🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kisantant
következő 🡲

kisantant, 1920. aug. 14.-1938. aug. 23.: az utódállamok (Csehszlovákia, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság/Jugoszlávia és Románia) katonai szövetsége Magyarország ellen. - Eduard Beneš csehszl. külügymin. (1918-35) a megszerzett m. ter-eket a „közép-európai status quo” hangoztatásával, fr. segédlettel igyekezett megtartani. Ennek érdekében 1920. VI. 26: Csehszl. csatlakozott a Mo. elleni, a szocialisták által a „fehér terror” miatt hirdetett bojkotthoz (az 1919. III-VI-i „vörös terror” miatt nem volt bojkott!), VIII. 14: Belgrádban aláírták a Beneš kezdeményezte kölcsönös védelmi szerződést Csehszl. és a Szerb-Horvát-Szlovén Kirság között (mely, közös határuk nem lévén, egyértelműen magyarellenes volt). VIII. 17-19: Bukarestben Beneš és Take Ionescu oláh külügymin. emlékiratot írt alá kölcsönös segélynyújtásról m. támadás esetére, előterjesztette a csehszl-oláh katonai szöv. tervét. Ro. azt kívánta, hogy a kat. szöv-be vonják be Lengyo-ot és Görögo-ot, 1921. III. 3: meg is kötötték a lengy-oláh kölcsönös segélynyújtási egyezményt a K-i határokon történő támadások elhárítására. Görögo. nem csatlakozott e szöv-hez, a tescheni területi vita Csehszl. és Lengyo. között akadályozta Lengyo. csatlakozását a ~hoz. X. 12: Prágában csehszl-délszláv katonai egyezményt kötöttek. IV. Károly (ur. 1916-18) exkir. 1921. III. 26: meglepetésszerűen Mo-ra érkezett (→királypuccsok), a hír hallatára Beneš fölszólította Ro-t a csehszl-délszláv szöv-hez való csatlakozásra, ami IV. 23: a csehszl-oláh szöv. egyezményhez vezetett, s egyben a trianoni szerződés mellett nyilatkoztak. 1921. VI. 7: délszláv-oláh szöv. szerződést kötöttek Mo. és Bulg. ellen, mely a mindkét felet érintő m. és bolgár területi követelések elhárítását szolgálta, ezzel létrejött a ~, mely hazánk teljes körülzárására törekedve nemzetk. szerződések sokaságát kötötte. VIII. 3: Bukarestben csehszl-oláh katonai szerződést írtak alá. Mivel Benešnek nem sikerült létrehoznia tervét, a Ny-Mo-on létesítendő →szláv korridort, Au-hoz közeledett. VIII. 10: a hallstadti találkozón osztr-csehszl. biztonsági együttműködési egyezményt kötöttek, mely Mo. elleni fenyegetés volt Ny-Mo. Au-nak való mielőbbi átadása érdekében (→nyugat-magyarországi fölkelés). A Prágában XI. 6: aláírt csehszl-lengy. pol. egyezményt (Varsóban nem ratifikálták) XI. 16: szerződéssé bővítették. IV. Károly X. 21-24-i sikertelen puccsa után, XII. 15-16: megkötötték a csehszl-osztr. barátsági szerződést (→lánai egyezmény), 1922. I. 23: a délszláv-oláh katonai szöv-et (Mo. és Bulg. ellen, mely azonnali katonai akciót rendelt el, ha Bulg. területi követelésekkel lépett volna föl). 1922. VI. 17: Csehszl. és Lengyo. szerződésben kölcsönösen biztosította egymás ter. sérthetetlenségét. VIII. 31: csehszl-délszláv kölcsönös segélynyújtási szerződést kötöttek, megújították a katonai szöv-et, gazd. és pénzügyi együttműködést is előirányoztak. - A nemzetk. szerződésekkel védett ~ áll-ait Fro. külön szerződéseivel erősítette: 1924. I. 25: csehszl-fr. barátsági és szöv. szerződést, 1926. VI. 10: oláh-fr. szerződést kötöttek (az eu. status quo fönntartását biztosító záradékkal), amit 1927: fr-délszláv barátsági szerződés követett. - 1929. V. 24: a ~ áll-ai a belgrádi jegyzőkv-ben meghosszabbították szerződéseik érvényét, egyeztető eljárási és választott bírósági egyezménnyel egészítették ki. A fr. pol. a ném. és ol. fenyegetés hangoztatásával erősíteni akarta a ~ katonai együttműködését, 1932. V. 9: a ~ prágai értekezletén megújították szerződéseiket, 1933. II. 16: Genfben Beneš kezdeményezésére a ~ külügymin-ei új egyezmény alapján (Pacte d'Organisation) elhatározták a ~ Diplomáciai Föderáció néven való újjászervezését, kimondták az állandó tanács, a titkárság s a gazd. biz. megalakítását, egységes képviseletet a →Népszövetség Tanácsában. 1933. VII. 4: a ~ és a SZU megnemtámadási szerződést kötött (Ro. 1941. VI. 22: hadat üzent a SZU-nak). Az 1934. II. 9: Athénban megkötött Balkáni paktumban Görögo., Jug., Ro., Töröko. kölcsönösen szavatolták a balkáni áll-ok határainak sérthetetlenségét. 1935. III: megújították az osztr-csehszl. döntőbírósági szerződést, Hodža csehszl. min-eln. előterjesztette Duna-konföderációs tervét, melyet Bécsben tartózkodóan fogadtak. A diplomáciai kapcsolatok fölvétele (1934. VI. 9.) után 1935. V. 16: megkötötték a csehszl-szovjet kölcsönös segélynyújtási szerződést, mely szerint ha a szerződő felek valamelyikét megtámadták, a másik fél köteles teljes segítséget adni. 1936. IV. 2: Bukarestben szovjet-csehszl-oláh légügyi egyezményt kötöttek. A ~ folyamatos bomlásaként 1937. I. 24: Belgrádban aláírták a délszláv-bolgár barátsági szerződést, amit a csehszl. sajtó rokonszenvvel, az oláh ellenszenvvel fogadott. II. 25: aláírták a délszláv-ol. barátsági szerződést, VIII. 30-31: a csehszl. küldött előterjesztésére a ~ állandó értekezletén tárgyaltak a közép- és K-eu. biztonsági tervről, eredménytelenül. A szudétanémet válság idején 1938. VII. 12: Daladier fr. külügymin. még biztosította Csehszl-t a fr. segítségről, VII. 27: Bonnet fr. külügymin. kijelentette, a segítségnyújtás csak az angollal egyidőben lép életbe; ez az általuk életre keltett Csehszl. és a ~ cserbenhagyását jelentette, aminek következményeként VII. 31: a Balkán-paktum orsz-ai és Bulg. megegyeztek, hogy a neuilly-i „béke” katonai záradékát föloldják, Bulg. egyenjogúan fegyverkezhet. VIII. 23: Bledben a ~-konferencián elismerték Mo. fegyverkezési jogát. X. 5: a Szudétavidék ném. bekebelezésével és Beneš csehszl. eln. lemondásával a ~ elenyészett. 88

Diplomatické documenty .... 1919-1921. Praha, 1922. - Pozzi, Henri: A háború visszatér. Ford. Felkai Ferenc és Marjay Frigyes. Előszó: Orbók Attila. Bp., 1934. - Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. Uo., 1939. - Documents on British Foreign Policy 1919-1939. Series III. vol. 1-2. London, 1949-52. - Documents diplomatiques français 1932-1939. Série II. tom. I. Paris, 1963. - Dunatáj 1946. III:430. - Ádám Magda: Mo. és a ~ a 30-as években. Bp., 1967. - Diplomáciai lex. 1967:430.