Heves vm., 1896. jan. 30.-Madras, India, 1983. szept. 23.): szerzetesnő. - 1920. XII. 1: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1923. IX. 17: első, 1926. IX. 17: utolsó fog-át uo. tette. Az indiai misszióban, 1936: Bambalamban dolg. r.k.

Miklósi 1936:158.

Szabó Mária, SJC (Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1923. febr. 1.-Pécel, 1945. febr. 24.): szerzetesnő. - 1941. XII. 8: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1941-44: újoncnő. Pécelen a konyhában segített. A falu határában egy orosz katona agyonlőtte. r.k.

Szabó Mária Gundiszalva, DNAK (Radamos, Zala vm., 1886. jún. 6.-Jászberény, 1968. okt. 14.): szerzetesnő. - 1910. VIII. 24: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1911. VIII. 25: első, 1914. VIII. 25: örök fog-át uo. tette. Vasváron, Kőszegen és Szarvaskenden szakácsnő. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Szabó Mária M. Róberta, ASzFL (Köveskál, Zala vm., 1907. szept. 7.-Sümeg, 1989. jan. 31.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után 1932. I. 4: Bpen lépett a kongr-ba. 1935. II. 2: első, 1939. II. 2: örök fog-át uo. tette. Újpesten konyhavez. - A szétszóratás után, 1950 őszétől testvérét ápolta Tapolcán. r.k.

Szabó Márta, SJC (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1902. nov. 13.-Dabas-Gyón, 1975. júl. 5.): szerzetesnő. - Felsőkeresk. érettségit tett. 1926. X. 1: Kecskeméten lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1928. XII. 25: első, 1941. I. 1: örök esküjét Bpen tette. - 1928: a Korda üzlet főkönyvelője, irodavez-je. - A szétszóratás után Kecskeméten élt. r.k.

Szabó Márta, SJC (Békéscsaba, Békés vm., 1908. dec. 30.-Gyula, 1992. febr. 28.): orvosnő, szerzetesnő. - 1927. IX. 22: Szegeden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Szegeden 1928-tól orvostud. egy-et végzett. Első esküjét 1929. XII. 8: uo., örök esküjét 1948. VIII. 15: Gyulán tette. - 1938: Monokon, 1940: Gyulán otthon lakott, orvosként dolg. - A szétszóratás után is Gyulán orvos nyugdíjazásáig. r.k.

Szabó Norbert (Huszt, Máramaros vm., 1843. máj. 1.-Szatmárnémeti, 1918. aug. 24.): választott püspök. - 1866. VII. 20: pappá szent. Az egyhm. hiv-ban írnok, 1867: Szatmárnémetiben, 1868: Nagybányán kp., 1869: Aknasugatagon h. plnos, 1870: Szatmárnémetiben hitelemző, szegyh. szónok és tanítóképzői tanár. 1874: gimn. tanár s a ppség gondnoka, 1875: könyvelő az alapítványi pénztárban és egyhm. levtáros, 1880: sztszéki ülnök, 1884: tb., 1887: valóságos knk., 1888: szegyh. főesp., 1892: szkalkai apát, 1900: olvasóknk., 1901: nagyprép., 1904: novi vál. pp. ~ volt az utolsó m., aki e címet viselte. Aknasugatagon temették. T.E.-**

LBE:409. - Schem. Szat. 1893:65. (36.); 1913:147. - Schem. Mv-Szat. 1931. (sem az élők, sem a holtak között) - SZJS 2006:385.

Szabó Otmár István, OSB (Nagyfödémes, Pozsony vm., 1823. aug. 4.-Bakonybél, 1880. dec. 21.): gimnáziumi tanár, alperjel. - 1839. IX. 15: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1847. V. 25: fog-at tett, VII. 20: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1848: tanár és szertartó, 1849: Nagyszombatban, 1850: Esztergomban, 1852: Győrött gimn. tanár, 1857: gimn. ig., 1861: Varsányban lelkész, 1877: Bakonybélen rendi lelkész, 1878: alperjel. - Írásai: győri bencés gimn. értes. (1854/55: Lánctörtek; 1855/56: Beszéd), Győri Hírl. (1861: Emlékirat a győri jogakad. visszaállítása ügyében) 88

Balogh 1941:65. - PN 1987:79. (556.)

Szabó Otmár Károly, OCist (Balatonszentgyörgy, Somogy vm., 1862. szept. 10.-Zirc, 1926. júl. 2.): könyvtáros. - 1880. VIII. 27: lépett a r-be. 1886. VIII. 8: pappá szent. 1 é. Egerben tanított. 1887: Zircen betegállományban, 1888: apáti jegyző, 1889-től haláláig kv- és levtáros. - M: Emlékkv., melyet Mo. ezeréves fennállása ünnepén közrebocsát a hazai ciszt. rend. Szerk. Békefi Remig. Bp., 1896. (331-382: A mo-i ciszt. írók és műveik. Névtelenül.) 88

Békefi 1896:371. - Szinnyei XIII:255. - Schem. Cist. 1942:232.

Szabó Ottó (Rozsnyó [Rožňava, Cs.], 1965. márc. 29.-): festő, grafikus. - 1988-94: a pozsonyi képzőműv. főisk-n Igor Rumanský, Róbert Jančovič, Vojtech Kolenčík növ-e. 1993-tól a Rovás-csoport szervezője és vez-je. 1994: esztétika szakos gimn. tanár Szepsiben. Illusztrációi rendszeresen jelennek meg a Kalligram, Igaz Szó, Vasárnap c. szlovákiai lapokban. - ~ műve a kassai vértanúk emléktáblája a kassai prem. rendház homlokzatán (bronz dombormű, 1995); a helmeckei tp. oltárképe (festett üveg, 1995); a dióspatonyi tp. Keresztútja (olaj, 1998). **

KMML III:466.

Szabó Pius György, OFM, vitéz (Zetelaka, Udvarhely vm., 1885. ápr. 14.-Máriabesnyő, 1943. jún. 6.): író. - 1900. VIII. 20: lépett a r-be, 1907. IX: pappá szent. 1914: házfőn. Kolozsvárt, 1915: Szászsebesen, majd tábori pap az I. vh. harcterein. Nem tért vissza Erdélybe, 1921: a Pázmány Péter Tudegy-en drált. Az I. honvéd dandár tábori lelkésze. 1943: tábori főesp. Bpen. - M: Vademecum. Kolozsvár, 1913. - Keresztúti ájtatosság. Uo., 1914. - Ferencrendiek a m. tört-ben. Adalékok a m. ferencrendiek tört-éhez. Bp., 1921. [Uaz, dri dissz-ként 167 old. kivonat a 452 old. műből] - Hazafelé a hit útján. Uo., 1922. - Szt István családja. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos, idegen erők ellen? Uo., 1924. - Karácsonyi harangszó. Szerk. Bp., [1932] - Álnevei: Szabó Gy. Piusz; Szabó György Piusz (dissz-ján). T.E.

Pázmány Péter Tudegy. alm. Bp., 1922. - György 1930:612. - Új Magyarság 1943. VI. 8. - Schem. Trans. OFM 1947:71. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban). T.E.

Szabó Polikárp György, OFM (Juta, Somogy vm., 1894. júl. 4.-Bp., 1979. jan. 5.): tanár, zeneszerző. - 1909. VIII. 29: lépett a kapisztrán rtart-ba. 1915. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1916. XI. 6: Pécsett pappá szent. Bpen, Bécsben és Rómában a Zeneakad-n tanult. 1930: egyházzenéből drált. 1931: a váci szem. tanára. 1934-51: szolnoki plnos. Tanított a r. gyöngyösi teol-ján és Rómában is. 1945: ker. tanfelügy., 1952: Szandaszőllősön, 1959: Ladánybenén plnos. 1961: nyugdíjba ment. Hosszú ideig az Orsz. M. Cecília Egyes. alelnöke volt. - M: Organum S. Ceciliae. Praeludiumgyűjt. - Tu es Petrus. 4 szólamú kórusmű (az 1938-as Euch. Kongressz-ra; ezzel fogadták a p. legátust) - Sanctus Franciscus. Szt Ferenc himnuszok földolgozása. - Szt Bonaventura oratórium. - Plaude turba paupercula (4 szólamú férfikar; 1935: díjat nyert a római egyhzenei versenyen), S. Franciscus (4 szólamú ffikar), Laudate Deum (3 motetta),Organum S. Ceciliae (50 orgonamű), Tu es Petrus (4 szólamú vegyeskar orgonakísérettel), M-ok imája Páduai Szt Antalhoz (népénekek orgonakísérettel), Szt Erzsébet dícsérete (népénekek orgonakísérettel), Páduai Szt Antal dícsérete (népénekek orgonakísérettel), Fel nagy örömre (zenei elmélkedés orgonára, Bp., 1933), O Crux ave Spes unica (zenei elmélkedés orgonára, Uo., 1933), Kinek szaván minden dalol. Szöveg: Sík Sándor. Uo., 1933) - 1938. V-1944. VII: a szolnoki Kath. Élet főszerk-je. 88

Molnár 1936: 488. - Schem. Cap. 1948:70. - Gimn. Évkv-ek 1978-79. - Szolg. 1979. 44:101. - Viczián 1995:175. (767.) - Diós 1999: 205. (4487.) (+Esztergom) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Rezső Antal (Bp., 1883. febr. 26.-Bp., 1949. jún. 3.): szobrász, műkőiparos. - Éretts. után 4 é. apja, Antal műtermében gyakorolt, majd a müncheni Kunstgewerbe Schule hallg-ja. 1915-18: rész vett az I. vh-ban, főhadnagyként szerelt le. Kődíszei: Angolkisasszonyok zugligeti tp-a, kisvárdai pénzügyi igazg., komáromi és egri isk-k, nyitrai vm-háza, soproni Hűségkapu, Szt Imre Gimn. és tp., szófiai m. követségi palota és számos középület. A Műkőiparosok Orsz, Szöv. alelnöke, a M. Orsz. Iparműv. Társulat választmányi tagja. 88

Ker. m. közél. alm. II:981. - ML 1966. IV:399.

Szabó Róbert János, OFM (Tür, Alsó-Fehér vm., 1893. júl. 2.-Bél, Bihar m., 1972. jún. 29.): plébános. - 1909. VIII. 20: lépett az erdélyi ferences r-be. 1914: No-ba küldték tanulni. 1914. IV. 4: ünn. fog-at tett, 1916. V. 9: pappá szent. Hazatérve népmisszion-ként dolgozott. 1940: megvált a r-től, s egyhm-s papként Bél plnosa. 88

György 1930:612. - Szolg. 1972. 16:94.

Szabó Román János, OFMConv (Oroszhegy, Udvarhely szék, 1784. jan. 29.-Miskolc, 1871. máj. 3.): tartományfőnök. - 1804. IX. 26: lépett a r-be. 1808. IV. 16: pappá szent. Bölcs. és teol. dr., gimn. tanár Nagybányán és Miskolcon, majd hitszónok, gimn. ig., házfőn. Marosvásárhelyen házfőn. 1834-51: tartfőn., majd tanítóképző int. tanár és ig. - M: Compendium hungaricae poeseos. Miskolc, 1825. - Nehány hasznos jegyzet a szerénységről, vagy illő külső viseletről. Uo., 1855. (2. bőv. kiad. Új kiadása: A szerénység szabályai. Uo., 1869) - Vál. közmondások. Uo., 1856. - Kz-ban: Magyar prosodia. - Bárdosy Mihály: Emlékhangok, melyeket Főtiszt. Sz. R. ... aranymiséje alkalmával az egybegyűlt néphez intézett. Miskolc, 1858. 88

Minorita-rend névtára. Arad, 1883:148. - Morvay 1896:256. - Szinnyei XIII:261. - Monay 1953:111.

Szabó Rozália Neszte, FMMN (Eger, Heves vm., 1903. aug. 17.-Bp., 1948. jan. 15.): szerzetesnő. - 1927. IX. 17: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1930. IX. 17: első, 1933. IX. 17: utolsó fog-át uo. tette. Varrónőként dolg. r.k.

Szabó Simon (Nagyrákóc, Ugocsa vm., 1863. márc. 15.-Ungvár, 1929. márc. 1.): g.k. kanonok. - Teol. tanulm-ait Ungvárt végezte. 1887: pappá szent. 1890-94: Bécsben folytatta a teol-t és drált. 1894: máramarosszigeti hittanár, 1896: Clevelandben (Oh., USA) megszervezte a Mo-ról kivándorolt ruszinok egyhközs-ét. 1895-97: a clevelandi Szt János-tp. plnosa. 1899: parókus Szánfalván. 1907: teol. tanár, 1914: knk. 1918. XI. 9: a →Magyarországi Rutének Néptanácsának elnöke. 1924: p. prel. - M: Expositio S. S. Liturgiae S. Ioannis Chrysostomi historica, dogmatica et moralis. Ungvár, 1902. P.I.

G.k. Szle (Ungvár)1918. XI. 10. - Török 1978:121. - Bendász István közlése

Szabó Szádok Sándor, OP (Vasvár, Vas vm., 1869. nov. 16.-Sopron?, 1956. márc. 6.): teológiai tanár. - 1885. XI. 16: lépett a r-be, 1892. VII. 22: pappá szent. 1898: Grácban a teol. magisztere. 1904: Bécsben, 1910-25: Rómában, 1930: Freiburgban, 1935: Bregenzben, 1940: Sopronban teol. tanár. Az Aquinói Szt Tamás Társ. tagja. - Cikke: M. Katolikus Akció (1943:2. sz.). - M: A Domokos-rend szelleme és szervezete. Bp., é.n., ny.n. - Aquinói Szt Tamás életrajza. Írta Joyau Károly. M-ra átd. Bp., 1898. - Albert Erhards Schrift „Katolisches Christentum u. moderne Kultur”. Graz, 1909. 88

Schem. OP 1904:43; 1925:IV; 1930:23; 1935:31; 1940:28; 1944:31; 1948:31. (s.v. Szabó Sadocus) - Tóth 1948:126. - Diós 1999:205. (4501.) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szabó Szerafin László OFM (Szolnok, Jász-agykun-zolnok vm., 1894. nov. 28.-Bp., 1939. okt. 27.): szerzetes. - 1910. VIII. 27: lépett a Kapisztrán Szt Jánosról nev. ferences r-be, 1916. I. 30: szerz. fog-at tett, 1917. VI. 4: pappá szent. 1928: Kecskeméten hitokt., 1931: Bpen kp. - 1931: a bpi Plébániánk ferences lap munk. 88

MKA 1928:215; 1931:235. - Schem. Cap. 1933:85; 1940:72. - Viczián 1995:178. (1469.)

Szabó Szilveszter Pál, OSB (Gyulakeszi, Zala vm. 1846. márc. 14.-Esztergom, 1899. márc. 5.): gimnáziumi tanár, alperjel. - A középisk-t Keszthelyen, Székesfehérvárt és Pesten végezte, 1863. IX. 8: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1869. VII. 27: ünn. fog-at tett, 1870. VII. 26: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1871: Győrött a gimn. lat. tanára, 1887: Zalaapátin alperjel, 1888: Esztergomban gimn. tanár. - M: Lat-m. szótár. Győr, 1878. - M-lat. szótár. Uo., 1878. - M. Tullii Ciceronis Philippicae. Pozsony, 1883. - A lat. irodtört. vázlata. Kz. helyett. Esztergom, 1896. 88

Szinnyei XIII:258. - Balogh 1941:65. - PN 1987:102. (795.)

Szabó Tamás (Zirc, Veszprém m., 1956. okt. 30.-): tábori püspök. - Az ált. és középisk-t Győrött, a Külkeresk. Főisk-t 1978: Bpen végezte. 1982: a győri egyhm. papnövendéke. A teol-t Győrött, Bpen és a római Gregoriana Egy-en végezte. 1988. VIII. 20: szent. pappá Győrben. 1990: egyhtört-ből licenciátust szerzett Rómában, 1993: a PPKE-n teol. dr. 1990: a győri szem. pref-a és teol. tanár. 1992: a KPI pref-a. 1993-95: és 1996-99: a bpi ap. nunciatúra titkára. 1995-96: Győr-Kisbácsán lelkész. 1995-től a győri hittud. főisk-n az egyhtört. tanára. 1997: p. káplán. 1999: a MKPK Titkárságának irodaig-ja, Bp-Felsőkrisztinaváros, a ciszt. nővérek érdligeti Regina Mundi Apátsága és az Emmánuel Közösség lelkipásztora, p. prelátus. 2001. XI. 28: kinevezett, 2002. I. 12: Bpen fölszentelt tábori pp. 2007. III. 15: lemondott. **

Szabó Tibor Tamás, OSBM (Felsővadász, Abaúj-Torna vm., 1926. márc. 25.-Pannonhalma, 1989. okt. 19): püspöki titkár, parókus. - A gimn-ot 1952-62: Miskolcon esti levelező tagozaton, a teol-t 1965-69: Nyíregyházán végezte. - 1942. IV. 26: Munkács-Csernekhegyen lépett a r-be, egyszerű fog-át 1944. II. 20: uo., ünn. nagyfogadalmát 1973. VI. 14: Anarcson tette. 1969. VIII. 6: Nyíregyházán szent. pappá, ppi titkár és székházi gondnok, 1972: Balsán parókus. 1976. IV. 1: nyugalomban. r.k.

Szabó Vendel (Iharosberény, Somogy vm., 1882. máj. 12.-Bp., 1941. nov. 6.): egyetemi tanár. - A gimn-ot Bpen, Nagykanizsán és Győrött végezte. A teol-t győri egyhm-sként Bécsben kezdte, 1903. X. 29: a CGH növ-e lett. 1909. X. 28: pappá szent., teol. dr. 1910. VI. 8: hazatért, a győri szem. pref-a, 1911: fil. és dogmatika tanára. 1915: táb. lelkész, 1916: Győrött teol. tanár. 1917: átment a nagyváradi egyhm-be és teol. tanár. 1920: az erkölcsteol. tanára Esztergomban. 1926. X. 14: az alapvető hittan tanára a bpi egy-en, 1930: p. prel. 1936/37: a hittud. kar dékánja. - 1931: a SZIA I. o. tagja. - M: Az egyh. tévedhetetlenségének tárgyköre. Győr, 1913. - A Szentháromság. Uo., 1917. - Ünnepi beszéd Szt István napján. Bp., 1928. - Katolicizmus. Uo., 1929. (A M. Szle Kincsestára 71.) - A pápaság. Uo., 1931. (Uaz 75.) 88

Veress II:278. - M. társad. lex. 1930:525. (*máj. 14.) - SZIA tagajánlás 1931:5. - Schem. Mv. 1938:43. - Nemz. Újs. 1941. XI. 8.(†nov. 7.) - Gyászjelentés (†nov. 6.) - SZIA Értes. 1941:177. - CGH Kat. 1968. (†okt. 7.)

Szabó Verona Erneszta, ANK (Nagyhind, Nyitra vm., 1886. szept. 8.-Gyón, 1966. aug. 15.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - 1904. VIII. 28: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1923: első, 1928. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. 1948: 7 nővértársával a pécsi Pius Fiúnevelő Int. háztartását vez. r.k.

Szabó Viktória Rafaella, DNAK (*Zalaszentbalázs, Zala vm., 1899. dec. 1.): szerzetesnő. - 1925. III. 25: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1926. III. 25: első, 1929. III. 25: örök fog-át uo. tette. Takarítónő volt. r.k.

Szabó Vilma M. Alberta, DNAK (Búcsú, Vas vm.-Jászberény, 1964. máj. 26.): szerzetesnő. - Tanárképzőt végzett. Vasváron a polg. isk-ban nyelvtanár volt. - M: Az édesanya. Fr-ból ford. Bp., 1940. - Az édesanya imakv-e. Összeáll. Uo., 1940. - Imameghallgatások, v. Jézus Szt Szívének jótéteményei. Írta Josef Hättenschwiller. Ford. Uo., 1941. r.k.

Szabó Zoltán (Bp., 1882. nov. 25.-Bp., 1944. máj. 18.): botanikus, egyetemi tanár. - A gimn-ot Bpen, az egy-et Bp-en termrajz-földr. szakon és Boroszlóban végezte, ahol 1905: drált. Hazatérve a bpi egy. növénytani tanszékén tanárs., 1912: adjunktus, 1913: „A kétszikű növények alak- és rendszertana” tárgykör mtanára. Közben 1908: az Állatorvosi Főisk. „A gazdasági és orvosi növények alak- és rendszertana” mtanárává képesítette s 1917: főisk. ny. rk. tanári címmel jutalmazta. 1923. VIII. 1: a bpi egy. közg. karon a mezőgazd. növénytan ny. rk., 1926. III. 11: ny. r. tanára, 1937/38: a műegy. mezőgazd. és állatorvosi kar dékánja. 1938/39: prodékánja. 1941-44: a növényrendszertan és növényföldr. ny. r. tanára a bpi tudegy-en, s az egy. növénykert ig-ja. 1916: a SZIA IV. o., 1932. V. 6: a MTA l., 1941. V. 16: r. tagja. 1938: a M. Termtud. Társ. alelnöke, a Társ. növénytani majd egyetemes szako. elnöke, a M. Pszichológiai Társ. örökléstud. o-a elnöke. - Kezdetben gombászattal, majd növényföldr-zal foglalkozott. A Dipsacaceal-család nemzetségeire, különösen a Knautia-genusra vonatkozó vizsgálatai jelentősek, melyekért Bugát-díjat kapott; az örökléstan hazai klasszikusa. - M: A knautia-genus monographiája. Bp., 1911. - Útmutató a növények gyűjtésére, konzerválására, növénygyűjt-ek berendezésére és növénytani megfigyelésekre. 2. kiad. Uo., 1913. (Népszerű termtud. kvt. 3.) - Növényrendszertani jegyzet. Uo., 1922. - Útmutató a virágos növények és harasztok gyűjtésére, konzerválására és a növénygyűjt-ek berendezésére. 2. kiad. Uo., 1924. - A növények életmódja. Uo., 1925. (Szt István kv-ek 29.) - A szobai növények élete és gondozása. Uo., 1928. (Népszerű termtud. kvt. 6.) - A dipsacaceák virágzatának fejlődéstani értelmezése. Pécs, 1930. (A SZIA mennyiségtani és termtud. o. felolvasásai II. 6.) - Az örökléstud. alaptételei. Bp., 1931. (Klny. Kis Akad. évkv-e) - A növények szervezete. Az ált. növénytan elemei. 3. kiad. Pécs, 1933. - Mendel Gergely emlékezete. Bp., 1934. (Klny. SZIA Értes.) - Újabb adatok Ny- és D-Eu. Knautiáinak ismeretéhez. Uo., 1934. (Klny. Botanikai Közlem.) - Organografiai és genetikai vizsgálatok dipsacaceákon. Uo., 1935. - Schilberszky Károly emlékezete. Uo., 1935. (Klny. M. Gazdák Szléje) - A kromoszóma. Uo., 1936. (A termtud. elemei 4.) - Rokonság, származás, öröklés. Uo., 1936. (Klny. Termtud. Közl.) - Az átöröklés. Uo., 1938. - A cephalaria-genus monográfiája. Uo., 1940. - A növény és élete. Szerk. Uo., 1941. (A term. világa 7-8.) - A sejt szerkezete és élete. Entz Gézával. Uo., 1941. (Klny. A növény élete) - Származás és öröklődés. Uo., 1942. (Kincsestár 41.) - A genetikai megismerés útjai. Uo., 1943. (Klny. Athenaeum) T.E.

Szinnyei XIII:272. - M. társad. lex. 1930:525. - A bpi egy. közg. kar alm. 1931:49. - Ki kicsoda? 1936:778. - Ker. m. közél. alm. II:982. - Akad. Értes. 1946:39. - SZIA Értes. 1946:74. - MÉL II:686. - MTA tagjai 1975:255.

Szabó Zoltán (*Bp., 1910. okt. 6.): vegyész, cserkészvezető. - A bpi Piar. Gimn. 1928: éretts., 1936. VI. 16: a Pázmány Péter Tud.egy. Bölcs. Karán drált („Mikroszkópos méretű baritrészecskék tapadóképessége”). Légoltalmi és légvédelmi szervezetekben tevékenykedett a bpi egyetemeken e témakör szakelőadója. 1937: megalakította az első légoltalmi szako-t a Bpi Piar. Diákszöv-ben. 1934: a megrendezett cserkészjáték légvédelmi vez-je; a 4. sz. BIK cserkészcsapat tagja, majd rajvez. Az I. Bpi Cserkészker., majd az V. Szegedi Cserkészker. légoltalmi előadója s a Kerületi Intéző Biz. tagja. - Írásai: M. Cserkész (1936-44:? légoltalmi rovat vez.) Bo.J.-Fe. Má.

Szabó Zoltán (Fertőendréd, Sopron vm., 1911. máj. 22.-Szombathely, 1990. jan. 23.): plébános. - 1935. VI. 23: pappá szent., Ikervárott kp., 1936: Nagycsákányban és Bagodvitenyéden h. plnos, 1937: Nyőgérben, Lentiben és Felsőpatyon kp., 1942-43: táb. lelkész, 1944-48: Szombathelyt hitokt., 1949: Rábagyarmaton plnos. 1956. XI-XII: Szombathelyen, az ÁVH Bajcsy-Zsilinszky úti börtönében tartották fogva, tizedmagával a 2 személyes zárkában, kb. 1 hónapig. 88

Schem. Sab. 1977:107. - Hetényi Varga I:385. (†1989) - Diós 1999:205. (4515.)

Szabó Zoltán (Bp., 1912. jún. 5.-Vannes, Fro., 1984. aug. 19.): író, szerkesztő. - A bpi piar. főgimn-ban 1930: éretts., 1930/31: műegy., 1931-33: bölcs. és államtud. előadásokat hallgatott, de okl-et nem szerzett. A cserkészetben alakult ki a szociográfia és az irod. iránti érdeklődése. Falukutató vállalkozásokban vett részt, a m. parasztság állapotával foglalkozott. Részt vett 1932: a Névtelen Jegyző, 1933: a Fiatal Magyarság c. folyóirat elindításában és szerk-ében. 1934: megalapította és vez. a Fiatal Magyarság Szociográfiai Munkaközösséget. Többekkel létrehozta a Szolgálat és Írás Munkatársaságot és annak kv-sorozatát. 1936: megjelent A tardi helyzet c. kv-e, a falukutató irod. első termékeinek egyike. Rendszeres szerzője, majd 1937-: a népi írók Válasz c. folyóir-a szerk. biz. tagja. Csatlakozott az 1937: alapított Márcusi Fronthoz. A Franklin Kiadó lektora. A belügymin. felkérésére egy ideig szociális titkár Bihar vm-ben. A M. Nemzet belső munk-aként elindította és szerk. „Szellemi honvédelem” c. a ném. és nyilas befolyás elleni rovatát. 1940: fro-i tanulmányutat tett. Az 1944. III. 19-i ném. megszállás után a Mátrába ment, 1945. I: jelentkezett Debrecenben, az újjáalakult Nemzeti Parasztpártnál (NPP) és az ideigl. kormánynál; 1945. I. 27-1948. III. 1: a M. Közl. c. hivatalos lap szerk-je. Visszakerülve Bp-re, rövid ideig az NPP Képes Világ c. hetilapjának szerk. biz. tagja. IV. 23: a koalíciós alapon szervezett Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) eln. és 1945. IX-1947. III: Valóság c. havilapja szerk-je. - 1947: a párizsi m. követség kulturális attaséja. 1949. VI: a Rajk-per után tiltakozásként lemondott állásáról, Londonban telepedett le. 1951. VIII-1974. VI: nyugdíjazásáig londoni szerk-ként a müncheni Szabad Európa Rádió munk. 1951-84: a müncheni Látóhatár, majd Új Látóhatár b. munk., egy ideig szerkesztőségének tagja. 1956-57: a londoni Magyar Szó c. hetilap szerk-je. 1957-60: a Londonban alakított Magyar Írók Szövetsége Külföldön főtitkára, 1957-65: kiadója, a Magyar Könyves Céh vez-je. 1980: a bretagne-i Josselin (Fro.) közs-be költözött. A közeli Vannes kórházában halt meg, Josselinben temették el. - M: A tardi helyzet. Szociográfia, Bp., 1936. - A vaskapun túl. Útirajz. Uo., 1937. - Cifra nyomorúság. Szociográfia. Uo., 1938. - Két pogány közt. Tanulmány, Uo., 1939. - Régi magyarok. Tanulmánykötet. Szerk. Uo., 1939. - Összeomlás. Útirajz. Uo., 1940. - A szellemi honvédelem naptára. Antol. Szerk. Uo., 1940. - Szerelmes földrajz. Lírai útirajz. Uo., 1942. - Parasztok. Antológia. Szerk. Uo., 1943. - Angliai vázlatkönyv. Útirajz. Uo., 1946. - Kilenc költő. Antol. Szerk. London, 1959. - Harmadik út. Bibó István tanulm-ai. Szerk. Uo., 1960. - Ősök és társak. Tanulm-ok. S.a.r. Czigány Lóránt. Bern, 1984. - Terepfelverés, Tanulmányok. S.a.r. uő. Uo., 1987. - Nyugati levelek. Jegyzetek. Párizs, 1987. - Küszöbről. A m. forr. Angliában. Napi kommentárok 1956. okt. 24-től dec. 28-ig. S.a.r. Kenedi János. Párizs-Highland Lakes (N.J., USA), 1988. - Hazugság nélkül. 1932-48: írt publicisztika. S.a.r. uő. 1-3. köt. Bp., 1992. - Szellemi honvédelem. 1939-44: a M. Nemzetben közölt publicisztika. S.a.r. uő. Uo., 1994. - Diaszpóranemzet. Hátrahagyott tanulm-ok, jegyzetek. S.a.r. András Sándor. Uo., 1999. - A magyarság Eu-ban, Eu. a magyarságban. Tanulm-ok. S. a. r. András Sándor, Uo., 2002. Bo.Gy.-N. Pál József

Borbándi 1992:333. - Nagy 2000:910. - N. Pál József: „A megtartók jöjjenek…” Tanulm-ok. Miskolc, 2004.


Szabó Anna Flóra SZLT (Szany, Sopron vm., 1923. aug. 30.–Bp., 1998. jan. 31.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Ápoló- és műtősnői okl-et szerzett. Bpen 1941. IX. 1: lépett a vincés nővérek r-jébe.

Szabó Anna Vilma SZLT (Szany, Sopron vm., 1902. ápr. 23.–Bakonybél, 1982. márc. 12.): szerzetesnő. – Tanítónőképzőt végzett. 1923. XI. 1: lépett a r-be. – 1950 u. a nagytétényi gyermekotthonban gondozó. 1977: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Szabó Bendegúz (Bp., 1905. nov. 24.–Bp., 1991. nov. 16.): gépészmérnök, cserkészvezető. Lásd MKL XII:471. – 1942: a Budapesti Cserkészkerület VII. körzetének parancsnoka lett. 15 cserkészcsapatot segített munkájukban. A „katakomba cserkészet” idején is élő központja volt a cserkészetnek. – 1969: nyugdíjazták. – 1992: posztumusz megkapta a Magyar Cserkészszövetség Újraalakulási Díszjelvényét. Bo.J.

Szabó Cecilia M. Celeszta SZINT (Kapuvár, Sopron vm., 1899. márc. 24.–Kapuvár, 1976. dec. 19.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítóképzőt, Szegeden tanárképző főisk-t végzett. 1915. V. 12: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1920. VII. 25: Esztergomban tette. Itt, majd Miskolcon tanítóképző int. tanár.– 1950 u. Sopronban tanárnő, majd Kapuváron a rokonainál élt. r.k.

Szabó Erzsébet Borbála SDS (Egervár, Zala vm., 1899. nov. 11.–Kecskemét, 1982. júl. 28.): szerzetesnő. – 1926. VI. 15: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1928. I. 6: uitt, örök fog-át 1934. I. 6: Máriabesnyőn tette. Ápolónői képesítést szerzett. 1928–: Bpen az Uzsoki u. kórházban ápolónő, Gödöllőn a perm. rh-ban, majd Máriabesnyőn varrónő. –1950 u. a kecskeméti piar. rh. varrónője. r.k.

Szabó Etelka Leandra SZLT (Nagyvázsony, Veszprém vm., 1910. máj. 8.–Szekszárd, 1989. nov. 18.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1930. XII. Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1935. XII. 8: Pécsett tette. 1931–50: majd 1950–79: a pécsi klinikán ápolónő. 1980-: Bonyhádon élt, 1987: a grábóci szoc. otthonba költözött. r.k.

Szabó Ferenc (Zalaegerszeg, Zala vm., 1920. jan. 6.–Zalaegerszeg, 2002. márc. 12.): könyvelő, postatiszt, ogy. képviselő. – Szülők: Pál postaaltiszt, Herczeg Mária; 1947–: neje Bogár Erzsébet (1922–) postai tisztviselő. Zalaegerszegen éretts., 1946: az Erzsébet Tud.egy-en jogi dr. – Zalaegerszegen postatiszt. 1945: belépett a Független Kisgazdapártba, ahol vmi főtitkár. 1947 nyarán, amikor az FKGP választói előtt elvesztette erkölcsi hitelét, a →Demokrata Néppárt (DNP) tagja lett. VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a DNP Zala vmi listáján pótképviselő. →Iszák Kálmán mandátumáról való lemondás után 1948. VIII. 4: behívott képviselő. A párt 1949. II. 4: önfeloszlatása után független képviselő. Mandátuma IV. 14: lejárta után, „jobboldali magatartása miatt” zalaegerszegi állásából elbocsátották. Bpen a 12. sz. posta beosztott tisztviselője, hamarosan visszatért Zalaegerszegre, ahol gyantamunkás. 1952: családjával együtt a város melletti Pipahegyre telepítették; ekkortájt kisiparosoknál könyvelő. 1956. XI. 1: a DNP újjászervezésekor az ideigl. megyei és városi vez. titkára. 1989: a →Kereszténydemokrata Néppárt alapító, 1990: a párt orsz. intézőbiz. tagja, majd a Zala megyei pártvez. üv. eln-e, 1990: az ogy. választásokon kisebbségben maradt. A zalai sakkélet egyik szervezője. – Cikkei: Független Zala (1946/47) 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó-Szabó 1996.– Ogy. alman. 1947/49. Bp., 2005:379. – Zalai életr. kislex. 3. jav. bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005:247.

Szabó György (Hodos, Maros szék, 1874. márc. 15.– Gyulafehérvár, 1944. máj. 22.): teológiai tanár. – A gimn-ot Marosvásárhelyen és Gyulafehérváron, a teol-t Bécsben a Pázmáneum növ-eként végezte. 1898. VII. 14: sztelték pappá. Gyulafehérváron kp., majd Kolozsváron, Csíksomlyón és Marosvásárhelyen gimn. tan. 1926–41: Gyulafehérváron teol. tanár. F.S.

Ferenczi 2009:404.

Szabó Irén Urbána SDS (Nyustalikőr, Gömör-Kishont vm., 1911. aug. 20.–Hatvan, 1974. máj. 29.): szerzetesnő. – 1929. II. 9: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1931. I. 6: uitt, örök fog-át 1937. I. 6: Máriabesnyőn tette. Bpen →Szalvátor Intézetben, majd Máriabesnyőn portás nővér. –1950 u. Hatvanban sekrestyés. r.k.

Szabó Jolán Jozefa SZLT (Nagyvázsony, Veszprém vm., 1905. júl. 18.–Bakonybél, 1996. nov. 1.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. Bpen 1931. III. 15: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1958. VII. 30: a pécsi orvostudományi egy. II. sz. klinikáján röntgenasszisztens. 1966. VI: nyugdíjazták. A pécsi, majd a bakonybéli szoc. otthonban élt. s.k.–r.k.

Szabó József (Bp., 1889. márc. 15.–1947 után?): cipő felsőrész készítő, keresztényszocialista politikus. – 5 é. korától árvaként rokonai és a főv. támogatásával 6 el. oszt. végzett, 12 é. korában cipő felsőrész készítő tanoncként került a ker.szoc. munkásmozgalomba, s 18 é. korában már szakszervezeti elnök. →Giesswein Sándor 1910. III: Szabadkára küldte ker-i szervező titkárnak, ahol a →Bácskai Napló munk. is. 1911: Pécsett megszervezte Mo. legerősebb ker.szoc. szervezetét; a Dunántúl és a →Pécsi Újlap munk., a bpi →Igaz Szó pécsi tudósítója. Magántanulóként középisk. végzett. 1914. VIII–: a szerb, majd az orosz frontokon harcolt, betegen került haza, 1918. őszén az összeomláskor leszerelték. A Károlyi-kormány idején a szocialisták és a kommunisták ellen agitált, 1918. XII–: a Ébredő M-ok Egyes. vez. tagja, a Gólyavárban rendezett nagygyűlések elnöke és hivatalos szónoka. 1919. VIII–: a kommün bukása után, mint központi főtitkár a ker.szoc. szervezetek újjáépítője. 1920–44: a bpi that. biz. és 1920–21: a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja programjával Bp., 22. választóker. (Kőbánya) nemz.gyűl. képviselője. Főként munkások és az ellátatlanok érdekében szólalt föl, elérte az addig 4 kilós kenyérfejadag fölemelését. 1921. VIII: a kormány Pécs város miniszteri biztosává nevezte ki a szerb megszállás alól fölszabadult területre. 1922–27: Bp. D-i ker-e nemz.gyűl. képviselője ker.szoc. programmal. 1926–: a BSzKRt igazg. tagja. 1926. XII–: a Ker. Gazd. Párt programjával a pesti D-i ker. pótképviselője. A Ker.szoc. Villamos- és HÉV Alkalmazottak Orsz. Szöv., a Ker.szoc. Állami Vas- és Gépgyári Munkások Orsz. Szöv. főtitkára, a Kőbányai Keresztény Községi Párt elnöke. 1935–39: a Ker. Gazd. Párt programmjával ogy. képviselő. – 1939–44: a Sajtókamara lapkiadó szako. tagja. 1946—47: internálták és népbírósági ítélettel bebörtönözték. – Írásai: Keresztény szocialisták naptára 1925. (Bp., [1924]: A Keresztény Szocialista Párt parlamenti tevékenysége 1923–24-ben; Uaz: Földnépe naptár 1925. esztendőre. 1 évf. Uo., [1924]); Keresztény szocialisták naptára 1926. (Uo., [1925]: Mi történt a politikában?) – M: Keresztény szocialisták naptára. 1924., 1925. (Szerk. Kórodi-Katona Jánossal), 1926., 1929 (Szerk. Movik Zsigmonddal), Szerk. Bp., [1923–1928] – Az egyén és a közösség. Bp., 1943. (Világnézeti konferenciák 1.) – Az egyén és a közösség röntgenképe. Uo., 1943. (Uaz 2.) – Az egyén. Uo., 1943. (Uaz. 3.) – Emberebb ember–magyarabb magyar. Uo., 1943. (Uaz. 4.) [e sorozat a Korda kiadó kiadványa, ez valószínűsíti a ker.szoc. ~ szerzőségét – VJ.] – Bpen a Ker.szoc. Villamos- és Helyiérdekű Vasúti (1933–34: és Autóbuszüzemi) Alkalmazottak Orsz. Szöv. hivatalos lapja a Magyar Villamos 1919. XI.–1923. IX. és 1924. II. 16. – VII. 16. és 1927. VI. 1.–: 1944. VIII. 1.(?): fel. szerk.; Kőbánya és környéke ker. társad. hetilapja a Kőbányai Újság 1920. X. 17.–1921. VII. 10: főszerk. (11 + 28 sz.) és folytatása a Budapest–Kőbányai Újság 1921. VII.17.–IX. 18: főszerk. és kiadója (1–10. sz.); a Szakszervezeti Élet bpi kéthetenkénti ker.szoc. szakközlöny 1921. VIl. 15.–1926. XI: laptulajdonosa és fel. kiadója; a Ker.szoc. Áll. Alkalmazottak Orsz. Szöv. hivatalos havi közlönye a Magyar Állami Munkás 1927. III. 1.–1935. VI. (2. sz.) fel. szerk.; a Ker. Szoc. Szálloda, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Orsz. Szöv. hiv. havilapja a Magyar Pincér 1929. II. 24.–1929. III. 17: fel. szerk.; az Állami Vas- és Gépgyári Alkalmazottak Lapja 1924– 29? fel. szerk. 88

Nemz. gyűl. alm. 1920:133. – Parlamenti alm. 1922–27. 1922:386. – Dr. Deák 1927:498. – Wünscher 1927:78., 1928:64. – György 1930:286. Arck.; 1931:61., 236. – Weichert 1931:80. – Ogy. alm. 1935:368. Arck. – Ki kicsoda? [1937]: 776. – A Sajtó 1939: 4. sz. – Ker. m. közél. alm. 1940. II:978. – Kemény 1942:151. – Viczián 1995:177. (344, 499, 582, 1088, 1189.,1588) – Gergely 1993:269. – Mo-i sajtó 1921–44 bibliogr. 2010:581., 3391., 3770., 4198., 4366. – Gulyás–Viczián XXVI: (kz-ban)

Szabó József (Fertőendréd, Sopron vm., 1901. febr. 24.–Győr, 1963. jún. 29.): kanonok. – Győrött 1926: VI. 29: pappá szent., a Rákócziánum Középisk. Kat. Fiúinternátus tanulm. felügyelője, 1928: a Pázmány Péter Tud.egy. teol. dr. 1929: a Pállfyánum, 1930: a győri kisszemin., 1931: a szemin. tanulm felügyelője, 1934: tanára, 1946–48: a Pállfyánum és Rákócziánum ig-ja. 1958: knk. – Írása: Út, igazság, élet. Időszerű előadó anyagtár. A Bpi AC szónok-konf. előadásai. (Bp. [1942]: Korszerű retorikai szempontok) – Talán az ő m: Emberebb ember – magyarabb magyar. Bp., 1943. (Világnézeti konferenciák 4.) – Az évi 10x-i Győri Katolikus Tudósító 1931. I.–XII: fel. szerk. 88

MKA 1928:84., 1930/31:93. – Schem. Jaur. 1936:140., 1947:156. – Pilinyi 1943:32. – Diós 1999: 203. (4400.) – Győr-Moson-Sopron m. sajtóbibliogr. 1779–1995. Győr, 2000. – Gulyás–Viczián XXVII: (kz-ban)

Szabó Katalin Consalva SDS (Endrőd, Békés vm., 1906. okt. 25.–Székesfehérvár, 1987. júl. 21.): szerzetesnő. – 1935. VI. 27: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1937. I. 6:, örök fog-át 1941. I. 6: Máriabesnyőn tette. Tanítónőképzőt és zöldkeresztes tanf-ot végzett. 1935: a Koltói kórházban zöldkeresztes ápolónő, majd a →Szalvátor Intézetben felügyelő. – 1950 u. 1961: nyugdíjazták. r.k.

Szabó Katalin Gizella SZLT (Szentlőrinc, Baranya vm., 1925. dec. 26.–Nagykanizsa, 1999. márc. 4.): szerzetesnő. – Apja pénzügyéri főigazgató, anyja htb. ~ 1945. VII. 6: a bpi Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. IX. 3: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe. 1946. IX. 1: Márianosztrán tanítónő. 1949. XII. 15–1950. IX. 1: a péceli csecsemőotthonban dolg. – Fog-t 1952: tette. 1958–63: Bpen csecsemőgondozónő. 1963: Balatonfenyvesen, 1981: Fonyódon, 1982: Ordacsehiben tanítónő, majd Keszthelyen mtanár. – Daganatos és légúti betegsége miatt nem tudta vállalni a közösségi életet, a húgával egymást ápolták. s.k.

Szabó Katalin Valentin SZLT (Nagykanizsa, Zala vm., 1911. nov. 14.–Bp., 2004. jún. 18.): szerzetesnő. – Apja kazánkovács, anyja kereskedő. ~ gyermek- és ált. ápolónői okl-et szerzett. 1930. XII. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1935. XII. 8: tette. A Schöpf-Mérei kórházban dolg. 1966: nyugdíjazták. s.k.–r.k.

Szabó Margit M. Nikolin SZINT (Jászárokszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1912. jún. 9.–Jászárokszállás, 1990. ápr. 30.): szerzetesnő. – 1932. IX. 6: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1936. VIII. 10: uitt tette. Az anyaház konyháján dolg. – 1950 u. a rokonainál élt. r.k.

Szabó Mária Devóta SDS (Kálló, Nógrád vm., 1910. aug. 24.–Aszód, 1983. jan. 23.): szerzetesnő. – 1938. X: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1940. IX. 8:, örök fog-át 1946. IX. 8: Máriabesnyőn tette. r.k.

Szabó Mária M. Honória SZINT (Szentmihályudvar?, 1874. jan. 16.–Nógrádverőce, 1957. aug. 12.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítóképzőt végzett. 1892. VIII. 27: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1895. VII. 19: uitt tette. Népisk. tanítónő, 1924: Miskolcon, 1940: Székesfehérváron házfőnöknő. – 1950 u. a verőcei szoc. otthonban élt. r.k.

Szabó Mária Ozita SDS (†Máriabesnyő, 1949. máj. 19.): szerzetesnő. – 1925. VI: 5: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1927. I. 6: uitt, örök fog-át 1933. I. 6: Máriabesnyőn tette. Tanítónőképzőt végzett. A Klotild szeretetházban és Nagykőrösön tanítónő és főnöknő. r.k.

Szabó Olga M. Erna SZINT (Endrőd, Békés vm., 1912. márc. 4.–Bp., 1983. júl. 20.): szerzetesnő. – Esztergomban tanítóképzőt, Szegeden zöldkeresztes védőnőképzőt végzett. 1929. IX. 3: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1933. VIII. 3: uitt tette. Sátoraljaújhelyen tanítónő, majd az esztergomi Kolos kórházban ápolónő és házfőnöknő. – 1950 u. Bpen kis nővérközösségben élt, az Egyházi Szeretetszolgálat vez. munk. r.k.

Szabó Péter (Debrecen, Hajdú m., 1966. jan. 31.–): egyetemi docens. – A teol-t 1984: Nyíregyházán kezdte, 1985–90: Bp-en a KPI növ-eként a Hittud Főisk-n végezte, 1992: drált. A PMI ösztöndíjasaként a Pápai Keleti Int. kánonjogi fakultásán tanult tovább, 1996. VI: drált. – 1995: a Nyíregyházi Gk. Hittud. Főisk. és a Bessenyei György Tanárképző Főisk. tanára, 1996: a PPKE-en tanított. 1998: a Kánonjogi Intézet Egyházi Közigazgatási Tanszékén tszvezető egyetemi docens. – 1997–: MÖB, OTKA és MTA kutatási ösztöndíjak és programok keretében is dolg. 1997: a Society for the Law of the Oriental Churches, 1998: a Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo tagja. 1998: kezdeményezésére jött létre a Kánonjogi Posztgraduális Intézet idegen nyelvű szakfolyóirata, a Folia Canonica. 2003–06: az MTA-PPKE Liturgiatudományi Kutatócsoport tagja. Kutatási ter-e az egyházi alkotmányjog, ezen belül a szupraepiszkopális kormányzati szervek kérdéseinek vizsgálata. s.k.

Szabó Rozália Matild SZLT (Szany, Sopron vm., 1912. nov. 5.–Bakonybél, 1992. júl. 11.): szerzetesnő. – Óvónőképzőt végzett. 1932. IX. 8: Bpen lépett a r-be. – 1950 u. háztart. alkalmazott, 1961: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Szabó Teréz Emma SDS (Péterréve, Bács vm., 1898. ápr. 30.–Máriabesnyő, 1970. jan. 03.): szerzetesnő. – 1913. XII. 3: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1916. I. 3:, örök fog-át 1922. I. 6: uitt tette. r.k.