🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kuncz
következő 🡲

Kuncz Adolf József, OPraem (Sál, Vas vm., 1841. dec. 18.-Türje, 1905. szept. 10.): prépost. - Keszthelyen, majd Szombathelyen a prem. gimn-ot végezte, 1857. IX. 19: belépett a csornai prem. r-be. 1860: tanár Keszthelyen, 1863: Szombathelyen. 1864. IX. 22: pappá szent. 1866: egy. hallg. Pesten, 1867: mennyiségtan-természettan szakos tanári és dri okl-et szerzett, tanár Szombathelyen. 1875: uo. házfőn. és gimn. ig. Szombathely-Herény, majd Szombathely-Kőszeg között telefonösszeköttetést létesített. 1880: a szegyh. kupolája alatt bemutatta a Foucauld-féle ingakísérletet. 1884-87: a szombathelyi ker. ogy. képviselője. 1884: csornai prép. 1893: r. ált. helynök. Restauráltatta és bőv. a csornai rházat, új gimn-ot és rházat építtetett Szombathelyen, a keszthelyi algimn-ot főgimn-má fejlesztette. - Fm: Szombathely-Savaria rendezett tanácsú város monográfiája. 1-2. rész. Szombathely, 1880-84. K.E.I.

Vas vm. 1898:348. Arck. - Szinnyei VII:472. - Boda Lászlóné: ~-Kárpáti Kelemen. Szombathely, 1988. (Vasi Életrajzi Bibliogr-k XXIII.) (s.v. Kunc) - ~ emlékére. Szerk. Horváth József, Molnár László. Uo., 1993.

Kuncz Aladár (Arad, Arad vm., 1885. dec. 31.-Bp., 1931. jún. 24.): író, hírlapíró. - A kolozsvári piar. gimn-ban éretts., 1903-07: az Eötvös Koll. tagjaként a bpi tudegy-en m-lat-gör. szakot végzett és 1907: drált. A bpi VI. ker. áll. főgimn. h., majd r. tanára. 1909 nyarát Fro-ban töltötte, ahová nyaranta többször visszatért. 1914. VIII: az I. vh. kitörése egy fr. faluban érte, mint idegen állampolgárt a háború befejezésig Perigueux-be, Noirmoutier-be, 1916: utóbb Ile d'Yeu-be internálták. 1919. V: hazatérve a VII. ker. áll. Kőrösi Csoma Sándor Főreálisk., 1924: a IX. ker. áll. Fáy András Reálgimn. tanára. 1925: hírlapíróként Kolozsvárt telepedett le. Az Ellenzék irod. melléklete segédszerk-je, 1926. I. 8-30: az aradi A Hét pol. és irod. hetilap főmunk., 1929. VII-1931. VII: az Erdélyi Helikon szerk-je. - M: Toldy Ferenc. Dri ért. Bp., 1907. - Thököly a fr. irod-ban. Uo., 1914. (Bővített klny. Bpi VI. ker. áll. főgimn. értes.) - Államtitok. Reg. Írta Tristan Bernard. Ford. Uo., 1921. - Királyasszony szeretője. Írta Pierre Benoit. Ford. 2. kiad. Uo., [1924] (A regényírás művészei 20.) - A másik gyermeke. Írta Guy de Maupassant. Ford. Brassó, [1924] (Népszerű regények 8.) - Parent úr. Írta Guy de Maupassant. Ford. Bp., [1925] (Guy de Maupassant összes munkái XV.) - A renaissance. Írta Arthur de Gobineau. Ford. 3. kiad. (Uo.), [1925] (Olcsó akció 13.) - Újságíró almanach 1927. Szerk. Kolozsvár, [1927] - Fekete kolostor. Feljegyzések a fr. internálásból. 1-2. köt. Kolozsvár, 1931. (Erdélyi Szépmíves Céh 53-54.; V. sorozat 4-7. sz.) (ang-ul 1934; fr-ul 1937, ol-ul 1949, törökül 1949) (új kiad. Bp., 1960; Bukarest, 1965; Bp., 1975) - Felleg a város felett. Reg. Uo., 1931. (Erdélyi Szépmíves Céh 59.; V. sorozat 16-17. sz.) - A számadás órája. Írta Guy de Maupassant. Ford. Bp., [1948] (Forintos regények 56.) - Levelek (1907-1931). S.a.r. Jancsóné Máthé-Szabó Magda. H.n., 1982. (Romániai m. írók) 88

Kalmár 1910:37. (*1886) - Barthos-Csetri 1922/23:74. (*1886); 1924/25:66. (*1886) - Erdélyi Helikon 1931:7. sz. (~ emléksz.), 8. sz. (Emil Isac: Búcsú ~tól); 1942:604. (Molter Károly: Emlékezés ~ra) - Magyarság 1931. VI. 25. - KL III:148. - Erdélyi Szépmíves Céh emlékkv-e. Kolozsvár, 1934. (†jún. 22.) - Monoki 1941:254; 1997:544. - Pomogáts Béla: ~. Bp., 1968. (Irodtört. Füz-ek 61.) - M. Nemz. 1981. VII. 19. (Kéki Béla: A rejtély megoldódott? ~ hazatérése) - RMIL III:300. (téves adatokkal, pl. nem volt sem az Aurora, sem az Új M. Szle szerk-je) - ÚMIL II:1165. - Gulyás XVII:755. (†Kolozsvár, jún. 22.)

Kuncz Ödön (Arad, Arad vm., 1884. jan. 18.-Bp., 1965. márc. 19.): jogász, egyetemi tanár. - A Ferenc József Tudegy-en 1907. III: sub auspiciis regis jogi dr-rá avatták. 1907: a bpi keresk. és váltótörv-szék aljegyzője, 1913: az Igazságügymin. törvényelőkészítő oszt-án min. fogalmazó és a hiteljogi kodifikáció előadója. A Ferenc József Tudegy. 1911. X. 5: a keresk. és váltójog mtanárává képesítette, 1914. VI. 17: egy. rk., 1916. VI. 21: r. tanár. 1919. V. 12: a Ferenc József Tudegy. oláh katonai megszállása után 1920: Bpen az Egyetemi Közgazd-tud. Kar ny. r. tanára, 1928. VI. 20: a Jogi Kar keresk. és váltójog ny. r. tanára. 1929: a M. Jogászegylet Gazd. Int. ~ vezetésével tartotta továbbképzését a Pázmány Péter Tudegy. Jogi Karának Hiteljogi szem-ában. 1933/34: és 1943/44: a Jogi Kar dékánja. 1930. V. 8: az MTA l. (1949. XI. 29: tanácskozó) tagja. 1948: kényszernyugdíjazták. - M: A rt. védelme igazg. tagjainak egyéni érdekeivel szemben. Kolozsvár, 1909. (Klny. Erdélyrészi Jogi Közl.) - A felmentésadás a részvényjogban. Bp., 1909. (Klny. Keresk. Jog) - Alaptőkefelemelés. Uo., 1911. - Az osztalék és a fiktív osztalék. Uo., 1913. - A részvénybevonás (amortizáció) és az élvezeti részvény. Uo., 1913. - Részvényjogi reformkérdések. Uo., 1913. (Klny. Pénzint. Szle) - Közp. cégbíróság és közp. céglap. Uo., 1914. - Törv-javaslat a váltóról. Uo., 1914. (Klny. Keresk. Jog) - A m. keresk. jog vázlata. 1-2. köt. Uo., 1921-22. (3. kiad. Uo., 1937., 1. r. 1. és 2. fele) - Bev. a jogtud-ba. Jogi enciklopédia. Pécs-Bp., 1924. - Tisztességtelen verseny. Balázs P. Elemérrel. Bp., 1924. - Az aranymérleg problémái és rendelettervezet a kereskedők mérlegeinek aranykoronában készítéséről. Uo., 1925. - Aranymérleg. Karch Kristóffal. Uo., 1926. - Az 50 é. keresk. törv. és annak reformja. Uo., 1926. (Klny. Közgazd. Szle ) - Törv-tervezet a rt-okról, a szövetkezetről és a kft-okról. Uo., 1926. - A jogászifjúság jövő feladatai. Uo., 1926. - A részvényjog reformjáról. Uo., 1927. - A m. keresk. és váltójog vázlata. Uo., 1928. (2. r. és a 3. r. első fele. Uo., 1933) - Szövetk. jogunk időszerű kérdései. Uo., 1930. - A kartell mint jogi probléma. Uo., 1930. - A részvényjogi reform irányelvei a ném. részvénytörv. tervezetben. Uo., 1931. - Új irányok a részvényjogban. Uo., 1931. - A ném. részvényjog reformja. Írta Franz Schlegelberger. Ford. Uo., (1931) (M. Jogászegylet kvtára 7.) - Törv-tervezet a rt-ról. Uo., 1932. - Törv-tervezet a szövetk-ekről. Uo., 1934. (M. Szövetk. Szöv. kvtára 2.) - Nagy Ferenc emlékezete. Uo., 1936. (MTA Emlékbeszédek XXI:2.) - Baumgarten Nándor emlékezete. Uo., 1936. - M. hiteljog. 3. köt. Katona Lajossal. Uo., 1936. - A keresk. törv. és joggyakorlat. Nizsalovszky Endrével. Uo., 1937. - A jog birodalma. Uo., 1937. (2. átd. bőv. kiad. Uo., 1946) - Az új ném. részvénytörv. irányelvei. Uo., 1938. - A rt. szervezetének jogi problémái. Uo., 1938. (M. Jogászegyleti Ért-ek, 1938) - Véleményes jelentés a bpi egy. jogi karához Nánássy Béla mtanári képesítése tárgyában. Uo., 1946. - Jelentés a bpi egy. jogi karához Glücksthal Andor mtanári képesítése tárgyában. Uo., 1947. - Véleményes jelentés a bpi egy. jogi karához Hajnal Henrik mtanári képesítése tárgyában. Uo., 1947. -- 1918-28: a Kereskedelmi Jog szerk-je, 1929: főszerk-je. 88

Márki 1922:167. - Révai XII:828; XX:526. - MTA tagajánl. 1926:15; 1927:17; 1928:15; 1931:15. - Karczag 1932:670. - Eckhart 1936:704. - ~ irod. munkássága. [Bp., 1938] - Pázmány Péter Tudegy. alm. 1947/48:11. - Gulyás XVII:760.