Magyar Katolikus Lexikon > K > kártérítés


kártérítés (lat. restitutio): a vétkesen okozott →kár jóvátétele az →igazságosság követelménye szerint. A teljes ~ a kártalanítás, a részleges a →kárpótlás. - 1. Már Hammurápi törvénykönyve (Kr. e. 2000 k.) ismerte: Ha egy polgár földje gátjainak megerősítésekor kezét ölébe tette, s a gátat nem erősítette meg, és a gát átszakadt s a mezőt elönti a víz, a polgárnak, kinek gátján a szakadás támadt, ~t kell adnia a gabonáért, mely megsemmisült; ha nem tud gabonát adni, adják el őt és amije van, és szomszédai, akiknek gabonáját a víz elsodorta, osszák el maguk között (53-54.§). Ha egy pásztor egy földtulajdonossal nem kötött egyességet aprójószág (juh, kecske) legeltetésére, és a tulajdonos beleegyezése nélkül legeltetett, a tulajdonos arassa le földjét, a pásztor pedig adjon 18 ikunként 20 kor (kb. 2400 l) gabonát kárpótlásul (57.§). Ha egy polgár a kerttulajdonos beleegyezése nélkül kertben fát vágott, fizessen fél mina (500 gr.) ezüstöt (59.§). - Ha az átadott földet nem telepítette be megművelt környezetben, a parlagon maradt évért a szomszédos ter. mértékének megfelelően fizessen, végezze el a szükséges munkát és adja vissza a földet tulajdonosának (62.§). - 2. A hatályos kánonjog szerint ~ iránti keresetnek akkor van helye, ha valaki szándékosan v. gondatlanságból elkövetett, meg nem engedett cselekményével másnak (javaiban, jogaiban v. jó hírében) kárt okoz (128.k.). Ezt a ~i igényt a károsult keresettel érvényesítheti akkor is, ha az elkövető ellen →büntetőper indult. Ilyenkor a büntetőperes eljárás és a ~sel kapcsolatos egyházi peres eljárás egyetlen per keretében folyik. A károsult a ~i keresetet, ellentétben az 1596.k. 1.§ ált. elvével, csak a büntetőper első fokán jelentheti be (1729.k. 2.§), mégpedig a →perbezárás előtt (1596.k. 2.§). A ~i ügyben az 1628-45.k. szabályai szerint →fellebbezésnek van helye akkor is, ha a büntetőperben fellebbezés nem lehetséges. Az is előfordulhat, hogy (akár különböző felek részéről) mind a büntető-, mind a ~i ügyben fellebbezést nyújtanak be. Ilyenkor egyetlen fellebbviteli pert kell tartani (1729.k. 3.§). - A ~i eljárással egybekötött büntetőperben a bíró a büntetőügy túlzott elhúzódásának elkerülésére a ~i pert a büntetőügyet lezáró perdöntő ítélet utánra halaszthatja (1730.k. 1.§). A büntetőperben való ítélethozatal után azonban akkor is köteles ítélkezni a károkról, ha egyébként a büntető ítéletet megtámadták, v. a vádlottat olyan ok miatt mentették fel, mely nem mentesíti a ~i kötelezettség alól (1730.k. 2.§). E.P.-**

Eilers 1932:24. - Erdő 1991:646. - Creifelds, Carl: Rechstwörterbuch. München, 1994: 1016.