🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > licenciátus
következő 🡲

licenciátus, catechista, contionator, praedicator, scholasticus: lelkipásztort kisegítő, pótló laikus férfi, többnyire tanító a 16. sz. végétől a 18. sz. közepéig Magyarországon. A 20. sz. végén megfelelője a →lelkipásztori kisegítő férfi v. nő. - A ~ a török uralmat és a reformációt követő paphiány miatt a pp-től engedélyt, licenciát kapott, hogy a misézés és gyóntatás kivételével, melyek fölszentelt papot tételeznek föl, lelkipásztori munkát végezzen: keresztelt, esketett, temetett, ájtatosságokat vezetett, prédikált, ill. fölolvasott prédikációt. A nőtlenség számára nem volt kötelező. Egyh. szolgálata alatt reverendát és karinget viselt. Anyagi fönntartását a meglévő pléb. javadalmak és a stóladíjak biztosították. - 1628: Mo-on 2x annyi ~ volt, mint pap, köztük sok protestánsból visszatért. Jelentőségük a lpászt. szolgálat mellett abban állt, hogy a pléb-k jogfolytonosságát biztosították, és egész helységeket tudtak megőrizni r.k. vallásban. - Erdélyben →Szalinai István OFM vikárius a paphiányt Mo-ról hozott papokkal szerette volna enyhíteni, ennek kudarca után az elárvult pléb-k vezetését világi emberekre bízta, kik vasár- és ünnepnapokon fölolvasták az evang-ot, kihirdették a böjtöt, temettek és kereszteltek. A ~okat a fejed. papi kiváltságokban részesítette. Az istentiszt. végzésekor reverendát és karinget viseltek, sok helyen oly örömmel fogadták őket, hogy még be is iktatták, mint a rendes plnosokat. Mivel ezek a világi ffiak képzetlenek voltak, Szalinai a fehéregyházi ktorban a Hallerek oltalma alatt ~-képzőt is létesített. Néhány heti tanf-ra berendelte a kiválasztott v. önként jelentkező világi ffiakat, és megbízólevelet állított ki számukra. A ~ok évente az esp. előtt vizsgát tettek. 1649: azonban I. Rákóczi György Csíksomlyón és Mikházán kívül több ferences zárdát nem akart eltűrni, fejed. paranccsal kitiltotta az atyákat Fehéregyházáról, s ezzel a ~-képzés megszűnt. **

Péterffy II:230. - LThK 1930. VI:620. - Marton 1993:72.