🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pokorny
következő 🡲

Pokorny Emánuel (Bécs, Alsó-Au., 1860. dec. 22.-Bp., 1939. júl. 9.): pap, főgimnáziumi igazgató. - A gimn-ot Bpen, a teol-t Bpen és Esztergomban végezte, 1883. IX. 25: sztelték pappá, Selmecbányán kp., 1884: Bpen a II. ker. főgimn. hitoktója, 1887: hittanári okl-et szerzett, 1893: int. ig. 1908: p. kamarás, 1916: a bpi érs. főgimn. ig-ja, 1917: tb. knk., 1925: p. prel., 1929: kir. tanker. főig. címmel nyugdíjazták, s a Szt Erzsébet r-ház ig-ja. - Nép- és középisk. hittankv-sorozatait évtizedeken át használták, a nemzetiségek nyelvére is leford., átdolgozva a II. vh. után is kiadták. Tanulm-aiban a katekézis elméleti kérdéseivel foglalkozott. - →Gerely Józseffel és →Zelliger Vilmossal végezte a katekizmus javítását: R.k. katekizmus. Tervezet. (Bp., 1904) és R.k. kisebb katekizmus az el. népisk. 3. és 4. o. részére. Tervezet. Uo., 1906. [mindkettő névtelenül] - Írása: Társulati Értesítő (1893. Kath. tanonczokat védő egyesület). - M: Kath. szertartástan. Közép- és polg. isk. haszn. Bp., 1890. (14. kiad. 1918) - Ájtatossági gyakorlatok. Imádságok és egyh. énekek, középisk. r.k. ifj. sz. Uo., 1891. (4. kiad. 1923) - Megszentelt idők. Az egyh. év ismertetése. Uo., 1896. (Népiratkák 107.) (2. kiad. Uo., 1902) - Gyakorlatias vallástanítás a középisk-ban. Tekintettel a hazai vallástanítás ujjászervezésére. Uo., 1897. - Színjátékok ifj. színpadra. Ford. és átd. (I. füz. Vértanú-család. Dráma 3 fv. Valle Henrik után. Morus Tamás. Tört. szomorú játék 4 fv. Ney K. után. II. füz. A padlásszobában. Karácsonyi színjáték. 1 fv. Ney K. után. Az örökség. Vj. 3 fv. Norrenberg P. után. Incognito. Bohózat. 1. fv. Ney K. után. Az igazgató úr. Bohózat. 1 fv. Ney K. után. A fogadás. Bohózat. 1 fv. Hohnerlein M. után) Uo., 1897. - Ósz-i bibliai történetek középisk. haszn. Uo., 1901. (7. kiad. 1911) - A középisk. vallástanítás. Esztergom, 1901. - Úsz-i bibliai történetek középisk. haszn. Bp., 1902. (8. kiad. 1916) - Bibliai történetek polg. és felső leányisk. haszn. Uo., 1903. (10. kiad. 1920) - Ker. kat. hittan. A középisk. részére. Uo., 1904. (3. kiad. 1916) - R.k. kisebb szertartástan középfokozatú isk. haszn. Uo., 1906. - A katekizmus-ügy. Uo., 1906. - Kis biblia az el. népisk. III-VI. o. r.k. tanulói részére. Uo., 1907. (15. kiad. 1920. és Nagyvárad, 1920) (ném-ül Kleine Bibel... Bp., 1909, 4. kiad. 1919; tótul: Malá biblia... 4. kiad. Uo., 1914 és 1920; horvátul Uo., 1914) - A Szt Erzsébet-szerzet, tekintettel bpi ktorára, tp-ára, és női kórházára. Bp., 1935. 88

Szinnyei X:1315. - Krücken-Parlagi 1918. - Schem. Strig. 1934. - Irodt. 1939:211. (G. P.) - P. Hírl. 1939. VII. 11. - M. Középisk. 1940:21. - II. ker. kir. kat. egyetemi gimn. évkv-e. Bp., 1940:16. (Jandik József) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)

Pokorny Frigyes Ferenc, OSB (Szakolca, Nyitra vm., 1832. nov. 14.-Tihany, 1900. nov. 22.): gimnáziumi tanár. - 1851. IX. 11. lépett a r-be, 1854. X. 5: szerz. fog-at tett, 1854-58: a pesti tudegy-en teol-t végzett és 1858. VII. 26: pappá szent., a győri gimn. tanára. 1870: Ravazdon lelkész. 1873: Pannonhalmán, 1877: Bársonyoson (Veszprém vm.), 1879: Kiscsanakon, 1880: Ölbőn a rend jószágkormányzója. 1884: Komáromban lelkész, 1889: Tihanyban alperjel. 1892-1900: az apátság Zala vm. javainak kormányzója. - Cikkei: Egyetemes M. Encyclopaedia (munk.), M. Sion (1891: A tihanyi viaszkép). - M: Szt Márton győrm-i Sabariában született. Észrevételek Lakner Endre »Szent Márton tours-i püspök valódi születéshelyének felderítése« cz. értekezésére. Győr, 1867. (Klny. M. Sion) - Kz-ban: A vízözön 1856. (a bpi tudegy. teol. karának kz-tárában). - Betűjegye: -s. 88

Szinnyei X:1316. - PN 1987:91. (693.)

Pokorny László (Gyula, Békés vm., 1888.-New York, N.Y., USA, 1980. máj. 28.): festő. - A kézdivásárhelyi kiáll. nagy aranyérmét kapta, a miklósházi tp. mennyezetképeit festette. 1949 k. kivándorolt az USA-ba, New York-ban telepedett le. Részt vett a Külf. M. Képzőműv. Világszöv. 1965-66-i New York-i, 1967: philadelphiai kiáll-ain, a Világszöv. alapító tagja és pénztári ellenőre. T.E.

Gyimesy Kásás-Könnyű 1977:112. - Amerikai M. Népszava 1980:25. sz.

Pokorny Miklós (Győr, Győr vm., 1892. dec. 6.-Győr, 1946. ápr. 6.): kanonok. - A győri bencés gimn-ban éretts., a teol-t a bpi tudegy. hittud. karán végezte, 1915. VI. 29: pappá szent. A soproni Szt Mihály, 1918. XII: a győr-belvárosi pléb. kp-ja, 1920: adm. 1921. VIII: ppi szertartásmester és h. titkár, 1924. VIII: ppi titkár. 1928: p. kamarás, 1930. V: ppi irodaig., 1936. X. 30: győr-belvárosi plnos, knk., 1939: tatai c. apát. - 1925. X-: a Győri Urak Mária Kongr-jának prézese, 1927. XI-: a Győri Kat. Kör ig-ja, majd aleln. 1940-43: a Sajtókamara tagja. - Írása: Mo. gyásza Prohászka Ottokár pp. halálakor. 1927. Bp., 1927. (megemlékezése) - 1940. I-1945. III: a Győri Kat. Tudósító fel. szerk-je. 88

Schem. Jaur. 1925:38; 1943:155. - Palatinus 1931. Arck. - Bedy 1938:498. (*1893!) - Sajtókamara évkv-e 1940-1943. - Diós 1999:173. (2767.) - Gulyás/Viczián XX. (kz-ban)