Magyar Katolikus Lexikon > M > Melius Juhász


Melius Juhász Péter, horhi (Horhi, Somogy vm., 1536 k.-Debrecen, 1572. dec. 15.): reformátor, püspök, a magyar kálvinizmus megszilárdítója. - Birtokos nemes család fia. Vsz. Tolnán lutheránus (brentianus) szellemben nevelkedett, de →Szegedi Kis István, ki 1553-54: ott tanárkodott, ref. szelleművé tette. 1556. X. 25: beiratkozott a wittenbergai egy-re, ahol a m. coetus fél év múlva seniorává választotta. Hazatérve enyingi Török János pártfogásával 1558: debreceni lelkész. 1557 végén Petrovics Péter és →Kálmáncsehi Sánta Márton halála után a túlsúlyban levő lutheránus rendek 1558. III. 17: a tordai országgyűlésen csak a r.k. és lutheránus vallásnak biztosítottak szabadságot. ~ 1559. VIII. 18: értekezletet hívott össze Váradra, melyen a még lutheránus →Dávid Ferenccel együtt írták az első kálvinista iratot az úrvacsoráról (Orthodoxa Sententia de coena Domini). - A debreceni Szegedi Gergely és a váradi Czeglédi György lelkészekkel 1561: szerk. az első hazai ref. hitvallást, a Confessio Debrecinensist. Az év végén pp-ké választották, közben tanított. Eger és az egervölgyi nép magáévá tette a debreceni hitvallást. 1564. VIII. 15: ~ Laghi Menyhért főurat megnyerte a ref. hitnek, de sikertelenül próbálkozott Szegedi Kis István kiszabadításával. A debreceni közösséget meg kellett védenie a lutheránusokkal, majd az unitárius mozgalmat megindító Dávid Ferenccel szemben. 1566. IV. 24-27: az első →gyulafehérvári hitvita még ~nak kedvezett: Dávid és követői tanaik enyhítésére kényszerültek, s ~ János Zsigmond erdélyi fejed-től (1556-71) a debreceni nyomda fejlesztésére nagy adományt kapott. 1567: a debreceni zsinaton ismét föllépett az unit-ok ellen. János Zsigmond időközben az unit-ok pártfogója lett. A 2. gyulafehérvári hitvita 1568. III. 8-18: már eldöntetlen maradt. Ezután az unit-ok a tiszántúli részen is térítettek. 1570: Csengerre zsin-ra hívta az unit. Basilius István követőit. 1571-72: Dudics Andrással is levelezett a szentháromságtanról. 1571. IX. 16: Nyírbátorban tartott zsin-on cáfolta az unit-ok tételeit. - Özvegyét, Kis Erzsébetet, míg férje nevét viselte, leányait, Annát és Dorottyát, míg férjhez nem mentek, Debrecen minden adó alól fölmentette. - M: A Chrisztus Közbe Iarasaról Valo Praedicacioc ... Debrecen, 1561. - A Szent Pal apastal levelenec mellyet a Colossabelieknec írt predicacio szerent valo magyarazattya ... Uo., 1561. - Az Aran Tamas hamis es eretnec tevelgesinec ... Uo., 1562. - Catecismus. Uo., 1562. - A kisértet és a bünös ember párbeszéde ... Uo., 1562. (Egyetlen címlapnélküli csonka péld. a marosvásárhelyi Teleki Tékában) - Confessio catholica de praecipuis fidei articulis exhibita ... Uo., 1562. (névtelenül) (~ és Szegedi Gergely ajánlásával. Nevezték e hitvallást egervölgyinek, 1621: Confessio Hungarorumnak. M-ra ford. Kiss Áron pp. Bp., 1881) - Magiar Praedikatioc. Uo., 1563. - Valogatot praedikatioc... Uo., 1563. - Apologia. Uo., 1563. - Refutatio confessionis de coena Domini Matthiae Hebler. Uo., 1564. - Az ket Samvel könyueinek, es az ket Kirali könyeknek ... forditasa. Uo., 1565. - A Szent Iob könyvenek ... forditasa. Várad, 1565. - A Debreczenbe öszve gyült keresztien praedikatoroknac [hitvallása]. Uo., 1567. (2. kiad. Kiss Áron pp-től 1881) - Articuli ex verbo Dei ... Uo., 1567. (A m. ref. egyh. első egyh. törvénykv-e, melyet a ~ által Debrencenben 1567. II. 14-re összehívott zsin. szerk. M-ra ford. Kiss Áron Uo., 1881) - Breuis Confessio Pastorvm ad Synodum Debricij celebratam. ... Uo., 1567. (m-ra ford. Kiss Áron pp. 1881) - Új Testamentom. Szeged, 1567. (nincs ismert pld.) - Propositiones de Jah & Jehovah ... Várad, 1568. (egy példánya sem ismert) - Az Szent Ianosnac tött ielenesnec ... magyarazasa ... Várad, 1568. - Disputatio in causa SS. Trinitatis. Kolozsvár, 1568. (2. kiad. Uo., 1570) - Az igaz keresztyénségnek rövid Fundamentoma. Debrecen, 1569. (Egyetlen példánya sem ismert. Első kiad. Uo., 1562). - Az egész szent irasbol való igaz tudoman. Uo., 1570. - Igaz Szent Irasbol ki Szedettet Enek. Uo., 1570. - Krisztusnak, Szt Péternek, Szt Pálnak és Pápának egymással való beszélgetései. Uo., 1570. (Egyetlen példánya sem ismert. Első kiad. Uo., 1562) - Herbarium. Kolozsvár, 1578. - Elveszett munkái: A zsidók áldozatáról; A halál könyve, mindkettő 1565 előttről; 3 kv-e az unitárius 400 tétel ellen, és a párisi rabbik ellen, nyomtatva Genfben. 88

Balogh Ferenc: M. P. hatása. Debrecen, 1866. (ném-ül: Der evangelische Sonntagsbote. Wien, 1867:7-9. sz.) - Révész Imre: Emlékezés M. P-re. Debrecen, 1873. (Klny. Prot. Figyelmeztető) - Zoványi Jenő: M. P. mint exegeta, ifjúkora. Sárospatak, 1887. - Novák Béla: Meliusz Péter élete és munkái. Bp., 1896. - Szinnyei VIII:1053. - KL III:302. (*1526) - Zoványi 1940:299. (*1536)