Magyar Katolikus Lexikon > M > megértés


megértés: a szellemi lélek tevékenysége és az →értelem aktusa, mellyel fölfogja tárgyának lényegét/igazságát (→gondolkodás). - Az →ész (ratio) az előtte álló tárgyat az általánosan ismert összefüggések és törv-ek keretein belül magyarázza és ezáltal fölébe kerekedik, mintegy uralja; az értelem (intellectus) viszont a ~ben még egyszer átgondolja a hallott és leírt dolgokat, hogy így ismételje, mintegy ízlelgesse (→bölcsesség) azokat. A hit Isten szavának ~éből él és gyarapodik. Meg kell különböztetni a Szentírás csupán történeti ismeretét (notitia) és a benne rejlő isteni szó ~ből fakadó elfogadását (fiducia). - 1. A Szentírásban. Amikor Jézus imádkozva hálát ad az Atyának, hogy az eljövendő országról szóló evangélium jelentését „elrejtette a bölcsek és az okosok elől és kinyilatkoztatta a kicsinyeknek” (Mt 11,25), akkor Isten szavának ~ét nem csupán a gyengék isteni kiválasztásához, hanem a szíveket és veséket vizsgáló Ige bírói hatalmához is kötötte. Isten szava azokhoz az egyszerű, elfogulatlan emberekhez, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: „Mindent megértenek azok, akik keresik az Urat” (Péld 28,5). Mivel az ige tüntető meghallgatása még nem jelenti annak ~ét is, Jézus nagyon érthető példabeszédekkel tanít: „a kívülállóknak azonban mindent példabeszédekben mondok el, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek és bocsánatot nyerjenek” (Mk 4,12). Isten igéje a szív értetlenségét leplezi le. - A babiloni torony építői önmaguk dicsőségét keresték, ami oda vezetett, hogy végül egymás hétköznapi szavait sem értették meg, szétszóródtak gőgjükben (Ter 11,1-9). A Szentlélek pünkösdi kiáradása minden népnek a maga nyelvén tette érthetővé Isten Izr-lel és a népekkel kötött szövetségének jelentését. „Mindenki üdvözül, aki segítségül hívja az Úr nevét” (vö. ApCsel 1,14; 2,1-36). Mivel magát Jézust „minden mértéket felülmúlóan” töltötte be Isten Lelke (Jn 3,34), nemcsak „a tudatlanok és tévelygők iránt tudott megértő lenni” (Zsid 5,2), hanem Lelkét a tanítványokra is kiárasztotta, hogy megismerjék az írás értelmét, fölismerjék dicsőségét és tanúskodjanak mellette. - Isten szavának és akaratának ~ét egyedül a szeretet bizonyítja. **

Schütz 1993:254.