Magyar Katolikus Lexikon > P > Pap


Pap Antal (19. sz.): harangöntő. 1845-84: Temesvárott. P.P.

Pap Ferenc, vilkei (1797. dec. 26.-Párkány, 1853. dec. 10.): plébános. - A teol-t a KPI növ-eként Pesten végezte. 1821. jan. 14: pappá szent. Budaörsön lelkész, 1822: az Augustineumban tanult tovább. 1825: Pesten kp., 1830: az esztergomi szem. presbiterium tanulm. ig-ja és gondnoka. 1832: Varbó, 1853. X. 18: Párkány plnosa. - Fm: A világi ember, vagy ... udvariasság regulái. Írta G. I. Wenzel. Ford. Pest, 1816. - Isten imádása. Uo., 1816. - Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek a köznép oktatására és vigasztalására. 1-5. köt. Uo., 1830. 88

Zelliger 1893:386. (1819: pappá szent.) - Némethy 1894:840. - Szinnyei X:277.

Pap Gyula (Komárom, Komárom vm., 1916. nov. 21.-Győr, 2001. ápr. 5.): tanár, cserkészvezető. - A győri bencés gimn-ban éretts., a Zászlónk folyóir. novellapályázatán 2. díjat nyert. 1935-39: a Pázmány Péter Tudegy. joghallg-ja. A KALOT keretében szociális munkát végzett, a Hivatásszervező Közp. vidéki szervezőtitkára és az Új Rend c. lap b. munk. 1942: a doni harctéren katona, 1943. I: szovjet fogságba került. 13 évet töltött táborokban, megtanult oroszul és fr-ul. Hazatérése után fél é. börtönbe zárták, Győrben rendőri felügyelet alatt élt. 1956. XI: Au-ba menekült, 1957: az USA-ban telepedett le. 1967-80: a buffalói m. piar. középisk. orosz és lat. tanára és közreműködött a hétvégi m. isk-ban. 1982: a clevelandi Árpád Akad. tagja. - Győrött a bencés gimn. cserkésze, az USA-ban 1961: cserkésztisztté avatták. A Külf. M. Cserkészszöv. New York-i körzetének titkára, 1965-67: az Intéző Biz. tagja és 6 é. a Fegyelmi Biz. eln. 1971: a Sík Sándor Cserkészpark ig-ja, szövetségi ügyész, 16 é. a Közp. Sajtó- és Tájékoztató Hiv. vez-je és a M. Cserkész szerk-je. 1986: a M. Cserkészszöv. sajtótitkára. 1989 k. visszaköltözött Győrbe. - Írásai: Katolikus Magyarok Vasárnapja, Félbemaradt reformkor. (Róma, 1990). - 1990-: a M. Cserkész szerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

Nagy 2000:770.

Pap Ignác (Veszprém, Veszprém vm., 1800. júl. 29.-Veszprém, 1866 után): orvos. - A középisk-t Veszprémben, a bölcs-et a pesti tudegy-en végezte; atyja halála után magára hagyatva tanítgatással kereste kenyerét, majd a tanítói pályára lépett. Néhány évig a Késmárky családnál nevelő. 1825: a veszprémi el. isk. h. tanítójaként a győri tanítóképzőben tanító okl-et szerzett. 1832: a középisk. egyik tanára az ifj. előtt megsértette ~ot, elégtételt nem kapott, állásáról lemondott. Orvosi tanulmányok után 1837: Pesten orvosdr-rá avatták. 1844: a veszprémi kápt. külorvosa. - M: Eredeti holmi. (Az okos feleség, ered. nemzeti vj. 1 fv., A csók, ered. nemzeti vj. 1 fv. Költemények, Anekdoták). Veszprém, 1827. - Magyar poézis, alapul a verselni kivánók kedvéért. Uo., 1828. (Új kiad. Magyar poézis, a tanuló ifj. közhasznára c. Pest, 1835). - Értekezés a veszprémi fő nemzeti oskoláról. Veszprém, 1829. - Magyar ortografia. Székesfejérvár, 1830. - TT. TT. director és professor urak névnapjait érdeklő köszöntő versek. A tanuló ifj. közhasznára. Uo., 1831. (60 költem. és A két hív barát bajban is, vagy: a háladatosság ünnepe. Ered. vj. 2 fv.). - Ekhó. I. köt. Uo., 1832. - A szarvasmarha élete kór- és gyógytani tekintetben. A hazánkban uralkodó marhadögöt tárgyazva saját tapasztalatai után. Uo., 1842. - Sebészi almanach 1843-dik évre. I. köt. Alapítá, szerk. és kiadja. Pest, 1843. - Elemi költészettan, segédkv-ül költészetet hallg. sz. Uo., 1846. - Ékesszólástan. Uo., 1847. - A cholera és specificumai. Népiesen írta. Uo., 1855. - Villanykór. (Cholera). Biztos segítő módok a cholera ellen. Pápa, 1866. 88

Szinnyei X:290.

Pap Ilona M. Vincentia, DNAK (Szeged, Csongrád vm., 1911. dec. 14.-Bp., 1972.): szerzetesnő. - Apja Nándor r.k. fogorvos, anyja Schlauch Ilona r.k. htb. Gimn. éretts. után 1942. V. 26: Kőszegen lépett a kongr-ba. XII. 8: első, 1945. XII. 8: örök fog-át uo. tette. Az internátusban és a varrodában dolg. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Bpen húzta meg magát, majd Bocföldén (Zala m.) családnál segített. r.k.

Pap Imre Márton (Sopron, Sopron vm., 1846. szept. 22.-Nemestördemic, 1927. febr. 25.): plébános. - A gimn-ot Sopronban, a teol-t Veszprémben végezte, 1870. VIII. 2: pappá szent. Nagygannán és Márkón, 1871: (Balaton)Csicsón, 1875: Kaposszentbenedeken, 1881: Pacsán kp., 1882: (Zala)Halápon, 1890: Nemestördemicen adm., 1898-1920: nyugdíjazásáig plnos. - 1890: romjaiból újjáépíttette a nemestördemici isk-t és második tanítói állást szervezett. 1893: a gulácsi tp-ot tataroztatta, új oltárt és 2 tantermes isk-t építtetett. 1896: a szigligeti tp-ot kijavíttatta, villám sújtotta tornyát helyreállíttatta. 1900: a lábadi kpnát helyreállíttatta, sekrestyéje fölé oratóriumot építtetett s 1897: harangot vett számára. - Talán ~ műve: Szt Anna énekek. Szeged, 1899. 88

Szinnyei X:293. (Kunmajsán sohasem szolgált, mint Sz. állította) - Schem. Vesp. 1926:258; 1931:280. - Pfeiffer 1987:816. - Gulyás/Viczián XX.

Pap Irén (Mosztar, Bosznia-Hercegovina, 1907-): polgári iskolai tanár. - 1932/43: a pestszentlőrinci áll. polg. leányisk. tanára. - Írásai a bpi Nagyasszonyunk (1917-18, 1921-23), a kolozsvári Új Cimbora (1935) c. lapokban. - M: Hazajöttem… Elb. Szentgotthárd, 1929. (Tízperces reg. I. 6.) - Az idegen fiú. elb. Eger, 1930. (Egri népkvtár új folyam 23.) - Jézuska mosolyog. Bp., 1942. (Actio Catholica) - Kis Bajtársak Szövetsége. Gyermekszínmű az AC hadigondozási előadásokhoz. Uo., 1942. (uaz) 88

Polg. isk. tanárok 1942/43. névkv-e 1943:332. - Gulyás/Viczián XX.

ez új! 2008. aug. 15.

Pap István (Bp., 1908. febr. 8. - Windsor, Ontario, Kanada, 1989. febr. 27): kertész, ogy. képviselő. - Az első gimn. o. után Kreutzer-ösztöndijas; ebből és korrepetálásból tartotta el magát és öccseit apja börtönévei és anyja betegsége alatt. Éretts. után Pestlőrincen kertésztanonc, 6 é. segédként dolgozott. Az 1930-as években a Főv. Kertészet alkalmazottja; 1934-: Zuglóban, 1938 k. Szigetszentmiklóson bérelt földön önállóan is kertészkedett, közben a Kertészeti Tanint. okl. szerzett. - 1938-41:  az Orsz. Kertészeti Egyes. titkára, 1945: elnöke. 1945. II: a Közellátási Kormánybiztosság alkalmazottja, a Nemz. Paraszt Párt tagja, a párt orsz. közp. munk. 1945. VI. 24: Borsod-Gömör vm. képviseletében az Ideigl. Nemz. gyűl. tagja. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választás után a Független M. Dem. Párt programjával a Békés vm. listáján pótképviselő, Kovács Imre (1913-1980) békési mandátumáról történt lemondása után, 1947. XII. 10: behívták az ogy-be. 1947/48: a költségvetési vitában többször kifogásolta, hogy a mezőgazd. nem kap kellő kormányzati támogatást, azt elutasította. - 1948. V: Ausztriába menekült, XI: 26: megfosztották mandátumától. Hollandiában, majd Svájcban, azután néhány é. Fro-ban munkás, a M. Nemz. Bizottmány tagja. 1952: Windsorban (Ontario, Kanada) telepedett le. Virágnemesítőként hírnevet szerzett. - M: Virágkertészet. Kertészeknek, virágszeretőknek, kiskert- és nagykert-tulajdonosoknak, szobanövény-termesztőknek és mindazoknak, akik a növényeket kedvelik. Bp. 1985. - 2. Hol a hazám? Visszaemlékezés. Előszó: Keresztúry Dezső. S. a. r. Varga Domokos. Bp., 1988. 88

Szabad Szó 1945. V - VI. - Nagy. Bp., 2000:771. - Ogy. alman. 1947/49. Uo.,  2005. - Gulyás-Viczián XX: (kz-ban)

Pap János, Johannes Paep (†Buda?, 1509. szept. 13./dec. 10.): budai könyvkiadó. - Főként az esztergomi főegyhm. szerkv-eit nyomtatta újra. Az első 1497. II. 20: a Breviarium Strigoniense 3. kiadása (Velence, 1497). Nevét 1505 u. ~nak írta, kiadójelvényeit is papokat ábrázoló fametszetekkel díszítette, pl. 1506: a pannonhalmi breviáriumban Szt Benedek, 1509: esztergomi szerkv-eiben Szt Adalbert érs. kisebb-nagyobb fametszetű képével. 20 v. 22 kiadását jelölte, 1497-1509: minden évben van kiadványa, van év, amikor 3-3, van amikor 2-2 köt. ismert. A →Kaymmal megosztott kiadványok kolofonjából a másik neve hiányzik. Kiadta a m. sztek legendáját (melyen kiadói jelvénye a dupla körből kinyúló kettős kereszt), 2 tankv-et és 16 v. 17 egyh. szerkv-et. Minden kv-ét Velencében nyomtatta. Liturgiáinak példányai nagyobbrészt hártyapéldányok. Bécsben őrzött, 1509. IX. 13: ném-ül írott végrendelete feleségét és gyermekeit említi; kiadványai és bizományban árult kv-ei 2 szobát töltöttek meg. 88

Fitz 1959:253.

Pap János Dezső, Szt István királyról nev., Piar (Szeged, Csongrád vm., 1843. szept. 27.-Szeged, 1917. jún. 4.): kormánysegéd. - A középisk-t Szegeden kezdte, 1859. IX. 20: Vácott lépett a r-be. Kecskeméten a gimn. 6. o-ában tanult, ahol rendtársaival irod. kört alakított, mely munkálkodásáról a hetenkénti Kikelet Gyöngyei c. kézírásos lapban számolt be. 1862: Kolozsvárt a 7. o-t végezte. 1862-65: Máramarosszigeten lat-t és mat-t tanított. Máramaros vm-t többször beutazta, növény-és ásványvilágát tanulmányozta. 1864. IV. 4: szerz. fog-at tett, 1867. IV. 22: pappá szent. 1865-68: a sátoraljaújhelyi, 1868-70: a kolozsvári gimn-ban tanított, 1870. XII. 23: Pesten termrajzból középisk. tanári vizsgát tett. 1870-77: a pesti főgimn. termrajz, fiz., kémia, mat. és gör. nyelv tanára. 1877: Szegedre helyezték, ahol 1879. III. 12: az árvízzel elöntött 12 o-ú, túlnépes főgimn-ot 8 o-úvá tették. 1879: Nagykanizsán gimn. ig. 1885-87: Szegeden a társház főn. és 1891-98: a rendi kormányzat vál. tagja, a rend közp. pénztárának vez-je. 1898-1913: nyugdíjazásáig Bpen kormánysegéd. 1913-17: Szegeden nyugdíjas. - A szegedi Dugonics Társ. alapító, a Termtud. Társaság és a Bpi Math. Phys. Társ. tagja. - Írásai: A Természet (főmunk., 1870: A madarak szellemi tehetsége és ösztöne, 1871: A rovarok fegyverei, Az arany ponty, A madarak szaporodása, A darázsfészkek, 1872: A tenger szárnyasai, A vizek élete, A virágtalan növények szereplése a természetben és háztartásban, 1873: A hártyaröpűek, A téli alvók, Növényfejedelmek, rajzzal, 1874: A sarkvidéki szárnyasok, A liliomok, Növénybarátok, A nádasok lakói, A boróka és cyprus, 1875: A mocsárlakók); bpi kegyestanítórendi főgimn. értes. (1871: Élődiség a természetben, 1876: A rovarrendszer vázlatos tört.); nagykanizsai r.k. főgimn. értes. (1880: Nagykanizsai gimn. és a kegyestanítórendi ház vázlatos tört., 1884: Néhány állat és növény szereplése a m. mythologiában és költészetben) - M: Állattan alapvonalai. Főgimn. haszn. Írta Mihálka Antal. 4. kiad. Átd. Pest, 1873. - Természetrajz elemei. 1-3 r. (I. Állattan. II. Növénytan. III. Ásványtan). Középtanodák alsó o. haszn. Bp., 1873. (14. kiad. Átd. Ágh Gézával. 1906; 15. kiad. 1909) - Az ásványok termrajza. Középtanodák felső o. haszn. Uo., 1874. - A növények termrajza. Középtanodák felső o. haszn. Uo., 1875. - Az állatok termrajza. Középtanodák felső o. haszn. Uo., 1875. - A madarak termrajza képekben. Írta Schubert G. H. A 6. kiad. alapján átd. Uo., 1875. - Az emlősállatok. Szöveg a Schubert: Állatképekhez. Uo., 1876. - A madarak. Szöveg a Schubert: Állatképekhez. Uo., 1877. - Hüllők, kétéltűek, halak, puhányok, rovarok, férgek és a sugárállatok természetrajza. Írta Schubert G. H. A 9. kiad. alapján átd. Uo., 1877. - Az állatok szaporodása és fejlődése. Uo., 1877. - Az ásványtan és földtan elemei. Középtanodák 4. o. sz. Uo., 1880. - Prolog. A szegedi iparcsarnok megnyitására. Szeged, 1881. - A növénytan elemei. Középtanodák 5. o. sz. Bp., 1881. - Az állattan elemei. Középtanodák 6. o. sz. Uo., 1882. - Tamás családja. Alföldi kép. Népies költői elb. 4 énekben. Nagykanizsa, 1883. - A piaristák Szegeden (1720-1886). Szeged, 1886. - Háladal Szegednek. A szegedi piar-knak új lakházukba költözésök emlékére. Uo., 1887. - Képes termrajz. Állat-, növény- és ásványország. Az ifj-nak és a nagyközönségnek. Uo., 1897. - Álnevei és jegye: Alföldi; Clio; Szegedi; -p. (Zempléni Hiradó, 1865; Természet, 1871; Zala, 1882; Veszprémi Közl., 1885) 88

Szinnyei X:364. - Koltai 1998:287. - Gulyás/Viczián XX.

Pap József   →Pop, Josif

Pap József, SJ (Szeged, Csongrád vm., 1909. nov. 24.-Bp., 1969. ápr. 9.): lelkipásztor. - 1935. VII. 30: végzett tanárként kezdte meg a noviciátust, 1943. VI. 25: Szegeden pappá szent. 1945 u. Pécsett a Pius Gimn-ban tanított. Az iskolák 1948. VI-i államosítása után a Manrézában dolgozott. Onnan Szegedre került, majd Jászberénybe hurcolták. Egy ideig lelkipásztor Bpen, majd segédmunkás Kelenföldön. 88

Cat. SJ 1940:58. (*1908); 1944:59. (s.v. Papp, *1908. nov. 4.); 1947:58. (*nov. 4.); 1949:58. (*1909. nov. 24.) - Pálos 1992:185. (*1909) - Diós 1999:164. (2303.)

Pap Károly Leonárd, OFM (Kisgörgény, Maros-Torda m., 1929. márc. 2.-): helyettes tartományfőnök. - 1945: a csíksomlyói tanítóképző növ-e, 1946. IX. 2: lépett a r-be. 1947: folytatta a tanítóképzőt, 1950: Székelyudvarhelyen fil-t hallg. 1951. VIII. 20: Máriaradnára hurcolták, 1952-74: Désen kényszerlakhelyes. A →dési „szabadegyetem”-en teol-t hallg. 1956. XII. 8: szent. pappá, ugyanitt kp. 1958: Désakna, 1968: Dés, 1976: Marosszentgyörgy plnosa. 1977: Marosvásárhelyt a ferences tp. lelkésze. 1981: Esztelneken házfőn. 1989: Kolozsvárott tp-ig., a harmadrend lelki tanácsadója. 1991: h. tartfőn. - Gyűjtötte az erdélyi rtart. 1640 utáni irod. adatait, a csíksomlyói Kájoni- és a kolozsvári Szt Bonaventura-ny. kiadványait. Ku.P.

Erdélyi egyhm. névtár 1981:29; 1986:31.

Pap László István, OPraem (Veszprém, Veszprém vm., 1875. dec. 11.-Szombathely, 1930. júl. 25.): gimnáziumi tanár. - 1895. VIII. 15: lépett a csornai prem. r-be, 1899. VIII. 15: ünn. fog-at tett, 1899. VIII. 23: pappá szent., 1899: a bpi tudegy-en lat-tört. szakot végzett, 1905: drált. 1903: Keszthelyen, 1923-30: Szombathelyen gimn. tanár. - M: A ném. parasztforr. Keszthely, 1905. (Klny. keszthelyi prem. gimn. értes.) 88

Kalmár 1910:106. - Barthos-Csetri 1923/24:151. - B. Hírl. 1930. VIII. 27. - Gulyás/Viczián XX.

Pap Margit M. Teréz, CSA (Szentdénes, Baranya vm., 1898. júl. 28.-Jászberény, 1982. febr. 27.): apáca. - Apja József r.k., anyja Kocsis Veronika r.k. ~ 1925: polg. isk. tanítói okl-et szerzett, IX. 4: Pécsett lépett a r-be. 1927. VIII. 21: uo. tette első, 1930. VIII. 20: örök fog-át. 1934: tanítónőképző int. tanári okl-et szerzett. r.k.

Pap Melkizedek Mihály, OFM (Gyöngyös, Heves és Külső-Szolnok vm., 1809. júl. 21.-Vác, 1873. aug. 28.): gimnáziumi igazgató. - 1826: lépett a kapisztránus rtart-ba, 1832. IX. 16: pappá szent. 1843: Szolnokon, majd Gyöngyösön a lat. nyelv, később a mennyiségtan gimn. tanára, 1848: Szabadkán gimn. tanár. IX: tábori lelkészi állásért folyamodott, amit 1849. III: megismételt. III. 25: az 1. Császár-huszárezred tábori lelkésze. VIII. 13: Világosnál hadifogságba került; a pesti cs.kir. hadbíróság 'lázításban' vétlennek találta, XII. 11: szabadult. Gyöngyösön kp., Szolnokon gimn. tanár, 1852-70: Gyöngyösön gimn. ig., 1866-: házfőn., 1872: rendtart. tanácsos. - M: Ének, mellyet a Jász és Két kun kerületeknek váltságuk százados díszünnepére 1845-dik év tavaszutó 20. készített. Pest, 1845. - Imák és énekek a tanuló r.k. ifj. haszn. Uo., 1862. - A Szt Ferenc rendű gyöngyösi 4. algimn. értes. az 1852/53-1859/60. tanévre. Pest, 1853-60. - A Szt Ferenc rendű gyöngyösi gimn. ifjúságának érdemsorozata az 1862/63-1870/71. tanévre. Pest, 1863; Eger, 1871. 88

Szinnyei X:342. - Zakar 1999:148.