🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pirchala
következő 🡲

Pirchala Imre (Buda, 1845. okt. 6.-Bp., 1923. júl. 1.): tankerületi főigazgató. - Budán éretts., a bécsi egy-en lat-gör. szakos tanári képesítést szerzett, 1869: ösztöndíjasként Poroszo-ban és Holl-ban a tanítóképző és egyéb népnevelői int-eket tanulmányozta. 1870: az akkor szervezett modori (Pozsony vm.) tanítóképző int. tanára. 1873: az újraalakított aradi gimn., 1879: a bpi II. ker. főgimn. tanára, 1885: a pozsonyi főgimn. ig-ja, 1895: a pozsonyi tankerület főig-ja. - M: Lat. stilisztika. A gimn. felsőbb o. haszn. Bp, 1879. - Anthologia latina. Költészeti olvasókv. 1. Lyrai szemelvények. Bev-sel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel ellátta. Uo., 1880. (Gör. és róm. remekírók isk. kvtára) (5. kiad. 1899) - Jegyzetek Vergilius Aeneisének I-XII. énekéhez. Magyarázó képekkel. Uo., 1882. (2. kiad. 1896) - Lat. stilusgyakorlatok a gimn. 5. o. sz., kapcsolatban Livius XXI. és XXII. kv-ével. Phraseologiai, synonymikai és statisztikai függelékkel. Uo., 1885. (2. kiad. 1895) - Lat. nyelvtan reálisk. sz. Olvasmánnyal és szótárral. Uo., 1887. - Lat. mondattan. A reálisk. 6. o. sz. Uo., 1888. - Lat. nyelvtan gimn. sz. Pozsony-Bp, 1892. (9. kiad. 1904) - Latin olvasó- és gyakorlókv. a gimn. alsóbb o. sz. Pozsony-Bp., 1892. (6. kiad. a gimn. I. és II. o. sz. Pozsony, 1903) - Rerum romanarum liber. Lat. olvasókv a gimn. 3. és 4. o. sz. Régiségtani függelékkel és szótárral. Uo., 1893. (3. kiad. 1898) - Lat. gyakorlókv. a gimn. 3. és 4. o. sz. Uo., 1893. (3. jav. kiad. 1898) - Lat-m. isk. szótár. Pozsony, 1896. - Lat. olvasókv. a gimn. 3. és 4. o. sz. 1-2. köt. I. Szöveges tört. bev. II. Magyarázó jegyzetek. Uo., 1896. (3. kiad. 1903) - A mo-i középisk. rendje. Törv-eink, szabályzataink, utasításaink és rendeleteink alapján. 1-2. köt. Bp., 1905. 88

Lakatos Ottó: Arad tört. Arad, 1881. III:75. - Szinnyei X:1189. - Ped. lex. 1997. III:186.