🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prohászka
következő 🡲

Prohászka Angela (*Bp., 1888): tanítónő. - Bulgáriában és Bpen tanult, a tanítóképzőt magánúton végezte, majd a Ranolder Int-ben gyorsírás tanári okl-et szerzett. 1910: belépett a Kat. Nővédő Egyes-be, ahol előbb patronessz, majd elöljárónő. 1908: a →Szociális Missziótársulat megalapításakor annak kültagja. →Prohászka Ottokár lelkigyakorlatos és konf-beszédeinek 1917-27: gyorsírója. A szfőv. Pedagógiai Szem-át elvégezvén 1918: a szfőv. szolgálatába lépett, 1930: a VIII. ker. Dugonics u. el. fiúisk. tanítója, a Szoc. Missziótársulat tanácstagja. - M: Prohászka Ottokár konferenciabeszédei. 1918. márc. 28-31. ~ [gyorsírásos] följegyzései nyomán. Kz. gyanánt. Bp., 1920. - Uaz ... 1921. III. 19-29-ig a Szociális Missziótársulat lelki gyakorlatain. ~ följegyzései nyomán. Uo., 1922. - Uaz 1923. III. 24-28. a Szoc. Missziótársulat lelki gyakorlatain. ~ följegyzései nyomán. Uo., 1923. - Uaz, amelyeket a bpi Egyetemi tp-ban mondott 1924. IV. 12-től. ~ följegyzései nyomán. Kiskunmajsa, 1924. - Prohászka Ottokár utolsó konferenciabeszéde, amelyet a Szoc. Missziótársulat tagjainak 1927. III. 19. tartott az Egy. templomban. [névtelenül ~ följegyzései alapján] Bp., 1928. - M. nemz. világító fáklyája. Vetítettképes előadás-sorozat. Kísérő szövegét átd. H.é.n. 88

Bp. közokt. hatóságai 1930:385. - Bozzay 1931:762.

Prohászka Ottokár (Nyitra, Nyitra vm., 1858. okt. 10.-Bp., 1927. ápr. 2.): megyéspüspök, „Magyarország apostola és tanítómestere” (sírfelirata), „a napbaöltözött ember” (Gárdonyi Géza). - A gimn-ot Losoncon, Nyitrán, Kalocsán és Esztergomban végezte. Mint esztergomi egyhm-s kispap 1875: a CGH növ-e. 1881. X. 30: Rómában pappá szent., fil. és teol. dr. 1882: tért haza. Esztergomban kp., 1883: a líceum lat-gör., 1884: a szem. dogmatika tanára, 1890: spirituálisa is. 1901: a ffiaknak tartott lelkigyakorlataival vált országosan ismertté. - 1904. III. 4-1905. XI. 6: a bpi egy. dogmatika tanára. A kir. 1905. X. 17: székesfehérvári pp-ké nevezte ki, X. Pius p. XII. 11: erősítette meg, XII. 21: Rómában fölszent. Székét 1906. I. 21: foglalta el. - →Farkas Edittel megalapította a →Szociális Missziótársulatot. Az I. vh. után az első nemzgyűl-ben Székesfehérvár képviselője, a Ker. Nemz. Egyesülés Pártjának elnöke; a kormány elnökségét is fölajánlották neki. - 1909. IV. 29: a MTA l., 1920. V. 5: r. tagjává vál., 1915: a SZIA alapító, 1926: a Kisfaludy Társ. tagja. - 1895. XII. 25-: az Esztergom hetilap alapító főmunk., 1898. I. 16-1910. VI. 27: kiadója. A bpi Egyetemi tp. szószékén kapott agyvérzés után halt meg (emléktábla a szószék alatt). -

Római neveltetése határozta meg lelkiségét, szellemi irányultságát, ap. tevékenységét. Miután lefordította XIII. Leó Rerum novarum enc-ját, a szociális gondokodás apostola és a századforduló reformere lett. Miközben egyre terjedtek Marx tanai és a szocdem. mozgalom, ~ 20 évvel az orosz forr. előtt prófétai módon figyelmeztetett a sürgető reformokra s az egyh-ban megvalósítandó demokráciára. 1914-18: ppi birtokain megvalósította az örökbérletet és támogatta a szociális létesítményeket. - A 20. sz. eleji →modernizmus válságában ~ is „modern” nézeteket vallott, melyeket mérsékelten ki is fejezett a Modern katolicizmus (1907) c. kis kv-ében és Az intellektualizmus túlhajtásai c. akad. székfoglalójában. →Bergson tanítványától, a modernista Le Roytól átvett bizonyos merész tételeket (ezek a székfoglaló fogalmazványában világosan felismerhetők), de a közzétett szövegekben nincsenek olyan tételek, amelyeket X. Pius p. elítélt a →Pascendi enc-ban. Ezért is érte villámcsapásként 1911: e két mű és egy karácsonyi cikkének indexre tétele. Ebben döntő szerepe volt Szabó Szádoknak, az Angelicum domonkos prof-ának, aki az Indexkongr. domonkos titkára kérésére elmarasztaló ítéletet fogalmazott meg (az Indexkongr. titkárát viszont ~ hazai ellenfelei is erre biztatták). ~ alávetette magát a római döntésnek, de nagyon fájt neki, hogy a Vigiliancia-biz. előre nem tájékoztatta a kifogásairól. - ~ figyelt az „idők jeleire”, s az Egyh. megújulásáról olyan nézeteket hirdetett, melyek 50 év múlva a II. Vatikáni Zsinaton váltak az Egyh. hivatalos tanításává: párbeszéd a modern tudománnyal és kultúrával, a világiak fontos szerepe az apostolkodásban, „demokratikus” reformok az Egyh-ban. 1919: a vörös felfordulást figyelmeztetésnek vette, a kommün bukása után az általa fogalmazott pp-kari körlevelekben a szociális és reform-eszméket hangoztatta. Kis időre pol. szerepet is vállalt az ogy-ben, hogy reformtervei megvalósulhassanak, de hamar kiábrándult a →keresztény kurzusból, melynek képviselői nem voltak ker-ek, a kurzus „csak program” volt a kereszténységről. - ~ csak →Pázmány Péterhez hasonlítható szónok, fil. és teol., lelki író. Lelkiségéről, misztikájáról elmélkedés-kötetei és naplójegyzetei tanúskodnak. Az Euch. és Krisztus misztériuma iránti mélységes áhítata a 20. sz. nagy misztikusai közé állítja. - A Károlyi-kertben többalakos emlékműve 1934: Fülöp Elemér alkotása. 1947. IV. 27: éjszaka „ismeretlen tettesek” (Faludy György vezette fiatalok) ledöntötték. A megmaradt főalakot 1982: az egyh. kikérte, 1984: Székesfehérváron a pléb. kertjében, 1992: a tp. előtti parkban helyezték el. - Carrarai márvány síremlékét a székesfehérvári ~-tp-ban 1936: →Orbán Antal szobrász készítette. - A Magyar Sion c. folyóir-nak 1887-től társszerk-je, 1893-1904: szerk-je, 1898. I. 16-1905(?): kiad. az Esztergom c. hetilapot. - Álneve és betűjegyei: P. O. (Alkotmány, 1902-05; Egyh. Közl., 1902; Kat. Szle); P. O. dr. (M. Sion, 1902; Alkotmány, 1904); Pethő dr.; Petheő Rudolf (Új M. Sion, 1882); Tardos dr. - Utóda: 1927. VI. 20: Shvoy Lajos. - Írásai: MKA 1927. (Bp., 1926: Időszerű kat. konstrukciók), Karitász évkv. 1940, 1941. (Uo., 1939-40) - M: XIII. Leó p. beszédei és levelei. Ford. Bp., 1891. - Isten és világ. Esztergom, 1891. - Szt Adalbert ünnepén... Sztbeszéd. Uo., 1892. - Harc a félszegségek ellen. Uo., 1892. (Klny. Új M. Sion) - A ker. bűnbánat és bűnbocsánat. Uo., 1894. - Produktív-e a pénz? Bp., 1898. - Gondolatok a sz-végi hódolatnak és a m. katholicizmus 900. jubileumának ünnepére. Uo., 1900. - Sötét lapok, fényes lapok. Tört. képek a fr. forr-ból. Domin nyomán írta Tardos dr. Uo., 1901. - Föld és ég. 1-2. köt. Esztergom, 1902. - Dominus Jesus. 8 konf., melyet a bpi egy. tp-ban tartott. Uo., 1903. - A diadalmas világnézet. Uo., 1903. - Konf. beszédek... az Urak főv. Mária Congregatiojában 1903/04-ben. Bp., 1904. - Jegyzetek 1907. III. 23/27. Bpen tartott húsvéti elmélkedéseiből. Uo., 1907. - Konf. beszédek ... a pécsi Kat. Körben... Pécs, 1907. - Modern katholicizmus. Bp., 1907. - Elmélkedések az evang-ról. 1-2. köt. Esztergom, 1908. - Az intellectualismus túlhajtásai. Akad. székfoglaló. Bp., 1910. - Die Liebe bis ans Ende. Kempten, 1910. - Magasságok felé. Bp., 1911. - A túlvilág tornácaiban. Uo., 1913. - Széchenyi eszmevilága. 1. köt. Uo., 1913. - A pünkösdi lélek. Elmélkedések. Uo., 1914. - Szt István kir. alakja 1914-ben. Székesfehérvár, 1914. - A háború lelke. Bp., 1915. - Háború és vallás. Beszédek. Uo., 1915. - Objektív idealizmus. Uo., 1915. - Rorate coeli. Ádventi elmélkedések. Uo., 1915. - A föltámadott nyomaiban. Elmélkedések. Uo., 1916. - Gloria in excelsis! Elmélkedések. Uo., 1916. - A Táborhegytől Bethániáig. Elmélkedések. Uo., 1916. - Világosság a sötétségben. Uo., 1916. - Hervadt tulipán, örök árvalányhaj. Szombathely, 1917. - Konf-beszédei 1918. III. 28-31. Bp., 1921. - Elb-ek és úti rajzok. Uo., 1922. - Konf-beszédei 1921. III. 19-29. Uo., 1922. - Uaz 1923. III. 24-28. Uo., 1923. - Uaz 1924. IV. 12-től. Kiskunmajsa, 1924. - A bűnbocsánat szentsége. Bp., 1924. - Szentlélek hárfája. Imakv. Uo., 1927. - ~ breviarium. Összeáll. Brisits Frigyes. Uo., 1927. - ~ missziós körlevelei. S.a.r. Farkas Edit. Uo., 1927. - ~ utolsó konf-beszéde 1927. III. 19. Uo., 1928. - ~ összegyűjt. munkái. 1-25. köt. Szerk. Schütz Antal. Bp., 1928. - Öm 9: Világosság a sötétségben. Ppi pásztorlevelek 1905-27. - Öm 10: Urunk lelke. Dolgozatok 1896-1918. - Öm 11: Kultúra és terror. Dolgozatok 1893-1918. - Öm 12: Ünnepnapok. Megemlékezések 1882-1923-ban. - Öm 13: Élet igéi. Beszédek 1892-1926. - Öm 14: Az elme útjain. Bölcseleti dolgozatok 1893-1927. - Öm 15: Hit és ész. Hitvédelmi dolgozatok 1893-1927. - Öm 16: Utak és állomások. Útirajzok és naplók 1895-1904. - Öm 17-18: Élet igéi. 2-3. köt. Beszédek 1898-1927-ben. - Öm 19: Új elmélkedések 1898-1926. - Öm 20: Az Úr házáért. Dolgozatok 1887-1926. - Öm 21: Az igazság napszámában. Vezércikkek az Esztergom c. lapban 1896-1923-ban. - Öm 22: Iránytű. Cikkek 1893-1926-ban. - Öm 23-24: Soliloquia. 1-2. köt. Lelki napló 1878-1927. - Öm 25: Sion hegyén. Dolgozatok 1906-1924. - Az élet kenyere. Szerk. Schütz Antal. Bp., 1930. - XIII. Leó p. ap-körlevele a munkások helyzetéről. (Rerum novarum...) Ford. Uo., (1931) - Iránytű. Szerk. Schütz Antal. Bp., 1940. - Rorate coeli. Adventi elmélkedések. Uo., 1942. - A szép szeretet anyja. Elmélkedések. Uo., 1942. - P., a napbaöltözött forradalmár. Szemelvények összegyűjt. munkái 1-25. köt-ből. 1-3. köt. Összeáll. és szerk. Maróthy Meizler Károly. Buenos Aires, 1960-62. - Naplójegyzetek. (Soliloquia-szemelvények, Schütz Antal: ~ pályája) Bécs, 1960. - Modern katolicizmus. Szerk. Koncz Lajos (Modern katolicizmus, Az élet kenyere, Szemelvények és ~-értékelések) Bp., 1990. - Élő vizek forrása. Uo., 1996. - Naplójegyzetek. I-III. Szerk. Barlay Ö. Szabolcs-Frenyó Zoltán-Szabó Ferenc. (teljes Napló a Shvoy-hagyatékkal) Székesfehérvár, 1997. - Élő kereszténység. Szerk. Frenyó Zoltán. (a 3 indexre tett írás) Bp., 1998. - Az élet kenyere. Szerk. Szabó Ferenc (Naplójegyzetek, Élet kenyere) Székesfehérvár, 2005. - ~ önmagáról. Szerk. uő. (Barlay-Szabó: ~ életrajza; Koncz Lajos: A ~-kutatásról; Szemelvények ~ műveiből) (Mai írók és gondolkodók. 8. köt.) - Összegyűjtött művei CD-n. Szerk. Lévai László. (a Schütz-féle 25 köt., ~ ébesztése, Naplójegyzetek I-III., Korabeli fényképek) Bp., 2005. 88-Sz.F.

Új M. Sion 1886:841. - Pallas XIV:234. - Nyitra vm. 1899:383. - Kiss-Sziklay 1902:500. - Vasárnapi Újs. 1904:11. sz. - Szinnyei XI:172. - Ogy. alm. 1910:29. - Veress II:260. - Nemzgyűl. alm. 1920:132. - Akad. Értes. 1927:204. - Irodt. 1927:271. - Horváth Sándor: A Szentlélek hárfája. P. mint misztikus. Bp., 1927. - Ivánffy Tamás: Cipruslombok ~ pp. sírhalmára. Versek. Arad, 1927. - M. ogy. alm. 1927:350. - Mo. gyásza ~ halálakor 1927. Bp., 1927. - Nefelejcsek P. pp. sírjára. Uo., 1927. - Némethy Ernő: ~ életrajza. Bp., 1927. - A pécsi m. kir. Erzsébet Tudegy. ifj-ának emlékórája. Pécs, 1927. - P. Tanulm-ok. Összegyűjt. Brisits Frigyes. Bp., 1927. - ~ breviárium. Összeáll. uő. Uo., 1927. - ~ emlékalbum. Szerk. Toldy László. Uo., 1927. - Túri Béla: ~ pol-ja. Uo., 1927. - Báthory Nándorné: A lángész tüzében. Uo., 1928. - Jandik József: Megemlékezés ~ról. Uo., 1928. - Kincses Kalendáriom 1928:145. - MKA 1928:506. Arck. - Menczer József: P. Kecskemét, 1928. - Schütz Antal: ~ emlékezete. Bp., 1928. - Sík Sándor: Gárdonyi, Ady, P. Lélek és forma a sz-forduló irod-ában. Uo., 1928. - Schütz Antal: P. pályája. Uo., 1929. - Makray Lajos: ~. Szekszárd, 1930. - Ravasz László: A lélek embere. Emlékezés ~ról. Bp., 1931. - Jámbor Mike: ~ természetszemlélete. Pannonhalma, 1932. - Zulawski Andor: „A diadalmas világnézet”. Tanulm-ok ~ról. Bp., 1932. - Dormuth Árpád: ~ és az új m. költ. Székesfehérvár, 1933. - Oslay Oswald: Az élet trubadurjai: P. - Reé Andor: P. és az ifjúság. Székesfehérvár, 1933. - Szily Sz. Károly: P. emléklap. Bp., 1934. - Molnár Gyula: Adatok a székesfehérvári egyhm. tört-éhez ~ ppségének idejéből. Függelék: Adatok P. pp. életéhez 1906-1927. Bp., 1934. (dissz.) - Tamás József: ~ társad. szemlélete. Uo., 1934. - KL IV:39. - Reé Andor: P. Székesfehérvár, 1936. - Belon Gellért: P. hitvédelmi méltatása. Bp., 1936? (dissz.) - Schütz Antal: P. mint akadémikus. Bp., 1936. - Bosnyák Zoltán: P. és a zsidókérdés. Uo., 1938. - Hermann-Artner 1938:562. - Bucsis Gyula: P. Zalaegerszeg, 1939. - Naszályi Emil: A munka P. gondolatvilágában. Rozsnyó, 1940. - P. szocializmusa. Bp., 1940. - Rezek Román: P. esztétikája. Uo., 1942. -: P. intuíciója és átélése. Uo., 1942. - Lotz Antal: A nemzetnevelő P. Uo., 1943. - Rezek Román: Szempontok és adatok P. bergsonizmusához. Uo., 1943. (Klny. Bölcs. Közl.) - M. Nemz. 1947. IX. 29. (szobra ledöntéséről) - Gulyás 1956:615. - P., a napbaöltözött forradalmár. Szemelvények összegyűjt. munkái 25 köt-ből. Összeáll. és szerk. Maróthy Meizler Károly. 1-3. köt. Buenos Aires, 1960-62. - MIL II:523. Arck. - MÉL II:444. - Kat. Szle Róma, 1967:5. (Szabó Ferenc: P. egzisztencializmusa) - Új Ember 1973. XII. 13. (Rónay György) - Vigilia 1974:12. sz. (Szabó F., Glósz E., Belon G. cikkei) - MTA tagjai 1975:225. - SZJN 1977:132. Arck. - Gergely Jenő: ~, „a napbaöltözött ember”. Bp., 1994. - Viczián 1995:33. (392.) - ~ ébresztése. I. Szerk. Szabó Ferenc. (az 1. ~ szimpozion tanulm-ai) Bp., 1996. - ~ ébresztése. II. Szerk. uő. (a 2. ~ szimpozion tanulm-ai) Bp., 1998. - ~ Mo. ap-a és tanítója. (a 3. ~ szimpozion tanulm-ai) - S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka. ~ társad-fil. munkássága. Székesfehérvár, 1998. - Szabó 1999:210, 222. - Adriányi Gábor: ~ és a római index. Bp., 2002. - Barlay Ö. Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet, avagy antiszemita volt-e ~? Székesfehérvár, 2003. - Szabó 2004:410. - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban) - ~-püspök az emberért. Tanulmánykötet. Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérvár-Bp., 2006.


Prohászka József (Bodrogkisfalud, Zemplén vm., 1885. szept. 22.–Kecskemét, 1964. aug. 11.): festő. – Neje Vujovich Irma festő. Asztalosinas, majd kőműves segédként az ungvári agyagipari isk. tanulója is, amikor egy rajztanár biztatására beiratkozott a bpi Iparműv. Isk. esti tanf-ára. 1912–: a M. Képzőműv. Főisk. Balló Ede (1859–1936) tanítványa. Az I. vh-ban katona, közben a nagybányai művésztelepen Thorma János (1870–1937) irányításával dolgozott. 1919: fejezte be a főisk. 1920 nyarán Kecskemétre költözött, a művésztelepen Révész Imre (1859–1945) tanítványa (1921: Parasztpolitikusok képe a jelentősebb). 1925: arcképtanulmányával elnyerte a László Fülöp-féle ösztöndíjat, beutazta Ny-Európát, 1 é. Párizsban élt. 1931: a Műcsarnokban a Pirosesernyős lány képéért Balló Ede-nagydíjat kapott. Kecskemét arcképfestőjeként tartották számon, helyi polgárokat örökített meg, pl. Faragó Béla (1865–1926) árvaházi ig-t. 1933: a Barátok tp-ának új főoltárát és a diadalív két oldalán elhelyezkedő mellékoltárokat festette; Kecskemét patrónusát, Szt Miklóst, égi jelenésként, felhők fölött és angyalok között jelenítette meg. A Szt Antal-oltár mintája B. E. Murillo (1617–1682) képe volt.

A Szt Ferenc-oltárképén, a kereszt előtt imádkozó Poverellóhoz lehajolt a Megfeszített, hogy átölelhessék egymást. 1964: a kecskeméti Katona József Múz. állította ki képeit. Művei a M. Nermz. Galériában 88

Műv. lex. 1935. II:333; 1967. III:840. – Pipics 1943. – Kecskeméti életr. lex. 1992:210.