🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > káptalan
következő 🡲

káptalan (lat. capitulum): I. a székesegyházak és nagyobb templomok klérusából a 11/12. sz. fordulóján kifejlődött zárt testület. Tagjai a →kanonokok. - 1. A régebbi irod. a ~i szervezetet Szt Chrodegangra vezeti vissza. A ~ szervezetében a fr. forr-ig Eu-ban ált. a köv. személyek voltak: a) méltóságok (dignitates), b) tisztségviselők (főesp-ek), c) egyszerű kanonokok. A méltóságok elnevezése a mai napig orsz-onként különbözik. Pl. Olo-ban a ~ élén az arciprete (archipresbyter), Fro-ban a →dékán (doyen), ném. és m. hierarchikus ter-en a →prépost (praepositus) áll. Utána következnek a vsz. az ókerségig visszamenő egyh. hiv-ok jogutódjainak birtokosai: a scholasticus (nálunk: lector), a káptalani isk., Mo-on a →hiteleshely vez-je; a cantor, a szegyh. lit., ünneprend és éneklés felügy-je; a kincstartó (custos, néhol thesaurarius), a szegyh. lit. felszerelésének, ruháknak, tárgyaknak, kv-eknek és más értékeknek az őrzője. E méltóságok sorrendje, legalábbis Mo-on, a 13. sz-tól állandó. Az említett egyh. hiv-ok korábban jöttek létre, mint maga a ~i testület, és külön javadalmazást is biztosítottak viselőik számára. Ezért írták régebben a m. egyhm. névtárak: NN lector et canonicus, NN custos et canonicus. E dignitásokat (prép., scholasticus, cantor, custos) Mo-on a ~i testület négy oszlopának tekintették (→oszlopos kanonok). - 2. A régi magyar jogban. A nagyszombati egyhm-tartományi zsin. (1560): A knk-ok, főesp-ek, prép-ok kötelesek hivatali székhelyükön lakni, ott mindennemű egyh. kötelességüknek személyesen eleget tenni. A nagymisén legyenek ott a Kyrie befejezése, a vesperáson az első zsoltár vége előtt. Az éneklőknk. ügyeljen a részvételre, és jelentse, ha nem teljesítik kötelességüket. - A ~ok (a székes~ok, a titeli, szepesi, pozsonyi, óbudai, budafelhévizi és aradi társas~ok) knk-jai gyűléseiket békességben tartsák meg. - A praebendáriusok száma 12 marad, ők a matutinumot és a hórákat, valamint a miséket szorgalmasan és áhítattal végezzék. - A ~ nagyobb részének ott kell maradnia a mise és vesperás utáni pecsételéseken és levélküldéseken hivatalos ügyekben; előírás szerint végezzék a záradékolást. Ha kiadással járó ügy van, a közös jövedelemből fedezzék a költségeket, nehogy igazságtalanság érje a kisebb testvéreket. - Az ált. helynök ne nagymise alatt tartson bíráskodást, hanem utána. A többi egyh. testületi vezetők is ugyanígy tegyenek. Gyakran vizsgálják az alájuk rendelt egyháziak életét, a nem kánoni szabályok szerint élőket, erkölcsileg kifogásolhatókat büntessék meg. - 3. A CIC 1917. részletesen foglalkozott a székes~ összetételével és feladataival, s egyes tisztségviselők kinevezése a Sztszéknek volt fenntartva. E testületek úgy szerepeltek, mint a pp. tanácsa és szenátusa, melynek az egyetemes jog által előírt funkciói voltak. Kivételt jelentettek azok az egyhm-k, ahol a ~ nem alakult meg, pl. az USA-ban. - A II. Vat. Zsin. után a pp. felelőssége és szabadsága az egyhm. vezetésében új hangsúlyt kapott. A 157.k. szerint az egyhm-ben egyéb kifejezett rendelkezés híján minden egyh. hivatalt a mpp. szabad adományozással tölt be. A CIC átdolgozása során a bizottság egyik alapvető szempontja volt a ~ok illetékességének az istentiszteletre korlátozása. Ennek indoka elsősorban a ~ok sok helyütt tapasztalható hanyatlása volt. - 4. A hatályos egyházjogban. A ~ olyan papokból álló testület, melynek feladata a →székesegyházban v. a társasegyh-ban az ünnepélyes lit. szert-ok végzése. A székes~ kötelessége az is, hogy teljesítse azokat a feladatokat, melyeket a →megyéspüspök v. a jog rábíz. A székes~ létesítése, módosítása v. megszüntetése az →Apostoli Szentszéknek van fönntartva. Minden ~nak kell rendelkeznie a mpp-től jóváhagyott szabályzattal. Ennek megváltoztatásához v. hatályon kívül helyezéséhez is a mpp. jóváhagyása szükséges. A ~ok megalakítása nem kötelező, nincs is olyan egyházkormányzati v. pasztorális funkciójuk, amely sajátosan az övék lenne. →székeskáptalan, →társaskáptalan - A szabályzatnak (statutum), mellyel minden ~nak rendelkezni kell, meg kell határoznia a testület felépítését, a knk-ok számát, teendőiket, összejöveteleiket a ~ ügyeinek intézésére az ügyletek érvényességének és megengedettségének feltételeit. Rendelkeznie kell a jövedelmekről és a Sztszék által kiadott szabályok tiszteletben tartásával arról is, hogy melyek a knk-ok megkülönböztető jelvényei. Rendelkeznie kell arról, milyen hivatalok vannak a ~ban. Biztosítania kell azt is, hogy legyen valaki, aki a knk-ok élén áll (507.k. 1.§). - A MKPK a →tanácsosok testületének (collegium consultorum) föladatait 1983: a székes~okra bízta (vö. 502.k. 3.§). Ám ez nem került fölterjesztésre a Szentszékhez, így ki sem hirdethették. A megbízás a MKPK 1992:hozott döntésével megszűnt, azóta Mo-on is az egyetemes jog érvényesül a ~oknak kormányzati szerepe nincs. -

II. szerzetes közösség vagy rend közügyeket tárgyaló gyűlése: →szerzetesi káptalan. M.L.-E.P.

Péterffy II:121. - Abogen Henrik: A ~ok mint hiteles helyek. (Adatok egyhjogi intézményeink múltjáról) 1919. (Dissz.) - Szlaboczky Pál: A ~ok jogállása. Miskolc, 1926. (Dissz.) - Csomor János: A ~ok. Vác, 1927. (Dissz.) - DDC III:530. - Mályusz 1971:53. - Bánk József: A ~i méltóságok Mo-on. Bp., 1945. - Mosiek, U.: Verfassungsrecht der Lateinischen Kirche. 1978. III:68. - Vigília 1980:410. (Erdő P.: A ~ok szerepe az új egyh. jogban) - Handbuch KR 1999:475. (Puza, R.: Die Dom- und Stiftskapitel) - Pagé, R.: Les Églises particulieres. Montréal-Paris, 1985:167. - Erdő 1991:286. - Erdő Péter: Egyh. alkotmányjog. Bp., 1996:128. - Az egyh. törv-kv. 1997:408. (magyarázat)