🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Samassa
következő 🡲

Samassa József (Aranyosmarót, Bars vm., 1828. szept. 30.-Eger, 1912. aug. 20.): bíboros-érsek. - Iskoláit Nyitrán, Léván és Esztergomban végezte. A bölcs-et mint papnöv. 1844-től Nagyszombatban, a teol-t 1847-től a bécsi Pázmáneumban végezte. 1852. VII. 23: pappá szent., 2 é. a nagyszombati érs. főgimn. gör. nyelv és irod. tanára. 1854: a KPI tanulm. felügy-je. 1859: az esztergomi teol. bibliai tanszékén, 1861. IV. 14: a pesti egy. biblikus tanszékén tanított. 1869-70: Aranyosmaróton ogy. képviselő. Deák Ferenc közbenjárására a VKM-ben a kat. ügyek előadója, 1869. IX. 23: földvári c. apát és esztergomi knk. és 1875-ig újból ogy. képviselő, 1871. I. 1: szepesi mpp., IX. Pius p. VI. 26: megerősítette, VII. 30: pp-ké szent., VIII. 27: elfoglalta székét. Rendezte az egyhm. papság anyagi helyzetét, helyreállította a szepeshelyi Szapolyai-kpnát. 1873. VI. 18: egri érs. VIII. 29: v.b.t.t., 1888: p. trónálló és prel. 1896: a bpi egy. egyhjogi dr-rá választotta, 1906. XII. 6: megkapta a bíb. kalapot. ~ költségén épült Ózd, Kótaj, Vécs, Kisújszállás és Sajókaza tp-a. 1901: adományai meghaladták a 3 millió K-t. Eger város díszpolgára. Gyémántmiséjét 1912. VII. 23: mondotta. - Fm: Sugarak. Szemelvények... irataiból és beszédeiből (1873-1898) huszonötéves érssége ünneplésére. Eger, 1898. - ~ bíbornok, egri érs. beszédei. 1-2. köt. Uo., 1912. - Utóda a szepesi széken 1874. II. 28: Császka György, Egerben 1912. VIII. 21: Szmrecsányi Lajos. 88

Egri Egyhm. Közl. 1873:120. (~ életrajza); 1905:24. sz. (Huttkay Lipót: ~ egri bíb.; Bőhm János: ~ egri bíb.); 1908:161. (~ 80 születésnapján ünnepség az egri papnev. int-ben, Kovács Mihály: S., a műv-ek pártfogója); 1912:105. (~ gyémántmiséje; Török Kálmán: ~ a közélet terén, ~ halála); 1928:129. (Dutkay Pál: S. centenárium); 1944:11. (Kriston Endre: Három érsekünk székfoglalásáról) - Gams 1873:378. (7.) (1888:81. (1871. VI. 26-1873. VII. 25: szepesi pp.); 1888:80. (1873. VII. 25: egri érs.) - Koncz 1892:214. - Zelliger 1893:456. - Pallas XIV:831; XVIII:535. - Hittud. Folyóir. 1898. (Török Kálmán: A jogász érs.) - Hock 1890:75. - Koncz 1892:214. - Pallas XIV:831; XVIII:535. - Kollányi 1900:497. - Bars vm. 1903:194. - Ogy. alm. 1910:15. - Szinnyei XII:101. - Esztergom vm. 1908:159. - Heves vm. 1910:398. - Gyöngyösi Kalendárium 1913:35. (~) - Dutkay Pál: Emlékezés ~ bíbornok, egri érs-ről. Eger, 1928. - KL IV:128. - Puskás 1980:104.


Samassa János, 1899. V. 10-től gesztőczi (Verebély, Bars vm., 1867. márc. 20.–1922 u.?): jogakadémiai tanár, ogy. képviselő. – Szülők: János (József érs. fivére) érs. uradalmi jószágig. [a nemességszerző], mártonfalvi Süteő Adalberta; neje 1896. IX. 12–: Lauser Marianne. Jogot végzett, 1 é. önkéntesi szolgálat után, 1887–96: hadnagyként a 13., 11., 12., legutóbb a 6. cs. és k. huszárezredben szolgált. – 1896: Heves vm. egri járásának szolgabirája, majd tb. főszolgabirája, 1891-1898: az MKE Egri Bükk oszt. választm. tagja. 1901. IX. 1. az egri érs. joglíceumban a közigazgatási jog és statisztika tanára. 1901: az ogy. választásokon szabadelvű programmal a kápolnai ker. ogy. képviselője. E pártból 1904 végén kilépett, a Nemzeti Párthoz, majd e párttal a Függetlenségi és 48-as Párthoz csatlakozott. 1905: a kápolnai ker. újra ogy. képviselőjévé választotta, a Függetlenségi Párt jegyzője, a mentelmi biz., Eger város képviselőtestületének és Heves vm. that. biz. tagja. 1944: Zalaegerszegen közjegyző. – Írásai: Egri Hiradó (1893–: versek, tárcák Pauvre Jean álnéven), Magyarország (1903/04), Országgyűlési Napló (beszédei főleg katonai kérdésekről) – M: Egy eszme. Eger, 1902. (Deputatus Anonymus álnéven) – A kápolnai kerület polgárainak. Uo., 1904. – Törvényjavaslat a vándorcigányoknak törvényhozási úton való megrendszabályozásáról. Projet de loi sur la réglementation des tziganes vagabonds par les législations. – Gesetzentwurf über die Massregelung der Wanderzigeuner auf legislatorischem Wege. Bp., 1911. (2. kiad. 1917) – Bartha Miklós összegyűjtött munkái. 1–2. köt. Szépirodalom. 3. köt. Pol. beszédek és nemzetiségi cikkek. S. a. r. Szmertnik Istvánnal, Stankovits Ferenccel. Előszó az irod. részhez Ábrányi Kornél, a pol. részhez Holló Lajos. Bp., 1908–1910. – Bartha Miklós összegyűjt. munkái. 4–6. köt. S. a. r. Bp., 1912. – Naplómból. 1–2. köt. Uo., 1920. (Az Ideigl. Nemz. Kormány az 530/1945. sz. ME rendelettel betiltotta) – Az Orsz. Széchenyi Nemzeti Társaskör. Uo., 1922. – Álnevei: Deputatus Anonymus [1902(?)–: évenkénti füzetek társad., ker. szoc. és közgazd. kérdésekről]; Pauvre Jean (Egri Híradó). 88

Sturm 1901:352., 1905:376., 1906:211. – Heves vm. 1909:398. – Szinnyei XIII:100. – Kempelen 1915. IX:217. – MTC 1941:528., 1943:636. – Fasiszta sajtóterm. jegyz. 1946. IV. 21.